اساسنامه سازمان فضايي ايران مصوب 1387

هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پيشنهاد شماره 27560/1 مورخ 9/8/1386 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ اساسنامه سازمان فضايي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان فضايي ايران مصوب 1387,03,26

ماده 1

به منظور انجام وظايف قانوني و امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوري هاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبكه هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليت هاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان فضايي ايران كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود، با استفاده از امكانات و نيروي انساني اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره اي و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره اي شركت مخابرات ايران تشكيل مي گردد.

ماده 2

سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و براساس قوانين و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي خاص خود و در چارچوب قوانين و مقررات اداره خواهد شد.

ماده 3

وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:

الف انجام امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوري هاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبكه هاي فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليت هاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

ب تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت در بخش فضايي كشور با همكاري دستگاه هاي ذي ربط جهت پيشنهاد به مراجع ذي ربط.

پ انجام مطالعات به منظور تدوين سياست هاي طراحي، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره هاي تحقيقاتي و كاربردي و ارايه خدمات فضايي جهت پيشنهاد به مراجع ذي صلاح قانوني.

ت انجام تحقيقات، طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره هاي تجاري، علمي و تحقيقاتي و طراحي و ساخت مركز كنترل و پرتاب ماهواره هاي ملي با همكاري دستگاه هاي ذي ربط.

تبصره ـ امور يادشده به جز پرتاب و مركز كنترل ماهواره اي مي تواند توسط بخش غيردولتي تحت نظارت سازمان انجام شود.

ث برنامه ريزي به منظور هدايت و گسترش استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو و اجرام سماوي و نجوم و فناوري فضايي، تقويت شبكه هاي ارتباطي ملي، منطقه اي و بين المللي توسط بخش هاي دولتي، تعاوني، خصوصي و نظارت بر اجراي آنها در چارچوب سياست هاي كلان كشور.

ج مطالعه، پژوهش، توسعه فناوري و آموزش هاي كاربردي خاص در زمينه توسعه علوم و فناوري هاي فضايي.

چ بررسي نيازها و اجراي پروژه هاي ماهواره اي و ساير فناوري هاي موردنياز جهت توسعه فناوري فضايي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ح مشاركت در اجراي پروژه هاي ماهواره اي ملي، منطقه اي و بين المللي در چارچوب سياست هاي كلي نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط.

خ اعمال وظايف حاكميتي محوله از طريق ارايه سيگنال بخش فضايي (اعم از صوت، تصوير و داده) به متقاضيان در بخش زميني، اعطاي مجوز براي فعاليت در فضا به منظور مديريت يكپارچه بخش فضايي كشور و بهره برداري منسجم و هماهنگ از فناوري و امكانات فضايي شامل ماهواره ها، شبكه ماهواره اختصاصي و يا ملي )شامل موبايل ماهواره اي)، ايستگاه هاي اخذ مستقيم، ايستگاه هاي ارسال مستقيم و كنترل ماهواره ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

د دريافت تعرفه هاي مصوب عرضه خدمات فضايي و اعطاي مجوز فعاليت در فضا.

ذ تعيين صلاحيت پيمانكاران و مشاوران غيردولتي براي انجام امور اجرايي و تحقيقاتي فضايي در بخش هاي مختلف كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ر نمايندگي، عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي مربوط به منظور حفظ منافع ملي در چارچوب سياست هاي كلي نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط.

ز اجراي برنامه هاي همكاري منطقه اي و بين المللي در امور فضايي در چارچوب سياست هاي كلي نظام.

ژ مديريت و بهره برداري از موقعيت هاي مداري و ماهواره اي و هماهنگي با دستگاه هاي مسئول و پيگيري جهت ثبت بين المللي آنها به منظور استفاده بهينه از منابع فضايي.

س مطالعه و برنامه ريزي براي تأمين بخش فضايي مورد نياز كليه شبكه هاي ماهواره اي كشور جهت ارايه خدمات ماهواره از طريق ماهواره هاي ملي، منطقه اي و بين المللي در چارچوب قوانين و مقررات.

ش تهيه و تدوين مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با شرح وظايف مندرج در ماده (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – مصوب 1382- و پيشنهاد به مراجع قانوني جهت تصويب.

ص ايجاد بايگاني ملي و تمركز در نگهداري و طبقه بندي و به هنگام سازي اطلاعات فضايي.

تبصره 1– سازمان موظف است براي انجام امور و وظايف محول شده از حداكثر توان بخش هاي غيردولتي در چارچوب سياست هاي كلي نظام استفاده نمايد.

تبصره 2مسئوليت تعيين صلاحيت امنيتي درخصوص بندهاي “خ” و “ذ” اين ماده با مراجع ذي ربط خواهد بود.

تبصره 3– سازمان مجاز است به منظور انجام امور و وظايف محوله با تأييد شوراي گسترش آموزش عالي كشور نسبت به تأسيس مركز تحقيقات فضايي (پژوهشكده و يا پژوهشگاه) و نيز ايجاد شركت در چارچوب قوانين و مقررات، اقدام نمايد.

تبصره 4درخصوص بند “د” سازمان مكلف است براساس نرخ هايي كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) اعتبار يادشده از محل رديف اعتباري در قوانين بودجه در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هزينه شود.

ماده 4

اعتبار موردنياز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومي بودجه سالانه كشور پيش بيني و تأمين مي شود و در چارچوب آيين نامه هاي خاص سازمان موضوع ماده (2) اين اساسنامه وساير قوانين و مقررات مربوط هزينه خواهد شد.

تبصره – سازمان مي تواند با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و در چارچوب بودجه هاي سنواتي از كمك ها و ساير منابع اعتباري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ها و شركت هاي تابع آن و ساير نهادها استفاده نمايد.

ماده 5

در اجراي بند “10” ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 – سازمان مي تواند با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، به منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق العاده لازم با تصويب هيئت وزيران پرداخت نمايد.

ماده 6

تشكيلات سازمان پس از تدوين توسط سازمان و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 7

رييس سازمان كه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشد، توسط وزير يادشده منصوب مي شود و بالاترين مقام اجرايي دستگاه خواهد بود.

ماده 8

رييس سازمان مسئول حسن اجراي امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و براي اداره امور سازمان داراي همه گونه حقوق و اختيارات تام در حدود مقررات است و نمايندگي سازمان را در مقابل تمامي مقامات قضايي و اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غيرخواهد داشت و نيز مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از معاونان، مديران يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 27483/30/87 مورخ 12/4/1387شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور