تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی لاستیك خودروهای سنگین باری و اتوبوسی مصوب 1397

تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی لاستیك خودروهای سنگین باری و اتوبوسی مصوب 1397,07,01

هیأت وزیران در جلسه 1 /7 /1397 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد كشاورزی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی لاستیك خودروهای سنگین باری و اتوبوسی، ردیف تعرفه های (40112010)، (40112020)، (40112030) و (40112090) پنج درصد (5 ٪) تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری