تصويب نامه در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني لاستيك خودروهاي سنگين باري و اتوبوسي مصوب 1397

تصويب نامه در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني لاستيك خودروهاي سنگين باري و اتوبوسي مصوب 1397,07,01

هيأت وزيران در جلسه 1 /7 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني لاستيك خودروهاي سنگين باري و اتوبوسي، رديف تعرفه هاي (40112010)، (40112020)، (40112030) و (40112090) پنج درصد (5 ٪) تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري