آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

آئین نامه اداره تصفیۀ امور ورشكستگی مصوب 1318

نظر بماده60 قانون اداره تصفیه مواد زیر را مقرر میدارد:

فصل اول ـ صورت مجلس ها و حسابداری

مبحث اول  مقررات عمومی

ماده 1

ادارة تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد:
1ـ دفتر فهرست ورشكستگان.
2ـ دفتر فهرست مأموریت های اداره تصفیه.
3ـ دفتر روزنامه.
4ـ دفتر صندوق.
5 ـ دفتر كل.
6 ـ دفتر ترازنامه آزمایش.
7ـ دفتر نماینده كه خلاصة كلیه نامه‌های وارده و فرستاده در آن ثبت میگردد.

ماده 2

اداره تصفیه باید دارای برگهای نمونه برای امور زیر باشد:
1ـ برگ صورت مجلس.
2ـ برگ صورت دارائی.
3ـ برگ صورت ادعای بستانكاری.
4ـ برگ دعوت بستانكاران.
5 ـ برگ طبقه‌ بندی بستانكاران.
6 ـ برگ انتقال دعاوی مشكوك.
7ـ برگ مزایده.
8 ـ برگ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله.
9ـ برگ اعلام صورت تقسیم وجوه حاصله.
10ـ سند عدم كفایت دارائی.
11ـ آگهی های مربوط بشروع بعمل ورشكستگی و طبقه‌ بندی بستانكاران و خاتمه ورشكستگی.

ماده 3

اداره تصفیه باید كلیة احكام ورشكستگی را برحسب تاریخ در دفتر فهرست ورشكستگان ثبت نماید. در اول هر سال شماره ‌گذاری تجدید خواهد شد. ورشكستگی‌هائیكه تا آخر هر سال خاتمه نیافته باید بطوراختصار در اول دفتر سال بعد نوشته شود. در مقدمه این دفتر باید فهرست ورشكستگان بطور الفباء قید گردد.

ماده 4

مأموریتهائیكه از سایر ادارات تصفیه برای انجام امور ورشكستگی میرسد باید در دفتر فهرست مأموریتهای اداره تصفیه ثبت گردد.

ماده 5 

اداره تصفیه باید پیش‌نویس نامه‌های فرستاده را كه نامه روی برگهای نمونه نوشته نمیشود نگاهداری نماید. پول و برگهای بهادار و نامه‌های سفارشی باید در قبال قبض رسید اداره پست فرستاده شود.
هرگاه اقدام اداره تصفیه بوسیله آگهی رسمی بعمل آید باید یك نسخه از آگهی یا قسمتی از روزنامه‌ كه شامل آگهی با قید تاریخ انتشار باشد در پرونده مربوط بایگانی شود.

ماده 6 

در موقع تغییر رئیس تحویل اداره باید با حضور نماینده وزارت دادگستری بعمل آید.
در اینصورت تمام دفاتر تا آن تاریخ بسته شده و رئیس سابق زیر آنرا امضاء مینماید. سپس بحساب های اداره رسیدگی بعمل آمده و موجودی صندوق باید با مندرجات دفاتر مربوطه وفق دهد. تاریخ شروع و خاتمه بكار رئیس سابق و همچنین تاریخ شروع بكار رئیس لاحق باید زیر كلیه دفاتر نوشته شود و این تحویل باید در صورت مجلس اداری نوشته شده و كلیه حاضرین آنرا امضاء نمایند.

مبحث دوم صورت مجلسها

ماده 7ـ

اداره تصفیه باید برای هر ورشكستگی و یا مأموریتهائیكه باداره تصفیه مراجعه شود صورت ‌مجلس تنظیم نماید. برگ صورت مجلس بمحض اعلام ورشكستگی یا وصول مأموریت های مرجوعه باداره شروع شده و بترتیب تاریخ خلاصه عملیات ورشكستگی و اموریكه مؤثر در تصفیه بوده و دارای آثار حقوقی است در آن درج شده و هرگاه حكم یا قراری صادر شده باشد فقط قسمت مربوط به ‏تصمیم دادگاه بطور خلاصه در آنجا نقل میشود شماره برگها و احكام و قرارهای مورد اقدام در ستون مربوطه بطور ترتیب قید میگردد.

ماده 8

صورت مجلس‌ها باید روی برگهای جداگانه كه در شماره ‌گذاری شده به ترتیب تنظیم و در پوشه مخصوصی كه بنام ورشكسته است مجلد شود. در موقع خاتمه عمل ورشكستگی زیر آخرین اقدامی كه در صورت مجلس ثبت گردیده باید با قید تاریخ به امضاء رئیس و مهر اداره تصفیه برسد. پس از خاتمه عمل ورشكستگی برك [برگ] های صورت دارائی ـ صورت ادعای بستانكاری ـ طبقه‌ بندی بستانكاران ـ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله و گزارشی كه كارمند مربوطه به رئیس اداره تصفیه میدهد باید بان پیوست شده و بطور مجلد نگاهداری شود.

ماده 9

برگهای اساسی را كه بترتیب بالا تنظیم گردیده فقط در صورتی میتوان بدادكاههای [بدادگاههای] مربوطه تسلیم نمود كه بجهاتی نتوان برونوشت گواهی شده آنها قناعت كرد.

مبحث سوم نگاهداری اسناد ورشكستگی

ماده 10

هر برگی كه باداره تصفیه واصل شود باید تاریخ ورود روی آن قید كردد [گردد]. كلیه بركهای [برگهای] مربوط بامور تصفیه باید برحسب موضوع در پوشه‌های مخصوصی گذارده شده و در پرونده‌ كه بنام ورشكسته تهیه میشود بایگانی گردد اسنادیگه [اسنادیكه] از طرف بستانكاران ارائه میشود باید با قید شماره مندرجه در برك [برگ] صورت ادعای بستانكاری بترتیب حروف الفباء در پوشه مخصوصی بایگانی شود.

ماده 11

پرونده غیرمجلدیكه بدستور ماده بالا تنظیم گردید ممكن است ده سال پس از اعلام خاتمه ورشكستگی نابود شده و این نكته در ملاحظات دفتر فهرست ورشكستگان قید خواهد شد. پرونده كه به دستور ماده هشت تشكیل شده باید همیشه نگاهداری شود.

ماده 12

اداره تصفیه باید مقررات زیر را نسبت بحفظ دفاتر حسابداری و اسناد ورشكسته رعایت نماید:

1ـ هرگاه امور بازرگانی ورشكسته بشخص ثالثی واگذار شده باشد این شخص حق خواهد داشت دفاتر و اسناد مربوط را تحویل بگیرد.

2ـ هرگاه امور بازرگانی ورشكسته بشخص ثالثی واگذار نشده باشد نكات زیر باید رعایت گردد.
الف ـ هرگاه ورشكسـته فرد تاجر باشـد دفاتر حسابداری و اسناد ورشكسته پس از خاتمه ورشكستگی در مقابل رسید باو رد گردیده و این نكته در صورت مجلس ورشكستكی [ورشكستگی] قید خواهد شد. هرگاه ورشكسته شركت تضامنی یا مختلط باشد دفاتر و اسناد نامبرده بشریكی كه از طرف سایر شركاء معرفی گردیده تحویل داده میشود.
در صورتیكه شركاء نسبت بشخص معینی در این باب موافقت ننمایند دفاتر و اسناد نامبرده بشخصی كه از طرف رئیس اداره تصفیه معیین[معین] میشود سپرده خواهد شد.
ج ـ هرگاه ورشكسته شركت سهامی یا تعاونی باشد دفاتر و اسناد باید در اداره تصفیه نگاهداری شود.

3ـ در صورتیكه اداره تصفیه محل مناسبی برای حفظ این قبیل دفاتر و اسناد نداشته باشند انها را به دفتر راكد ارسال خواهند داشت.

مبحث چهارم نگاهداری دفاتر حسابداری

ماده 13

اداره تصفیه باید بلافاصله با رعایت تاریخ كلیه وجوه دریافتی و پرداختی بحساب ورشكسته را در دفتر صندوق در مقابل قبض رسید ثبت نماید. در هر مورد باید تاریخ پرداخت و مشخصات ورشكسته و نام و محل اقامت ‌دهنده و گیرنده وجه با قید مبلغ و شماره دفتر روزنامه در آن نوشته شود.

ماده 14

در دفتر كل باید بنام هر ورشكسته حساب جداگانه‌ باز شده و تمام عملیاتی كه در دفتر صندوق انجام میگیرد پس از ثبت در دفتر روزنامه بدفتر كل نقل گردد.

ماده 15

اداره تصفیه باید حساب مخصوصی در دفتر كل برای داد و ستدهای بانكی خود بازنماید. دریافت وجه باید بامضاء رئیس اداره تصفیه و كارمندی كه امضاء او مجاز شناخته شده بعمل آید.

ماده 16

در آخر هر ماه باید خلاصه حسابهای دفتركل با قید شماره حساب مربوطه بدفتر آزمایش ماهیانه نقل گردیده و رئیس اداره و حسابدار وقت زیر آنرا امضاء نمایند. دفتر آزمایش باید موافقت بین مندرجات دفتر صندوق و دفتر كل و موافقت بین موجودی نقدی دفتر صندوق و دفتر كل را نشان دهد.

ماده 17

كلیه دفاتر باید با كمال دقت تنظیم گردیده و هیچگونه قلم‌زدگی یا الحاق نداشته و بین‌السطورین نیز نباید چیزی نوشته شود.
گذاردن جای خالی در قسمت مندرجات ممنوع بوده و تصحیح هر قلمی باید در ذیل همان موضوع قید گردد.

ماده 18

قبض رسیدهای مذكور در ماده13 باید در دو نسخه صادر و نسخه دوم بترتیب تاریخ در پرونده جداكانه [جداگانه] كه بنام ورشكسته تنظیم میشود بایگانی گردد. شماره‏ گذاری قبوض همه ساله تجدید گردیده و ته چكهای قبوض هر سال بطور مجلد نگاهداری میشود.
هركاه [هرگاه] قسمتی از قبوض هر دسته قبض بمصرف رسیده باشد در آخر هرسال در مركز با حضور نماینده حسابداری وزارت دادگستری و در شهرستانها با حضور نمایندة كه از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود بقیه قبوض هر دسته چك را باطل نموده و این نكته را با قید شماره‌های هر دسته چك در صورت مجلس اداری ذكر مینمایند.

ماده 19

اداره تصفیه مكلف است بلافاصله بعد از وصول پول آنرا بحساب جاری بانك بگذارد. فقط ممكن است مبلغی را كه برای هزینه‌های جزئی لازم بوده و بیش از سه هزار ریال نباشد در اداره نكاهداری [نگاهداری] نماید.

ماده 20

برگهای بهاءدار و اشیاء قیمتی باید در محلی كه برای این كار اختصاص داده میشود نگاهداری گردد.

ماده 21

هركاه [هرگاه] وجه نقد یا برك [برگ] بهاءدار و اشیاء قیمتی بنابر درخواست اداره تصفیه حوزه دیگری وصول یا تحصیل شده باشد باید بوسیله بانك یا نامه سفارشی باداره تصفیه مربوطه فرستاده شود.

ماده 22

رئیس و كارمندان اداره تصفیه نمیتوانند:
1ـ دارائی خود را با دارائی اداره مخلوط نمایند.
2ـ در دفاتر مخصوص ورشكستگی امور دیكری [دیگری] را درج كنند.
3ـ وجوهیكه مخصوص بیك ورشكسته است صرف امور ورشكستة دیكری [دیگری] ولو بطور موقت هم باشد بنمایند.

ماده 23

اداره تصفیه باید از بدو شروع بعملیات حساب تفصیلی برای هزینه‌های هر ورشكسته باز نماید. اسناد مربوط بهزینه باید بترتیب تاریخ تنظیم گردیده و بعد از خاتمه ورشكستكی [ورشكستگی] مجلد شده با سایر اسناد مربوط بورشكسته نكاهداری [نگاهداری] شود.

فصل دوم – اجرای مقررات مربوط بمراحل مختلفه ورشكستگی

مبحث اول تهیه صورت دارائی

ماده 24

در فصول جداگانه برك [برگ] صورت دارائی باید هر یك از اموال منقول و غیرمنقول و برگهای بهادار و بستانكاری و وجه نقد بترتیب ذكر شود. جمع ارزیابی كه بعمل آمده در آخر برك [برگ] نوشته میشود. هرگاه در فصل بخصوصی مالی موجود نباشد این نكته در خلاصه ذكر خواهد شد. هرگاه در فصل بخصوصی مالی موجود نباشد این نكته در خلاصه ذكر خواهد شد. در برك [برگ] صورت دارائی باید محل وقوع هر مال بخصوص نوشته شود.

ماده 25

صورت دارائی غیرمنقول باید با ذكر حقوق اشخاص ثالث و برطبق نمونه تهیه شود. در صورتیكه مال غیرمنقول در اجاره باشد باید نام و مشخصات مستأجر و مدت اجاره و مال‌ الاجاره با حق فسخ اجاره در برك [برگ] صورت دارائی قید گردد. منافع غیرمنقولی كه در جریان ورشكستگی حاصل میشود بترتیب باید در فصل جداكانه [جداگانه] صورت دارائی نوشته شود.

ماده 26

اموال ورشكسته كه در خارجه واقع است در فهرست ذكر خواهد شد. در مواردیكه اشخاص ثالث نسبت به اموال نامبرده حقی دارند نوع حق باید در برك [برگ] صورت دارائی نوشته شود. در برك [برگ] صورت دارائی باید تاریخ شروع به تصفیه و مدتیكه برای تشخیص دارائی طول كشیده و نام كلیه اشخاصی كه در تنظیم برك [برگ] نامبرده شركت داشته‌‌اند ذكر شود. رئیس اداره یا كارمند مربوطه و كارشناسان باید قسمت های مختلفه برك [برگ] صورت دارائی را امضاء نمایند. پس از تهیه برك [برگ] صورت دارائی متصدی تنظیم باید ورشكسته را از كیفریكه در ماده 14 قانون تصفیه پیش ‌بینی شده متذكر ساخته و باو اخطار نماید تا چنانچه نكات مذكور در برك [برگ] صورت دارائی مورد قبول او است مطابق دستور ماده20 قانون تصفیه عمل نماید.

ماده 27

در صورتیكه ورشكسته فوت شده یا فراری باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصدیان امور و كلیه اشخاصی كه بنحوی از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و دخالت دارند مكلفند بجای او امضاء نموده و گواهی دهند.
در مورد شركتهای تضامنی یا مختلط تكلیف مذكور در بالا بعهده هر یك از شركاء مسئول حاضر كه اختیار اداره كردن امور شركت را داشته‌اند محول خواهد بود.
هركاه [هرگاه] ورشكسته شركت سهامی یا شركت تعاونی باشد مدیرانیكه در حین اعلام ورشكستگی عهده‌دار امور شركت بوده‌اند مسئول انجام تكلیف نامبرده شناخته خواهند شد. هركاه [هرگاه] تكلیف بالا انجام نگیرد علت آن باید در برك [برگ] صورت دارائی قید شود.

ماده 28

اشیائی را كه اداره تصفیه بعنوان مستثنیات دین برای ورشكسته باقی میگذارد باید با ذكر شماره‌های مندرجه در برك [برگ] صورت دارائی در آخر صورت نوشته شده و موضوع نیز باو اعلام گردد.
هركاه [هرگاه] ورشكسته از حق خود صرف نظر كند این نكته در برك [برگ] صورت دارائی قید شده و بامضاء او میرسد.

ماده 29

تصمیم راجع به مستثنیات دین در اولین جلسه به بستانكاران اعلام گردیده و آنها حق دارند از تاریخ اعلام بمرجع صلاحیت دار شكایت نمایند.
هرگاه شخص ثالثی نسبت بمالی ادعائی داشته باشد نوع ادعاء در برك [برگ] مخصوص بان نوشته شده و در آنجا نام كسی كه ادعا دارد و شماره ترتیب مال و اسنادی كه ارائه شده ذكر میشود. بعلاوه در ستون ملاحظات برك [برگ] صورت دارائی این نكته نیز در مقابل شیئی مورد ادعا قید میشود. اظهارات ورشكسته و تصمیمات اداره و دادكاه [دادگاه] نیز بطور خلاصه و بترتیب تاریخ در ستون ملاحظات این برك [برگ] نوشته خواهد شد.

ماده 30

هرگاه اداره تصفیه ادامه دادن بتجارت یا صنعت ورشكسته را مقتضی بداند دفاتر ورشكسته را از روز اعلام ورشكستگی بسته و مجدداً حسابهای جدیدی از آن تاریخ به بعد باز نموده و یا آنكه دفاتر مخصوصی برای این امر در نظر خواهد گرفت.

ماده 31

در موقع تهیه برك [برگ] صورت دارائی اداره تصفیه پرسش های زیرین را از ورشگسته [ورشكسته] مینماید:
1ـ نام و محل اقامت بستانكارانی ‌كه دفاتر ورشكستـه حكایت از مشخصات آنها نمی‌نماید.
2ـ دعاوی كه نسبت بدارائی ورشكسته در جریان است.
3ـ بیمه نامه هائیكه ورشكسته بابت بیمه اشخاص یا خسارت و حوادث غیرمترقبه نسبت باموال دارد.
4ـ حق ولایت یا قیمومتی كه ورشكسته داشته و همچنین حقوق و دعاوی مربوطه بان.

مبحث دوم دعوت بستانكاران

ماده 32

آگهی مذكور در ماده 24 قانون اداره تصفیه علاوه براینكه برای بستانكاران فرستاده میشود برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد:
1ـ قسمت های اجراء حوزه ورشكسته.
2ـ دادكاههائی [دادگاههائی] كه دعاوی مربوط بورشكسته نزد آنها مطرح است.
3ـ بنكاههای [بنگاههای] بیمه كه ورشكسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه دیگری كه مؤثر در امر تجارتی ورشكسته باشد با آنها منعقد نموده است.
4ـ دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می‏نماید.
5 ـ دفتر املاكیكه ورشكسته در حوزة آن دارای اموال غیرمنقول میباشد.
صورت بستانكارانیكه برای آنها یك نسخه آگهی بالا فرستاده شده باید در صورت مجلس ورشكستگی یا برك [برگ] جداگانه كه بامضاء رئیس اداره تصفیه یا كارمند مربوطه رسیده و پیوست صورت مجلس میشود قید گردد.

ماده 33

اصول اسنادیگه [اسنادیكه] از طرف بستانكاران ارائه گردیده در صورتی بانها رد خواهد شد كه رونوشت گواهی شده آن اسناد را باداره تسلیم نمایند.

مبحث سوم اداره اموال

ماده 34

برای هر جلسه بستانكاران باید صورت مجلس تنظیم شود.در اینصورت مجلس نام تمام بستانكارانیكه شخصاً حاضر شده یا نماینده فرستاده‌اند قید خواهد شد. سپس گزارش مذكور در ماده 26 قانون اداره تصفیه قرائت شده و در صورت مجلس ذكر میشود. كلیه پیشنهادات در صورت‌ مجلس نوشته شده و تصمیم اداره نیز در آخر آن ذكر خواهد شد.

ماده 35

هركاه [هرگاه] اموال ورشكسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره تصفیه تصمیم مقتضی خواهد گرفت. فروش مال مورد ادعاء مانع تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنكه حاصل فروش بین بستانكاران تقسیم شده باشد.

ماده 36

همینكه اداره تصفیه تصمیم مقتضی راجع بادعای شخص ثالثی گرفت مدلول آنرا باشخاص ذی نفع اعلام كرده و مخصوصاً بكسانیكه ادعاء دارند باید تذكر داده شود كه در صورت عدم مراجعه بدادكاه [بدادگاه] صلاحیت دار در موعد مقرر ادعای آنها مسموع نخواهد بود.

ماده 37

هركاه [هرگاه] شخصی نسبت به‏ شیئی كه داخل در مستثنیات دین است حق رهن یا رجحان داشته و حق او را نیز اداره تصفیه شناخته باشد قبلاً طلب صاحب حق رهن یا رجحان پرداخته شده و مازاد آن بورشكسته تسلیم خواهد شد.
هرگاه شیئی كه داخل در مستثنیات دین است مورد ادعای دیگری قرار گیرد در این صورت مقررات بالا رعایت نشده و شخص ثالث میتواند برعلیه شخص ورشكسته اقامه دعوی نماید.

مبحث چهارم رسیدگی بمطالبات

ماده 38

اطلاعاتی را كه ورشكسته طبق ماده 30 قانون اداره تصفیه راجع بمطالبات میدهد در برك [برگ] صورت ادعای طلب یا برك [برگ] جداگانه وارد شده و بامضاء او میرسد.
مقررات مذكور در ماده 27 آئین نامه راجع بشركتهای تضامنی و سهامی و تعاونی در اینجا نیز مراعات میشود.

ماده 39

برك [برگ] طبقه بندی بستانكاران به ترتیب زیر تنظیم میگردد:
1ـ ذكر بستانكارانیكه دارای حق رهن هستند.
2ـ ذكر بستانكاران مذكور در ماده 58 قانون اداره تصفیه.
هرگاه در بند1 یا یكی از طبقات بند2 بستانكاری موجود نباشد باید در صورت طبقه‌ بندی بستانكاران تذكر داده شود.

ماده 40

هرگونه ادعای بستانكاری باید در طبقه و ستون مخصوصی بخود نوشته شود تصمیم اداره تصفیه مبنی بر رد یا قبول آن نیز باید با ذكر خلاصه علت در آنجا قید گردد.
هرگاه ادعای بستانكاری موجه شناخته نشود اداره تصفیه آنرا رد خواهد كرد.رد یا قبول ادعائی بطور مشروط جائز نیست.

ماده 41

مطالبات باید بترتیب شماره‌ گذارده شده و جهت بستانكاری در آنجا قید و بشماره برك [برگ] ادعای بستانكاری نیز اشاره شود.
در برك [برگ] طبقه ‌بندی بستانكاران باید اموال مورد رهن قید شود. هركاه [هرگاه] منافع مالی مورد رهن باشد این موضوع نیز ذكر خواهد شد.

ماده 42

هركاه [هرگاه] در قبال طلبی اموال شخص ثالثی در رهن بوده باشد این قسمت جزء بستانكاریهای عادی ثبت خواهد شد در صورتیكه مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله بفروش رسیده و بستانكار بحق خود برسد صاحب مال جانشین بستانكار شناخته شده و در سهم ‌بندی بهمان نسبت شركت خواهد كرد.

ماده 43

هركاه [هرگاه] دعوای مربوط به‏ طلبی در موقع اعلام ورشكستگی در جریان باشد این ادعا جزء صورت طبقه ‌بندی بستانكاران ذكر شده ولی اداره تا تعیین تكلیف قطعی از طرف دادكاه [دادگاه] تصمیمی در آن باب نخواهد گرفت. اداره تصفیه میتواند تصمیم خود را در ظرف مدت اعتراض راجع به بستانكاری تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده 35 قانون اداره تصفیه آگهی شده و باشخاص ذینفع نیز اعلام گردد.

ماده 44

هركاه [هرگاه] در نتیجه اعتراضی كه طبق ماده36 قانون اداره تصفیه بعمل آمده دادكاه [دادگاه] تصمینی اتخاذ نماید این تصمیم در صورت طبقه‌ بندی بستانكاران قید میگردد.

ماده 45

آگهی مذكور در ماده 35 قانون اداره تصفیه باید در همان روزنامه كه توقف اعلام شده است درج گردد.
در آگهی مندرج در قسمت2 ماده 35 قانون اداره تصفیه باید اخطار شود كه اگر اشخاص ذینفع در ظرف مدت مقرر در ماده 36 قانون بدادكاه [بدادگاه] مراجعه ننمایند حق آنها از بین خواهد رفت.

ماده 46

در مورد تصفیه اختصاری نیز صورت طبقه ‌بندی بستانكاران تنظیم خواهد شد و مقررات فوق تا اندازه‌ كه قابل اعمال است در آنجا نیز رعایت خواهد گردید.

مبحث پنجم  تصفیه

ماده 47

در مورد ماده42 قانون اداره تصفیه برای هر مزایده باید صورت مجلس مخصوصی تنظیم شود. در اینصورت مجلس باید نام اشخاصیكه مباشر مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت مزایده و بالاترین بهاء هر شیئی در آن قید شود.
صورت ‌مجلس را رئیس یا كارمند اداره تصفیه امضاء مینماید.

ماده 48

هركاه [هرگاه] موضوع مزایده مال غیرمنقول باشد اداء این عبارت از طرف رئیس یا كارمند اداره تصفیه كه (فلان مال غیرمنقول به بهاء فلان مبلغ باقای …. واگذار میشود) باید در صورتمجلس قید گردیده و برنده مزایده نیز آنرا امضاء نماید. هركاه [هرگاه] به بهاء ارزیابی شده خریداری پیدا نشود باید در صورت مجلس ذكر گردد كه مال غیر منقول در مزایده بفروش نرسید.
هركاه [هرگاه] مزایده تحت شرایطی بعمل آید این نكته نیز در صورت مجلس باید قید كردد [گردد].

ماده 49

كسانیكه در مزایده مال غیرمنقول شركت میكنند باید صدی پنج بهاء مال غیرمنقول ارزیابی شده را به‏ صندوق اداره تصفیه تا روزیكه برای مزایده مقرر شده بسپارند هرگاه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنكه پیشنهاد دهنده حاضر باجراء تعهد خود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.

ماده 50 

هركاه [هرگاه] مال غیرمنقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره واقع شده باشد باید اخطاریه كه متضمن تاریخ و ساعت و محل مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود. در صورتیكه برنده مزایده غیر از شخص صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا كارمند اداره تصفیه در یكی از دفترخانهای اسناد رسمی حضور بهمرسانیده و ضمن انتقال ملك به خریدار حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آنرا بحساب ورشكسته منظور دارند.

ماده 51

هركاه [هرگاه] اشیاء مورد مزایده بیمه شده باشد این نكته باید در موقع مزایده اعلام گردد.
در صورتیگه [در صورتیكه] اشیاء مذكور یكجا به یكنفر واگذار شود این انتقال باید به ‌بیمه كننده اعلام گردد.

ماده 52 

انتقال دعوای مشكوكی كه طبق ماده 45 قانون اداره تصفیه پیش ‌بینی شده باید بوسیله برك [برگ] نمونه و تحت شرایطی كه در آن ذكر شده بعمل آمده و هزینة كه بان تعلق میگیرد بعهده انتقال گیرنده خواهد بود.

ماده 53 ‌

همینكه قرارداد ارفاقی بسته شد ارقام دیگری برای فروش اموال بعمل نیامده و اداره تصفیه منتظر گواهی دادكاه [دادگاه] مربوطه خواهد بود.

مبحث ششم تقسیم وجوه حاصله

ماده 54 

اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام برطبق ماده 48 قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید كه صورت تقسیم در ظرف مدت ده روز در دسترس بستانكاران گذارده خواهد شد. هركاه [هرگاه] دعوای مربوط به بستانكاری در موقع تقسیم موقت سهام به نتیجه نرسیده باشد سهمی كه برای او منظور شده كنار گذارده میشود و همچنین بستانكارانیكه طلب آنها مؤجل است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آنكه برای بركشت [برگشت] فرعی قانونی از طلب خود رضایت دهند.

ماده 55

صورت تقسیم نهائی وقتی تنظیم میشود كه كلیه دعاوی مربوط بدارائی و بدهی ورشكسته قطعی شده باشد برای تنظیم صورت قطعی لازم نیست منتظر مازاد مذكور در ماده 45 قانون اداره تصفیه گردید.

ماده 56

صورت تقسیم بترتیب زیر تنظیم میشود. قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی كه از حاصل فروش آن بدست میاید قید گردیده و هزینه كه از بابت اداره كردن و فروش آن بعمل آمده ذكر خواهد شد. اینگونه هزینه‌ها از حاصل فروش كسر شده و پس از پرداخت طلبهای وثیقه ‏دار مازاد آن بحساب عمومی وجوه حاصله نقل خواهد شد.
هركاه [هرگاه] وجه حاصل فروش كافی برای تادیه طلب بستان كار وثیقه دار نباشد نام او به نسبت بقیه طلب جزء طبقه پنجم مذكور در ماده 58 قانون ذكر خواهد شد.
از حاصل كل دارائی بدواً هزینه‌های ورشكستگی و هزینة امور ورشكستگی كسر گردیده و بقیه بین اشخاص مذكور در برك [برگ] صورت طبقه‌ بندی بستانكاران تقسیم خواهد شد.

ماده 57

هركاه [هرگاه] بموجب ماده 45 قانون دعوائی به بستان كاری واگذار شده و این دعوی به نتیجه مثبتی رسیده باشد اداره تصفیه ضمن صورت تقسیم یا بوسیله ضمیمه جداكانه [جداگانه] آنرا بین بستانگار [بستانكار] انتقال گیرنده و سایر بستانكاران تقسیم خواهد نمود.

ماده 58 

همینكه صـورت تقسیم تهیه شد باید به بستانكـاران اعلام گردد كه صورت نامبرده در اداره تصفیه در دسترس آنها گذارده خواهد شد.
هرگاه بعد از آگهی تغییری در صورت مزبور داده شود این نگته [نكته] نیز بطریق فوق اعلام خواهد گردید.

ماده 59 

قبل از اقدام بتقسیم اداره باید مطمئن شود كه هیچگونه اعتراضی در ظرف مدت مقرر نسبت بصورت تقسیم بعمل نیامده است.
در صورتیكه نسبت باین صورت اعتراضی شده باشد اداره تصفیه برای تقسیم منتظر نتیجه رسیدگی باین اعتراض خواهد بود.

مبحث هفتم خاتمه ورشكستگی

ماده 60 

پس از خاتمه ورشكستگی كارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشكستگی برئیس اداره خواهد داد. در این گزارش خلاصه عملیات تصفیه و جهت ورشكستگی و مبلغ دارائی و بدهی و میزان زمینه خالی و سهمیه‌هائیكه بموجب فقره 4 ماده 47 قانون اداره تصفیه در صندوق وزارت دادگستری سپرده شده ذكر خواهد شد. سپس خاتمه ورشكستگی از طرف رئیس اداره اعلام و انتشار خواهد یافت.

ماده 61 

گزارش نهائی در مورد تصفیه اختصاری نیز باید تنظیم شده و خاتمه ورشكستگی هم بموجب آگهی اعلام گردد.
در مورد ماده 22 قانون انتشار آگهی مبنی بر اعلام خاتمه ورشكستگی ضروی نیست.

ماده 62 

سند عدم كفایت دارائی باید برطبق نمونه پیوست صادر شود.

مبحث هشتم تصفیه اختصاری

ماده 63 

در مورد تصفیه اختصاری مذكور در فقره 2 ماده 23 قانون اداره تصفیه نكات زیر رعایت میشود:
1ـ بستانكاران برای تشكیل جلسه دعوت نمی‌شوند مغذلك [معذلك] هرگاه اداره مقتضی بداند ممكن است بوسیله تشكیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی كه ورشكسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده باشد در این مورد باید جلسه بستانكاران دعوت شود.
2ـ در هر موقع بدون هیچگونه شرطی ممكن است خواه از طریق عادی یا بطور مزایده اقدام بفروش اموال ورشكسته بعمل آید. مهلتی كه برای پرداخت بهاء مال داده میشود نباید از سه ماه تجاوز كند.
در صورت نبودن خریدار به ‏بهاء ارزیابی شده اقدام بمزایده مجدد بعمل نیامده و اداره تصفیه بنحو مقتضی اقدام بفروش آن خواهد نمود.
3ـ تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد 46 و 47 قانون بعمل آمده و سند عدم كفایت دارائی صادر میشود ولی صورت تقسیم برای مراجعه اشخاص ذینفع در اداره تصفیه گذارده نشده و تقسیم موقت سهام نیز بعمل نخواهد آمد.

مبحث نهم مقررات مخصوص

ماده 64 

در هر حوزه كه تشكیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشكستگی كه تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده و مدیران تصفیه و كارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند.

ماده 65 

عملیات ورشكستگی اموری كه تصفیه آن در موقع اعلام تشكیل اداره تصفیه خاتمه نیافته طبق مقررات قانون اداره تصفیه و این آئین‏ نامه ادامه خواهد یافت.

ماده 66 

هركاه [هرگاه] اعمال ورشكستگی كه قبل از اعلام تشگیل [تشكیل] اداره تصفیه انجام شده ناقص تشخیص شود با رعایت مقررات این آئین‏ نامه تكمیل خواهد گردید.

ماده 67 

در موارد مذكور در مواد بالا كه قسمتی از اعمال تصفیه بوسیله مدیران تصفیه و قسمت دیگر بوسیله اداره تصفیه انجام میشود هزینه امورتصفیه باید بتشخیص رئیس اداره بین مدیران و اداره تقسیم گردد.