آیین نامه اجرایی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبكه كابل فیبر نوری شبكه مادر مخابراتی كشور مصوب 1390

آیین نامه اجرایی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبكه كابل فیبر نوری شبكه مادر مخابراتی كشور مصوب 1390,05,16

هیئت‌وزیران در جلسـه مـورخ 16/5/1390 بنا بــه پیشنهــاد مـشترك وزارتخانه‌های ‏ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادكشاورزی و به استناد ماده (5) قانون ‏صیانت از حریم مسیرهای شبكه كابل فیبرنوری شبكه مادر مخابراتی كشور ـ مصوب 1388ـ ، ‏آیین‌نامه‌ اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:‏

آیین‌نامه اجرایی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبكه كابل فیبر نوری شبكه مادر مخابراتی كشور‏

ماده 1

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:‏

الف ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب ـ شركت: شركت ارتباطات زیرساخت

پ ـ قانون: قانون صیانت از حریم مسیرهای شبكه كابل فیبر نوری شبكه مادر ‏مخابراتی كشور ـ مصوب 1388 ـ ‏

ت ـ كابل فیبرنوری: تعدادی تار نوری از جنس شیشه به عنوان یك محیط انتقال كه ‏می‌تواند حامل سیگنال‌های مخابراتی (صوت، داده، تصویر) به صورت نور باشد.‏

ث ـ مسیر كابل فیبر نوری: مسیر اجرای فیبرنوری كه به صورت پیوسته از اراضی ‏موضوع ماده (1) قانون بین مراكز مخابراتی در سطح كشور، زیر ساخت‌های ارتباطی را برقرار ‏می‌نماید.‏

ج ـ شبكه كابل فیبرنوری: مسیرهای كابل فیبرنوری كه ارتباط نقاط (ایستگاههای ‏مخابراتی موضوع ماده (2) اساسنامه شركت) را برقرار می‌كند.‏

چ ـ شبكه مادر مخابراتی: شبكه‌هایی كه ایجاد و برقراری ارتباطات از طریق مسیرهای ‏اصلی پشتیبانی بین مراكز اصلی (‏Sc‏ و ‏PC‏) و برخی از مراكز مهم و درگاهها ‏‎(Gateweys)‎‏ را طبق تعریف مندرج در ماده (2) اساسنامه شركت فراهم می‌نماید.‏

ح ـ حریم قانونی راه و راه‌آهن: تعریف مندرج در بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ‏تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1379 ـ ، موضوع ‏تصویب‌نامه شماره 36164/ت25088هـ مورخ 26/11/1381.‏

خ ـ حریم فیبرنوری: قسمتی از اراضی اطراف مسیر كابل فیبرنوری شبكه مادر ‏مخابراتی در حریم‌های موضوع مواد (1) و (2) قانون كه به میزان دو متر (یك متر از محور ‏كابل به هر طرف) می‌باشد.‏

د ـ فضای اختصاصی: مسیر كابل‌های فیبرنوری شبكه مادر مخابراتی كه در منتهی‌الیه ‏حریم راهها و یا راه‌آهن واقع شده یا می‌شود.‏

ماده 2

سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه ایجاد، تأمین، توسعه، نظارت، ‏نگهداری و بهره‌برداری از شبكه كابل فیبرنوری شبكه مادر مخابراتی كشور با وزارت (شركت) ‏می‌باشد.‏

ماده 3

وزارت (شركت) مكلف است نقشه جامع شبكه كابل فیبرنوری كشور را تهیه ‏و با لحاظ جوانب امنیتی و پس از تأیید مراجع امنیتی ذی‌صلاح، یك نسخه از آن را ‏به‌دستگاههای اجرایی كه طبق قوانین و مقررات مربوط مسئول عملیات اجرایی در حریم ‏راهها و راه‌آهن می‌باشند، ارایه نماید.‏

ماده 4

به منظور جلوگیری از تخریب كابل فیبرنوری در مسیر و حریم مربوط، ‏اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند قبل از شروع عملیات اجرایی تأییدیه لازم را از وزارت ‏‏(شركت) اخذ نمایند.‏

تبصره 1ـ عملیات اجرایی توسط وزارت راه و شهرسازی در موارد حوادث غیرمترقبه از ‏شمول حكم این ماده مستثنی است.‏

تبصره 2ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، ‏وزارت (شركت) می‌تواند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور ‏نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت‌مجلس، عملیات اجرایی موضوع این ماده را متوقف ‏و آثار تجاوز را محو كند.‏

تبصره 3ـ اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به مراجع دادگستری مراجعه‌ كنند و دادگاه ‏خارج از نوبت به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی و حكم لازم را صادر می‌كند.‏

تبصره 4ـ دادگاه با درخواست وزارت (شركت) درخصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، ‏خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.‏

ماده 5 

وزارت (شركت) موظف است نسبت به نظارت، كنترل، دیده‌بانی و در صورت ‏لزوم نصب علایم هشداردهنده و تیركهای شناسایی در مسیر كابل فیبرنوری اقدام نماید.‏

ماده 6 

در صورت نیاز به عملیات توسعه، تعریض یا بهسازی راهها و راه‌آهن و یا ‏موارد دیگر كه در حریم آنها مسیر كابل فیبرنوری قرار دارد، وزارت راه و شهرسازی موظف ‏است قبل از شروع عملیات موارد را به وزارت (شركت) اعلام نماید تا پس از هماهنگی ‏براساس جدول زمان‌بندی مورد توافق طرفین اقدامات لازم در جهت ایمن‌ سازی یا در ‏صورت لزوم تغییر مسیر یا جابه‌جایی مسیر كابل فیبرنوری به عمل آید.‏

تبصره 1‌ـ در صورت عدم توافق نسبت به جدول زمان‌بندی موضوع این ماده در هر ‏مورد، تصمیم معاون امور عمرانی استانداری مربوط، مبنای عمل خواهد بود.‏

تبصره 2ـ در صورت عدم اقدام مؤثر توسط وزارت (شركت) در اجرای این ‏ماده و در صورت عدم حصول نتیجه طبق تبصره (1) این ماده، وزارت راه و شهرسازی ‏می‌تواند نسبت به انجام عملیات مورد نظر اقدام نماید و نسبت به جبران خسارت ‏مسئولیتی نخواهد داشت.‏

ماده 7

عبور متقاطع تأسیسات مورد نیاز از فضای اختصاصی فیبرنوری واقع در ‏منتهی‌الیه حریم راهها و راه‌آهن كشور در فضای مذكور با اخذ مجوز از وزارت (شركت) و ‏وزارت راه و شهرسازی مجاز است و عبور تأسیسات مذكور در سایر حریم‌های موضوع مواد ‏‏(1) و (2) قانون براساس دستورالعمل شركت صورت می‌گیرد.‏

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی