آيين نامه اجرايي قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور مصوب 1390

آيين نامه اجرايي قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور مصوب 1390,05,16

هيئت‌وزيران در جلسـه مـورخ 16/5/1390 بنا بــه پيشنهــاد مـشترك وزارتخانه‌هاي ‏ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي و جهادكشاورزي و به استناد ماده (5) قانون ‏صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كشور ـ مصوب 1388ـ ، ‏آيين‌نامه‌ اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:‏

آيين‌نامه اجرايي قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور‏

ماده 1

در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:‏

الف ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

ب ـ شركت: شركت ارتباطات زيرساخت

پ ـ قانون: قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر ‏مخابراتي كشور ـ مصوب 1388 ـ ‏

ت ـ كابل فيبرنوري: تعدادي تار نوري از جنس شيشه به عنوان يك محيط انتقال كه ‏مي‌تواند حامل سيگنال‌هاي مخابراتي (صوت، داده، تصوير) به صورت نور باشد.‏

ث ـ مسير كابل فيبر نوري: مسير اجراي فيبرنوري كه به صورت پيوسته از اراضي ‏موضوع ماده (1) قانون بين مراكز مخابراتي در سطح كشور، زير ساخت‌هاي ارتباطي را برقرار ‏مي‌نمايد.‏

ج ـ شبكه كابل فيبرنوري: مسيرهاي كابل فيبرنوري كه ارتباط نقاط (ايستگاههاي ‏مخابراتي موضوع ماده (2) اساسنامه شركت) را برقرار مي‌كند.‏

چ ـ شبكه مادر مخابراتي: شبكه‌هايي كه ايجاد و برقراري ارتباطات از طريق مسيرهاي ‏اصلي پشتيباني بين مراكز اصلي (‏Sc‏ و ‏PC‏) و برخي از مراكز مهم و درگاهها ‏‎(Gateweys)‎‏ را طبق تعريف مندرج در ماده (2) اساسنامه شركت فراهم مي‌نمايد.‏

ح ـ حريم قانوني راه و راه‌آهن: تعريف مندرج در بند (الف) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ‏تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1379 ـ ، موضوع ‏تصويب‌نامه شماره 36164/ت25088هـ مورخ 26/11/1381.‏

خ ـ حريم فيبرنوري: قسمتي از اراضي اطراف مسير كابل فيبرنوري شبكه مادر ‏مخابراتي در حريم‌هاي موضوع مواد (1) و (2) قانون كه به ميزان دو متر (يك متر از محور ‏كابل به هر طرف) مي‌باشد.‏

د ـ فضاي اختصاصي: مسير كابل‌هاي فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كه در منتهي‌اليه ‏حريم راهها و يا راه‌آهن واقع شده يا مي‌شود.‏

ماده 2

سياستگذاري و اتخاذ تصميم درخصوص نحوه ايجاد، تأمين، توسعه، نظارت، ‏نگهداري و بهره‌برداري از شبكه كابل فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كشور با وزارت (شركت) ‏مي‌باشد.‏

ماده 3

وزارت (شركت) مكلف است نقشه جامع شبكه كابل فيبرنوري كشور را تهيه ‏و با لحاظ جوانب امنيتي و پس از تأييد مراجع امنيتي ذي‌صلاح، يك نسخه از آن را ‏به‌دستگاههاي اجرايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط مسئول عمليات اجرايي در حريم ‏راهها و راه‌آهن مي‌باشند، ارايه نمايد.‏

ماده 4

به منظور جلوگيري از تخريب كابل فيبرنوري در مسير و حريم مربوط، ‏اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند قبل از شروع عمليات اجرايي تأييديه لازم را از وزارت ‏‏(شركت) اخذ نمايند.‏

تبصره 1ـ عمليات اجرايي توسط وزارت راه و شهرسازي در موارد حوادث غيرمترقبه از ‏شمول حكم اين ماده مستثني است.‏

تبصره 2ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، ‏وزارت (شركت) مي‌تواند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور ‏نماينده دادگاه محل، ضمن تنظيم صورت‌مجلس، عمليات اجرايي موضوع اين ماده را متوقف ‏و آثار تجاوز را محو كند.‏

تبصره 3ـ اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند به مراجع دادگستري مراجعه‌ كنند و دادگاه ‏خارج از نوبت به اينگونه پرونده‌ها رسيدگي و حكم لازم را صادر مي‌كند.‏

تبصره 4ـ دادگاه با درخواست وزارت (شركت) درخصوص ميزان خسارت و هزينه‌ها، ‏خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.‏

ماده 5 

وزارت (شركت) موظف است نسبت به نظارت، كنترل، ديده‌باني و در صورت ‏لزوم نصب علايم هشداردهنده و تيركهاي شناسايي در مسير كابل فيبرنوري اقدام نمايد.‏

ماده 6 

در صورت نياز به عمليات توسعه، تعريض يا بهسازي راهها و راه‌آهن و يا ‏موارد ديگر كه در حريم آنها مسير كابل فيبرنوري قرار دارد، وزارت راه و شهرسازي موظف ‏است قبل از شروع عمليات موارد را به وزارت (شركت) اعلام نمايد تا پس از هماهنگي ‏براساس جدول زمان‌بندي مورد توافق طرفين اقدامات لازم در جهت ايمن‌ سازي يا در ‏صورت لزوم تغيير مسير يا جابه‌جايي مسير كابل فيبرنوري به عمل آيد.‏

تبصره 1‌ـ در صورت عدم توافق نسبت به جدول زمان‌بندي موضوع اين ماده در هر ‏مورد، تصميم معاون امور عمراني استانداري مربوط، مبناي عمل خواهد بود.‏

تبصره 2ـ در صورت عدم اقدام مؤثر توسط وزارت (شركت) در اجراي اين ‏ماده و در صورت عدم حصول نتيجه طبق تبصره (1) اين ماده، وزارت راه و شهرسازي ‏مي‌تواند نسبت به انجام عمليات مورد نظر اقدام نمايد و نسبت به جبران خسارت ‏مسئوليتي نخواهد داشت.‏

ماده 7

عبور متقاطع تأسيسات مورد نياز از فضاي اختصاصي فيبرنوري واقع در ‏منتهي‌اليه حريم راهها و راه‌آهن كشور در فضاي مذكور با اخذ مجوز از وزارت (شركت) و ‏وزارت راه و شهرسازي مجاز است و عبور تأسيسات مذكور در ساير حريم‌هاي موضوع مواد ‏‏(1) و (2) قانون براساس دستورالعمل شركت صورت مي‌گيرد.‏

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي