قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374

قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374,11,25

ماده واحده – قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري – مصوب 1368 – و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و‌ وظيفه – مصوب 1373 – و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي – مصوب 1366 – و قانون استخدام كشوري – مصوب 1345 – بشرح زير اصلاح مي‌شود:

‌الف – كلمه «‌خالص» از ماده (1) و تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري و تبصره (1) ماده (1)‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه حذف مي‌شود.

ب – در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع ماده (1) و بند «ج» ماده (8) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام‌ كشوري، حقوق، تفاوت تطبيق حقوق، فوق‌العاده شغل و ساير فوق‌العاده ‌هايي كه از بابت آنها كسور بازنشستگي دريافت مي‌شود مورد محاسبه قرار‌مي‌گيرد.

پ – ماده (6) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري به شرح زير اصلاح ميشود:
1 – بند زير جايگزين بندهاي «‌الف» و «ب» ماده (6) مي‌شود و بند «ج» ماده ياد شده به بند «ب» تغيير مي‌يابد.
«‌الف – در مواردي كه تعداد ورثه كمتر از پنج نفر باشد، چهار پنجم حقوق بازنشستگي به تساوي به عنوان حقوق وظيفه به وراث پرداخت مي‌شود.»
2 – مفاد تبصره (2) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«‌تبصره 2 – هر گاه سهم يكي از وراث قطع شود با توجه به تعداد ورثه و با رعايت نسبتهاي مقرر در بند «‌الف» سهم مذكور به تساوي به سهام بقيه ‌وراث اضافه مي‌شود.»
3 – تبصره (3) حذف مي‌شود.

ت – تبصره ماده (7) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري و ماده (9) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي ‌دولتي – مصوب 1366 – حذف مي‌شود.

ث – متون زير به عنوان تبصره‌هاي (4)، (5) و (6) به ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه اضافه و شماره تبصره‌هاي (4) و(5) ماده ياد شده به ترتيب به (7) و (8) تغيير مي‌يابد:
«‌تبصره 4 – حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدماني كه در طول سال 1374 بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده يا مي‌شوند همانند مستخدمان ‌مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه و آيين‌ نامه‌هاي اجرايي آن با ضريب يكصد و بيست (120) ريال محاسبه و پرداخت‌مي‌شود.»
«‌تبصره 5 – حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدماني كه از تاريخ 1/1/1375 به بعد بازنشسته، از كار افتاده و فوت مي‌شوند، به استثناي افزايش‌ سنواتي، بر مبناي ضريب حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم كه در هر حال از يكصد و بيست (120) ريال كمتر نخواهد بود محاسبه و‌ پرداخت مي‌شود و در صورت افزايش ضريب، ضريبهاي بعدي اعمال مي‌شود.»
« تبصره 6 – حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‌شود.»

ج – در ماه (71) قانون استخدام كشوري، عبارت «‌و كارانه موضوع ماده (5) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1370 – »‌ بعد‌از عبارت« و كسر صندوق و روزانه» اضافه مي‌شود.

چ – مفاد اين قانون از تاريخ 1/1/1374 لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 26/11/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري