قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374

قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374,11,25

ماده واحده – قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام كشوری – مصوب 1368 – و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و‌ وظیفه – مصوب 1373 – و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی – مصوب 1366 – و قانون استخدام كشوری – مصوب 1345 – بشرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف – كلمه «‌خالص» از ماده (1) و تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام كشوری و تبصره (1) ماده (1)‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌شود.

ب – در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده (1) و بند «ج» ماده (8) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام‌ كشوری، حقوق، تفاوت تطبیق حقوق، فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده ‌هایی كه از بابت آنها كسور بازنشستگی دریافت می‌شود مورد محاسبه قرار‌می‌گیرد.

پ – ماده (6) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام كشوری به شرح زیر اصلاح میشود:
1 – بند زیر جایگزین بندهای «‌الف» و «ب» ماده (6) می‌شود و بند «ج» ماده یاد شده به بند «ب» تغییر می‌یابد.
«‌الف – در مواردی كه تعداد ورثه كمتر از پنج نفر باشد، چهار پنجم حقوق بازنشستگی به تساوی به عنوان حقوق وظیفه به وراث پرداخت می‌شود.»
2 – مفاد تبصره (2) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«‌تبصره 2 – هر گاه سهم یكی از وراث قطع شود با توجه به تعداد ورثه و با رعایت نسبتهای مقرر در بند «‌الف» سهم مذكور به تساوی به سهام بقیه ‌وراث اضافه می‌شود.»
3 – تبصره (3) حذف می‌شود.

ت – تبصره ماده (7) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام كشوری و ماده (9) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای ‌دولتی – مصوب 1366 – حذف می‌شود.

ث – متون زیر به عنوان تبصره‌های (4)، (5) و (6) به ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه اضافه و شماره تبصره‌های (4) و(5) ماده یاد شده به ترتیب به (7) و (8) تغییر می‌یابد:
«‌تبصره 4 – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی كه در طول سال 1374 بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده یا می‌شوند همانند مستخدمان ‌مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آیین‌ نامه‌های اجرایی آن با ضریب یكصد و بیست (120) ریال محاسبه و پرداخت‌می‌شود.»
«‌تبصره 5 – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی كه از تاریخ 1/1/1375 به بعد بازنشسته، از كار افتاده و فوت می‌شوند، به استثنای افزایش‌ سنواتی، بر مبنای ضریب حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم كه در هر حال از یكصد و بیست (120) ریال كمتر نخواهد بود محاسبه و‌ پرداخت می‌شود و در صورت افزایش ضریب، ضریبهای بعدی اعمال می‌شود.»
« تبصره 6 – حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود.»

ج – در ماه (71) قانون استخدام كشوری، عبارت «‌و كارانه موضوع ماده (5) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1370 – »‌ بعد‌از عبارت« و كسر صندوق و روزانه» اضافه می‌شود.

چ – مفاد این قانون از تاریخ 1/1/1374 لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 26/11/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری