آیین نامه اجرایی بند پ ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394

هیأت وزیران در جلسه 10 /4 /1394 به پیشنهاد مشترك بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394– آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشو

ماده 1

 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394- .
ب- بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
ج- سازمان: سازمان امور مالیاتی كشور
د- املاك غیر منقول مازاد: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانك مركزی.
هـ – عایدی املاك غیر منقول مازاد: مابه التفاوت قیمت بازار املاك غیر منقول مازاد در ابتدا و انتهای سال مالی .

ماده 2

 بانك ها و موسسات اعتباری موظفند فهرست املاك غیر منقول را به تفكیك مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی كامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملك خود را به تفكیك فعالیت های بانكی و غیر بانكی كه به تأیید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد ، حداكثر تا پایان سال 1394 و در سال های مالی بعد حداكثر یك ماه پس از انقضای سال مالی به بانك مركزی اعلام كنند.

تبصره – بانك مركزی پس از دریافت اطلاعات از بانكها و مؤسسات اعتباری، مشخصات ثبتی و نشانی كامل املاك غیر منقول مازاد و همچنین سهام تحت تملك بانكها و مؤسسه اعتباری در بنگاه هایی كه فعالیت غیر بانكی انجام می دهند، به استثنای موارد مقرر در تبصره (1) ماده (17) قانون، حداكثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی بانك یا مؤسسه اعتباری به سازمان و اشخاص مزبور ارسال كند.

ماده 3

 ارزیابی قیمت بازار املاك مازاد موضوع این آیین نامه توسط كارشناس یا كارشناسان رسمی معرفی شده توسط سازمان انجام می گیرد و هزینه كارشناسی به عهده بانك یا مؤسسه اعتباری مربوط است.

تبصره – قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یك از املاك مازاد در صورتی كه املاك مذكور در فهرست مازاد سال بعد نیز باشد، به عنوان ارزش بازار ، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد.

ماده 4

 بانك ها و مؤسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداكثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده سازمان واریز كنند.

ماده 5

 درصورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانكها و مؤسسات اعتباری، سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام می كند.

ماده 6

 نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات عایدی املاك غیرمنقول مازاد بانك یا مؤسسه اعتباری بر اساس احكام مربوط در قانون مالیات های مستقیم و این آیین نامه خواهد بود.

ماده 7

 عایدی املاك غیر منقول مازاد و سود سهام تحت تملك بانك ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه هایی كه فعالیت غیربانكی انجام می دهند، مستقل از درآمد عملكرد آنها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملكرد سال مربوط نخواهد بود.

ماده 8

 مالیات پرداختی به موجب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده 9

 بانك ها و مؤسسات اعتباری موظفند گزارش فروش املاك غیر منقول مازاد و واگذاری سهام موضوع این آیین نامه را به صورت سه ماهه به بانك مركزی اعلام كنند.

ماده 10

 سازمان و بانك مركزی مكلف اند گزارش عملكرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال كنند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور