قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأكید بر قانون عملیات بانكی بدون ربا) مصوب 1385

قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأكید بر قانون عملیات بانكی بدون ربا) مصوب 1385,02,31

ماده واحده – دولت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند ساز و كار تجهیز و تخصیص منابع بانكی را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهیلات بانكی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری كاهش یابد كه قبل از پایان برنامه نرخ سود این ‌گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یك ‌رقمی گردد.

تبصره 1 – درباره عقود با بازدهی متغیر، بانكها مكلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانكی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریك شوند، در عقود امور مشاركت برای تولید، مذكور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 1362،‌ بانك نمی ‌‌تواند از شریك وثیقه خارج از طرح بخواهد.

تبصره 2 – بانكها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.

تبصره 3 – بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است آیین ‌نامه اجرایی این قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.
ضمناً بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش‌ ماه یكبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سی‌ و یكم اردیبهشت ‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /3 /1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل