دستورالعمل معاملات تعاونی ها با هر یک از اعضای هییت مدیره، مدیرعامل و بازرسان

دستورالعمل معاملات تعاونیها با هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان مصوب 19/7/88 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ماده1- شرکتها‌و اتحادیه‌های تعاونی موظفند با رعایت مفاد این دستورالعمل آئین نامه معاملات تعاونی و نحوه معامله با هریک از اعضاء هئیت مدیره، مدیر عامل و بازرسان را که از این پس به اختصار مدیران و بازرسان نامیده می‌شوند با توجه به نوع تعاونی، اهداف، موضوع، فعالیت و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آنها تهیه برای تصویب به مجمع عمومی عادی ارائه نمایند.
ماده2- مدیران و بازرسان تعاونی و همچنین موسسات و شرکتهائی که مدیران و بازرسان تعاونی در آنها شریک یا عضو هئیت مدیره یا مدیرعامل باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با تعاونی یا بحساب تعاونی می‌شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هئت مدیره مکلف است بازرسان تعاونی را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی بدهد. بازرسان نیز مکلفند ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع عمومی تقدیم کنند.
تبصره1- مفاد این بند شامل معاملات عادی و جاری تعاونی با اعضاء خود (اعضاء حقیقی و حقوقی عضو شرکت تعاونی یا تعاونیهای عضو اتحادیه‌ها) که درچارچوب آئین‌نامه معاملات صورت گیرد نمی‌شود.
تبصره2- عضو هیئت مدیره ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و مدیران و بازرسان ذینفع (درصورتیکه بازرس و مدیر عامل عضو تعاونی باشند) در مجمع عمومی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهند داشت.
ماده3- مدیران و بازرسان نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات تعاونی که متضمن رقابت با عملیات تعاونی باشد انجام دهند.