روش اتمام كارهای عمرانی نیمه تمام كه 85% یا بیشتر از مبلغ آنها انجام شده است مصوب 1361

روش اتمام كارهای عمرانی نیمه تمام كه 85% یا بیشتر از مبلغ آنها انجام شده است مصوب 1361,11,13با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1361/11/13 باستناد شماره 23 قانون برنامه و بودجه و بنا به پیشنهاد شماره 3704 ـ 10846/5 ـ 1 مورخ 61/6/6 سازمان‌برنامه و بودجه روش اتمام كارهای عمرانی نیمه تمام كه 85 درصد و یا بیشتر از مبلغ پیمان آنها انجام شده است و بعلت تخلفات پیمانكار اتمام آنها بتأخیر‌افتاده است را بشرح زیر تصویب نمودند.

ـ دستگاههای اجرایی می توانند جهت تكمیل كارهای ناتمامی كه 85 درصد یا بیشتر ازمبلغ پیمان آنها انجام شده و اتمام آنها بعلت تخلفات پیمانكار به تأخیر‌افتاده و بصورت نیمه فعال و یا متوقف مانده است و این تخلفات منطبق با یك یا چند مورد از موارد مشخص شده در ماده 46 شرایط عمومی پیمان است بشرح سایر مواد این مصوبه اقدام نمایند.

ـ مجریان باقیمانده كارها را با انتخاب یك عامل جهت انجام مدیریت فنی، اجرائی و مالی انجام داده و هزینه‌های مورد لزوم برای اتمام كار را كه از طریق‌ حساب مشترك با عامل و یا مستقیماً پرداخت خواهد شد از محل اعتبار طرح مربوطه تامین و پرداخت نمایند.

ـ مجریان طرحها موارد زیر را به پیمانكاراعلام مینمایند.
1 ـ 3 ـ مورد یا موارد تخلف پیمانكار كه براساس آنها میت‌واند پیمان را طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ نماید.
2 ـ 3 ـ تصمیم خود دائر باینكه كارها را با روش مندرج در بند 2 باتمام رسانده و هزینه‌های مربوطه را بحساب پیمانكار منظور خواهد نمود.

ـ چنانچه پیمانكار كتباً تقاضا و موافقت نماید مجریان بشرح بند 2 باقیمانده كارهای مورد قرارداد با پیمانكار را باتمام رسانیده و كلیه هزینه‌های آنرا همراه با كلیه‌ پرداختهای قبلی و سایر مبالغی كه براساس مفاد قرارداد پیمانكار بدهكار میگردد به حساب بدهكار و صورت وضعیت قطعی كل كار مورد قرارداد و‌تعدیلهای متعلقه طبق ضوابط مربوطه را بحساب بستانكار پیمانكار منظور و با وی براساس مفاد شرایط عمومی پیمان تصفیه حساب قطعی می‌نماید.

– چنانچه پیمانكار با اتمام كارهای باقیمانده توسط مجری و بحساب وی مخالفت و یا نسبت به انطباق تخلف و یا تخلفات با یك یا چند مورد از موارد ‌مشخص شده در ماده 46 اعتراض نماید و یا در ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اطلاع مجری طبق بند 3 فوق از دادن هرگونه پاسخ به مجری خودداری نماید. در این‌صورت مجریان پیمان را براساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ و بلافاصله اقدامات براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان را انجام و كارهای باقیمانده را‌ برطبق بند 2 فوق باتمام می‌رسانند.

تبصره – انتخاب مدیرعامل و تاریخ شروع كارهای باقیمانده نبایستی بیش از دو ماه از تاریخ فسخ پیمان تجاوز نماید.

ـ عامل براساس مبلغ كارهای باقیمانده و نوع كار، شخص حقیقی یا حقوقی خواهد بود كه بر طبق آئین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع كار به شركتهای‌ ساختمانی و تاسیساتی مصوبه جلسه مورخ 1360/1/30 هیئت وزیران واجد شرایط باشد.

ـ عامل در ازای مدیریت فنی ، اجرائی، مالی و تهیه صورت وضعیت قطعی كارهای باقیمانده حق‌الزحمه مقطوعی دریافت مینماید كه طبق شرایط خصوصی‌ پیمان مدیریت به او پرداخت میشود.

ـ عامل از طریق ترك مناقصه انتخاب میشود و مجری با عامل قراردادی براساس پیمان مدیریت و شرایط خصوصی پیمان مدیریت پیوست این مصوبه، جهت‌ مدیریت فنی اجرائی و مالی كارهای باقیمانده و تهیه صورت وضعیت قطعی آن منعقد مینماید.

ـ كلیه اموال موجود در پای كار پیمانكار تا اتمام كار توسط مجری طرح و عامل و تحویل موقت آنها در اختیار مجری قرارمیگیرد تا جهت اتمام كار بهر نحو‌كه مایل باشد از آنها استفاده نموده و یا از آنها برای جبران بدهیهای پیمانكار در پایان كار استفاده نماید.

10 ـ كلیه ضمانت‌نامه‌های پیمانكار تا تصفیه حساب قطعی با او تمدید میگردد.

11 ـ كارگاه یا كارگاهها، ماشین‌آلات موجود در آنها و مصالح پای كار به عامل تحویل میگردد و تا پایان كار جهت اجرای عملیات در اختیار او بوده و پس از اتمام ‌كار و تحویل موقت از عامل تحویل گرفته میشود.

12 ـ مبنای تعیین حداكثر هزینه اجرای كارهای باقیمانده آخرین فهرست بهای پایه سال انتخاب عامل به اضافه ضرائب مربوطه و باضافه تا بیست درصد بعنوان صعوبت نیمه‌كار بودن كار كه رقم قطعی آن در شرایط خصوصی پیمان مدیریت مشخص میشود خواهد بود.

تبصره 1– چنانچه هزینه اجرای كار در هر مقطع از پیشرفت آن از مقدار مذكور در فوق تجاوز كند مجری میتواند قرارداد عامل را فسخ نموده و در اینصورت‌ باید بلافاصله ادامه كار را توسط عامل دیگری بانجام برساند.

تبصره 2– در حالتیكه صعوبت كار از 20 درصد فوق‌الذكر تجاوز نماید گزارش توجیهی بامضای بالاترین شخص دستگاه اجرائی یا وزیر مربوطه برای اتخاذ ‌تصمیم به شورایعالی فنی ارسال گردد.

13 ـ در صورتیكه پیمانكار براساس آئین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع كار به شركتهای ساختمانی و تاسیساتی مصوب جلسه مورخ 1360/2/30 هیئت‌وزیران توسط سازمان برنامه دارای شرایط حائز تشخیص صلاحیت اعلام شده باشد مجری طرح میتواند خود پیمانكار را بعنوان عامل انتخاب و با وی پیمان ‌مدیریت را بصورت الحاقیه پیمان اولیه منعقد نموده و هزینه‌های مربوطه را بحساب او منظور و طبق بند 4 فوق با وی تصفیه ‌حساب قطعی نماید.

14 ـ چنانچه بعلت مشكلات پیش‌بینی نشده یا تغییر عامل (‌موضوع تبصره 1 بند 12) هزینه اتمام كار پیش از میزان حداكثر تعیین شده در شرایط خصوصی‌ پیمان مدیریت عامل اولی بشود و درصد اضافه بعنوان صعوبت نیمه كار بودن زیادتر گردد، تا میزان 20% به حساب پیمانكار و مازاد بر آن بحساب طرح‌ پرداخت خواهد شد.

تبصره 1– در مواردیكه تصویب شورایعالی فنی درصد صعوبت نیمه كار بودن بیش از 20% در شرایط خصوصی پیمان مدیریت عامل اولی تعیین شده باشد تا‌ این میزان بحساب پیمانكار و مازاد آن بحساب طرح پرداخت شد.

تبصره 2– در صورتیكه خود پیمانكار بعنوان عامل انتخاب شده باشد و هزینه اتمام كار بیش از میزان حداكثر تعیین شده در شرایط خصوصی پیمان مدیریت‌ بشود كلیه هزینه‌ها بحساب پیمانكار منظور خواهد شد.

15 ـ در مورد پیمانهائیكه قبل از 57/11/22 [1357]منعقد شده‌اند، چنانچه مبالغ پرداختی بابت صورت وضعیتها و تعدیلها تكافوی مخارج كارگاه را ننماید بدون‌توجه به میزان كارانجام شده طبق مفاد این مصوبه عمل شود.

16 ـ در مورد قراردادهای در دست اجرای شركتهای با مدیرموقت دولتی وهمچنین در مورد سایر قراردادها كه بنظرمجری طرح كارها طبق جدول ‌زمان‌بندی پیش رفته ولی بدلایل غیرقابل كنترل پروژه دچار ركود شده و اجرای این مصوبه برای جلوگیری ازتوقف كار آنها ضرورت داشته و پیمانكار نیز‌موافقت خود را اعلام نموده باشد دستگاههای اجرائی میتوانند پس از كسب موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی برای راه‌اندازی و اتمام كارها طبق‌ مفاد این مصوبه اقدام نمایند. شركت طرف قرارداد موظف است وثایق قابل قبول دراختیارمجری طرح قراردهد.

میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

پیمان مدیریت
شماره تاریخ………….
‌بین … كه در این پیمان كارفرما نامیده میشود و بنمایندگی آقای … از یك طرف و شركت … كه بشماره … مورخ … اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده و در این ‌پیمان پیمانكار مدیریت نامیده میشود، و محل قانونی آن … میباشد به نمایندگی (‌آقایان).(‌آقای) … از طرف دیگر پیمان زیر منعقد میگردد.

ماده 1 ـ موضوع پیمان
‌موضوع پیمان عبارتست از مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرائی كارهای بشرح زیر:
‌الف:: …
ب:: …
ج:: …
‌د:: …
‌هـ:‍: …
‌و:: …
‌ز:: …
ح: : …
ط:: …
ی:: …
‌و بالاخره كارهای احتمالی موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان كه طبق اسناد و مدارك مندرج در ماده 2 انجام میشود.

ماده 2 ـ اسناد و مدارك پیمان
‌این پیمان شامل اسناد و مدارك زیر است:
‌الف ـ پیمان مدیریت حاضر
ب ـ شرایط خصوصی پیمان مدیریت
ج ـ شرایط عمومی پیمان
‌د ـ دفتر مشخصات عمومی
‌ه‍ـ – دفتر مشخصات عمومی
‌و ـ فهرست پیمان‌ها به … سال … و برآوردهای تقریبی كارهای موضوع پیمان بر آن اساس
‌ز ـ نقشه‌های كلی و تفصیلی اجرائی
ح ـ برنامه پیشرفت فیزیكی كار
ط ـ برنامه تفصیلی اجرائی و صورتمجلس‌ها و موافقتنامه‌ها و هر نوع سند دیگری كه در مورد كارها و یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضاء ‌طرفین برسد.
ی ـ نقشه‌های اجرائی كه در طول مدت پیمان تهیه و توسط كارفرما و یا جانشین او ابلاغ گردد.
ك ـ …
ل ـ …

تبصره یك ـ هرگاه بین مواد وفصول بعضی ازاسناد ومدارك بالا تناقص وجود داشته باشد در درجه اول پیمان مدیریت حاضر و در درجه دوم شرایط خصوصی‌ پیمان مدیریت و در درجه سوم دفترچه مشخصات خصوصی و در درجه چهارم فهرست بهاء و در درجه پنجم شرایط عمومی پیمان و در درجه ششم نقشه‌های ‌كلی و تفصیلی اجرائی ملاك عمل خواهد بود.

ماده 3 ـ مبلغ حق‌الزحمه و یا مبلغ پیمان مدیریت، هزینه اجرای عملیات

‌الف ـ مبلغ حق‌الزحمه كه بابت انجام تعهدات و وظایفی كه به موجب این پیمان و شرایط عمومی و شرایط خصوصی تا بعهده شركت پیمانكار مدیریت ‌می‌باشد مقطوعاً (‌عدد) … ریال (‌حروف) … ریال است.
‌تغییراتی كه بر اثر تغییر بهای مصالح و دستمزدها در مبلغ هزینه حادث شود بر مبلغ حق‌الزحمه تأثیری نخواهد گذاشت و پیمانكار مدیریت بابت مدیریت كارهای موضوع این ‌پیمان حق‌الزحمه مقطوعی كه در فوق تعیین شده است دریافت خواهد داشت كه نحوه دریافت آن در شرایط خصوصی پیمان مدیریت مشخص گردیده.
‌حذف قسمتی از كار تا میزان 10% برآورد تقریبی كارهای موضوع پیمان طبق بند “‌و” ماده 2 در مبلغ حق‌الزحمه تأثیری نخواهد گذارد ولی در صورتیكه این ‌حذف بیش از 10% باشد حق‌الزحمه پیمانكارمدیریت براساس نتایج حاصله بشرح شرایط خصوصی پیمان مدیریت تصحیح میگردد.
‌ارجاع كار جدید چنانچه مقادیر آن تا میزان 10% برآورد تقریبی كارهای موضوع پیمان طبق بند “‌و” ماده 2 باشد تأثیری در مبلغ حق‌الزحمه مقطوع نداشته و‌چنانچه از میزان 10% بشرح مزبور بیشتر گردد پیمان مدیریت جداگانه‌ای مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ب ـ هزینه اجرائی عملیات موضوع پیمان كه بطور مستقیم و غیرمستقیم باید پرداخت شود با كلیه عملیات اجرائی موضوع پیمان به پایان برسد و برای‌ بهره‌برداری و تحویل به كارفرما آماده گردد توسط كارفرما تأمین و پرداخت تمام و یا قسمتی از آن طبق شرایط خصوصی پیمان و تحت شرایطی كه در آن قید شده ‌است بوسیله پیمانكار مدیریت بعنوان امین و وكیل از طرف كارفرما صورت خواهد گرفت.

ماده 4 ـ مدت پیمان
‌مدت پیمان … ماه شمسی می‌باشد و شامل دو قسمت زیر است:
‌الف ـ مدت تحویل و آماده كردن كارگاه … ماه
ب ـ مدت اجرای عملیات … ماه
‌پیمانكار مدیریت متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 31 و 39 شرایط عمومی پیمان لااقل نود و هفت درصد كارهای موضوع پیمان را انجام داده و از‌كارفرما تقاضای تحویل موقت نماید.

ماده 5 ـ دوره تضمین كارها
‌حسن انجام كلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت 12 ماه شمسی از طرف پیمانكارمدیریت تضمین میگردد و این مدت بنام دوره تضمین نامیده ‌می‌شود.
‌اگر در دوره تضمین معایب و نقائصی در كارمشهود شود پیمانكار مدیریت مكلف است آن معایب و نقائص را به هزینه كارفرما ومدیریت خود رفع كند برای این ‌منظور كارفرما مراتب را با ذكر معایب و نقائص و محل آنها كتباً به پیمانكارمدیریت ابلاغ میكند و پیمانكارمدیریت باید حداكثر پانزده روز بعد ازابلاغ بالا شروع‌ به رفع معایب و نقائص كند و آنها را طی مدتی كه با تراضی كارفرما معین میشود رفع نماید.
‌هرگاه پیمانكارمدیریت در اجرای این تعهد خود قصورورزد و یا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معایب و نقائص را رأساً و یا به هرترتیب كه مقتضی بداند رفع‌كند و زیانهای وارده از این بابت را به تشخیص خود تعیین و از محل حق‌الزحمه و یا تضمین پیمانكارمدیریت و یا هر نوع مطالبات و سپرده‌ای كه پیمانكار‌مدیریت نزد او دارد برداشت كند و یا نسبت به دریافت آن علیه پیمانكار مدیریت اقامه دعوی كند.
‌كارفرما موارد فوق را به سازمان برنامه و بودجه منعكس مینماید.

ماده 6 ـ نظارت در اجراء
‌نظارت در اجرای تعهداتی كه پیمانكارمدیریت برطبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نموده است از طرف كارفرما بعهده اشخاص حقیقی و‌یا حقوقی ذیصلاحی واگذار خواهد گردید كه در این پیمان دستگاه نظارت نامیده می‌شود و بفاصله پانزده روز پس از امضاء قرارداد كتباً به پیمانكارمدیریت ‌معرفی خواهد شد.
‌پیمانكار مدیریت موظف است كارها را بر طبق پیمان مدیریت و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی كه دستگاه نظارت و یا نماینده آن در‌حدود مشخصات و اسناد و مدارك پیوست پیمان مدیریت میدهد اجراء كند.
‌كارفرما … پیمانكارمدیریت

شرایط خصوصی پیمان مدیریت
‌تعهدات خاص پیمانكار مدیریت

ماده 1 ـ بكار گماردن نیروی انسانی مورد لزوم
‌پیمانكار مدیریت كلیه نیروی انسانی مورد لزوم برای اجرای عملیات و نگهداری كارگاه را بجزموارد استثناء شده طبق تبصره 1 زیر و آنچه را كه خود طبق ماده6 متعهد به تأمین آن میباشد بایستی بصورت كارمزدی انتخاب نماید.

تبصره 1– پیمانكار مدیریت افراد زیر را میتواند برطبق قوانین وزارت كارواموراجتماعی جهت اجرای كار بكار گمارد.
‌الف ـ نگهبانان و افرادی كه جهت حفاظت كارگاه لازم باشند.
ب ـ كاركنان حسابداری، انبار، امور اداری.
ج ـ افرادی كه بعلت شرایط خاص كارویا حرفه آنان امكان واگذاری كار با تائید كارفرما بصورت كارمزدی به آنان میسر نباشد.

ماده 2 ـ بكار بردن ماشین‌آلات
‌پیمانكار مدیریت در مدت تحویل گرفتن كارگاه و آماده نمودن آن برنامه ماشین‌آلات مورد نیازاجرای كار را در طول مدت پیمان تهیه و بكارفرما تسلیم مینماید ‌و در اجرای كاردرمرحله اول از ماشین‌آلات متعلق به كارفرما یا تحویل شده توسط كارفرما استفاده مینماید. افرادی كه برای بهره‌برداری نگهداری و تعمیرات‌این ماشین‌آلات مورد نیازباشند طبق ماده 2 بكار گمارده میشوند.

تبصره 1: پیمانكار مدیریت حق بیرون بردن ماشین‌آلات را از كارگاه ندارد.

تبصره 2: پیمانكارمدیریت متعهد است عملیاتی كه بوسیله ماشین‌آلات انجام میشود به شكلی سرپرستی نماید كه حداكثر بازده را با توجه به عرف و بازده ‌ماشین داشته و مسئول هرگونه خساراتی كه ناشی از كاربرد غیرصحیح ماشین باشد میباشد.

تبصره 3: در صورتیكه جهت اجرای كار ماشین‌آلاتی نیاز گردد كه كارفرما نداشته و یا تحویل نداده باشد و لزوم آن مورد تائید كارفرما قرار گرفته باشد پیمانكار‌مدیریت میتواند آنها را از طریق اجاره و یا خریداری و با موافقت كارفرما تهیه نماید. در این حالت كارفرما میتواند رأساً نیز اقدام به خرید ماشین‌آلات مورد نیاز‌نماید.

ماده 3 ـ مصالح و لوازم
‌پیمانكار مدیریت كلیه مصالح و لوازم مورد نیازاجرای عملیات را بوسیله گروه تداركاتی كه طبق ماده 2 تشكیل میگردد، تهیه مینماید كارفرما اقدامات لازم در‌مورد تهیه مصالح و لوازمی كه توسط دولت تهیه و یا توزیع میشود بعمل آورده و پیمانكارمدیریت با توجه به محدودیت‌های موجود و نحوه توزیع‌ آنها پیش‌بینی‌های لازم و بموقع را بعمل آورده تا از این بابت موجب كندی پیشرفت كار فراهم نشود. كارفرما میتواند رأساً اقدام به خرید مصالح و لوازم مورد ‌درخواست پیمانكار مدیریت نماید.

ماده 4 ـ تأسیسات و تجهیزات كارگاه
‌كمپها، تأسیسات و تجهیزات كارگاهی كه جهت انجام عملیات موضوع پیمان مورد لزوم باشد و كارفرما آنها را در مالكیت و یا در اختیار خود داشته باشد به ‌پیمانكار مدیریت تحویل می‌نماید و پیمانكارمدیریت افرادیكه جهت نگهداری و با توسعه آنها مورد نیاز باشد طبق ماده 1 بكارمیگمارد.

تبصره – در صورتی كه احداث كمپ و تأسیسات جدیدی با تائید كارفرما مورد لزوم باشد افراد مورد نیاز برای احداث آنها نیزتوسط پیمانكار مدیریت طبق ماده 1‌بكارگمارده میشوند.

ماده 5 ـ انبارداری اموال
‌پیمانكار مدیریت اقدام لازم در مورد انبارداری دقیق ماشین‌آلات، مصالح، لوازم و تجهیزات بعمل آورده و افرادیكه برای اینكار مورد نیاز باشند به مسئولیت خود ‌طبق ماده 1 بكار میگمارد.

ماده 6 ـ افراد پیمانكار مدیریت
‌پیمانكار مدیریت متعهد است كلیه مهندسین، نقشه‌بردارها، تكنسین‌های مورد لزوم جهت امور فنی و اجرای كاروهماهنگ كردن كار”‌گروههای كار” تشكیل‌شده و تهیه صورت وضعیت قطعی و موقت و تهیه نقشه‌های اجرائی را تأمین نماید و این افراد بایستی از سهامداران شركت پیمانكار مدیریت باشند.
‌پیمانكار مدیریت یك نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیریه خود را بعنوان رئیس كارگاه موضوع بند “ج” ماده 18 شرایط عمومی پیمان به كارفرما معرفی مینماید.‌در صورتیكه پس از اشتغال تمام وقت كلیه سهامداران پیمانكار مدیریت در اجرای كاربه افراد دیگری احتیاج باشد پیمانكار مدیریت میتواند آنها را ازطریق ‌استخدام تأمین نماید.

تبصره 1: پیمانكار مدیریت در زمان تسلیم پیشنهاد بایستی به ضمیمه آن نمودار سازمان افراد خود را كه برای اجرای كار و در زمانهای مختلف تأمین خواهد نمود ‌نیز تسلیم نماید و در طول اجرای كار متعهد به تأمین افراد براساس این نمودار می‌باشد. لیكن در حین اجرای كار چنانچه كارفرما بعلت بالا رفتن هزینه‌ها و یا ‌كند شدن پیشرفت كار از برنامه و یا پائین بودن كیفیت اجرای كار بر طبق مشخصات خصوصی و عمومی لزوم افراد دیگری را تشخیص دهد پیمانكار مدیریت ‌متعهد به تأمین آنها میباشد.

ماده 7 ـ هزینه‌هائیكه پیمانكار مدیریت متعهد به تأمین آن میباشد
‌پیمانكار مدیریت در مقابل دریافت حق‌الزحمه برای اجرای كارهای موضوع پیمان، متعهد به تأمین هزینه‌ها بشرح زیر میباشد.
‌الف ـ كلیه هزینه‌های دفتر مركزی پیمانكار مدیریت.
ب ـ حقوق، اضافه‌كار، پاداش، خارج از مركز، بدی آب و هوا، هزینه ایاب و ذهاب در رابطه با انجام كار و یا شخصی و غیره برای افرادیكه طبق ماده 6 متعهد به ‌تأمین آنها میباشد.
ج ـ تأمین وسیله نقلیه و قطعات یدكی آنها برای افرادی كه طبق ماده 8 متعهد به تأمین آنها میباشد برای كارگاه و یا خارج از كارگاه.
‌د ـ هزینه مسكن و غذای افرادیكه طبق ماده 6 متعهد به تأمین آنها میباشد.
‌ه‍ـ – هزینه‌های جاری دفتر پیمانكار مدیریت در محل كارگاه از قبیل اجاره، آب بها، برق و تلفن، تلگراف و تلكس و لوازم دفتری و غیره.

تبصره 1: در صورتیكه در محل كارگاه كمپ جهت استفاده دفتر و سكونت افراد باشد پیمانكار مدیریت میتواند از محل ساختمانهای آن جهت دفتر و سكونت‌ افرادی كه متعهد به تأمین آنها میباشد بلاعوض استفاده نمایند.

تبصره 2: هزینه سوخت، روغن، سرویس، دستمزد تعمیرات وسائل نقلیه كه پیمانكارمدیریت طبق بند ج این ماده متعهد به تأمین آنها میباشد از محل‌هزینه‌های اجرای عملیات كه توسط كارفرما پرداخت میشود انجام میگیرد.

هزینه‌ اجرای عملیات، نحوه انجام آنها، نگهداری حساب مربوطه

ماده 8 ـ هزینه اجرای عملیات
‌هزینه‌هائی كه باید پرداخت شود تا كلیه عملیات موضوع پیمان به پایان برسد و برای بهره‌برداری و تحویل به كارفرما آماده گردد بشرح زیر میباشد:
‌الف ـ كلیه هزینه‌های مربوط به كارگماردن نیروی انسانی لازم برای اجرای عملیات طبق مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 فوق.
ب ـ هزینه‌های خرید و حمل سوخت، روغن، لوازم یدكی و ماشین‌آلات نو و هزینه‌های تعمیرات و اجاره ماشین‌آلات طبق ماده 2 فوق.
ج ـ هزینه‌های خرید و حمل مصالح و لوازم طبق ماده 3 فوق.
‌د ـ هزینه‌های مربوط به احداث و نگهداری كمپ‌ها و تأسیسات، طبق ماده 4 فوق.
‌و بالاخره هرگونه هزینه‌های دیگری كه برای اجرای عملیات موضوع پیمان بطورمستقیم و یا غیرمستقیم باید پرداخت شود بجزهزینه‌هائیكه طبق ماده 7‌ پیمانكارمدیریت متعهد به تأمین و پرداخت آنها میباشد كلاً هزینه‌های اجرای عملیات بوده كه توسط كارفرما رأساً و یا بوسیله پیمانكار مدیریت بشرح ماده9 پرداخت میگردد.

ماده 9 ـ نحوه انتاج هزینه‌ها ـ نگهداری اسناد هزینه‌ها و حساب هزینه‌ها
‌برای انجام هزینه‌ها و تنظیم اسناد مربوطه و نگهداری اسناد هزینه‌ها و همچنین نگهداری حساب آنها بشرح زیر اقدام میشود.

‌الف ـ كارفرما اقدام به افتتاح یك حساب جاری در نزدیكترین شعبه بانك مجاور كارگاه مینماید و اجازه برداشت از این حساب را به دو نفر بشرح زیر متفقاً ‌میدهد.
‌یك نفر از طرف كارفرما كه بعنوان نماینده مالی كارفرما بوده و اصولاً مقیم در محل كارگاه خواهد بود، رئیس كارگاه كه طبق ماده 6 فوق از طرف پیمانكار مدیریت به‌كارفرما معرفی خواهد شد.

ب ـ پرداخت هرگونه هزینه بشرح ماده 8 – فوق به صورت قطعی و یا علی‌الحساب كه صورت حسابهای مربوطه آنها توسط عوامل كارگاه و پیمانكار مدیریت ‌تنظیم گردیده بدستور رئیس كارگاه از حساب مشترك انجام میگیرد.

تبصره 1: در انجام هزینه‌ها پیمانكارمدیریت با معرفی رئیس كارگاه بعنوان امین كارفرما و به وكالت از طرف او طبق ضوابط مربوطه عمل خواهد كرد پیمانكار‌مدیریت موظف است علاوه بر امانت‌داری رعایت صرفه و صلاح كارفرما را بنماید.

تبصره 2: رئیس كارگاه حق دستور پرداخت بابت هزینه‌هائیكه شركت پیمانكار مدیریت طبق ماده 7 فوق متعهد به تأمین آنها میباشد و یا بابت حق‌الزحمه ‌پیمانكار مدیریت بصورت قطعی و یا علی‌الحساب را ندارد و اصولاً از این حساب نمیتوان برای این موارد برداشت نمود.

تبصره 3: حداكثر مبلغی كه بصورت علی‌الحساب بابت هزینه‌های كارگاه رئیس كارگاه میتواند دستور پرداخت آنرا صادر نماید برای هر مورد و مجموع موارد‌ محدود بوده و بایستی حد آنرا قبلاً كارفرما تصویب كرده باشد.

ج ـ سند هزینه‌های قطعی انجام شده توسط نماینده مالی كارفرما تنظیم و صورتحساب هزینه‌های قطعی هر ماه بانضمام اسناد مربوطه حداكثر تا پنجم ماه بعد‌ به ذیحسابی كارفرما ارسال میگردد.

‌د ـ ذیحسابی كارفرما سند هزینه‌های قطعی كه بوسیله پیمانكارمدیریت انجام و بشرح فوق واصل نموده و اسناد هزینه قطعی كه رأساً توسط كارفرما انجام ‌میشود، نگهداری و در یك حساب بنام هزینه عملیات اجرائی منظور مینماید بطوریكه درهرموقع اسناد قابل رسیدگی و مجموع هزینه‌های عملیات ‌اجرائی انجام شده و مشخص باشد.

‌هـ – كارفرما همواره تنخواهی معادل دو ماه هزینه اجرای عملیات را بحساب افتتاح گردیده طبق بند “‌الف” این ماده واریز مینماید و برای این منظور پیمانكار‌مدیریت پس از مبادله پیمان و در پایان هر ماه برآورد هزینه‌های دو ماه آینده كارگاه را با توجه به برنامه پیشرفت كار و كارهای جدیدی كه به پیمانكار مدیریت‌ابلاغ شده تهیه و جهت تائید و پرداخت تنخواه به كارفرما ارسال میدارد كارفرما حداكثر پس از ده روز از تاریخ وصول برآورد بشرح فوق با توجه به مبالغ ‌تنخواه قبلی و صورتحساب هزینه‌های قطعی ماهیانه واصله و برآورد رسیدگی شده مذكور اقدام به واریزمبلغی بحساب مذكورمینماید كه معادل دو ماه‌هزینه كارگاه در آن موجود باشد.

موارد خاص امور مالی و تحویل موضوع پیمان

ماده 10 ـ ضمانت‌نامه انجام تعهدات
‌ضمانت‌نامه انجام تعهدات طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان بایستی معادل پنج درصد حق‌الزحمه مقطوع پیمانكارمدیریت طبق بند “‌الف” ماده 3 پیمان بوده و‌تا مواقع بشرح زیر باید معتبر و یا قابل تمدید باشد.
‌الف ـ تاریخ تصویب صورت مجلس موقت.
ب ـ تحویل كلیه اموالی كه به پیمانكار مدیریت جهت اجرای كار تحویل گردیده از قبیل ماشین‌آلات، لوازم، تأسیسات كارگاهها، مصالح باقیمانده پایكار و غیره به‌كارفرما.
ج ـ تهیه صورت وضعیت قطعی و تسلیم كلیه آن بانضمام مدارك مربوطه به كارفرما.

ماده 11 ـ كسور وجه‌الضمان
‌از مبلغ هر صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه پیمانكار مدیریت مبلغ ده درصد بعنوان تضمین حسن اجرای كار كسر و در حساب جداگانه‌ای نزد كارفرما‌ نگهداری میشود نصف این مبلغ پس از انجام مراحل سه‌گانه مشروح در ماده 10- فوق و نصف دیگر بلافاصله پس از تحویل قطعی و تصویب صورت وضعیت‌قطعی به پیمانكار پرداخت خواهد شد.
‌تبصره- بنابر تقاضای پیمانكارمدیریت كارفرما میتواند پس از انجام مراحل سه‌گانه مشروح در، ماده 10- فوق نصف دوم تضمین حسن اجرای كار را در مقابل‌ اخذ ضمانتنامه از بانك مسترد دارد.

ماده 12 ـ كسور بابت تهیه و تصویب صورت وضعیت قطعی
‌از مبلغ هر صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه پیمانكار مدیریت مبلغ ده درصد بعنوان تضمین تهیه و تصویب صورت وضعیت قطعی كارهای موضوع پیمان ‌كسر و در حساب جداگانه‌ای نزد كارفرما نگهداری می‌شود.
‌نصف این مبلغ بلافاصله پس از تسلیم كلیه صورت وضعیت قطعی به كارفرما و نصف دیگر پس از تصویب تمام صورت وضعیت قطعی كارهای موضوع پیمان ‌به پیمانكار مدیریت پرداخت خواهد شد، مبالغ این كسور در مقابل ضمانتنامه به پیمانكار مسترد نخواهد شد.

ماده 13 ـ پیش‌پرداخت
‌كارفرما موافقت دارد پس از مبادله پیمان معادل پنج تا پانزده درصد حق‌الزحمه مقطوع را بتشخیص خود ودر مقابل ضمانتنامه بعنوان پیش‌پرداخت بشرح‌ زیر به پیمانكارمدیریت پرداخت كند.
1 ـ بلافاصله پس از معادله پیمان نصف مبلغ بشرح فوق.
2 ـ پس از تحویل گرفتن كارگاه و آماده كردن آن و شروع عملیات اجرائی نصف دیگر.
‌بابت پیش‌پرداخت‌های فوق از اولیه صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه به بعد طبق تشخیص كارفرما درصدی از مبلغ آن كسر میگردد بنحوی كه كلیه مبالغ ‌پیش‌پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه مستهلك شود.

ماده 14 ـ صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه
‌در پایان هر ماه شمسی رئیس كارگاه پیمانكارمدیریت بمعیت دستگاه نظارت اقدام به تعیین درصد كارهای انجام شده نسبت به كل كارهای موضوع پیمان با‌توجه به وضعیت كارهای انجام شده و برنامه پیشرفت فیزیكی كار كه جزء اسناد پیمان بوده و طبق تبصره زیر تهیه شده است مینماید.
‌مبلغ صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه برابر حاصلضرب مبلغ كل حق‌الزحمه طبق بند “‌الف” ماده 3 پیمان و درصد تهیه شده بشرح فوق میباشد كه طبق فرم ‌پیوست شماره 1 این شرایط خصوصی پیمان تهیه و پس از امضاء رئیس كارگاه پیمانكار مدیریت و دستگاه، نظارت جهت رسیدگی و پرداخت به كارفرما ارسال ‌میگردد.
‌كارفرما پس از رسیدگی و تائید و پس از كسر اقلام زیر:
‌الف ـ جمع وجوهاتیكه بابت حق‌الزحمه‌های موقت ماهیانه‌های قبل پرداخت شده است.
ب ـ ده درصد بابت تهیه و تصویب صورت وضعیتهای قطعی.
ج ـ ده درصد بابت كسور وجه‌الضمان.
‌د ـ اقساط پیش‌پرداخت.
‌ه‍ـ – مالیات و هرگونه كسور دیگری كه طبق مفاد شرایط خصوصی و عمومی پیمان بعهده پیمانكار مدیریت میباشد.
‌تتمه قابل پرداخت پیمانكار حداكثر پس از ده روز از تاریخ تسلیم صورت وضعیت موقت، حق‌الزحمه به كارفرما با تنظیم سند و امضاء آن بوسیله نماینده ‌پیمانكارمدیریت با صدورچك به پیمانكارمدیریت پرداخت خواهد نمود.
‌تبصره 1: برنامه پیشرفت فیزیكی كار كه جزء اسناد پیمان بوده و پیمانكارمدیریت با توجه به آن پیشنهاد خود را جهت انجام كار تسلیم نموده به شرح زیر تهیه‌میگردد.
‌ابتدا كار به قسمتهای مختلف تقسیم میشود بطوریكه هر یك از قسمتها را بتوان جدا از قسمتهای دیگر باتمام رساند و مبلغ كار هر یك از این ‌قسمتها براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان حداقل ده درصد و حداكثر بیست درصد كل كارهای موضوع پیمان باشد.
‌در صورتیكه طبیعت كارموضوع پیمان طوری باشد كه نتوان بقسمتهای جداگانه تقسیم نمود و یا قابل تقسیم به قسمتهائی باشند كه مبالغ كار آنها بیش از‌بیست درصد كل كارموضوع پیمان باشد به ترتیب تسلسل در اتمام كار به مجموعه‌هائی ازاقلام فهرست بها تقسیم میشوند كه مبلغ كار هر مجموعه حداقل ده‌ درصد و حداكثر پانزده درصد كل كارموضوع پیمان باشد.
‌در برنامه پیشرفت فیزیكی كار زمان لازم برای اجرای هر قسمت یا هر مجموع و زمان شروع و اتمام آنها پیش‌بینی شده و درصد مبلغ هر قسمت و یا مجموعه ‌نسبت به كل كارموضوع پیمان نیز مشخص میشود، در طول اجرای كار در پایان هرماه وضعیت كارهای انجام شده قسمتهای مختلف روی این برنامه ‌مشخص میشوند و بدین ترتیب ضمن كنترل كار انجام شده با برنامه پیش‌بینی شده ملاك عمل برای تهیه صورت وضعیت موقت حق‌الزحمه پیمانكارمدیریت‌ قرارمیگیرد. فرم شماره یك پیوست برنامه پیشرفت كار فرضی است كه به 8 قسمت تقسیم شده و مدت اجرای كار 16 ماه بوده و كارهای انجام شده تا پایان ماه ‌دهم روی آن مشخص میباشد.
‌تبصره 2: پرداخت حق‌الزحمه هرقسمت و یا هر مجموعه پس از تمام شدن آن قسمت یا آن مجموعه قابل پرداخت است و نمیشود قسمتی از درصد مربوط به‌ آنرا پرداخت نمود.

ماده 15 ـ تحویل موقت و تحویل ماشین‌آلات، تأسیسات و تجهیزات كارگاهها
‌پس از اتمام عملیات موضوع پیمان كار طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تحویل موقت گرفته می‌شود كارفرما پس از تحویل موقت و رفع نواقص مشخص شده‌ در صورتمجلس تحویل موقت بلافاصله اقدام به تحویل گرفتن كلیه ماشین‌آلات، كمپها، تأسیسات، تجهیزات و لوازم كه به پیمانكار مدیریت در شروع كار و‌در طول اجرای آن تحویل شده و مصالح باقیمانده پایكارمینماید. حداكثر این تحویل و تحول تا یك ماه پس از تاریخ رفع نواقص بشرح فوق میباشد.

ماده 16 ـ صورت وضعیت قطعی كارهای انجام شده
‌پیمانكار مدیریت با انجام هر قسمت از كار كه پرداخت حق‌الزحمه آن صورت میگیرد اقدام به تهیه متره قطعی از كارهای انجام شده نموده و مبلغ ریالی آنها براساس‌ قیمتهای فهرست بهای ضمیمه پیمان با اعمال ضرایب مربوطه مینماید صورت وضعیت قطعی كلاً باید حداكثر تا یك ماه پس از امضای صورتمجلس تحویل موقت توسط پیمانكار‌مدیریت تهیه و به كارفرما تسلیم شده باشد.

ماده 17 ـ صورت وضعیت قطعی حق‌الزحمه ـ تصفیه حساب پیمانكار مدیریت

‌الف ـ در صورتیكه بواسطه ارجاع كارهای جدید و یا حذف قسمتی از كار مبلغ صورت وضعیت قطعی تهیه شده براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان‌ مدیریت كه مورد تصویب كارفرما قرار گرفته باشد از مبلغ برآورد تقریبی ضمیمه پیمان مدیریت كمتر از ده درصد آن اضافه و یا كاهش داشته باشد این اضافه و كاهش‌ تأثیری در مبلغ حق‌الزحمه مقطوع نداشته و حق‌الزحمه قطعی پیمانكارمدیریت برابرمبلغ مشخص شده در بند “‌الف” ماده 3 – پیمان مدیریت خواهد بود.

ب ـ چنانچه بواسطه حذف قسمتی از كارمبلغ صورت وضعیت قطعی تهیه شده براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان مدیریت كه مورد تصویب كارفرما قرار‌گرفته باشد از مبلغ برآورد تقریبی ضمیمه پیمان مدیریت بیش از ده درصد آن كاهش داشته باشد مبلغ مقطوع حق‌الزحمه بشرح زیر كاهش پیدا خواهد كرد.
1 ـ ب ـ نسبت حق‌الزحمه مقطوع مشخص شده در بند “‌الف” ماده 3- پیمان به برآورد تقریبی ضمیمه پیمان مدیریت تعیین میشود.
2 ـ ب ـ كسری بیش از ده درصد طبق بند “ب” در نسبت بشرح بند 1 ـ ب ضرب و حاصل ضرب بدست آمده از حق‌الزحمه مقطوع بند “‌الف” ماده 3- پیمان كسر‌میگردد.

ج ـ تصفیه حساب قطعی حق‌الزحمه قطعی بشرح فوق بر طبق ماده 52 شرایط عمومی پیمان انجام میگردد.

اختیارات و تعهدات خاص كارفرما

ماده 18 ـ فسخ پیمان بواسطه بالا رفتن هزینه‌ها
‌كارفرما میتواند در هر مرحله از انجام كار كه هزینه كل اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت كه مجموع هزینه‌های بشرح زیر میباشد.
‌الف ـ هزینه اجرای عملیات ماده 8 شرایط خاص پیمان.
ب ـ حق‌الزحمه پیمانكار مدیریت
‌از صورت وضعیت تهیه شده براساس فهرست بهای منضم به پیمان مدیریت با اعمال ضرایب مربوطه (‌هزینه‌های بالا سری، ضریب منطقه و انطباق) بیش از …..‌درصد بیشتر گردد پیمان را فسخ و طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل نماید.

ماده 19 ـ پاداش پیمانكار مدیریت
‌در صورتیكه هزینه كل اجرای عملیات موضوع پیمان بشرح بندهای الف و ب و ماده 18 از صورت وضعیت تهیه شده براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان ‌مدیریت با اعمال ضرائب مربوطه (‌هزینه‌های بالا سری، ضریب منطقه و انطباق) بیشتر از پنج درصد كمتر شود كارفرما سی درصد این كاهش را بعنوان جایزه‌ به پیمانكارمدیریت پرداخت خواهد نمود.
صورت وضعیت موقت حق الزحمه شماره….
كارفرما……….تاریخ تهیه………. شماره قرارداد………..
مشاور……………………………..تاریخ قرارداد…………
پیمانكار مدیریت…..كارگاه…….از تاریخ شروع كار….تاتاریخ….

درصد انجام شده كارهای موضوع پیمان كه حق الزحمه آنها قابل پرداخت است تا تاریخ ….طبق برگ وضعیت پیوست ….درصد كل حق الزحمه:

(درصد بشرح فوق)——* مبلغ مقطوع حق الزحمه (بند الف ماده 3 پیمان)—–= ریال

كسر میشود كل حق الزحمه صورت وضعیت قبل……….= ریال

………مبلغ ناخالص حق الزحمه از تاریخ …..تا تاریخ ….= ریال

………مبلغ بعدد…………………………………………………..ریال

نام و امضاء نماینده پیمانكارمدیریت…..نام وامضاء مهندس ناظر…..نام وامضاء سرناظر

………….دایره رسیدگی كارفرما……………………………..كارفرما

تاریخ ارسال – كارفرما……………………………………….تاریخ دستور پرداخت

كسورات

ده درصد حسن انجام كار………………………ریال

ده درصد تضمین تعهد تهیه و تصویب صورت وضعیت قطعی …………………………………………..ریال

اقساط پیش پرداخت……………………………ریال

مالیات………………………………………….ریال

…………………………………………………ریال

………………………………………………………

جمع كسورات………………………………..ریال

مبلغ ناخالص حق الزحمه از تاریخ……تا…….

پس از كسر كسورات (بعدد)…………….ریال

بحروف……………………………………ریال

تاریخ پرداخت چك……………………….

نماینده پیمانكار ذیحسابی كارفرما