روش اتمام كارهاي عمراني نيمه تمام كه 85% يا بيشتر از مبلغ آنها انجام شده است مصوب 1361

روش اتمام كارهاي عمراني نيمه تمام كه 85% يا بيشتر از مبلغ آنها انجام شده است مصوب 1361,11,13با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1361/11/13 باستناد شماره 23 قانون برنامه و بودجه و بنا به پيشنهاد شماره 3704 ـ 10846/5 ـ 1 مورخ 61/6/6 سازمان‌برنامه و بودجه روش اتمام كارهاي عمراني نيمه تمام كه 85 درصد و يا بيشتر از مبلغ پيمان آنها انجام شده است و بعلت تخلفات پيمانكار اتمام آنها بتأخير‌افتاده است را بشرح زير تصويب نمودند.

ـ دستگاههاي اجرايي مي توانند جهت تكميل كارهاي ناتمامي كه 85 درصد يا بيشتر ازمبلغ پيمان آنها انجام شده و اتمام آنها بعلت تخلفات پيمانكار به تأخير‌افتاده و بصورت نيمه فعال و يا متوقف مانده است و اين تخلفات منطبق با يك يا چند مورد از موارد مشخص شده در ماده 46 شرايط عمومي پيمان است بشرح ساير مواد اين مصوبه اقدام نمايند.

ـ مجريان باقيمانده كارها را با انتخاب يك عامل جهت انجام مديريت فني، اجرائي و مالي انجام داده و هزينه‌هاي مورد لزوم براي اتمام كار را كه از طريق‌ حساب مشترك با عامل و يا مستقيماً پرداخت خواهد شد از محل اعتبار طرح مربوطه تامين و پرداخت نمايند.

ـ مجريان طرحها موارد زير را به پيمانكاراعلام مينمايند.
1 ـ 3 ـ مورد يا موارد تخلف پيمانكار كه براساس آنها ميت‌واند پيمان را طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ نمايد.
2 ـ 3 ـ تصميم خود دائر باينكه كارها را با روش مندرج در بند 2 باتمام رسانده و هزينه‌هاي مربوطه را بحساب پيمانكار منظور خواهد نمود.

ـ چنانچه پيمانكار كتباً تقاضا و موافقت نمايد مجريان بشرح بند 2 باقيمانده كارهاي مورد قرارداد با پيمانكار را باتمام رسانيده و كليه هزينه‌هاي آنرا همراه با كليه‌ پرداختهاي قبلي و ساير مبالغي كه براساس مفاد قرارداد پيمانكار بدهكار ميگردد به حساب بدهكار و صورت وضعيت قطعي كل كار مورد قرارداد و‌تعديلهاي متعلقه طبق ضوابط مربوطه را بحساب بستانكار پيمانكار منظور و با وي براساس مفاد شرايط عمومي پيمان تصفيه حساب قطعي مي‌نمايد.

– چنانچه پيمانكار با اتمام كارهاي باقيمانده توسط مجري و بحساب وي مخالفت و يا نسبت به انطباق تخلف و يا تخلفات با يك يا چند مورد از موارد ‌مشخص شده در ماده 46 اعتراض نمايد و يا در ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اطلاع مجري طبق بند 3 فوق از دادن هرگونه پاسخ به مجري خودداري نمايد. در اين‌صورت مجريان پيمان را براساس ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ و بلافاصله اقدامات براساس ماده 47 شرايط عمومي پيمان را انجام و كارهاي باقيمانده را‌ برطبق بند 2 فوق باتمام مي‌رسانند.

تبصره – انتخاب مديرعامل و تاريخ شروع كارهاي باقيمانده نبايستي بيش از دو ماه از تاريخ فسخ پيمان تجاوز نمايد.

ـ عامل براساس مبلغ كارهاي باقيمانده و نوع كار، شخص حقيقي يا حقوقي خواهد بود كه بر طبق آئين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركتهاي‌ ساختماني و تاسيساتي مصوبه جلسه مورخ 1360/1/30 هيئت وزيران واجد شرايط باشد.

ـ عامل در ازاي مديريت فني ، اجرائي، مالي و تهيه صورت وضعيت قطعي كارهاي باقيمانده حق‌الزحمه مقطوعي دريافت مينمايد كه طبق شرايط خصوصي‌ پيمان مديريت به او پرداخت ميشود.

ـ عامل از طريق ترك مناقصه انتخاب ميشود و مجري با عامل قراردادي براساس پيمان مديريت و شرايط خصوصي پيمان مديريت پيوست اين مصوبه، جهت‌ مديريت فني اجرائي و مالي كارهاي باقيمانده و تهيه صورت وضعيت قطعي آن منعقد مينمايد.

ـ كليه اموال موجود در پاي كار پيمانكار تا اتمام كار توسط مجري طرح و عامل و تحويل موقت آنها در اختيار مجري قرارميگيرد تا جهت اتمام كار بهر نحو‌كه مايل باشد از آنها استفاده نموده و يا از آنها براي جبران بدهيهاي پيمانكار در پايان كار استفاده نمايد.

10 ـ كليه ضمانت‌نامه‌هاي پيمانكار تا تصفيه حساب قطعي با او تمديد ميگردد.

11 ـ كارگاه يا كارگاهها، ماشين‌آلات موجود در آنها و مصالح پاي كار به عامل تحويل ميگردد و تا پايان كار جهت اجراي عمليات در اختيار او بوده و پس از اتمام ‌كار و تحويل موقت از عامل تحويل گرفته ميشود.

12 ـ مبناي تعيين حداكثر هزينه اجراي كارهاي باقيمانده آخرين فهرست بهاي پايه سال انتخاب عامل به اضافه ضرائب مربوطه و باضافه تا بيست درصد بعنوان صعوبت نيمه‌كار بودن كار كه رقم قطعي آن در شرايط خصوصي پيمان مديريت مشخص ميشود خواهد بود.

تبصره 1– چنانچه هزينه اجراي كار در هر مقطع از پيشرفت آن از مقدار مذكور در فوق تجاوز كند مجري ميتواند قرارداد عامل را فسخ نموده و در اينصورت‌ بايد بلافاصله ادامه كار را توسط عامل ديگري بانجام برساند.

تبصره 2– در حالتيكه صعوبت كار از 20 درصد فوق‌الذكر تجاوز نمايد گزارش توجيهي بامضاي بالاترين شخص دستگاه اجرائي يا وزير مربوطه براي اتخاذ ‌تصميم به شورايعالي فني ارسال گردد.

13 ـ در صورتيكه پيمانكار براساس آئين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركتهاي ساختماني و تاسيساتي مصوب جلسه مورخ 1360/2/30 هيئت‌وزيران توسط سازمان برنامه داراي شرايط حائز تشخيص صلاحيت اعلام شده باشد مجري طرح ميتواند خود پيمانكار را بعنوان عامل انتخاب و با وي پيمان ‌مديريت را بصورت الحاقيه پيمان اوليه منعقد نموده و هزينه‌هاي مربوطه را بحساب او منظور و طبق بند 4 فوق با وي تصفيه ‌حساب قطعي نمايد.

14 ـ چنانچه بعلت مشكلات پيش‌بيني نشده يا تغيير عامل (‌موضوع تبصره 1 بند 12) هزينه اتمام كار پيش از ميزان حداكثر تعيين شده در شرايط خصوصي‌ پيمان مديريت عامل اولي بشود و درصد اضافه بعنوان صعوبت نيمه كار بودن زيادتر گردد، تا ميزان 20% به حساب پيمانكار و مازاد بر آن بحساب طرح‌ پرداخت خواهد شد.

تبصره 1– در موارديكه تصويب شورايعالي فني درصد صعوبت نيمه كار بودن بيش از 20% در شرايط خصوصي پيمان مديريت عامل اولي تعيين شده باشد تا‌ اين ميزان بحساب پيمانكار و مازاد آن بحساب طرح پرداخت شد.

تبصره 2– در صورتيكه خود پيمانكار بعنوان عامل انتخاب شده باشد و هزينه اتمام كار بيش از ميزان حداكثر تعيين شده در شرايط خصوصي پيمان مديريت‌ بشود كليه هزينه‌ها بحساب پيمانكار منظور خواهد شد.

15 ـ در مورد پيمانهائيكه قبل از 57/11/22 [1357]منعقد شده‌اند، چنانچه مبالغ پرداختي بابت صورت وضعيتها و تعديلها تكافوي مخارج كارگاه را ننمايد بدون‌توجه به ميزان كارانجام شده طبق مفاد اين مصوبه عمل شود.

16 ـ در مورد قراردادهاي در دست اجراي شركتهاي با مديرموقت دولتي وهمچنين در مورد ساير قراردادها كه بنظرمجري طرح كارها طبق جدول ‌زمان‌بندي پيش رفته ولي بدلايل غيرقابل كنترل پروژه دچار ركود شده و اجراي اين مصوبه براي جلوگيري ازتوقف كار آنها ضرورت داشته و پيمانكار نيز‌موافقت خود را اعلام نموده باشد دستگاههاي اجرائي ميتوانند پس از كسب موافقت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي براي راه‌اندازي و اتمام كارها طبق‌ مفاد اين مصوبه اقدام نمايند. شركت طرف قرارداد موظف است وثايق قابل قبول دراختيارمجري طرح قراردهد.

ميرحسين موسوي – نخست‌وزير

پيمان مديريت
شماره تاريخ………….
‌بين … كه در اين پيمان كارفرما ناميده ميشود و بنمايندگي آقاي … از يك طرف و شركت … كه بشماره … مورخ … اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده و در اين ‌پيمان پيمانكار مديريت ناميده ميشود، و محل قانوني آن … ميباشد به نمايندگي (‌آقايان).(‌آقاي) … از طرف ديگر پيمان زير منعقد ميگردد.

ماده 1 ـ موضوع پيمان
‌موضوع پيمان عبارتست از مديريت فني، مالي، اداري و اجرائي كارهاي بشرح زير:
‌الف:: …
ب:: …
ج:: …
‌د:: …
‌هـ:‍: …
‌و:: …
‌ز:: …
ح: : …
ط:: …
ي:: …
‌و بالاخره كارهاي احتمالي موضوع ماده 29 شرايط عمومي پيمان كه طبق اسناد و مدارك مندرج در ماده 2 انجام ميشود.

ماده 2 ـ اسناد و مدارك پيمان
‌اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است:
‌الف ـ پيمان مديريت حاضر
ب ـ شرايط خصوصي پيمان مديريت
ج ـ شرايط عمومي پيمان
‌د ـ دفتر مشخصات عمومي
‌ه‍ـ – دفتر مشخصات عمومي
‌و ـ فهرست پيمان‌ها به … سال … و برآوردهاي تقريبي كارهاي موضوع پيمان بر آن اساس
‌ز ـ نقشه‌هاي كلي و تفصيلي اجرائي
ح ـ برنامه پيشرفت فيزيكي كار
ط ـ برنامه تفصيلي اجرائي و صورتمجلس‌ها و موافقتنامه‌ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و يا امور ديگر در مدت پيمان تنظيم گردد و به امضاء ‌طرفين برسد.
ي ـ نقشه‌هاي اجرائي كه در طول مدت پيمان تهيه و توسط كارفرما و يا جانشين او ابلاغ گردد.
ك ـ …
ل ـ …

تبصره يك ـ هرگاه بين مواد وفصول بعضي ازاسناد ومدارك بالا تناقص وجود داشته باشد در درجه اول پيمان مديريت حاضر و در درجه دوم شرايط خصوصي‌ پيمان مديريت و در درجه سوم دفترچه مشخصات خصوصي و در درجه چهارم فهرست بهاء و در درجه پنجم شرايط عمومي پيمان و در درجه ششم نقشه‌هاي ‌كلي و تفصيلي اجرائي ملاك عمل خواهد بود.

ماده 3 ـ مبلغ حق‌الزحمه و يا مبلغ پيمان مديريت، هزينه اجراي عمليات

‌الف ـ مبلغ حق‌الزحمه كه بابت انجام تعهدات و وظايفي كه به موجب اين پيمان و شرايط عمومي و شرايط خصوصي تا بعهده شركت پيمانكار مديريت ‌مي‌باشد مقطوعاً (‌عدد) … ريال (‌حروف) … ريال است.
‌تغييراتي كه بر اثر تغيير بهاي مصالح و دستمزدها در مبلغ هزينه حادث شود بر مبلغ حق‌الزحمه تأثيري نخواهد گذاشت و پيمانكار مديريت بابت مديريت كارهاي موضوع اين ‌پيمان حق‌الزحمه مقطوعي كه در فوق تعيين شده است دريافت خواهد داشت كه نحوه دريافت آن در شرايط خصوصي پيمان مديريت مشخص گرديده.
‌حذف قسمتي از كار تا ميزان 10% برآورد تقريبي كارهاي موضوع پيمان طبق بند “‌و” ماده 2 در مبلغ حق‌الزحمه تأثيري نخواهد گذارد ولي در صورتيكه اين ‌حذف بيش از 10% باشد حق‌الزحمه پيمانكارمديريت براساس نتايج حاصله بشرح شرايط خصوصي پيمان مديريت تصحيح ميگردد.
‌ارجاع كار جديد چنانچه مقادير آن تا ميزان 10% برآورد تقريبي كارهاي موضوع پيمان طبق بند “‌و” ماده 2 باشد تأثيري در مبلغ حق‌الزحمه مقطوع نداشته و‌چنانچه از ميزان 10% بشرح مزبور بيشتر گردد پيمان مديريت جداگانه‌اي مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ب ـ هزينه اجرائي عمليات موضوع پيمان كه بطور مستقيم و غيرمستقيم بايد پرداخت شود با كليه عمليات اجرائي موضوع پيمان به پايان برسد و براي‌ بهره‌برداري و تحويل به كارفرما آماده گردد توسط كارفرما تأمين و پرداخت تمام و يا قسمتي از آن طبق شرايط خصوصي پيمان و تحت شرايطي كه در آن قيد شده ‌است بوسيله پيمانكار مديريت بعنوان امين و وكيل از طرف كارفرما صورت خواهد گرفت.

ماده 4 ـ مدت پيمان
‌مدت پيمان … ماه شمسي مي‌باشد و شامل دو قسمت زير است:
‌الف ـ مدت تحويل و آماده كردن كارگاه … ماه
ب ـ مدت اجراي عمليات … ماه
‌پيمانكار مديريت متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 31 و 39 شرايط عمومي پيمان لااقل نود و هفت درصد كارهاي موضوع پيمان را انجام داده و از‌كارفرما تقاضاي تحويل موقت نمايد.

ماده 5 ـ دوره تضمين كارها
‌حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت 12 ماه شمسي از طرف پيمانكارمديريت تضمين ميگردد و اين مدت بنام دوره تضمين ناميده ‌مي‌شود.
‌اگر در دوره تضمين معايب و نقائصي در كارمشهود شود پيمانكار مديريت مكلف است آن معايب و نقائص را به هزينه كارفرما ومديريت خود رفع كند براي اين ‌منظور كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقائص و محل آنها كتباً به پيمانكارمديريت ابلاغ ميكند و پيمانكارمديريت بايد حداكثر پانزده روز بعد ازابلاغ بالا شروع‌ به رفع معايب و نقائص كند و آنها را طي مدتي كه با تراضي كارفرما معين ميشود رفع نمايد.
‌هرگاه پيمانكارمديريت در اجراي اين تعهد خود قصورورزد و يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معايب و نقائص را رأساً و يا به هرترتيب كه مقتضي بداند رفع‌كند و زيانهاي وارده از اين بابت را به تشخيص خود تعيين و از محل حق‌الزحمه و يا تضمين پيمانكارمديريت و يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار‌مديريت نزد او دارد برداشت كند و يا نسبت به دريافت آن عليه پيمانكار مديريت اقامه دعوي كند.
‌كارفرما موارد فوق را به سازمان برنامه و بودجه منعكس مينمايد.

ماده 6 ـ نظارت در اجراء
‌نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكارمديريت برطبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است از طرف كارفرما بعهده اشخاص حقيقي و‌يا حقوقي ذيصلاحي واگذار خواهد گرديد كه در اين پيمان دستگاه نظارت ناميده مي‌شود و بفاصله پانزده روز پس از امضاء قرارداد كتباً به پيمانكارمديريت ‌معرفي خواهد شد.
‌پيمانكار مديريت موظف است كارها را بر طبق پيمان مديريت و اصول فني و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتي كه دستگاه نظارت و يا نماينده آن در‌حدود مشخصات و اسناد و مدارك پيوست پيمان مديريت ميدهد اجراء كند.
‌كارفرما … پيمانكارمديريت

شرايط خصوصي پيمان مديريت
‌تعهدات خاص پيمانكار مديريت

ماده 1 ـ بكار گماردن نيروي انساني مورد لزوم
‌پيمانكار مديريت كليه نيروي انساني مورد لزوم براي اجراي عمليات و نگهداري كارگاه را بجزموارد استثناء شده طبق تبصره 1 زير و آنچه را كه خود طبق ماده6 متعهد به تأمين آن ميباشد بايستي بصورت كارمزدي انتخاب نمايد.

تبصره 1– پيمانكار مديريت افراد زير را ميتواند برطبق قوانين وزارت كارواموراجتماعي جهت اجراي كار بكار گمارد.
‌الف ـ نگهبانان و افرادي كه جهت حفاظت كارگاه لازم باشند.
ب ـ كاركنان حسابداري، انبار، امور اداري.
ج ـ افرادي كه بعلت شرايط خاص كارويا حرفه آنان امكان واگذاري كار با تائيد كارفرما بصورت كارمزدي به آنان ميسر نباشد.

ماده 2 ـ بكار بردن ماشين‌آلات
‌پيمانكار مديريت در مدت تحويل گرفتن كارگاه و آماده نمودن آن برنامه ماشين‌آلات مورد نيازاجراي كار را در طول مدت پيمان تهيه و بكارفرما تسليم مينمايد ‌و در اجراي كاردرمرحله اول از ماشين‌آلات متعلق به كارفرما يا تحويل شده توسط كارفرما استفاده مينمايد. افرادي كه براي بهره‌برداري نگهداري و تعميرات‌اين ماشين‌آلات مورد نيازباشند طبق ماده 2 بكار گمارده ميشوند.

تبصره 1: پيمانكار مديريت حق بيرون بردن ماشين‌آلات را از كارگاه ندارد.

تبصره 2: پيمانكارمديريت متعهد است عملياتي كه بوسيله ماشين‌آلات انجام ميشود به شكلي سرپرستي نمايد كه حداكثر بازده را با توجه به عرف و بازده ‌ماشين داشته و مسئول هرگونه خساراتي كه ناشي از كاربرد غيرصحيح ماشين باشد ميباشد.

تبصره 3: در صورتيكه جهت اجراي كار ماشين‌آلاتي نياز گردد كه كارفرما نداشته و يا تحويل نداده باشد و لزوم آن مورد تائيد كارفرما قرار گرفته باشد پيمانكار‌مديريت ميتواند آنها را از طريق اجاره و يا خريداري و با موافقت كارفرما تهيه نمايد. در اين حالت كارفرما ميتواند رأساً نيز اقدام به خريد ماشين‌آلات مورد نياز‌نمايد.

ماده 3 ـ مصالح و لوازم
‌پيمانكار مديريت كليه مصالح و لوازم مورد نيازاجراي عمليات را بوسيله گروه تداركاتي كه طبق ماده 2 تشكيل ميگردد، تهيه مينمايد كارفرما اقدامات لازم در‌مورد تهيه مصالح و لوازمي كه توسط دولت تهيه و يا توزيع ميشود بعمل آورده و پيمانكارمديريت با توجه به محدوديت‌هاي موجود و نحوه توزيع‌ آنها پيش‌بيني‌هاي لازم و بموقع را بعمل آورده تا از اين بابت موجب كندي پيشرفت كار فراهم نشود. كارفرما ميتواند رأساً اقدام به خريد مصالح و لوازم مورد ‌درخواست پيمانكار مديريت نمايد.

ماده 4 ـ تأسيسات و تجهيزات كارگاه
‌كمپها، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي كه جهت انجام عمليات موضوع پيمان مورد لزوم باشد و كارفرما آنها را در مالكيت و يا در اختيار خود داشته باشد به ‌پيمانكار مديريت تحويل مي‌نمايد و پيمانكارمديريت افراديكه جهت نگهداري و با توسعه آنها مورد نياز باشد طبق ماده 1 بكارميگمارد.

تبصره – در صورتي كه احداث كمپ و تأسيسات جديدي با تائيد كارفرما مورد لزوم باشد افراد مورد نياز براي احداث آنها نيزتوسط پيمانكار مديريت طبق ماده 1‌بكارگمارده ميشوند.

ماده 5 ـ انبارداري اموال
‌پيمانكار مديريت اقدام لازم در مورد انبارداري دقيق ماشين‌آلات، مصالح، لوازم و تجهيزات بعمل آورده و افراديكه براي اينكار مورد نياز باشند به مسئوليت خود ‌طبق ماده 1 بكار ميگمارد.

ماده 6 ـ افراد پيمانكار مديريت
‌پيمانكار مديريت متعهد است كليه مهندسين، نقشه‌بردارها، تكنسين‌هاي مورد لزوم جهت امور فني و اجراي كاروهماهنگ كردن كار”‌گروههاي كار” تشكيل‌شده و تهيه صورت وضعيت قطعي و موقت و تهيه نقشه‌هاي اجرائي را تأمين نمايد و اين افراد بايستي از سهامداران شركت پيمانكار مديريت باشند.
‌پيمانكار مديريت يك نفر از اعضاء اصلي هيئت مديريه خود را بعنوان رئيس كارگاه موضوع بند “ج” ماده 18 شرايط عمومي پيمان به كارفرما معرفي مينمايد.‌در صورتيكه پس از اشتغال تمام وقت كليه سهامداران پيمانكار مديريت در اجراي كاربه افراد ديگري احتياج باشد پيمانكار مديريت ميتواند آنها را ازطريق ‌استخدام تأمين نمايد.

تبصره 1: پيمانكار مديريت در زمان تسليم پيشنهاد بايستي به ضميمه آن نمودار سازمان افراد خود را كه براي اجراي كار و در زمانهاي مختلف تأمين خواهد نمود ‌نيز تسليم نمايد و در طول اجراي كار متعهد به تأمين افراد براساس اين نمودار مي‌باشد. ليكن در حين اجراي كار چنانچه كارفرما بعلت بالا رفتن هزينه‌ها و يا ‌كند شدن پيشرفت كار از برنامه و يا پائين بودن كيفيت اجراي كار بر طبق مشخصات خصوصي و عمومي لزوم افراد ديگري را تشخيص دهد پيمانكار مديريت ‌متعهد به تأمين آنها ميباشد.

ماده 7 ـ هزينه‌هائيكه پيمانكار مديريت متعهد به تأمين آن ميباشد
‌پيمانكار مديريت در مقابل دريافت حق‌الزحمه براي اجراي كارهاي موضوع پيمان، متعهد به تأمين هزينه‌ها بشرح زير ميباشد.
‌الف ـ كليه هزينه‌هاي دفتر مركزي پيمانكار مديريت.
ب ـ حقوق، اضافه‌كار، پاداش، خارج از مركز، بدي آب و هوا، هزينه اياب و ذهاب در رابطه با انجام كار و يا شخصي و غيره براي افراديكه طبق ماده 6 متعهد به ‌تأمين آنها ميباشد.
ج ـ تأمين وسيله نقليه و قطعات يدكي آنها براي افرادي كه طبق ماده 8 متعهد به تأمين آنها ميباشد براي كارگاه و يا خارج از كارگاه.
‌د ـ هزينه مسكن و غذاي افراديكه طبق ماده 6 متعهد به تأمين آنها ميباشد.
‌ه‍ـ – هزينه‌هاي جاري دفتر پيمانكار مديريت در محل كارگاه از قبيل اجاره، آب بها، برق و تلفن، تلگراف و تلكس و لوازم دفتري و غيره.

تبصره 1: در صورتيكه در محل كارگاه كمپ جهت استفاده دفتر و سكونت افراد باشد پيمانكار مديريت ميتواند از محل ساختمانهاي آن جهت دفتر و سكونت‌ افرادي كه متعهد به تأمين آنها ميباشد بلاعوض استفاده نمايند.

تبصره 2: هزينه سوخت، روغن، سرويس، دستمزد تعميرات وسائل نقليه كه پيمانكارمديريت طبق بند ج اين ماده متعهد به تأمين آنها ميباشد از محل‌هزينه‌هاي اجراي عمليات كه توسط كارفرما پرداخت ميشود انجام ميگيرد.

هزينه‌ اجراي عمليات، نحوه انجام آنها، نگهداري حساب مربوطه

ماده 8 ـ هزينه اجراي عمليات
‌هزينه‌هائي كه بايد پرداخت شود تا كليه عمليات موضوع پيمان به پايان برسد و براي بهره‌برداري و تحويل به كارفرما آماده گردد بشرح زير ميباشد:
‌الف ـ كليه هزينه‌هاي مربوط به كارگماردن نيروي انساني لازم براي اجراي عمليات طبق مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 فوق.
ب ـ هزينه‌هاي خريد و حمل سوخت، روغن، لوازم يدكي و ماشين‌آلات نو و هزينه‌هاي تعميرات و اجاره ماشين‌آلات طبق ماده 2 فوق.
ج ـ هزينه‌هاي خريد و حمل مصالح و لوازم طبق ماده 3 فوق.
‌د ـ هزينه‌هاي مربوط به احداث و نگهداري كمپ‌ها و تأسيسات، طبق ماده 4 فوق.
‌و بالاخره هرگونه هزينه‌هاي ديگري كه براي اجراي عمليات موضوع پيمان بطورمستقيم و يا غيرمستقيم بايد پرداخت شود بجزهزينه‌هائيكه طبق ماده 7‌ پيمانكارمديريت متعهد به تأمين و پرداخت آنها ميباشد كلاً هزينه‌هاي اجراي عمليات بوده كه توسط كارفرما رأساً و يا بوسيله پيمانكار مديريت بشرح ماده9 پرداخت ميگردد.

ماده 9 ـ نحوه انتاج هزينه‌ها ـ نگهداري اسناد هزينه‌ها و حساب هزينه‌ها
‌براي انجام هزينه‌ها و تنظيم اسناد مربوطه و نگهداري اسناد هزينه‌ها و همچنين نگهداري حساب آنها بشرح زير اقدام ميشود.

‌الف ـ كارفرما اقدام به افتتاح يك حساب جاري در نزديكترين شعبه بانك مجاور كارگاه مينمايد و اجازه برداشت از اين حساب را به دو نفر بشرح زير متفقاً ‌ميدهد.
‌يك نفر از طرف كارفرما كه بعنوان نماينده مالي كارفرما بوده و اصولاً مقيم در محل كارگاه خواهد بود، رئيس كارگاه كه طبق ماده 6 فوق از طرف پيمانكار مديريت به‌كارفرما معرفي خواهد شد.

ب ـ پرداخت هرگونه هزينه بشرح ماده 8 – فوق به صورت قطعي و يا علي‌الحساب كه صورت حسابهاي مربوطه آنها توسط عوامل كارگاه و پيمانكار مديريت ‌تنظيم گرديده بدستور رئيس كارگاه از حساب مشترك انجام ميگيرد.

تبصره 1: در انجام هزينه‌ها پيمانكارمديريت با معرفي رئيس كارگاه بعنوان امين كارفرما و به وكالت از طرف او طبق ضوابط مربوطه عمل خواهد كرد پيمانكار‌مديريت موظف است علاوه بر امانت‌داري رعايت صرفه و صلاح كارفرما را بنمايد.

تبصره 2: رئيس كارگاه حق دستور پرداخت بابت هزينه‌هائيكه شركت پيمانكار مديريت طبق ماده 7 فوق متعهد به تأمين آنها ميباشد و يا بابت حق‌الزحمه ‌پيمانكار مديريت بصورت قطعي و يا علي‌الحساب را ندارد و اصولاً از اين حساب نميتوان براي اين موارد برداشت نمود.

تبصره 3: حداكثر مبلغي كه بصورت علي‌الحساب بابت هزينه‌هاي كارگاه رئيس كارگاه ميتواند دستور پرداخت آنرا صادر نمايد براي هر مورد و مجموع موارد‌ محدود بوده و بايستي حد آنرا قبلاً كارفرما تصويب كرده باشد.

ج ـ سند هزينه‌هاي قطعي انجام شده توسط نماينده مالي كارفرما تنظيم و صورتحساب هزينه‌هاي قطعي هر ماه بانضمام اسناد مربوطه حداكثر تا پنجم ماه بعد‌ به ذيحسابي كارفرما ارسال ميگردد.

‌د ـ ذيحسابي كارفرما سند هزينه‌هاي قطعي كه بوسيله پيمانكارمديريت انجام و بشرح فوق واصل نموده و اسناد هزينه قطعي كه رأساً توسط كارفرما انجام ‌ميشود، نگهداري و در يك حساب بنام هزينه عمليات اجرائي منظور مينمايد بطوريكه درهرموقع اسناد قابل رسيدگي و مجموع هزينه‌هاي عمليات ‌اجرائي انجام شده و مشخص باشد.

‌هـ – كارفرما همواره تنخواهي معادل دو ماه هزينه اجراي عمليات را بحساب افتتاح گرديده طبق بند “‌الف” اين ماده واريز مينمايد و براي اين منظور پيمانكار‌مديريت پس از مبادله پيمان و در پايان هر ماه برآورد هزينه‌هاي دو ماه آينده كارگاه را با توجه به برنامه پيشرفت كار و كارهاي جديدي كه به پيمانكار مديريت‌ابلاغ شده تهيه و جهت تائيد و پرداخت تنخواه به كارفرما ارسال ميدارد كارفرما حداكثر پس از ده روز از تاريخ وصول برآورد بشرح فوق با توجه به مبالغ ‌تنخواه قبلي و صورتحساب هزينه‌هاي قطعي ماهيانه واصله و برآورد رسيدگي شده مذكور اقدام به واريزمبلغي بحساب مذكورمينمايد كه معادل دو ماه‌هزينه كارگاه در آن موجود باشد.

موارد خاص امور مالي و تحويل موضوع پيمان

ماده 10 ـ ضمانت‌نامه انجام تعهدات
‌ضمانت‌نامه انجام تعهدات طبق ماده 34 شرايط عمومي پيمان بايستي معادل پنج درصد حق‌الزحمه مقطوع پيمانكارمديريت طبق بند “‌الف” ماده 3 پيمان بوده و‌تا مواقع بشرح زير بايد معتبر و يا قابل تمديد باشد.
‌الف ـ تاريخ تصويب صورت مجلس موقت.
ب ـ تحويل كليه اموالي كه به پيمانكار مديريت جهت اجراي كار تحويل گرديده از قبيل ماشين‌آلات، لوازم، تأسيسات كارگاهها، مصالح باقيمانده پايكار و غيره به‌كارفرما.
ج ـ تهيه صورت وضعيت قطعي و تسليم كليه آن بانضمام مدارك مربوطه به كارفرما.

ماده 11 ـ كسور وجه‌الضمان
‌از مبلغ هر صورت وضعيت موقت حق‌الزحمه پيمانكار مديريت مبلغ ده درصد بعنوان تضمين حسن اجراي كار كسر و در حساب جداگانه‌اي نزد كارفرما‌ نگهداري ميشود نصف اين مبلغ پس از انجام مراحل سه‌گانه مشروح در ماده 10- فوق و نصف ديگر بلافاصله پس از تحويل قطعي و تصويب صورت وضعيت‌قطعي به پيمانكار پرداخت خواهد شد.
‌تبصره- بنابر تقاضاي پيمانكارمديريت كارفرما ميتواند پس از انجام مراحل سه‌گانه مشروح در، ماده 10- فوق نصف دوم تضمين حسن اجراي كار را در مقابل‌ اخذ ضمانتنامه از بانك مسترد دارد.

ماده 12 ـ كسور بابت تهيه و تصويب صورت وضعيت قطعي
‌از مبلغ هر صورت وضعيت موقت حق‌الزحمه پيمانكار مديريت مبلغ ده درصد بعنوان تضمين تهيه و تصويب صورت وضعيت قطعي كارهاي موضوع پيمان ‌كسر و در حساب جداگانه‌اي نزد كارفرما نگهداري مي‌شود.
‌نصف اين مبلغ بلافاصله پس از تسليم كليه صورت وضعيت قطعي به كارفرما و نصف ديگر پس از تصويب تمام صورت وضعيت قطعي كارهاي موضوع پيمان ‌به پيمانكار مديريت پرداخت خواهد شد، مبالغ اين كسور در مقابل ضمانتنامه به پيمانكار مسترد نخواهد شد.

ماده 13 ـ پيش‌پرداخت
‌كارفرما موافقت دارد پس از مبادله پيمان معادل پنج تا پانزده درصد حق‌الزحمه مقطوع را بتشخيص خود ودر مقابل ضمانتنامه بعنوان پيش‌پرداخت بشرح‌ زير به پيمانكارمديريت پرداخت كند.
1 ـ بلافاصله پس از معادله پيمان نصف مبلغ بشرح فوق.
2 ـ پس از تحويل گرفتن كارگاه و آماده كردن آن و شروع عمليات اجرائي نصف ديگر.
‌بابت پيش‌پرداخت‌هاي فوق از اوليه صورت وضعيت موقت حق‌الزحمه به بعد طبق تشخيص كارفرما درصدي از مبلغ آن كسر ميگردد بنحوي كه كليه مبالغ ‌پيش‌پرداخت با آخرين صورت وضعيت موقت حق‌الزحمه مستهلك شود.

ماده 14 ـ صورت وضعيت موقت حق‌الزحمه
‌در پايان هر ماه شمسي رئيس كارگاه پيمانكارمديريت بمعيت دستگاه نظارت اقدام به تعيين درصد كارهاي انجام شده نسبت به كل كارهاي موضوع پيمان با‌توجه به وضعيت كارهاي انجام شده و برنامه پيشرفت فيزيكي كار كه جزء اسناد پيمان بوده و طبق تبصره زير تهيه شده است مينمايد.
‌مبلغ صورت وضعيت موقت حق‌الزحمه برابر حاصلضرب مبلغ كل حق‌الزحمه طبق بند “‌الف” ماده 3 پيمان و درصد تهيه شده بشرح فوق ميباشد كه طبق فرم ‌پيوست شماره 1 اين شرايط خصوصي پيمان تهيه و پس از امضاء رئيس كارگاه پيمانكار مديريت و دستگاه، نظارت جهت رسيدگي و پرداخت به كارفرما ارسال ‌ميگردد.
‌كارفرما پس از رسيدگي و تائيد و پس از كسر اقلام زير:
‌الف ـ جمع وجوهاتيكه بابت حق‌الزحمه‌هاي موقت ماهيانه‌هاي قبل پرداخت شده است.
ب ـ ده درصد بابت تهيه و تصويب صورت وضعيتهاي قطعي.
ج ـ ده درصد بابت كسور وجه‌الضمان.
‌د ـ اقساط پيش‌پرداخت.
‌ه‍ـ – ماليات و هرگونه كسور ديگري كه طبق مفاد شرايط خصوصي و عمومي پيمان بعهده پيمانكار مديريت ميباشد.
‌تتمه قابل پرداخت پيمانكار حداكثر پس از ده روز از تاريخ تسليم صورت وضعيت موقت، حق‌الزحمه به كارفرما با تنظيم سند و امضاء آن بوسيله نماينده ‌پيمانكارمديريت با صدورچك به پيمانكارمديريت پرداخت خواهد نمود.
‌تبصره 1: برنامه پيشرفت فيزيكي كار كه جزء اسناد پيمان بوده و پيمانكارمديريت با توجه به آن پيشنهاد خود را جهت انجام كار تسليم نموده به شرح زير تهيه‌ميگردد.
‌ابتدا كار به قسمتهاي مختلف تقسيم ميشود بطوريكه هر يك از قسمتها را بتوان جدا از قسمتهاي ديگر باتمام رساند و مبلغ كار هر يك از اين ‌قسمتها براساس فهرست بهاي ضميمه پيمان حداقل ده درصد و حداكثر بيست درصد كل كارهاي موضوع پيمان باشد.
‌در صورتيكه طبيعت كارموضوع پيمان طوري باشد كه نتوان بقسمتهاي جداگانه تقسيم نمود و يا قابل تقسيم به قسمتهائي باشند كه مبالغ كار آنها بيش از‌بيست درصد كل كارموضوع پيمان باشد به ترتيب تسلسل در اتمام كار به مجموعه‌هائي ازاقلام فهرست بها تقسيم ميشوند كه مبلغ كار هر مجموعه حداقل ده‌ درصد و حداكثر پانزده درصد كل كارموضوع پيمان باشد.
‌در برنامه پيشرفت فيزيكي كار زمان لازم براي اجراي هر قسمت يا هر مجموع و زمان شروع و اتمام آنها پيش‌بيني شده و درصد مبلغ هر قسمت و يا مجموعه ‌نسبت به كل كارموضوع پيمان نيز مشخص ميشود، در طول اجراي كار در پايان هرماه وضعيت كارهاي انجام شده قسمتهاي مختلف روي اين برنامه ‌مشخص ميشوند و بدين ترتيب ضمن كنترل كار انجام شده با برنامه پيش‌بيني شده ملاك عمل براي تهيه صورت وضعيت موقت حق‌الزحمه پيمانكارمديريت‌ قرارميگيرد. فرم شماره يك پيوست برنامه پيشرفت كار فرضي است كه به 8 قسمت تقسيم شده و مدت اجراي كار 16 ماه بوده و كارهاي انجام شده تا پايان ماه ‌دهم روي آن مشخص ميباشد.
‌تبصره 2: پرداخت حق‌الزحمه هرقسمت و يا هر مجموعه پس از تمام شدن آن قسمت يا آن مجموعه قابل پرداخت است و نميشود قسمتي از درصد مربوط به‌ آنرا پرداخت نمود.

ماده 15 ـ تحويل موقت و تحويل ماشين‌آلات، تأسيسات و تجهيزات كارگاهها
‌پس از اتمام عمليات موضوع پيمان كار طبق ماده 39 شرايط عمومي پيمان تحويل موقت گرفته مي‌شود كارفرما پس از تحويل موقت و رفع نواقص مشخص شده‌ در صورتمجلس تحويل موقت بلافاصله اقدام به تحويل گرفتن كليه ماشين‌آلات، كمپها، تأسيسات، تجهيزات و لوازم كه به پيمانكار مديريت در شروع كار و‌در طول اجراي آن تحويل شده و مصالح باقيمانده پايكارمينمايد. حداكثر اين تحويل و تحول تا يك ماه پس از تاريخ رفع نواقص بشرح فوق ميباشد.

ماده 16 ـ صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده
‌پيمانكار مديريت با انجام هر قسمت از كار كه پرداخت حق‌الزحمه آن صورت ميگيرد اقدام به تهيه متره قطعي از كارهاي انجام شده نموده و مبلغ ريالي آنها براساس‌ قيمتهاي فهرست بهاي ضميمه پيمان با اعمال ضرايب مربوطه مينمايد صورت وضعيت قطعي كلاً بايد حداكثر تا يك ماه پس از امضاي صورتمجلس تحويل موقت توسط پيمانكار‌مديريت تهيه و به كارفرما تسليم شده باشد.

ماده 17 ـ صورت وضعيت قطعي حق‌الزحمه ـ تصفيه حساب پيمانكار مديريت

‌الف ـ در صورتيكه بواسطه ارجاع كارهاي جديد و يا حذف قسمتي از كار مبلغ صورت وضعيت قطعي تهيه شده براساس فهرست بهاي ضميمه پيمان‌ مديريت كه مورد تصويب كارفرما قرار گرفته باشد از مبلغ برآورد تقريبي ضميمه پيمان مديريت كمتر از ده درصد آن اضافه و يا كاهش داشته باشد اين اضافه و كاهش‌ تأثيري در مبلغ حق‌الزحمه مقطوع نداشته و حق‌الزحمه قطعي پيمانكارمديريت برابرمبلغ مشخص شده در بند “‌الف” ماده 3 – پيمان مديريت خواهد بود.

ب ـ چنانچه بواسطه حذف قسمتي از كارمبلغ صورت وضعيت قطعي تهيه شده براساس فهرست بهاي ضميمه پيمان مديريت كه مورد تصويب كارفرما قرار‌گرفته باشد از مبلغ برآورد تقريبي ضميمه پيمان مديريت بيش از ده درصد آن كاهش داشته باشد مبلغ مقطوع حق‌الزحمه بشرح زير كاهش پيدا خواهد كرد.
1 ـ ب ـ نسبت حق‌الزحمه مقطوع مشخص شده در بند “‌الف” ماده 3- پيمان به برآورد تقريبي ضميمه پيمان مديريت تعيين ميشود.
2 ـ ب ـ كسري بيش از ده درصد طبق بند “ب” در نسبت بشرح بند 1 ـ ب ضرب و حاصل ضرب بدست آمده از حق‌الزحمه مقطوع بند “‌الف” ماده 3- پيمان كسر‌ميگردد.

ج ـ تصفيه حساب قطعي حق‌الزحمه قطعي بشرح فوق بر طبق ماده 52 شرايط عمومي پيمان انجام ميگردد.

اختيارات و تعهدات خاص كارفرما

ماده 18 ـ فسخ پيمان بواسطه بالا رفتن هزينه‌ها
‌كارفرما ميتواند در هر مرحله از انجام كار كه هزينه كل اجراي عمليات موضوع پيمان مديريت كه مجموع هزينه‌هاي بشرح زير ميباشد.
‌الف ـ هزينه اجراي عمليات ماده 8 شرايط خاص پيمان.
ب ـ حق‌الزحمه پيمانكار مديريت
‌از صورت وضعيت تهيه شده براساس فهرست بهاي منضم به پيمان مديريت با اعمال ضرايب مربوطه (‌هزينه‌هاي بالا سري، ضريب منطقه و انطباق) بيش از …..‌درصد بيشتر گردد پيمان را فسخ و طبق ماده 47 شرايط عمومي پيمان عمل نمايد.

ماده 19 ـ پاداش پيمانكار مديريت
‌در صورتيكه هزينه كل اجراي عمليات موضوع پيمان بشرح بندهاي الف و ب و ماده 18 از صورت وضعيت تهيه شده براساس فهرست بهاي ضميمه پيمان ‌مديريت با اعمال ضرائب مربوطه (‌هزينه‌هاي بالا سري، ضريب منطقه و انطباق) بيشتر از پنج درصد كمتر شود كارفرما سي درصد اين كاهش را بعنوان جايزه‌ به پيمانكارمديريت پرداخت خواهد نمود.
صورت وضعيت موقت حق الزحمه شماره….
كارفرما……….تاريخ تهيه………. شماره قرارداد………..
مشاور……………………………..تاريخ قرارداد…………
پيمانكار مديريت…..كارگاه…….از تاريخ شروع كار….تاتاريخ….

درصد انجام شده كارهاي موضوع پيمان كه حق الزحمه آنها قابل پرداخت است تا تاريخ ….طبق برگ وضعيت پيوست ….درصد كل حق الزحمه:

(درصد بشرح فوق)——* مبلغ مقطوع حق الزحمه (بند الف ماده 3 پيمان)—–= ريال

كسر ميشود كل حق الزحمه صورت وضعيت قبل……….= ريال

………مبلغ ناخالص حق الزحمه از تاريخ …..تا تاريخ ….= ريال

………مبلغ بعدد…………………………………………………..ريال

نام و امضاء نماينده پيمانكارمديريت…..نام وامضاء مهندس ناظر…..نام وامضاء سرناظر

………….دايره رسيدگي كارفرما……………………………..كارفرما

تاريخ ارسال – كارفرما……………………………………….تاريخ دستور پرداخت

كسورات

ده درصد حسن انجام كار………………………ريال

ده درصد تضمين تعهد تهيه و تصويب صورت وضعيت قطعي …………………………………………..ريال

اقساط پيش پرداخت……………………………ريال

ماليات………………………………………….ريال

…………………………………………………ريال

………………………………………………………

جمع كسورات………………………………..ريال

مبلغ ناخالص حق الزحمه از تاريخ……تا…….

پس از كسر كسورات (بعدد)…………….ريال

بحروف……………………………………ريال

تاريخ پرداخت چك……………………….

نماينده پيمانكار ذيحسابي كارفرما