دستورالعمل در مورد تاریخ شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های دارای 50 نفر کارگر و بیشتر مصوب 1371

دستورالعمل 12096 در مورد تاریخ شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های دارای ۵۰ نفر کارگر و بیشتر

در اجرای ماده 49 قانون کار و آیین نامه اجرایی تبصره یک آن تاریخ شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه هایی که دارای 50 تا 300 تفر کارگر بوده و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند 1375/4/1 تعیین میشود.

تبصره 1- تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه هایی که بعد از 1375/4/1 به حد نصاب 50 نفر کارگر می رشند تاریخی است که حد نصاب مزبور را کسب کرده باشند.

تبصره 2- تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه هایی که بعد از 1375/4/1 شروع به بهره برداری میکنند در صورت داشتن 50 نفر کارگر یا بیشتر تاریخ بهره برداری است در غیز این صورت مشمول تبصره 1 خواهد شد.

تبصره 3- کلیه کارگاه های مشمول این دستورالعمل موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ شمول، طرح طبقه بندی مشاغل خود را بر اساس ضوابط دستورالعمل ها و مقررات مربوطه تهیه و به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسانند.

تبصره 4- بر اساس ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 49 قانون کار ماخذ محاسبه و پرداخت ما به التقاوت افزایش احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه های ذیربط است.

تبصره 5- در مورد کارگاه هایی کهع در مهلت تعیین ده اقدام به تهیه و اجرای طرح ننمایند بر اساس مقررات ماده 50 قانون کار و تبصره آن عمل خواهد شد.

تبصره 6- هر یک از کارگاه های مشمول این دستورالعمل در صورت تمایل میتوانند قبل از تاریخ 75/4/1 نیز با رعایت ضوابط مربوط اقدام به تهیه و اجرای طرح نمایند

محسن خواجه نوری – معاون تنظیم روابط کار