دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مصوب 1395

دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای ( موضوع بند ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) مصوب 1395/01/28

در اجرای تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و اصلاح شبکه های توزیع، جواز تاسیس صرفاً در صورت درخواست متقاضیان تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مطابق این دستورالعمل صادر می گردد.

ماده۱

 تعاریف:

جواز تاسیس: مجوزی است که برای تاسیس، توسعه و ایجاد ظرفیت های جدید، برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای صادر می شود.

مرجع صدور: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها (برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ایران. (برای فروشگاه های زنجیره ای)

متقاضی: متقاضی تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای.

مدارک لازم برای جواز تاسیس:

ماده۲

مدارک لازم برای صدور جواز تاسیس:

۱- ثبت درخواست متقاضی در سامانه اصناف. به نشانی (iranianasnaf.ir)
۲- سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و عادی و یا قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص، اعم از دولتی و غیر دولتی برای محل فروشگاه.

تبصره: متقاضیانی که در حال دریافت زمین با مجوز دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی ذی ربط می¬باشند از ارایه این مدارک معاف هستند.

۳- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.
۴- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از ۵۰ سال سن.

ماده۳

مرجع صدور جواز تاسیس موظف است پس از دریافت مدارک لازم،حداکثر ظرف سه روز نسبت به صدور جواز تاسیس و تسلیم آن به متقاضی اقدام نماید.

تبصرهچنانچه متقاضی که نیازمند دریافت جواز تاسیس نمی باشد می تواند رأساً با مراجعه به اتحادیه ذی ربط برابر ضوابط مربوط، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.

سایر مقررات:

ماده۴

جواز تاسیس اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره (براساس مصوبه هیات مدیره، اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز جواز تاسیس به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

ماده۵

اعتبار جواز تاسیس صادر شده ۱۲ ماه است و با ارائه گزارش پیشرف فیزیکی (حداقل ۲۰% پیشرفت) برای دوره دیگر تمدید می شود. تمدید بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه ارائه شده می باشد.

ماده۶

پس از تاسیس و تکمیل طرح، مرجع صدور جواز تاسیس مکلف است پرونده متقاضی را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ذی ربط ارسال نماید.

ماده۷

این دستورالعمل در (۷) ماده و (۲) تبصره به استناد تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.