دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود یا حق کار و همچنین صدور و تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی

دستورالعمل روش اجرایی و مدارك لازم جهت صدور روادید ورود با حق كار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه كار اتباع خارجی موضوع ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون كار جمهوری اسلامی ایران (مصوبه مورخ 19/1/1382 وزیر كار و امور اجتماعی)

فصل اول: صدور روادید ورود با حق كار

ماده 1

موافقت با صدور روادید ورود با حق كار كلی برای اتباع خارجی در مراكز استانها و توسط اداره كل كار و اموراجتماعی به عمل می آید.

ماده 2

مدارك لازم برای تقاضای روادید ورود با حق كار به شرح زیر است:

1- درخواست كتبی كارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق كار با امضای مجاز (در ارتباط با پروژه ها، درج شماره نمودار سازمانی الزامی است).

2- تكمیل یك نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به كارفرمایان.

3- تكمیل 3 نسخه فرم های مربوط به اتباع خارجی در كشور.

تكمیل یك نسخه فرم های اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (بخش خصوصی و دولت غیر پروژه نیاز به تكمیل این فرم ندارد)

تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات آن (شركتها كه دارای سابقه قبلی در این اداره كل هستند لازم است تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات را ارائه نمایند.)

تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت كشور و یا یكی از استانداری های كشور و همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رویت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی كه دارای همسر ایرانی می باشند.

تكمیل فرم تعهد كارفرما:

تبصره- برای آن دسته از اتباع خارجی كه به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و كارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم كشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارك فوق مدارك زیر نیز ضروری است:

1- تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

2- تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات از گمرك.

3- تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

ماده 3

روش اجرایی موافقت با صدور روادید ورود با حق كار به شرح زیر است.

تحویل درخواست و مدارك لازم به واحد مربوطه توسط نماینده كارفرما و پاراف آن در صورت تكمیل ثبت درخواست در رایانه

ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط.

4- استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط كارشناس مربوطه و ارسال آن دسته از درخواستهایی كه نیاز به مصوبه هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی استان دارند به هیئت مذكور.

5- صدور برگه روادید ورود با حق كار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء.

6- ثبت و صدور برگه روادید ورود با حق كار توسط دبیرخانه و ارسال آن به اداره كل امور كنسولی – وزارت امورخارجه یا نمایندگی وزارت امورخارجه در استان.

تذكرات مهم:

كارفرما مكلف است حداكثر یك ماه پس از ورود تبعه به كشور مدارك لازم جهت صدور پروانه كار وی را به اداره كل كار و اموراجتماعی استان ارائه نماید. بدیهی است در صورت تاخیر طبق ماده 181 قانون كار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.

شركتهای بخش پروژه، لازم است ابتدا نمودار سازمانی پرسنل خارجی خود را همراه یك نسخه از تصویر قراداد منعقده ترجمه شده كه حاوی موضوع، تاریخ شروع و خاتمه، مبلغ قرارداد، برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی كار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد است ارائه نمایند.

مدت اعتبار روادید ورود  با حق كار از تاریخ اعلام شده توسط اداره كل كار و اموراجتماعی استان به وزارت امورخارجه به مدت 3 ماه خواهد بود.

جهت ابطال روادید ارائه درخواست كتبی كارفرما با ذكر آخرین شماره روادید و نمودار سازمانی الزامی است.

فصل دوم- صدور پروانه كار

ماده 1

صدور پروانه كار جهت كلیه اتباع خارجی در مراكز استانها و توسط اداره كل كار و امور اجتماعی به عمل می آید.

ماده 2

مدارك لازم برای تقاضای صدور و تمدید پروانه كار به شرح زیر است:

– درخواست كتبی كارفرما مبنی بر صدور پروانه كار تبعه مورد نظر با امضاء و مهر مجاز كارفرما، اتباع خارجی كارفرما، كه كد شناسایی رایانه ای، در اداره كل كار و امور اجتماعی دارند ذكر كد شناسایی آنان الزامی است.

– تكمیل 3 نسخه فرم اطلاعات مربوط به اتباع خارجی با الصاق عكس و ممهور به مهر مجاز كارفرما.

– تكمیل فرم اطلاعات اولیه كارفرما برای آن دسته از اتباع خارجی كه برای آنان روادید ورود با حق كار درخواست نشده است.

– اصل فیش بانكی واریز شده به حساب شماره 66/132 خزانه داری كل قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی ایران.

– 3 قطعه عكس 4×3 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن.

– تصویر روزنامه رسمی شركت.

7- اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رویت و یا تصویر آن كه به تایید نیروی انتظامی و یا اداره كل كار و امور اجتماعی استان رسیده باشد.

8- یك نسخه از تصویر صفحات مورد نیاز گذرنامه (در صورت عدم ارائه تصویر ذكر شده در بند 7)
در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه 3 نسخه تصویر كامل از صفحات دفترچه مزبور كه حداقل دارای 2 ماه اعتبار باشد.

در صورت داشتن كارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه 2 نسخه تصویر كارت مزبور كه دارای اعتبار باشد.

9- تصویر مدارك تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی كه به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در كشور متبوع تبعه رسیده باشد.

تذكر:

آن دسته از كارشناسانی كه به منظور نصب و راه اندازی برای مدت موقت به كشور عازم می باشند از مفاد بند 9 مستثنی هستند.

ماده 3

روش اجرایی صدور پروانه كار به شرح زیر است.

– تحویل درخواست صدور پروانه كار و مدارك لازم توسط نماینده كارفرما به واحد مربوطه و پاراف آن در صورت تكمیل مدارك.

– ثبت درخواست در رایانه.

– ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوطه.

– ارجاع درخواست به كارشناس مربوط توسط واحد ذیربط.

– استعلام صلاحیت و بررسی درخواست.

– صدور پروانه كار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء.

– ثبت پروانه كار در دبیرخانه و تحویل آن به كارفرما با اخذ رسید.

– اتباع خارجی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی و یا تصویب در هیات فنی اشتغال حسب ماده 121 و 122 قانون كار با رعایت مقررات مربوط در استانها بلامانع است.

فصل سوم- تمدید یا تجدید پروانه كار

ماده 1

تمدید یا تجدید پروانه كار كلیه پزشكان و پیراپزشكان و سایر حرف وابسته (دارو سازی، دندانپزشكی، علوم آزمایشگاهی و …)كه در سازمانهای منطقه بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر دانشگاههای دولتی مشغول به كار هستند پس از ابلاغ مصوبه دسته جمعی و یا انفرادی آنان با رعایت مقررات مربوطه در استان ها بلا مانع است.

ماده 2

تمدید یا تجدید پروانه كار اتباع خارجی دارای همسر ایرانی به استثنای اتباع خارجی شاغل در دستگاه های دولتی (كه نیاز به مصوبه دارند) با رعایت كامل مقررات در استان ها بلا مانع است.

ماده 3

تمدید یا تجدید پروانه كار اتباع خارجی دارای اقامت طولانی (حداقل 10 سال سابقه اقامت مجاز متوالی و یا پروانه كار معتبر در كشور) به استثنای اتباع خارجی شاغل در دستگاه های دولتی (كه نیاز به مصوبه دارند) با رعایت كامل مقررات در استان ها بلا مانع است.

ماده 4

تمدید یا تجدید پروانه كار پناهندگان (دارای دفترچه پناهندگی ) و رانده شدگان عراقی (دارای كارت رانده شدگی) شاغل در بخشهای غیر دولتی پس از دریافت مدارك لازم و با رعایت مقررات كامل در استان ها بلا مانع است.

تبصره- شایسته است اداره های كل كار و امور اجتماعی استان ها یك ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه كار اتباع شاغل در دستگاه های  دولتی، خلاصه پروانه تبعه خارجی را جهت طرح در هیئت فنی اشتغال به اداره كل اشتغال اتباع خارجی ارسال و پس از دریافت مصوبه مربوطه در خصوص تمدید یا تجدید پروانه كار اقدام نمایند.

ماده 5

تمدید یا تجدید پرونه كار اتباع خارجی كه انجام آن در این دستورالعمل به عهده استان ها محو ل نگردیده است، كلا می بایست در اداره  كل اشتغال اتباع خارجی در تهران انجام می پذیرد.

ماده 6

مدارك لازم برای تقاضای تمدید پروانه كار به شرح زیر است:

– درخواست كتبی كارفرما مبنی بر تمدید پروانه كار تبعه خارجی مورد نظر  با ذكر علت نیاز به ادامه اشتغال تبعه موصوف با امضاء و مهر مجاز همراه با اعلام كد شناسایی كارفرما.

– تكمیل 3 نسخه پرسشنامه تحصیل پروانه كار  با الصاق یك قطعه عكس (خانم ها با رعایت حجاب اسلامی) ممهور به مهر شركت (اتباعی كه دارای شماره شناسایی می باشند ذكر شماره الزامی است).

– اصل فیش بانكی واریز شده به حساب 66/132 خزانه داری كل قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی.

– اصل گذرنامه برای رویت و یا تصویر با تایید نیروی انتظامی.

– اصل پروانه كار.

– تصویر روزنامه رسمی (با آخرین تغییرات).

– ارائه اصل شناسنامه همسر ایرانی تبعه خارجی برای رویت (در خصوص آن دسته از اتباعی كه دارای همسر ایرانی می باشند.)

– اصل دفترچه پناهندگی معتبر برای پناهندگان و ارائه اصل كارت هویت و ارائه اصل كارت برای مهاجرین به منظور رویت

10- گزارش مشروح عملكرد فعالیت در دوره گذشته.

11- مفاصا حساب مالیاتی.

تبصره- مدارك مورد نیاز برای تمدید پروانه كار می بایستی یك ماه قبل از انقضاء اعتبار  پروانه كار به اداره كل وزارت كار و امور اجتماعی استانها ارائه شود.

ماده 7

مدارك لازم برای تقاضای تجدید پروانه كار به شرح زیر است:

– درخواست كتبی كارفرما مبنی بر تجدید پروانه كار.

– گواهی خاتمه كار از سوی كارفرمای قبلی.

– تكمیل 3 نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات تبعه با الصاق عكس تبعه و ممهور به مهر شركت.

– تكمیل یك نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات كارفرما.

– مفاصا حساب مالیاتی.

– رویت اصل گذرنامه.

– تصویر گذرنامه جدید در صورت تعویض.

– اصل پروانه كار.

– اصل فیش بانكی واریز شده به حساب 66/132 خزانه داری كل قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی ایران.

– رویت اصل شناسنامه همسر ایرانی (برای آن دسته از اتباع خارجی كه دارای همسر ایرانی هستند).

– برای آن دسته از اتباع خارجی كه به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و كارخانجات عازم كشور جمهوری اسلامی ایران هستند مدارك زیر نیز مورد نیاز است:

الف- یك نسخه تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

ب- تصویر برگ سبز گمرك ترخیص ماشین آلات.

ج- تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

د- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات (در صورتی كه كارفرمای جدید فاقد سابقه در اداره كل كار و اموراجتماعی استان است).

ماده 4

مراحل انجام كار تمدید و تجدید پروانه كار مشابه مراحل صدور روادید ورود با حق كار و پروانه كار است.

تبصره- در صورتی كه درخواست مربوط به تغییر منطقه جغرافیایی خدمت و یا تغییر سمت شغلی اتباع خارجی است صرفاً اجرای بندهای 1، 3 و 7 ماده 2 الزامی است.

فصل چهارم: درخواست نمودار سازمانی

ماده 1

رعایت مفاد ماده 128 قانون كار جمهوری اسلامی ایران توسط كارفرما، قبل از عقد قرارداد الزامی است.

ماده 2

مدارك مورد نیاز برای تصویب نمودار سازمانی به شرح زیر است:

تكمیل یك نسخه پرسشنامه اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (منظور از پیمانكار در فرمهای مزبور شركت مجری پروژه می باشد كه در كشور به ثبت رسیده است.)

تكمیل یك نسخه پرسشنامه اطلاعات مربوط به كارفرمایان.

تصویر یك نسخه قرارداد منعقده ترجمه شده كه حاوی (موضوع – تاریخ شروع و خاتمه و مبلغ قرارداد و همچنین برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی كار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد).

تبصره- درخواست نمودار سازمانی 10 نفر به بالا می بایستی در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مستقر در اداره كل اشتغال اتباع خارجی بررسی و به تصویب برسد.

تذكرات:

– تمامی درخواست ها و پرسشنامه ها می بایست با امضاء و مهر مجاز كارفرما ارایه شود.

– تمامی ردیف های پرسشنامه ها می بایست به طور كامل پاسخگویی و تایپ گردد.

– درخواست ها می بایست انفرادی تنظیم گردد، بنابراین از ارسال درخواست های دسته جمعی خودداری شود در غیر این صورت – هیچ اقدامی از سوی اداره كل كار و امور اجتماعی محل استان میسر نخواهد بود.

توضیحات:

موافقت با صدور روادید ورود با حق كار برای اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی پس از تصویب چارت سازمانی پروژه در هیات فنی اشتغال صورت می گیرد.

تمدید پروانه كار اتباع خارجی شاغل در بخش دولت كه قبلاً صدور پروانه كار آنان به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده باشد براساس ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون كار بلامانع است.

تجدید پروانه كار (موارد تغییر كارفرما و یا نوع كار) اتباع خارجی بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون كار  به استثنای اتباع خارجی موضوع ماده 122 قانون كار  پس از موافقت هیات فنی اشتغال صورت می گیرد.

به هنگام ارایه درخواست تمدید یا تجدید پروانه كار قید شماره پروانه اقامت در صفحه 4 پروانه كار الزامی است.