آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها مصوب 1370

آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهدكودك ها (مصوب 16/5/1370 هیأت وزیران)

ماده 1

تعریف مركز نگهداری كودكان:

مركز نگهداری كوكان موسسه ای است آموزشی، پرورشی، رفاهی كه كودكان بانوان شاغل در كارگاه، كارخانه را درسه بخش شیرخوارگاه (2 سالگی-45 روز ) مهدكودك (5 سالگی – 2 سالگی ) و آمادگی ( از 5 سال تا قبل از ورود به دبستان ) نگهداری می نماید.

تبصره 1- پذیرش كودكان كاركنان مرد در صورتیكه برای نگهداری كودكان مرد مشكل وجود داشته باشند با توجه به گنجایش مركز نگهداری كودكان و با نظر مدیرت كارخانه (كارگاه) و هماهنگی مدیر مركز بلامانع است.

تبصره 2- كودكانی واجد شرایط ثبت نام می باشند كه از سلامتی كامل ذهنی و جسمی برخوردار باشند. كودك سالم كودكی است كه مبتلا به عقب افتادگی ذهنی نباشد. كودكان مبتلا به معلولیت جسمی در صورتی می توانند از مركز نگهداری كودكان استفاده كنند توان تطبیق و همراهی با برنامه های مركز نگهداری كودكان را داشته باشند. و تشخیص این امر با پزشك متخصص و مدیر مركز نگهداری كودكان می باشد.

تبصره 3- دایر نمودن هر سه بخش مركز نگهداری كودكان در صورت وجود متقاضی در كارگاه مربوطه با نظر كارشناس وزارت كار و امور اجتماعی است.

تبصره 4- در كارگاه هایی كه از خدمت بانوان كارگر در نوبت دوم استفاده میشود مركز باید در این نوبت نیز دائر باشد.

تبصره 5- از تاریخ تصویب این آیین نامه از هر مادر بیش از 2 فرزند پذیرفته نخواهد شد و هزینه فرزند سوم و بیشتر بعهده مادر می باشد. بدیهی است این تبصره شامل حال مادرانی كه قبل از تصویب این آیین نامه فرزندانی در مراكز نگهداری كودكان داشته اند نخواهد شد.

ماده 2

مراكز نگهداری كودكان حتی الامكان باید در نزدیكترین فاصله با محل كار مادران (زنان شاغل ) ایجاد و ترجیحا” از قسمتی از ساختمان كارگاه مربوطه استفاده شود.

ماده 3

كارگاههایی كه در یك منطقه جغرافیائی قرار دارند بر حسب ضرورت و بر اساس توافق مسئولین كارگاههای مربوطه با هماهنگی و كسب اجازه از اداره كل خدمات امور اجتماعی وزارت كار و امور اجتماعی می توانند به تاسیس مركز مشترك اقدام نمایند.

تبصره 1- نحوه میزان مشاركت كارگاهها در ایجاد تجهیز مركز نگهداری كودكان با توافق طرفین ذینفع و با نظارت اداره كل خدمات اجتماعی خواهد بود.

ماده 4

وزارت كار و امور اجتماعی باید نسبت به تشكیل شورای مركزی نظارت بر مراكز نگهداری كودكان با شركت اعضاء ذیل در وزارت كار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

نماینده وزارت كار و امور اجتماعی، نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و نماینده سازمان بهزیستی كشور.

تبصره 1- در صورت لزوم ادارات كل كار و امور اجتماعی استانها می توانند نسبت به تشكیل كمیته نظارت بر مراكز نگهداری كودكان اقدام نمایند.

ماده 5

مسئولیت برنامه ریزی، سیاست گذاری و ارائه خط مشی های آموزشی، فرهنگی و بهداشتی به عهده شورا خواهد بود.

تبصره 1- كارشناسان سازمان بهزیستی كشور می توانند در مواقع لزوم با هماهنگی وزارت كار و امور اجتماعی و حضور كارشناس وزارت كار و امور اجتماعی در مراكز نگهداری كودكان حضور یابند.

ماده 6

مسئولیت رسیدگی به تخلفات و شكایات مراكز نگهداری كودكان با شورای نظارت بر مراكز نگهداری كودكان خواهد بود.

ماده 7

حضور افراد عضو در شورای مركزی نظارت بر مراكز نگهداری كودكان در كلیه جلسات و برنامه های مربوطه كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعی تدوین می گردد الزامی است.

ماده 8

كلیه ضوابط اجرایی و دستورالعمل های مربوط توسط وزارت كار و امور اجتماعی به مدیران كارگاهها ابلاغ می شود.

ماده 9

كارگاههائی كه بررسیهای لازم را در زمینه ایجاد مركز نگداری كودكان با رعایت مقررات این آیین نامه انجام داده اند ضمن معرفی مدیر واجد شرایط از بین بانوان از وزارت كار و امور اجتماعی مجوز فعالیت دریافت خواهند نمود.

تبصره 1- شروع فعالیت مراكز نگهداری كودكان كارگاههائی كه مورد بازدید كارشناس قرار گرفته اند مستلزم آنست كه مدیر معرفی شده از طرف كارگاه متبوع دارای تخصص و توان مدیریت ، تحصیلات و تجربیات لازم باشد و به تائید وزارت كار و امور اجتماعی برسد.

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3-نداشتن سوء پیشینه

4- داشتن حداقل 25 سال سن و ترجیحا” متاهل

5- دارا بودن سلامت كامل جسم و روان به تائید پزشك معتمد كارگاه مربوطه

6- دارا بودن لیسانس و بالاتر ترجیحا” در رشته های آموزش و پرورش قبل از دبستان، علوم تربیتی، روان شناسی، مددكاری اجتماعی، مشاوره، مدیریت آموزشی و داشتن یكسال تجربه كار آموزشی در ارتباط با كودك.

7- دارا بودن لیسانس و بالاتر در سایر رشته ها و 2 سال تجربه كار آموزشی در ارتباط با كودك.

8-داشتن فوق دیپلم و 3 سال تجربه كار آموزشی در ارتباط با كودك.

9-دارا بودن دیپلم كودكیاری با 3 سال تجربه كار آموزشی در ارتباط با كودك.

10-دارا بودن دیپلم، در سایر رشته ها و 5 سال تجربه كار آموزش و تربیتی در ارتباط با كودك.

تبصره 1- در مناطق محروم كشور دارا بودن نصف سوابق تجربی ذكر شده كافی است.

تبصره 2- ضوابط مربوط به نیروی انسانی مورد نیاز مراكز نگهداری كودكان و شرح وظایف آنان توسط وزارت كار و امور اجتماعی جهت اجراء به كارگاهها ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3- در كارگاه هایی كه اكثریت مادران از اقلیتهای مذهبی می باشند مدیران كارگاهها یا كارخانه موظفند با هماهنگی وزارت كار نسبت به انتخاب مدیر مهدكودك از اقلیت مربوطه اقدام نمایند.

ماده 11

كلیه پرسنل مركز نگهداری كودكان بایستی مشمول مقررات كار باشند.

ماده 12

مدیر مركز نگهداری كودكان در حدود وظائف محوله در قبال ضرر و زیان مادی و معنوی و آسیبهای احتمالی وارده به كودكان مسئولیت داشته و بایستی در اینگونه موارد پاسخگو باشد.

تبصره- در صورتیكه در اثر كمبود امكانات حادثه ای به وقوع پیوسته باشد طبق نظر شوراء مدیریت كارگاه (كارفرما) مسئول خواهد بود.

ماده 13

شركت پرسنل مراكز نگهداری كودكان و مادران كارگر در مراسم و برنامه های آموزشی ( سمینارها، جلسات آموزشی، دوره های آموزشی و كار آموزی) كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعی برگزار می گردد با موافقت مدیریت كارگاه الزامی است.

ماده 14

كلیه هزینه های مركز اعم از ثابت و جاری به عهده كارفرما می باشد.

ماده 15

در مواردی كه نسبت به آنها در این آیین نامه حكم خاصی قید نگردیده است قوانین جاری كشور جاری خواهد بود.

ماده 16

متخلفین از اجرای این آیین نامه طبق ماده 173 قانون كار جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

این آئین نامه در 16 ماده و 13 تبصره مربوطه مورد تائید است.