دستورالعمل نحوه تأمین و واگذاری مینی بوس توسط وزارت كشور به بخش غیردولتی مصوب 1385

دستورالعمل نحوه تأمین و واگذاری مینی بوس توسط وزارت كشور به بخش غیردولتی مصوب 1385,09,05

فصل اول – تعاریف

ماده 1

برخی عبارات كه دراین دستورالعمل به اختصار به كار می روند در ذیل تعریف شده است.
سازمان: سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور.
اتوبوسرانی: سازمان های با اساسنامه مصوب، زیرنظر شهرداری شهرها می باشد كه مسئولیت هدایت ، نظارت وكنترل ارائه خدمات حمل ونقل عمومی توسط ناوگان اتوبوسرانی در شهرها را برعهده دارند.
بانك عامل: شخص حقوقی كه مسئولیت پرداخت تسهیلات و اخذ اقساط را بر عهده دارد.
-بخش غیر دولتی: شخص حقوقی یاحقیقی می باشد كه زیر نظر سازمانهای اتوبوسرانی و یا راساً نسبت به ارائه خدمات حمل ونقل عمومی مسافر در شهرها اقدام می نمایند.
كمیته های فنی: كمیته های فنی در سازمان تشكیل شده و وظایف سه گانه الف) سفارش دهی ب) تحویل و ج) نظارت و پایش عملیات بهره برداری را برعهده دارند. جزئیات كمیته ها و وظایف ایشان در «دستورالعمل نحوه واگذاری و بهره بردای اتوبوس از وزارت كشور به اتوبوسرانی ها» آمده است.

فصل دوم – كلیات

ماده 2

 مینی بوس های مورد نظر این دستورالعمل بر اساس توافق بین سازمان و كارخانجات خودروساز به متقاضیان واجد شرایط واگذار می گردد.

تبصره 1: نحوه توزیع مینی بوس موضوع این دستورالعمل براساس درخواست متقاضیان حقوقی و حقیقی و اعلام شهرداریها و اتوبوسرانی، توسط سازمان تعیین شده و متقاضیان به بانك عامل و كارخانجات طرف قرارداد معرفی می گردند.

تبصره 2: واگذاری مینی بوس های موضوع این دستورالعمل با اولویت گازسوز یا دوگانه سوز می باشند. درصورت عدم تولید مینی بوس گازسوز یا دوگانه سوز توسط كارخانجات داخلی، مینی بوس های یاد شده به صورت دیزلی واگذار می گردد.

فصل سوم – تأمین مینی بوس

ماده 3

فهرست متقاضیان مینی بوس توسط شهرداری و یا اتوبوسرانی به سازمان اعلام شده و سازمان بر اساس تبصره 13 قانون بودجه و آیین نامه اجرایی آن، ضمن هماهنگی لازم با كارخانه های خودروسازی برای تأمین ناوگان مورد نظر متقاضیان واجد شرایط را به بانك عامل و كارخانه های طرف قرارداد، معرفی می نماید.

تبصره 1 – سازمان بر اساس قرارداد منعقده با بانك عامل، به ازای هر دستگاه مینی بوس، مكلف به تأمین 80 میلیون ریال تسهیلات برای متقاضیان می باشد كه دوره باز پرداخت آن 7 ساله بوده و 8 % سود تسهیلات اعطایی توسط وزارت كشور در اختیار بانك عامل قرار می گیرد.

تبصره 2 : بر اساس توافق صورت گرفته با بانك عامل، بانك عامل موظف است علاوه بر تسهیلات موضوع تبصره1 این ماده به منظور تسهیل امكان خرید مینی بوس، به ازای هر دستگاه مینی بوس به متقاضیان 100 میلیون ریال تسهیلات با سود 14 درصد اعطا نماید.

تبصره 3 : متقاضیان خرید مینی بوس در صورت از رده خارج نمودن هر دستگاه مینی بوس فرسوده، بر اساس تصویب نامه شماره 47843/ت 30589 مورخ 26/8/1383 هیأت محترم وزیران، از 30 میلیون ریال تخفیف در قیمت مینی بوس به عنوان كمك بلاعوض بهره مند می گردند.

تبصره 4– خارج از رده نمودن مینی بوس های فرسوده منوط به تأیید كمیته فنی عملیاتی و ارائه گواهی اسقاط توسط راهنمایی و رانندگی شهر مورد نظر می باشد.

فصل چهارم – بهره برداری مینی بوس :

ماده 4 

مسئولیت ارائه خدمات حمل ونقل عمومی به شهروندان توسط كلیه ناوگان حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مینی بوس، برعهده اتوبوسرانی ها می باشد و سازمانهای اتوبوسرانی موظفند با توجه به وضعیت شهرها نسبت به برنامه ریزی بهره برداری و فعالیت ناوگان مینی بوس تحت نظارت در شهرها در ارائه خدمات بهینه به شهروندان نظارت نمایند.

تبصره 1 : باتوجه به ضرورت اصلاح ساختار سامانه های حمل ونقل عمومی توسط شهرداری ها با همكاری شورای اسلامی شهرها ، اتوبوسرانی ها موظفند نسبت به اصلاح نحوه قیمت گذاری خدمات حمل ونقل عمومی با مینی بوس، میدی باس و اتوبوس بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت كشور و با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهرها اقدام نمایند.

تبصره 2: هزینه های بهره برداری اعم از مالیات ، بیمه وعوارض سالیانه و هزینه های مربوط به ثبت اسناد برای متقاضیان دریافت مینی بوس اعم از حقوقی و حقیقی، یا بهره برداری از خطوط بر عهده متقاضی یا بهره بردار می باشد.

تبصره 3: چنانچه دولت در بودجه های سنواتی و یا وزارت كشور، سازمان یا اتحادیه تمهیداتی برای مالیات ، بیمه شخص ثالث ، عوارض وسایر هزینه های بهره برداری پیش بینی وعملیاتی نماید، اتوبوسرانی ها مكلف هستند تمهیدات مربوطه را برای ناوگان مینی بوس تحت نظارت اتوبوسرانی فراهم و ارائه نمایند.

فصل پنجم – تعهد خدمات و تأمین قطعات و تعمیر و نگهداری مینی بوس:

ماده 5

وزارت كشور در تفاهم نامه با كارخانجات طرف قرارداد برای تأمین مینی بوس، شرایطی فراهم نماید تا كارخانجات طرف قرارداد در طول حداقل 2 سال دوران ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش نسبت به تأمین قطعات و لوازم یدكی مورد نیاز مینی بوسها متعهد گردند.

ماده 6

اتوبوسرانی موظف است همكاریهای لازم را با كمیته فنی عملیاتی كه به منظور بازرسی عملكرد مینی بوسها و بررسی چگونگی تعمیرات و نحوه سرویس و نگهداری علت توقف و تحت تعمیر بودن آنها و نحوه اجرای طرح مراقبت وضعیت CM دستگاههای مراجعه می نمایند به عمل آورد.

ماده 7

اتوبوسرانی ها موظفند همكاری لازم را با كمیته فنی عملیاتی كه به منظور بازرسی عملكرد مینی بوسها و بررسی چگونگی تعمیرات و نحوه سرویس و نگهداری و علت توقف و تحت تعمیر بودن آنها و نحوه اجرای طرح مراقبت وضعیت(CM) دستگاهها مراجعه می نمایند، به عمل آورد.