دستورالعمل نحوه تأمين و واگذاري ميني بوس توسط وزارت كشور به بخش غيردولتي مصوب 1385

دستورالعمل نحوه تأمين و واگذاري ميني بوس توسط وزارت كشور به بخش غيردولتي مصوب 1385,09,05

فصل اول – تعاريف

ماده 1

برخي عبارات كه دراين دستورالعمل به اختصار به كار مي روند در ذيل تعريف شده است.
سازمان: سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور.
اتوبوسراني: سازمان هاي با اساسنامه مصوب، زيرنظر شهرداري شهرها مي باشد كه مسئوليت هدايت ، نظارت وكنترل ارائه خدمات حمل ونقل عمومي توسط ناوگان اتوبوسراني در شهرها را برعهده دارند.
بانك عامل: شخص حقوقي كه مسئوليت پرداخت تسهيلات و اخذ اقساط را بر عهده دارد.
-بخش غير دولتي: شخص حقوقي ياحقيقي مي باشد كه زير نظر سازمانهاي اتوبوسراني و يا راساً نسبت به ارائه خدمات حمل ونقل عمومي مسافر در شهرها اقدام مي نمايند.
كميته هاي فني: كميته هاي فني در سازمان تشكيل شده و وظايف سه گانه الف) سفارش دهي ب) تحويل و ج) نظارت و پايش عمليات بهره برداري را برعهده دارند. جزئيات كميته ها و وظايف ايشان در «دستورالعمل نحوه واگذاري و بهره برداي اتوبوس از وزارت كشور به اتوبوسراني ها» آمده است.

فصل دوم – كليات

ماده 2

 ميني بوس هاي مورد نظر اين دستورالعمل بر اساس توافق بين سازمان و كارخانجات خودروساز به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي گردد.

تبصره 1: نحوه توزيع ميني بوس موضوع اين دستورالعمل براساس درخواست متقاضيان حقوقي و حقيقي و اعلام شهرداريها و اتوبوسراني، توسط سازمان تعيين شده و متقاضيان به بانك عامل و كارخانجات طرف قرارداد معرفي مي گردند.

تبصره 2: واگذاري ميني بوس هاي موضوع اين دستورالعمل با اولويت گازسوز يا دوگانه سوز مي باشند. درصورت عدم توليد ميني بوس گازسوز يا دوگانه سوز توسط كارخانجات داخلي، ميني بوس هاي ياد شده به صورت ديزلي واگذار مي گردد.

فصل سوم – تأمين ميني بوس

ماده 3

فهرست متقاضيان ميني بوس توسط شهرداري و يا اتوبوسراني به سازمان اعلام شده و سازمان بر اساس تبصره 13 قانون بودجه و آيين نامه اجرايي آن، ضمن هماهنگي لازم با كارخانه هاي خودروسازي براي تأمين ناوگان مورد نظر متقاضيان واجد شرايط را به بانك عامل و كارخانه هاي طرف قرارداد، معرفي مي نمايد.

تبصره 1 – سازمان بر اساس قرارداد منعقده با بانك عامل، به ازاي هر دستگاه ميني بوس، مكلف به تأمين 80 ميليون ريال تسهيلات براي متقاضيان مي باشد كه دوره باز پرداخت آن 7 ساله بوده و 8 % سود تسهيلات اعطايي توسط وزارت كشور در اختيار بانك عامل قرار مي گيرد.

تبصره 2 : بر اساس توافق صورت گرفته با بانك عامل، بانك عامل موظف است علاوه بر تسهيلات موضوع تبصره1 اين ماده به منظور تسهيل امكان خريد ميني بوس، به ازاي هر دستگاه ميني بوس به متقاضيان 100 ميليون ريال تسهيلات با سود 14 درصد اعطا نمايد.

تبصره 3 : متقاضيان خريد ميني بوس در صورت از رده خارج نمودن هر دستگاه ميني بوس فرسوده، بر اساس تصويب نامه شماره 47843/ت 30589 مورخ 26/8/1383 هيأت محترم وزيران، از 30 ميليون ريال تخفيف در قيمت ميني بوس به عنوان كمك بلاعوض بهره مند مي گردند.

تبصره 4– خارج از رده نمودن ميني بوس هاي فرسوده منوط به تأييد كميته فني عملياتي و ارائه گواهي اسقاط توسط راهنمايي و رانندگي شهر مورد نظر مي باشد.

فصل چهارم – بهره برداري ميني بوس :

ماده 4 

مسئوليت ارائه خدمات حمل ونقل عمومي به شهروندان توسط كليه ناوگان حمل ونقل عمومي اعم از اتوبوس و ميني بوس، برعهده اتوبوسراني ها مي باشد و سازمانهاي اتوبوسراني موظفند با توجه به وضعيت شهرها نسبت به برنامه ريزي بهره برداري و فعاليت ناوگان ميني بوس تحت نظارت در شهرها در ارائه خدمات بهينه به شهروندان نظارت نمايند.

تبصره 1 : باتوجه به ضرورت اصلاح ساختار سامانه هاي حمل ونقل عمومي توسط شهرداري ها با همكاري شوراي اسلامي شهرها ، اتوبوسراني ها موظفند نسبت به اصلاح نحوه قيمت گذاري خدمات حمل ونقل عمومي با ميني بوس، ميدي باس و اتوبوس بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور و با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهرها اقدام نمايند.

تبصره 2: هزينه هاي بهره برداري اعم از ماليات ، بيمه وعوارض ساليانه و هزينه هاي مربوط به ثبت اسناد براي متقاضيان دريافت ميني بوس اعم از حقوقي و حقيقي، يا بهره برداري از خطوط بر عهده متقاضي يا بهره بردار مي باشد.

تبصره 3: چنانچه دولت در بودجه هاي سنواتي و يا وزارت كشور، سازمان يا اتحاديه تمهيداتي براي ماليات ، بيمه شخص ثالث ، عوارض وساير هزينه هاي بهره برداري پيش بيني وعملياتي نمايد، اتوبوسراني ها مكلف هستند تمهيدات مربوطه را براي ناوگان ميني بوس تحت نظارت اتوبوسراني فراهم و ارائه نمايند.

فصل پنجم – تعهد خدمات و تأمين قطعات و تعمير و نگهداري ميني بوس:

ماده 5

وزارت كشور در تفاهم نامه با كارخانجات طرف قرارداد براي تأمين ميني بوس، شرايطي فراهم نمايد تا كارخانجات طرف قرارداد در طول حداقل 2 سال دوران ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش نسبت به تأمين قطعات و لوازم يدكي مورد نياز ميني بوسها متعهد گردند.

ماده 6

اتوبوسراني موظف است همكاريهاي لازم را با كميته فني عملياتي كه به منظور بازرسي عملكرد ميني بوسها و بررسي چگونگي تعميرات و نحوه سرويس و نگهداري علت توقف و تحت تعمير بودن آنها و نحوه اجراي طرح مراقبت وضعيت CM دستگاههاي مراجعه مي نمايند به عمل آورد.

ماده 7

اتوبوسراني ها موظفند همكاري لازم را با كميته فني عملياتي كه به منظور بازرسي عملكرد ميني بوسها و بررسي چگونگي تعميرات و نحوه سرويس و نگهداري و علت توقف و تحت تعمير بودن آنها و نحوه اجراي طرح مراقبت وضعيت(CM) دستگاهها مراجعه مي نمايند، به عمل آورد.