لایحه قانونی معافیت حقوق گمركی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات كشاورزی و لوازم یدكی مربوط مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت حقوق گمركی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات كشاورزی و لوازم یدكی مربوط مصوب 1358,07,05با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – كلیه ماشین آلات و ادوات كشاورزی و لوازم یدكی مربوط به آنها كه با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات به كشور وارد میشود به تشخیص و تأیید وزارت كشاورزی و عمران روستائی از پرداخت حقوق گمركی و سودبازرگانی معاف است. ماشین آلات و ادوات كشاو رزی و همچنین لوازم یدكی مربوط كه مشابه آن به تشخیص وزارت صنعت، معـدن و تجارت در داخل كشور ساخته میشود از شمول این قانون مستثنی میباشد.