لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني ماشين آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط مصوب 1358

لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني ماشين آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط مصوب 1358,07,05با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده – كليه ماشين آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط به آنها كه با رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات به كشور وارد ميشود به تشخيص و تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي از پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني معاف است. ماشين آلات و ادوات كشاو رزي و همچنين لوازم يدكي مربوط كه مشابه آن به تشخيص وزارت صنعت، معـدن و تجارت در داخل كشور ساخته ميشود از شمول اين قانون مستثني ميباشد.