قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب ‌اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين‌ مشاغل سخت و زيان ‌آور، مصوب 1367

قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب ‌اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين‌ مشاغل سخت و زيان ‌آور، مصوب 1367

‌ماده واحده – قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ‌ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان ‌آور – مصوب 1367/9/1 -‌ به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود:

1 – عبارت «‌به‌ جز كارگران مشمول قانون كار» از متن ماده واحده حذف مي ‌شود.

2 – تبصره‌ هاي زير به عنوان تبصره‌ هاي (5) و (6) به ماده واحده ياد شده اضافه‌ مي‌ شود:
‌تبصره 5 – جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي با لحاظ‌ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري‌ مصوب 1368/12/13 مشمول اين قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سني پنجاه ‌سال با داشتن سي سال سابقه كار نمي‌ باشند.
‌تبصره 6 – پرداخت هزينه‌ هاي ناشي از اصلاح اين قانون اعم از حق بيمه و‌ مستمري قابل پرداخت تا احراز شرايط بازنشستگي و حق بيمه سنوات ارفاقي طبق‌ مقررات در دستگاههاي دولتي به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههاي غيردولتي ‌از جمله دستگاههاي مشمول قانون كار به عهده دولت است كه با اعلام آن توسط سازمان‌ تأمين اجتماعي اعتبار مربوط طي رديف جداگانه‌ اي همه‌ ساله در بودجه كل كشور ‌پيش ‌بيني و به حساب سازمان ياد شده پرداخت خواهد شد.

3 – آيين ‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان تأمين اجتماعي با همكاري بنياد ‌شهيد و امور ايثارگران تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم‌ ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/2/22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي