دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموریت روزانه كارمندان و كاركنان اعزامی دولت به خارج از كشور مصوب 1365

دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموریت روزانه كارمندان و كاركنان اعزامی دولت به خارج از كشور مصوب 1365,02,14

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 14/2/1365 دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموریت روزانه كارمندان و كاركنان اعزامی دولت به خارج از كشور (‌شامل‌ كارمندان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و وابسته به دولت و …) را به شرح زیر تصویب نمودند:

حق مأموریت روزانه كارمندان و كاركنان اعزامی‌به خارج از كشور به صورت زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 1 
مواردی كه مأموریت در چهار چوب اعزام یك هیأت است.
‌الف ـ در صورتی كه هیأت اعزامی میهمان كشور مقصد باشند، طبق هزینه‌های متفرقه در جدول ارز تعلق می‌گیرد.
ب ـ در صورتی كه هزینه‌های هیأت به عهده كشور جمهوری اسلامی ایران باشد، هزینه‌های ارزی مسافرت با نظر و دستور رییس هیأت و در سقف جدول انجام‌خواهد شد.

تبصره 1 ـ حتی‌المقدور دریافت و خرید ارز اعضای هیأت از بانك، به صورت یك جا صورت پذیرد.

تبصره 2 ـ در مورد نادر كشورهایی كه هزینه زندگی در آنها سنگین است، با نظر وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌توان تسهیلات در نظر گرفت.

ماده 2 
در صورتی كه مأموریت انفرادی باشد:
‌الف ـ چنانچه مأمور میهمان باشد، پرداخت ارز در سطح هزینه‌های متفرقه خواهد بود.
ب ـ چنانچه مأمور میهمان نباشد، هزینه‌ها بر طبق جدول ارز پرداخت خواهد شد.

ماده 3 
حق مأموریت پرداختی باید به تناسب روزهای مأموریت بوده و مسئول ملی دستگاه‌ها پس از مراجعت مأمورین حسن اجرای این امر را به عهده‌خواهند داشت.

ماده 4 
در رابطه با شركت در اجلاسیه‌ها یا مجامعی كه پرداخت هزینه‌ها توسط برگزاركنندگان صورت می‌پذیرد، ارز مازاد بر مخارج انجام یافته، به كشور مرجوع و‌باید به بانك فروخته شود.

ماده 5 
جدول پرداخت حق مأموریت كارمندان و كاركنان دولت به شرح زیر خواهد بود:
‌جدول پرداخت حق مأموریت روزانه كارمندان دولت به دلار (‌از یك روز الی 90 روز)

موضوع كشورهای گروه 1 كشورهای گروه 2 كشورهای گروه 3
مسكن 30 25 20
غذا 20 20 20
هزینه‌های متفرقه 20 20 15
جمع 70 65 55

ماده 6 
هرگونه تغییرات در فهرست گروه‌بندی كشورهای مختلف (‌پیوست) در كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و مورد عمل قرار می‌گیرد.

ماده 7 
از تاریخ تصویب این دستورالعمل، كلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

نخست ویر
میرحسین موسوی