دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموريت روزانه كارمندان و كاركنان اعزامي دولت به خارج از كشور مصوب 1365

دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموريت روزانه كارمندان و كاركنان اعزامي دولت به خارج از كشور مصوب 1365,02,14

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 14/2/1365 دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموريت روزانه كارمندان و كاركنان اعزامي دولت به خارج از كشور (‌شامل‌ كارمندان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و …) را به شرح زير تصويب نمودند:

حق مأموريت روزانه كارمندان و كاركنان اعزامي‌به خارج از كشور به صورت زير محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 1 
مواردي كه مأموريت در چهار چوب اعزام يك هيأت است.
‌الف ـ در صورتي كه هيأت اعزامي ميهمان كشور مقصد باشند، طبق هزينه‌هاي متفرقه در جدول ارز تعلق مي‌گيرد.
ب ـ در صورتي كه هزينه‌هاي هيأت به عهده كشور جمهوري اسلامي ايران باشد، هزينه‌هاي ارزي مسافرت با نظر و دستور رييس هيأت و در سقف جدول انجام‌خواهد شد.

تبصره 1 ـ حتي‌المقدور دريافت و خريد ارز اعضاي هيأت از بانك، به صورت يك جا صورت پذيرد.

تبصره 2 ـ در مورد نادر كشورهايي كه هزينه زندگي در آنها سنگين است، با نظر وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي‌توان تسهيلات در نظر گرفت.

ماده 2 
در صورتي كه مأموريت انفرادي باشد:
‌الف ـ چنانچه مأمور ميهمان باشد، پرداخت ارز در سطح هزينه‌هاي متفرقه خواهد بود.
ب ـ چنانچه مأمور ميهمان نباشد، هزينه‌ها بر طبق جدول ارز پرداخت خواهد شد.

ماده 3 
حق مأموريت پرداختي بايد به تناسب روزهاي مأموريت بوده و مسئول ملي دستگاه‌ها پس از مراجعت مأمورين حسن اجراي اين امر را به عهده‌خواهند داشت.

ماده 4 
در رابطه با شركت در اجلاسيه‌ها يا مجامعي كه پرداخت هزينه‌ها توسط برگزاركنندگان صورت مي‌پذيرد، ارز مازاد بر مخارج انجام يافته، به كشور مرجوع و‌بايد به بانك فروخته شود.

ماده 5 
جدول پرداخت حق مأموريت كارمندان و كاركنان دولت به شرح زير خواهد بود:
‌جدول پرداخت حق مأموريت روزانه كارمندان دولت به دلار (‌از يك روز الي 90 روز)

موضوع كشورهاي گروه 1 كشورهاي گروه 2 كشورهاي گروه 3
مسكن 30 25 20
غذا 20 20 20
هزينه‌هاي متفرقه 20 20 15
جمع 70 65 55

ماده 6 
هرگونه تغييرات در فهرست گروه‌بندي كشورهاي مختلف (‌پيوست) در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و مورد عمل قرار مي‌گيرد.

ماده 7 
از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، كليه مقررات مغاير با آن لغو مي‌گردد.

نخست وير
ميرحسين موسوي