آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور مصوب ۱۳۹۱

آیین نامه ی داخلی شورای عالی فضای مجازی كشور 

 

شورای عالی فضای مجازی، در پنجمین جلسه مورخ 10 /4 /1391، «آیین نامه ی داخلی شورای عالی فضای مجازی كشور» را به شرح زیر تصویب نمود؛

 

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات با تعاریف ذیل بكار می رود:

شورای عالی: شورای عالی فضای مجازی كشور

رییس شورا: رییس شورای عالی فضای مجازی كشور

رئیس جلسه: رئیس جلسه شورای عالی فضای مجازی كشور

مركز: مركز ملی فضای مجازی كشور

دبیر شورا: دبیر شورای عالی فضای مجازی كشور

دبیرخانه: دبیرخانه ی شورای عالی فضای مجازی كشور

شورای معین: شورای معین شورای عالی فضای مجازی كشور

 

ماده 2

دبیر شورا كه ریاست مركز را نیز بر عهده خواهد داشت، با پیشنهاد رییس شورا و بر اساس نظر موافق اكثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تصویب معظم له با حكم رییس شورا منصوب خواهد شد.

 

تبصره 1 ـ پیشنهاد عزل رییس مركز به صورت كتبی توسط رییس شورا یا حداقل پنج نفر از اعضاء قابل طرح است و در اولین جلسه شورا بررسی شده و در صورت كسب رأی موافق اكثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود. رییس شورا تا انتصاب فرد جدید، سرپرستی حداكثر به مدت سه ماه برای مركز تعیین می نماید.

 

تبصره 2 ـ درصورت تغییر اكثریت اعضای شورای عالی طی دوره، كسب رأی موافق اكثریت مطلق اعضای شورا برای ابقای رییس مركز لازم می باشد.

 

تبصره 3 – پس از انتخاب دبیر در صورتی كه دوره زمانی محدودی برای مسئولیت دبیر مشخص شده باشد، در پایان زمان مزبور موضوع انتخاب دبیر جدید، یا ابقای دبیر قبلی مطرح و رأی گیری به عمل خواهد آمد. در صورتی كه در انتخاب دبیر دوره زمانی مسئولیت تعیین نشده باشد، با آغاز دوره جدید شورا دوره مسئولیت دبیر نیز پایان می پذیرد و طبعاً انتخاب دبیر در جلسه شورای عالی مطرح و مطابق آیین نامه اقدام خواهد شد.

ماده 3

رییس مركز، وظایف دبیرخانه را نیز بر عهده خواهد داشت.

 

ماده 4

برنامه های پنجساله و سنواتی مربوط به تحقق وظایف شورای عالی بر اساس اسناد بالادستی، به پیشنهاد دبیر تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد.

 

ماده 5

جلسات شورای عالی با حضور اكثریت مطلق اعضای شورا و به ریاست رییس شورا و در غیاب ایشان، رییس مجلس شورای اسلامی و یا رییس قوه قضاییه رسمیت می یابد.

 

تبصره ـ اعضای حقیقی كه مرخصی طولانی (حداقل سه ماه)، به دلایل موجه از قبیل فرصت مطالعاتی، مأموریت، بیماری و مسافرت از رئیس شورا گرفته باشند، در دوره مرخصی، رأی و عضویت آنان در حد نصاب رسمیت جلسات محسوب نخواهد شد.

 

ماده 6

جلسات شورای عالی هر چهار هفته حداقل یك بار تشكیل می شود.

 

تبصره ـ جلسات فوق العاده به یكی از دو صورت ذیل، قابل تشكیل است:

الف: به دعوت رئیس شورا

ب: به تقاضای یك سوم كل اعضاء

 

ماده 7

وظایف و اختیارات رئیس شورا عبارت است از:

الف) صدور حكم انتصاب و عزل دبیر شورا مطابق ماده 2

ب) ریاست و اداره جلسات شورا مطابق ماده 5 و سایر مواد آیین نامه

ج) تشكیل جلسه فوق العاده مطابق ماده 6

د) ملاحظه مصوبات شورای عالی قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبری مطابق ماده 11

ه) تأیید دستور جلسات شورای عالی مطابق ماده 13

 

ماده 8

اوراق و اسناد كتبی، الكترونیكی، صوتی و تصویری ارائه شده در جلسات شورای عالی و نیز مشروح مذاكرات شورا دارای طبقه بندی حفاظتی است و مرجع آن، دبیر است. بهره برداری از این اسناد برای اعضای شورا مشروط به حفظ طبقه بندی بلامانع است.

 

تبصره 1 ـ خلاصه صورت جلسه مذاكرات و نیز مصوبات هر جلسه شورای عالی برای اعضای شورا به گونه ای كه حداكثر تا یك هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال می شود و رعایت طبقه بندی و حیطه بندی آن برای اعضا الزامی است. در صورتی كه هر یك از اعضاء در خلاصه مشروح مذاكرات، مطلبی بر خلاف اظهار نظراتشان ثبت شده باشد می توانند نسبت به همان مورد در جلسه رسمی تذكر داده تا اصلاح شود.

 

تبصره 2 ـ با تصویب شورا، برخی مصوبات می تواند برای اعضا ارسال نشود.

 

تبصره 3 ـ كلیه جلسات شورای عالی ضبط صوتی شده و نسخه ای از آن جهت بهره برداری اعضا در دبیرخانه بایگانی می شود.

 

ماده 9

اداره جلسات و رعایت ترتیب مذاكرات و اجرای آیین نامه و حفظ نظم جلسه، طبق این آیین نامه به عهده رئیس جلسه است.

 

تبصره ـ تقویم تشكیل جلسات سالیانه در آخرین جلسه هر سال برای سال بعد به اطلاع اعضای شورای عالی می رسد.

 

ماده 10

اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأی موافق اكثریت اعضای حاضر در جلسه است مشروط بر آنكه در هر حال تعداد آرای موافق از هفت رأی كمتر نباشد.

 

تبصره ـ در صورت تساوی آراء، رأی رئیس جلسه مرجح خواهد بود.

 

ماده 11

مصوبات شورای عالی پس از ملاحظه ی رییس شورا بلافاصله توسط دبیر به استحضار مقام معظم رهبری می رسد و سپس توسط دبیر به دستگاهها و اشخاص ذیربط ابلاغ می شود.

 

تبصره ـ آن دسته از مصوبات شورای عالی كه بنا بر تشخیص دبیر، انتشار عمومی آن ضرورت دارد، به منظور درج و انتشار به روزنامه رسمی كشور ابلاغ می شود.

 

ماده 12

هر عضو شورا موظف است در كلیه جلسات شورای عالی حضور داشته باشد.

 

تبصره 1 ـ غیبتی با اطلاع تلقی می شود كه حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشكیل هر جلسه به دبیر اطلاع داده شود.

 

تبصره 2 ـ در صورت غیبت غیرموجه هر یك از اعضا به میزان سه جلسه ی متوالی یا پنج جلسه ی غیرمتوالی، گزارش آن جهت تصمیم گیری به مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.

 

ماده 13

دستورهای كار شورای عالی بر اساس برنامه های مصوب شورا و با پیشنهاد هر یك از اعضای شورا تعیین می شود.

 

تبصره 1 ـ پیشنهادهای واصله از اشخاص و دستگاههای ذیربط، به دبیر ارجاع می گردد.

 

تبصره 2 ـ دستور جلسات توسط دبیر تنظیم و پس از تأیید رئیس شورا یك هفته و در موارد استثنائی سه روز پیش از تشكیل هر جلسه به اطلاع اعضاء می رسد.

 

تبصره 3 ـ در صورت تصویب اكثریت اعضای حاضر می توان موضوعی را از دستور جلسه خارج كرد.

 

ماده 14

حضور مدیران ارشد دستگاه ها، كارشناسان و صاحب نظران در جلسات شورای عالی حسب دستور جلسه، با تشخیص دبیر و بدون حق رأی بلامانع است.

 

ماده 15

طرح ها و موضوعاتی كه رسیدگی به آنها به صورت خارج از نوبت و با قید فوریت ضرورت دارد به روشهای ذیل رسیدگی می شود:

الف) در صورتیكه طرحی به صورت یك فوریتی، با پیشنهاد كتبی حداقل سه نفر از اعضاء مطرح شود و اكثریت اعضای حاضر به یك فوریت آن رأی موافق دهند، بلافاصله پس از طرح در كارگروه تخصصی و حداكثر تا دو جلسه بعدی، در دستور جلسه شورای عالی قرار خواهد گرفت.

ب) در صورتیكه طرحی به صورت دو فوریتی، با پیشنهاد كتبی حداقل پنج نفر از اعضاء مطرح شود و حداقل دو سوم اعضای حاضر به دو فوریت آن رأی موافق دهند، در همان جلسه بررسی می شود.

 

تبصره ـ زمان لازم برای توضیح فوریت موضوع، حداكثر ده دقیقه است و پس از سخنان مخالفین فوریت حداكثر به مدت پنج دقیقه، رأی گیری در جلسه به عمل می آید.

 

ماده 16

در هر جلسه قبل از ورود به دستور، رئیس جلسه می تواند در مورد موضوعات مهم و ضروری مربوط به وظایف شورای عالی، مطالب مورد نظر خود را به اطلاع اعضاء برساند.

 

ماده 17

در هر جلسه، اعضای شورای عالی طبق فهرستی كه قبلاً بر اساس موعد تقاضای واصله تنظیم شده است، می توانند با موافقت رئیس جلسه مجموعاً حداكثر به مدت ده دقیقه و هر فرد حداكثر سه دقیقه بعنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با وظایف شورای عالی صحبت نمایند. واگذاری تمام یا بخشی از وقت هر ناطق به سایر اعضاء و ناطقین بعدی امكان پذیر می باشد.

 

ماده 18

در هر جلسه پس از طرح هر موضوع، به تشخیص رئیس جلسه، حداكثر دو نفر مخالف و دو نفر موافق متناوباً و هر كدام حداكثر تا پنج دقیقه در كلیات آن موضوع اعلام نظر كرده و پس از حداكثر پنج دقیقه اظهارنظر پیشنهاد دهنده اصلی، رأی گیری صورت می گیرد. در بررسی جزئیات موضوع، ضمن پذیرش پیشنهادهای ارائه شده، یك نفر مخالف و یك نفر موافق حداكثر تا دو دقیقه پیرامون پیشنهاد ارائه شده می توانند اظهارنظر كنند. ادامه بحث به تشخیص رئیس جلسه می باشد.

 

تبصره ـ در هر مورد، اگر مخالفی سخن نگفت، موافق نیز صحبت نمی كند.

 

ماده 19

به منظور استفاده بهینه از وقت جلسات شورای عالی و تمركز زمان جلسات بر مسائل اساسی و سیاست گذاری كلان در اهم مسائل و موضوعات فضای مجازی، در ابتدای هر دوره، شورایی تحت عنوان «شورای معین شورای عالی فضای مجازی كشور»، مركب از اعضای حقیقی شورای عالی به همراه اعضای حقوقی شورای عالی یا نمایندگان ثابت معرفی شده از سوی آنان كه حداقل سمت معاونت یا سمت هم تراز در دستگاه ذیربط دارند، تشكیل می شود. وظیفة شورای مزبور، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعاتی است كه از سوی شورای عالی به این شورا محول می شود.

 

تبصره 1 ـ در صورت عدم حضور رؤسای قوا، دبیر، ریاست جلسات شورای معین را بر عهده دارد.

 

تبصره 2 ـ جلسات شورای معین با حضور اكثریت اعضای شورای معین رسمیت می یابد و اعتبار مصوبات آن منوط به كسب اكثریت آرای حاضرین، كه نمی تواند كمتر از هفت رأی باشد می باشد.

 

تبصره 3 ـ در صورت تساوی آراء، رأی رئیس جلسه شورای معین مرجح خواهد بود.

 

تبصره 4 ـ جلسات شورای معین حداقل هر چهار هفته یكبار تشكیل می شود.

 

تبصره 5 ـ مصوبات شورای معین، ظرف مدت دو هفته بعد از ارسال به اعضا و اعلام وصول و قرائت در شورای عالی، در صورت درخواست حداقل پنج نفر از اعضای شورای عالی، در شورای عالی مجدداً مطرح می شود و در غیر این صورت مصوب تلقی خواهد شد.

 

ماده 20

شورای عالی فضای مجازی كشور می تواند دارای كارگروه های تخصصی دائمی و موقت باشد.

 

تبصره ـ ایجاد، حذف و یا ادغام كارگروه های تخصصی، تركیب اعضای آنها و وظایف هر یك به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

 

ماده 21

دبیر شورای عالی به عنوان سخنگوی شورا موظف است به منظور تبیین مصوبات شورای عالی و اطلاع رسانی لازم درباره آنها، گزارشی از مصوبات و مذاكرات شورا را كه دارای طبقه بندی عادی است، به نحو مناسب به آگاهی جامعه علمی و تخصصی كشور و افكار عمومی برساند.

 

ماده 22

در جلسات شورای عالی، اخذ رأی درباره انتخاب افراد، از طریق دستگاه خواهد بود.

 

ماده 23

قبل از اعلام اخذ رأی (توسط رئیس جلسه)، دبیر، تعداد اعضای حاضر در جلسـه را اعلام و در صورت رسمیت جلسه، اخذ رأی به عمل می آید و نتیجه نهایی به وسیله رئیس جلسه اعلام می شود.

 

تبصره ـ تنها اعضای حاضر در جلسه حق رأی دارند.

 

ماده 24

تفسیر مصوبات شورای عالی بر عهده خود این شورا می باشد.

 

ماده 25

این آیین نامه مشتمل بر 25 ماده و 24 تبصره در جلسه مورخ 10 /4 /1391 شورای عالی فضای مجازی كشور به تصویب نهایی رسیده است.

 

این مصوبه كه طی نامه شماره 91113 / 01 /ش مورخ 13 /4 /1391 به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی