آیین نامه مواد 3 و 11 قانون دلالان مصوب 1319

تصویبنامه هیئت وزیران راجع به مقررات درباره دلالان مصوب 1319/05/21با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت ‌وزیران در جلسه 21 مرداد ماه 1319 نظر بماده 3 و 11 قانون دلالان مصوب 8/12/1317 مقرر می دارد:

ماده 1 

مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملكی اداره كل ثبت اسناد و املاك است.

ماده 2

اداره كل ثبت آئین‏نامه‌های مقرر در ماده 12 قانون دلالان را تهیه و پس از تصویب وزارت دادگستری بموقع اجراء خواهد گذارد.

ماده 3 

میزان تأمینی كه دلالان معاملات ملكی مطابق ماده 3 قانون دلالان باید یدهند بشرح زیر است.
الف ـ برای كسانیكه میخواهند واسطه انجام معاملات ملكی بطور نامحدود باشند (دلال درجه اول) دویست هزار (200000)ریال.
ب ـ برای كسانیكه میخواهند واسطه انجام معاملات ملكی تا میزان یك میلیون ریال باشند (دلال درجه دوم) یكصد هزار (100000) ریال.

ماده 4 

هرگاه وجه‌الضمان نقدی باشد باید معادل مبلغی كه مطابق ماده قبل تعیین شده به بانك ملی سپرده شده و قبض آن به پیوست درخواست به ثبت محل تسلیم شود و چنانچه مورد تأمین مال غیرمنقول یا سهام باشد باید مال یا سهام معادل وجه‌الضمان باشد و در صورتیكه دلال بخواهد ضامن بدهد باید برك[برگ] ضمانت نامه رسمی یكی از بازرگانان معتبر یا بانكهای معتبر را پیوست درخواست نماید.

تبصره ـ ضامن وقتی معتبر شناخته میشود كه معادل دو برابر وجهی كه ضمانت مینماید اموال غیرمنقول ثبت شده یا گواهی نامه یكی از بانكهای معتبر را مبنی بر اعتبار خود ارائه دهد.

ماده 5

در صورت فوت – یا حجر ضامن دلال مكلف اسـت در ظرف یك هفته ضامن معتبر دیگری معرفی نماید و الا پروانه او مسترد خواهد شد.

ماده 6 

مدت ضمانت دو سال است و پس از گذشتن مدت ضمانت دلال باید بیكی از طرق نامبرده در ماده 4 تجدید تأمین نماید- اداره ثبت در صورت تردید در اعتبار ضامن می‌تواند در هر موقع تجدید تأمین را از دلال بخواهد.

ماده 7

در موقع تسلیم هر درخواست دلالی مبلغی به ترتیب ذیل از درخواست كننده دریافت و در حساب مخصوص نگهداری و به‌تشخیص اداره كل ثبت صرف هزینه های اداری اجرای قانون دلالان خواهد شد.
1 ـ برای دلال درجه یك مبلغ یكهزار ریال.
2 ـ برای دلال درجه دوم مبلغ پانصد ریال.

نخست وزیر – علی منصور