لايحه قانوني افزايش تعرفه حقوق و عوارض بندري مصوب 1358

لايحه قانوني افزايش تعرفه حقوق و عوارض بندري مصوب 1358,11,06

ماده واحده جهت حفظ منافع عمومي و جلوگيري از تضييع حقوق دولت، رديفهاي 1 ـ 2 ـ 5 ـ 9 فهرست و جداول پيوست قانون راجع به اجازه تأ سيس سازمان بنادر و كشتيراني بشرح زير اصلاح و افزايش مييابد:

 نوع تعرفه  و احد محاسبه  نرخ دريافتي (برحسب ريال)  نرخ پيشنهادي (برحسب ريال)
 حق ورود كشتي بدهانه بندر(رديف1تعرفه)  هرتن ظرفيت غير خالص ثبت شده  1  3
 حق ورود كشتي به بندر (رديف2تعرفه)  هرتن ظرفيت غير خالص ثبت شده  5/1  5
 حق بارگيري و تخليه در آبهاي بندربا استفاده از (رديف 5 تعرفه) اسكله  هرتن كالاي (تجاري و يا نفتي) بارگيري ياتخليه شده  7  12
 حق بارگيري و تخليه در آبهاي بندربدون استفاده از اسكله (رديف 5 تعرفه)  هرتن كالاي (تجاري ويا نفتي) بارگيري يا تخليه شده  5/3  6
 عوارض فانوسهاي دريائي (رديف 9تعرفه  ظرفيت غيرخالص ثبت شده در هر سفر  5/0  2

تبصره ـ كليه مقررات و دستورالعملهاي مغاير جدول فوق از تاريخ تصويب اين قانون ملغي ميگردد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران