لایحه قانونی افزایش تعرفه حقوق و عوارض بندری مصوب 1358

لایحه قانونی افزایش تعرفه حقوق و عوارض بندری مصوب 1358,11,06

ماده واحده جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، ردیفهای 1 ـ 2 ـ 5 ـ 9 فهرست و جداول پیوست قانون راجع به اجازه تأ سیس سازمان بنادر و كشتیرانی بشرح زیر اصلاح و افزایش مییابد:

 نوع تعرفه  و احد محاسبه  نرخ دریافتی (برحسب ریال)  نرخ پیشنهادی (برحسب ریال)
 حق ورود كشتی بدهانه بندر(ردیف1تعرفه)  هرتن ظرفیت غیر خالص ثبت شده  1  3
 حق ورود كشتی به بندر (ردیف2تعرفه)  هرتن ظرفیت غیر خالص ثبت شده  5/1  5
 حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندربا استفاده از (ردیف 5 تعرفه) اسكله  هرتن كالای (تجاری و یا نفتی) بارگیری یاتخلیه شده  7  12
 حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندربدون استفاده از اسكله (ردیف 5 تعرفه)  هرتن كالای (تجاری ویا نفتی) بارگیری یا تخلیه شده  5/3  6
 عوارض فانوسهای دریائی (ردیف 9تعرفه  ظرفیت غیرخالص ثبت شده در هر سفر  5/0  2

تبصره ـ كلیه مقررات و دستورالعملهای مغایر جدول فوق از تاریخ تصویب این قانون ملغی میگردد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران