تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1385

تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار

هیئت وزیران در جلسه مورخ8/9/1385 بنا به پیشنهاد 20408 مورخ 11/6/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1

تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار که به اختصار تشکیلات سازمان نامیده می‌شود به شرح مواد این ‌تصویب‌نامه است.

ماده2

سازمان دارای چهار معاونت به شرح زیر است:
الف ـ معاونت نظارت بر نهادهای مالی
ب ـ معاونت نظارت بر بورسها و ناشران
ج ـ‌ معاونت اجرایی
د ـ معاونت حقوقی

ماده3

سازمان علاوه بر معاونتها، دارای واحدهای اداری دیگری به شرح زیر است که به طور مستقیم زیر نظر رییس سازمان فعالیت خواهند کرد:‌
1ـ مدیریت روابط عمومی و بین‌الملل
2ـ مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی
3ـ مدیریت حراست

ماده4

شرح تفصیلی وظایف هر یک از واحدهای اداری سازمان و همچنین رده‌های استخدامی آنان در چارچوب اساسـنامه و قـانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیئت مدیره سازمان خواهد رسید.

ماده5

کارگروههای تخصصی هیئت مدیره پس از تصویب هیئت مدیره، تشکیل می‌گردد. اعضای هیئت مدیره در قالب کارگروههای تخصصی فعالیت خواهند کرد. هر یک از اعضای هیئت مدیره نظارت بر بخشی از عملیات اجرایی سازمان را با تعیین رییس سازمان برعهده خواهند گرفت.

ماده6 

بورسها، کانونها، نهادهای مالی و سایر شرکتهایی که مجوز خود را از سازمان یا شورا دریافت نموده‌اند موظفند ساختار نظارتی خود را در چارچوب مصوبات سازمان شکل دهند.

ماده7

شرایط احراز و تأیید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده (6) این تصویب‌نامه فعالیت می‌نمایند توسط هیئت مدیره سازمان انجام می‌گیرد.

ماده8

‌چارچوب گزارشات بورسها، نهادهای مالی و سایر شرکتهایی که مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نموده‌اند به موجب دستورالعملی است که به تصویب سازمان می‌رسد.

ماده9 

بورسها، کانونها و شرکتهایی که مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نموده‌اند موظفند گزارشات درخواستی سازمان را به نحوی که سازمان معین می‌کند به سازمان ارایه دهند.

ماده10 

سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارشات ویژه حسابرسان و بازرسان را تعیین خواهد نمود و آنان موظفند که براساس آن اقدام نمایند.

ماده11

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همطراز معاون وزیر می‌باشد.

ماده 12

نیز به نمودار سازمانی و تشکیلات سازمان مربوط می‌شود.