قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380

قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

ماده (2) و تبصره‌ هاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 2  اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌ هاي موضوع اين قانون نيستند:
1 – وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي؛
2 – دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي ‌شود.
3 – شهرداري‌ ها.
تبصره 1 – شركت ‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌ هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها‌ مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌ هاي مزبور از معافيت ‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.
تبصره 2 – درآمدهاي حاصل از فعاليت ‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت ‌هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت ‌هاي توليدي براي ‌اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌ شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون‌ مشمول ماليات خواهد بود.
مسؤولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 3 – معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (‌ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي ‌باشند بر اساس نظر ‌مقام معظم رهبري است.

ماده 2

مواد (3) تا (16) قانون حذف مي ‌شود.

ماده 3

ماده (20) به شرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي ذيل آن حذف مي‌ شود: ماده 20 – نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است:

شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
‌تا مبلغ 000 000 50 ريال 15 % 15 % 35 %
تا مبلغ 000 000 200 ريال نسبت
‌به مازاد 000 000 50 ريال
15 % 25 % 45 %
تا مبلغ 000 000 500 ريال نسبت
‌به مازاد 000 000 200 ريال
25 % 35 % 55 %
‌نسبت به مازاد 000 000 500 ريال 35 % 45 % 65 %

‌از سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30000000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ‌ هاي مذكور مشمول ماليات ‌مي‌ باشد. معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50000000) ريال خواهد بود.

ماده 4

ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 21 – اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا‌ احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذي‌ربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي ‌انقلاب اسلامي يا شركت‌هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت‌ سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر‌حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد به‌طور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است.

ماده 5

ماده (24) در موارد زير اصلاح مي ‌شود:
1 – در بند (1) پس از عبارت «‌پس ‌انداز خدمت» عبارت «‌و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي ‌استحقاقي استفاده نشده» اضافه مي ‌گردد.
2 – در بند (2) بعد از عبارت «‌فروردين ماه 1340» عبارت «‌و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وين مورخ‌ اسفندماه 1353» اضافه مي‌ شود.
3 – بند (3) به شرح زير اصلاح مي‌ گردد:
اموالي كه براي سازمان ‌ها و مؤسسه‌ هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمان‌ ها و مؤسسه‌ هاي‌ مذكور.
4 – بند (4) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
هشتاد درصد (80 ٪) اوراق مشاركت و سپرده‌ هاي متوفي نزد بانك‌ هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه‌ هاي اعتباري غيربانكي مجاز؛‌همچنين پنجاه درصد (50 ٪) ارزش سهام متوفي در شركت‌ هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد (40 ٪) ارزش ‌سهام يا سهم ‌الشركه متوفي در ساير شركت ‌ها و نيز چهل درصد (40 ٪) ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.

ماده 6

ماده (28) و تبصره آن در موارد زير اصلاح مي ‌گردد:
1- در متن ماده عبارت «‌از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه» جانشين عبارت «‌از تسليم آن» مي ‌گردد.
2- در تبصره ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و همچنين عبارت «‌از طرف مؤدي مفاصاحساب صادر و به او تسليم ‌نمايد» حذف و عبارت «‌مفاصاحساب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذي ‌نفع تسليم نمايد» جانشين آن‌ مي ‌گردد.

ماده 7

ماده (30) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
1 – در متن ماده عبارت «‌مميز مالياتي حوزه» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.
2 – در بند (‌الف) عبارت «‌مميز كه مورد تأييد سرمميز قرار گرفته باشد» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.
3 – در بند (‌الف) عبارت «‌و در صورتي كه مدت مذكور …» تا آخر بند (‌الف) حذف مي ‌شود.
4 – در تبصره ذيل ماده در كليه موارد عبارت «‌مميز مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.

ماده 8

ماده (32) و تبصره (2) آن به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد:
1 – ماده 32 – مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ‌ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود.
2 – در تبصره (2) عبارت «‌مميز مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و همچنين عبارت «‌در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات وابسته به دولت و‌ نهادهاي انقلاب اسلامي» حذف مي ‌شود.

ماده 9

در ماده (36) پس از عبارت «‌آن را به وراث» عبارت «‌يا وصي حسب مورد» اضافه مي ‌شود.

ماده 10

ماده (37) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
1 – پس از عبارت «‌مربوط به بدهي متوفي» عبارت «‌يا عدم تعلق دارايي به وي» اضافه مي ‌گردد.
2 – عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.

ماده 11

ماده (42) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
1 – عبارت «‌يا واحدهاي كشاورزي» پس از عبارت «‌كارگاه توليدي» اضافه مي ‌شود.
2 – عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مي ‌شود».

ماده 12

ماده (44) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ ها چاپ مي ‌شود در موقع چاپ دويست (200) ريال حق تمبر اخذ مي ‌شود.

ماده 13

در ماده (45) عبارت «‌پنج در هزار» به عبارت «‌سه در هزار» اصلاح مي‌شود.

ماده 14

ماده (46) به شرح زير اصلاح و يك تبصره ذيل آن الحاق مي ‌گردد:
در ماده (46) عبارت «‌يكصد (100) ريال» به عبارت «‌پنج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (1000) ريال»‌ اصلاح مي ‌گردد. همچنين عبارت «‌مؤسسه‌ هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير‌ اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند» به آخر اين ماده اضافه مي‌ شود.
تبصره – از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي ‌شود:
1 – از كارت معافيت هر يك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي ‌شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ‌ ده هزار (10000) ريال.
2 – از هرگونه گواهينامه رانندگي بين ‌المللي مبلغ پنجاه هزار (0000 5) ريال.
3 – از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي ‌شود مبلغ دويست هزار (200000) ريال.
4 – از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (000 1) ريال.
5 – از كارنامه و گواهينامه دانش ‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (1000) ريال.
6 – از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ريال.
7 – از گواهي ارزش تحصيلي دوره ‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (20000) ريال.
8 – از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌ هاي فني و حرفه ‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال.
9 – از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (20000) ريال.
10 – از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال.
11 – از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه‌ هاي كسب و كار، بابت ‌صدور مبلغ يكصد هزار (100000) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال.

ماده 15

در ماده (47) عبارت «‌پنجاه (50) ريال» به عبارت «‌ده هزار (10000) ريال» اصلاح مي‌ شود.

ماده 16

ماده (48) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي (2) و (3) حذف مي‌ گردد:
ماده 48 – سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت‌ هاي تعاوني بر اساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به ‌قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (100) ريال هم صد (100) ريال محسوب مي ‌شود.
تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌ الشركه شركت ‌ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت ‌افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت‌ ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت ‌هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده ‌اند تا ‌ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده 17

تبصره ذيل ماده (52) حذف مي ‌شود.

ماده 18

تبصره‌هاي (1)، (2) ، (9) و (10) ماده (53) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (11) به آن الحاق مي‌گردد:
1 – متن زير جايگزين تبصره (1) مي‌شود:
تبصره 1 – محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به‌ موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد ‌براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.
2 – در تبصره (2) ماده (53) عبارت «‌بندهاي (1) ، (2) ، (4) و (5)» حذف مي‌شود.
3 – در تبصره (9) عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌اداره امور اقتصادي و دارائي» مي‌شود.
4 – در تبصره (10) ماده (53) واژه «‌دولتي» به عبارت «‌سازنده مسكن» اصلاح مي‌شود و همچنين عبارت «‌مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي‌ موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد» به آخر تبصره اضافه مي‌شود.
تبصره 11 – مالكان مجتمع‌هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص‌ ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي‌ مفيد از ماليات بر در آمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد.

ماده 19

تبصره ذيل ماده (54) به عنوان تبصره (1) به شرح زير اصلاح و تبصره (2) به شرح زير به آن الحاق مي ‌گردد:
تبصره 1 – ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيله اداره امور مالياتي كه ملك در محدوده آن ‌واقع است تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – از ابتداي سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ‌ماده (64) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر مترمربع تعيين خواهد شد.

ماده 20

ماده (56) حذف مي‌ شود.

ماده 21

ماده (57) به شرح زير اصلاح و تبصره (3) ذيل آن حذف مي ‌شود:
1 – عبارت «‌يكصد و بيست و پنج هزار (125000) ريال از درآمد مشمول ماليات ماهانه» حذف و عبارت «‌ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع‌ ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه» جانشين آن مي ‌شود.
2 – عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.

ماده 22

ماده (58) حذف مي ‌شود.

ماده 23

ماده (59) و تبصره‌ هاي ذيل آن حذف و متن زير و تبصره‌ هاي آن جايگزين مي‌ شود:
ماده 59 – نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج در صد (5 ٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي ‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2 ٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي ‌باشد.
تبصره 1 – چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد‌ بود.
تبصره 2 – حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.

ماده 24

ماده (64) و تبصره (1) ذيل آن در موارد زير اصلاح مي ‌شود:
1 – عبارت «‌شش عضو» به عبارت «‌هفت عضو» اصلاح مي ‌شود.
2 – عبارت «‌وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه ‌هاي» اصلاح مي‌ شود.
3 – واژه «‌كشاورزي» به عبارت «‌جهاد كشاورزي» اصلاح مي ‌شود.
4 – عبارت «‌ادارات امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌ادارات امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.
5 – عبارت «‌دو نفر» به عبارت «‌سه نفر» اصلاح مي‌ شود.
6 – عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «‌امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌اداره امور‌مالياتي» و عبارت «‌وزارت مزبور» به عبارت «‌سازمان مزبور» اصلاح مي ‌شود.
7 – عبارت «‌جلسات كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت مي ‌يابد و تصميمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است» به عبارت «‌جلسات كميسيون با‌ حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي ‌يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهار نفر معتبر است» اصلاح مي ‌شود.
8 – در تبصره (1) ذيل ماده عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «‌وزارت مزبور» به عبارت «‌سازمان مزبور» اصلاح مي ‌شود.

ماده 25

ماده (66) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
1 – عبارت «‌يا حقوق ناشي از آن» حذف مي ‌شود.
2 – عبارت «‌يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل تا آخر» حذف و عبارت «‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌ بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت» جايگزين مي ‌گردد.

ماده 26

در ماده (67) عبارت «‌تا دو ماه» به عبارت «‌تا شش ماه» اصلاح مي ‌شود.

ماده 27

در ماده (71) عبارت «‌كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد» حذف مي ‌شود.

ماده 28

ماده (77) به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي ‌گردد:
ماده 77 – اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان ‌هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته‌ باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده ‌درصد (10 ٪) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني ‌مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.

ماده 29

در ماده (81) عبارت «‌به موقع تهيه» به عبارت «‌حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران» اصلاح مي ‌شود.

ماده 30

ماده (84) به شرح زير اصلاح و تبصره ‌هاي (1) و (2) ذيل آن حذف مي‌ شود:
در ماده (84) عبارت «‌شصت برابر» به عبارت «‌يكصد و پنجاه برابر» اصلاح مي ‌شود.

ماده 31

ماده (85) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
ماده 85 – نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 پس از كسر ‌معافيت‌ هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10 ٪) و در مورد ساير حقوق ‌بگيران نيز پس از كسر معافيت ‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل‌ و دو ميليون (42000000) ريال به نرخ ده ‌درصد (10 ٪) و نسبت به مازاد آن به نرخ ‌هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود.

ماده 32

ماده (86) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌گردد:
ماده 86 – پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و‌ ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت ‌كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌ هاي بعد فقط ‌تغييرات را صورت دهند.
تبصره – پرداخت ‌هايي كه از طرف غير از پرداخت ‌كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي ‌آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر ‌پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون به نرخ‌ هاي مقرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز با ‌صورتي حاوي نام و نشاني دريافت ‌كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند.

ماده 33

در ماده (89) بعد از عبارت «‌مفاصاحساب مالياتي» عبارت «‌يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي‌ اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني» اضافه مي ‌شود.

ماده 34

متن زير جانشين متن ماده (90) مي ‌گردد:
ماده 90 – در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي‌ محل اشتغال حقوق‌ بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت ‌كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را‌به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي ‌باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ‌ماده (157) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود.

ماده 35

ماده (91) در موارد زير اصلاح مي ‌شود:
الف – به انتهاي بند (5) عبارت «و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت‌ مي ‌شود» اضافه مي‌ شود.
ب – در بند (6) عبارت «‌و فوق العاده‌ هاي بدي …» تا آخر اين بند حذف مي ‌شود.
ج – بند (7) حذف مي ‌شود.
د – در بند (8) عبارت «‌و همچنين ….» تا آخر حذف مي ‌شود.
هـ – متن زير جايگزين بند (10) مي ‌شود:
عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون.
و – در بند (11) عبارت «‌و همچنين ….» تا آخر حذف مي ‌شود.
ز – متن زير جايگزين بند (13) مي‌ شود:
مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون.
ح – عبارت «‌مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان» به آخر بند (14) اضافه مي ‌شود.
ط – بندهاي (15) و (16) حذف مي ‌شود.

‌ماده 36

ماده (92) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
‌پنجاه‌ درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي ‌شود.

ماده 37

در تبصره ماده (93) عبارت «‌يا صاحب سرمايه» به بعد از واژه «(‌مضارب)» اضافه مي ‌شود.

ماده 38

در ماده (94) عبارت «‌كه داراي دفاتر قانوني هستند» حذف مي ‌شود.

ماده 39

ماده (95) و تبصره‌ هاي آن حذف و متن زير به عنوان ماده (95) و تبصره ‌هاي (1) و (2) ذيل آن جايگزين مي ‌گردد:
ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه‌ هاي زير تقسيم مي ‌شوند:
الف – صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت ‌هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر ‌و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.
ب – صاحبان مشاغلي كه برحسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت‌ هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي ‌باشند. نمونه ‌هاي دفاتر مذكور توسط‌ سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ گردد و در دسترس قرار مي ‌گيرد.
ج – صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (‌الف) و (ب) فوق نيستند مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و ‌نمونه‌ هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند.
تبصره 1 – سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل ‌هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار به مؤديان اعلام ‌مي ‌دارد.
تبصره 2 – آيين ‌نامه مربوط به روش ‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌ هاي مالي نهايي بر اساس‌ نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه‌ حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ماده 40

ماده (96) و تبصره‌هاي (1) و (3) آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 96 –
الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (‌الف) ماده (95) اين قانون عبارتند از:
1 – دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
2 – صاحبان كارخانه‌ ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره ‌برداري از وزارتخانه ذي ‌ربط صادر شده يا مي ‌شود.
3 – بهره‌ برداران معادن.
4 – صاحبان مؤسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري، خدمات مالي و ارائه ‌دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره ‌اي، انفورماتيك، رايانه ‌اي اعم از‌سخت ‌افزاري و نرم‌ افزاري و طراحي سيستم.
5 – صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاه هاي آزاد، مدارس غيرانتفاعي، دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي.
6 – صاحبان بيمارستان ‌ها، زايشگاه‌ ها، آسايشگاه‌ ها، درمانگاه‌ ها و خانه‌ هاي سالمندان.
7 – صاحبان متل‌ ها و هتل ‌هاي سه ستاره و بالاتر.
8 – بنكداران، عمده فروش ‌ها، فروشگاه‌ هاي بزرگ، واسطه‌ هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها.
9 – نمايندگان مؤسسه ‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي.
10 – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري.
11 – صاحبان مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور.
12 – صاحبان مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.
ب – صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) اين قانون عبارتند از:
1 – صاحبان كارگاه ‌هاي صنعتي.
2 – صاحبان مشاغل ساختماني، تأسيسات فني و صنعتي، نقشه‌ كشي، نقشه ‌برداري، محاسبات فني و نظارت.
3 – چاپخانه‌ داران، ليتوگراف‌ ها، صحاف‌ ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست ‌ها.
4 – صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌ اي.
5 – وكلا، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان‌ هاي نظام مهندسي.
6 – محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارائه طرح‌ هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.
7 – دلالان، حق ‌العمل كاران و كارگزاران.
8 – صاحبان مراكز فرهنگي – هنري، فرهنگ سراها، كانون‌ هاي حرفه‌ اي و انجمن ‌هاي صنفي و تخصصي.
9 – صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ ها و مكان‌ هاي تفريحي و ورزشي.
10 – صاحبان مشاغل فيلم‌ برداري، دوبلاژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي.
11 – پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند.
12 – صاحبان آزمايشگاه‌ ها، راديولوژي ‌ها، فيزيوتراپي‌ ها، سونوگرافي‌ ها، الكتروانسفالوگرافي‌ ها، سي تي اسكن‌ ها، سالن ‌هاي زيبايي و ديگر ارائه ‌دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غيرطبي.
13 – صاحبان ميهمان سراها، ميهمان پذيرها و مسافرخانه‌ ها.
14 – صاحبان تالارهاي پذيرايي، رستوران‌ ها، تهيه كنندگان غذاهاي آماده، ارايه دهندگان خدمات پذيرايي و كرايه دهندگان ظروف.
15 – صاحبان دفاتر اسناد رسمي.
16 – صاحبان تعميرگاه‌ هاي مجاز و اتوسرويس‌ ها.
17 – صاحبان نمايشگاه‌ ها و فروشگاه‌ هاي اتومبيل و بنگاه ‌هاي معاملات املاك و آژانس‌ هاي كرايه اتومبيل.
18 – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
19 – عاملان فروش و فروشندگان آهن ‌آلات.
تبصره 1 – سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي ‌تواند هر يك از مشمولان بند (ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (‌الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آنكه مراتب كتباً تا پايان دي ماه هر سال به مؤديان فوق ابلاغ گردد. مؤديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به ‌اجراي آن مي ‌باشند.
تبصره 3 – مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌ هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي‌ باشند مكلفند براي كليه فعاليت‌ هاي شغلي‌ خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند.

ماده 41

ماده (97) و تبصره آن در موارد زير اصلاح مي‌ شود:
1 – در بند (2) عبارت ‌هاي «‌مأمور تشخيص» و «حوزه مالياتي» هر يك به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.
2 – در بند (3) عبارت «‌مميز و تأييد سرمميز مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» و عبارت «‌وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌رئيس كل‌ سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.
3 – تبصره ماده (97) به تبصره (1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي ‌گردد:
تبصره 2 – هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است‌ درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت‌ هاي ‌مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ ها همواره از طريق علي ‌الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات ‌مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده 42

ماده (98) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
در متن ماده عبارت «‌مأمور تشخيص» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي ‌گردد.

ماده 43

ماده (100) و تبصره‌ هاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
1 – در متن ماده عبارت «‌موضوع ماده (96)» به عبارت «‌موضوع اين فصل» و عبارت «‌و همچنين آن دسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري ‌دفاتر قانوني، اقدام به نگهداري دفاتر قانوني مي ‌كنند» حذف و عبارت «‌و براي هر محل» به عبارت «‌يا براي هر محل»، عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و ‌دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.
2 – در تبصره (1) ذيل ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.
3 – در تبصره (3) عبارت «‌خواهد بود» به عبارت «‌نخواهد بود» اصلاح و عبارت «‌اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي‌ باشد» به انتهاي تبصره‌ مزبور اضافه مي ‌شود.
4 – متن زير جايگزين تبصره (4) مي ‌شود:
تبصره 4 – اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه،‌حسب مورد طبق نمونه‌ هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي ‌شود خواهد بود.
5 – تبصره‌ هاي (5) و (7) ماده (100) حذف مي ‌شود.
6 – تبصره (6) به عنوان تبصره (5) و به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
در تبصره (5) عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» و عبارت «‌مشمول بند ج ماده 95 اين قانون»‌ جايگزين عبارت «‌يك صنف» مي ‌شود.

ماده 44

ماده (101) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 101 – درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌ اند تا‌ ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ ‌هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.‌ شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است.

ماده 45

در بند (‌د) ماده (103) ارقام «‌يك ميليون (000000 1) ريال» به «‌ده ميليون (000000 10) ريال» و «‌سه ميليون (000000 3) ريال» به «‌سي ميليون (30000000) ريال» و در تبصره‌ هاي (2) و (4) ذيل ماده عبارت «‌حوزه‌ مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.

ماده 46

ماده (104) و تبصره‌ هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
1 – در متن ماده عبارت «‌اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل مي ‌باشند» به عبارت «‌اشخاص ‌موضوع بند (‌الف) ماده (95) اين قانون» و عبارت «‌كارمزد غيربانكي» به عبارت «‌هرگونه حق ‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي‌ به بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز» و عبارت «‌قراردادهاي حمل و نقل» به عبارت «‌حمل و نقل» و عبارت «‌خدمات ‌كامپيوتري» به عبارت «‌خدمات و ارتباطات رايانه ‌اي» اصلاح مي ‌شود و بعد از عبارت «‌اجاره هر نوع» عبارت «‌وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و‌دريايي» و واژه، «‌انبارداري» به بعد از عبارت «‌كارخانه‌ ها و سردخانه‌ ها» اضافه مي‌ شود. همچنين، عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي ذي ‌ربط» اصلاح مي‌ شود.
2 – در تبصره (1) عبارت «‌دفتر مميزي حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌ شود.
3 – در تبصره (2) عبارت «‌امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌ شود.
4 – متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (104) الحاق مي‌ گردد:
تبصره 5 – سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از‌طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.
5 – متن زير به عنوان تبصره (6) به ماده (104) الحاق مي‌گردد:
تبصره 6 – سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر، به آنها مراجعه و ‌پس از رسيدگي ‌هاي لازم، ماليات متعلق را مطالبه كند. در صورت استنكاف آنها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم‌ اين قانون، ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي كه به نحوي از ‌اعتبارات دولتي استفاده مي‌ كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آنها برداشت‌ كند.

ماده 47

ماده (105) و تبصره‌ هاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 105- جمع درآمد شركت ‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌ هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌ مي‌ شود، پس از وضع زيان‌ هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌ هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه ‌اي‌ مي ‌باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25 ٪) خواهند بود.
تبصره 1 – در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده‌ اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ ‌كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود.
تبصره 2- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل ‌درآمد مشمول مالياتي كه از بهره ‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌ هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ايران انجام مي ‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌ هاي فني يا واگذاري فيلم‌ هاي سينمايي از ايران‌ تحصيل مي ‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌ عنوان به حساب خود تحصيل مي ‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌ باشند.
تبصره 3 – در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌ هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات ‌مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.
تبصره 4 – اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت‌ هاي سرمايه‌ پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند ‌بود.
تبصره 5 – در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل ‌وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

‌ماده 48

در ماده (106) عبارت «‌طبق مقررات مواد (94) و (95)» به عبارت «‌طبق مقررات ماده (94) و بند (‌الف) ماده (95)» اصلاح مي‌گردد

ماده 49

ماده (107) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 107 – درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي ‌گردد:
الف – در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور، و نيز حمل‌ و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني ‌و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12 ٪) كل دريافتي سالانه.
ب – بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي، كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها‌ مي‌ شود، به مأخذ بيست درصد (20 ٪) تا چهل درصد (40 ٪) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي ‌گردد، مي ‌باشد. ضريب تعيين ‌درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي ‌شود.
پرداخت‌ كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (‌الف) اين ماده مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي ‌كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌ اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. در غير اين صورت دريافت‌ كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
ج – در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت‌ هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و ‌امثال آنها در ايران انجام مي ‌دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون.
تبصره 1 – در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار‌ مي ‌گردد، پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد (5 /2 %) به عنوان ماليات علي ‌الحساب آنها كسر و ظرف سي روز‌ از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند.
تبصره 2 – در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند (‌الف) اين ماده در صورتي كه كارفرما، وزارتخانه ‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها‌ باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي ‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات ‌و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
تبصره 3 – شعب و نمايندگي‌ هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌ آوري اطلاعات ‌اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي ‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر ‌درآمد نخواهند بود.
تبصره 4 – در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند (‌الف) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني ‌واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌ گردد از دريافتي پيمانكار دست ‌اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره 5 – درآمد مشمول ماليات فعاليت‌ هاي موضوع بند (‌الف) ماده (107) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال 1382 و به بعد منعقد ‌مي ‌گردد طبق مقررات ماده (106) اين قانون تشخيص مي ‌گردد. حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليتهاي موضوع قراردادهاي پيمانكاري كه تاريخ‌ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاري نخواهد بود.

ماده 50

ماده (108) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 108 – اندوخته‌ هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات‌ نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول ‌ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي ‌شود. اين حكم شامل اندوخته ‌هاي سود ناشي از فعاليت ‌هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و ‌اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحيه ‌هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز ‌شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود.
اندوخته ‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال‌ مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.

ماده 51

ماده (110) و تبصره‌ هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
1 – در متن ماده عبارت «‌دفاتر قانوني» به عبارت «‌دفاتر و اسناد و مدارك» اصلاح مي‌ گردد:
2 – عبارت «‌حوزه ‌اي كه اقامتگاه» به عبارت «‌اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي» اصلاح مي ‌گردد.
3 – پاراگراف «‌در صورتي كه …» الي آخر حذف مي ‌شود.
4 – تبصره (1) ذيل ماده حذف و تبصره (2) به تبصره تبديل مي ‌شود.

ماده 52

ماده (111) و تبصره ذيل آن حذف و متن زير جايگزين مي‌گردد:
ماده 111 – شركت‌هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول‌ مقررات زير مي‌باشند:
الف – تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت شده شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است.
ب – انتقال دارايي‌هاي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين‌ قانون نخواهد بود.
ج – عمليات شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون ‌نخواهد بود.
د – استهلاك دارايي‌هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.
هـ – هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات ‌خواهد بود.
و – كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.
ز – آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53

متن ماده (115) به شرح ذيل اصلاح و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تبديل و تبصره‌ هاي (2) و (3) به شرح زير به آن الحاق مي ‌گردد:
1- در متن ماده (115) و در قسمت اخير آن واژه «‌ذخيره‌ هايي» حذف و عبارت «‌اندوخته‌ ها و مانده سودهايي» جانشين مي‌ گردد.
تبصره 2 – چنانچه در بين دارايي ‌هاي شخص حقوقي كه منحل مي ‌شود، دارايي يا دارايي ‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم ‌الشركه يا حق تقدم سهام شركت‌ ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و‌تبصره‌ هاي ماده (143) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌ هاي‌ مذكور جزو اقلام دارايي ‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي ‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها كسر مي ‌گردد. ماليات‌ متعلق به دارايي يا دارايي‌ هاي مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره ‌هاي ماده (143) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌ گيرد.
تبصره 3 – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره‌ هاي ماده (143) اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.

ماده 54

ماده (116) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌گردد:
1 – در متن ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و عبارت «‌طبق نرخ مربوط بر حسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال» ‌حذف مي ‌گردد.
2 – متن زير به عنوان تبصره به ماده (116) الحاق مي ‌گردد:
تبصره – ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي ‌شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين‌قانون محاسبه مي ‌گردد.

ماده 55

در ماده (128) از عبارت «‌در مورد شركت‌ هايي …» تا آخر ماده حذف مي‌ گردد.

ماده 56

ماده (129) و تبصره‌ هاي ذيل آن حذف مي ‌گردد.

ماده 57

ماده (130) حذف و متن زير و تبصره آن جايگزين مي ‌گردد:
ماده 130 – بدهي‌ هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و ‌اصلاحيه ‌هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌تواند بدهي ماليات ‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا‌ سقف يك ميليون (1000000) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.

ماده 58

ماده (131) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
ماده 131 – نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌ اي مي ‌باشد به شرح زير است:
تا ميزان سي ميليون (30000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 ٪)
تا ميزان يكصد ميليون (100000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون (30000000) ريال به نرخ بيست درصد (20 ٪)
تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون (100000000) ريال به نرخ بيست ‌و پنج درصد (25 ٪)
تا ميزان يك ميليارد (1000000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال به نرخ سي‌ درصد (30 ٪)
نسبت به مازاد يك ميليارد (1000000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (35 ٪)

ماده 59

ماده (132) و تبصره‌هاي آن حذف و متن زير و تبصره‌هاي آن جايگزين مي‌شود:
ماده 132 – درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از‌ اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع‌ بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80٪) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد (100٪) و به مدت ده سال‌از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.
تبصره 1 – فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنعت، معـدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.
تبصره 2 – معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه‌ كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به ‌استثناي ‌شهرك‌هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.
تبصره 3 – كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت پنجاه‌ درصد (50٪)‌ ماليات متعلق معاف هستند.
تبصره 4 – ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره‌برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده ‌توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنعت، معـدن و تجارت تعيين و اعلام مي‌گردد.

ماده 60

ماده (134) به شرح زير اصلاح گرديد:
ماده 134 – درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه، فني و حرفه ‌اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي‌غيرانتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي ‌ربط‌ هستند همچنين درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف‌ است.
آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 61

ماده (135) حذف مي ‌گردد.

ماده 62

در ماده (137) بعد از عبارت «‌بابت بيمه عمر» عبارت «‌و بيمه ‌هاي درماني» اضافه و همچنين متن زير به آخر متن ماده اضافه مي ‌شود:
«‌در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌ هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات‌ معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده ‌دار است مي ‌باشد.»

ماده 63

ماده (138) و تبصره (1) آن به شرح ذيل اصلاح و تبصره (2) ذيل آن حذف و تبصره‌ هاي (3)، (4) و (5) آن به ترتيب به تبصره‌ هاي (2)، (3) و (4) تغيير مي‌ يابند:
ماده 138 – آن قسمت از سود ابرازي شركت‌ هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و ‌معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50 ٪) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون‌ معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه ‌گذاري معين از وزارتخانه ‌ذي ‌ربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح‌ هاي ياد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح‌ سرمايه‌ گذاري كمتر باشد شركت مي ‌تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور‌و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره ‌مند شود.
تبصره 1 – در صورتي كه شركت، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه‌ گذاري، آنرا به‌ بهره‌ برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره ‌برداري آنرا تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت‌ هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي‌ اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) اين قانون از شركت وصول خواهد شد.

ماده 64 

متن زير جايگزين ماده (139) مي ‌گردد:
ماده 139 –
الف – موقوفات، نذورات، پذيره، كمك ‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه‌ حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) «‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني (‌ره)، مساجد، حسينيه‌ ها، تكايا و ساير ‌بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي ‌باشد.
ب – كمك ‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است.
ج – كمك‌ ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندوق‌ هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمهٔ خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و‌ همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه‌ هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است.
د – كمك‌ ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي ‌مديريت حوزه علميه قم مي ‌باشد.
هـ- كمك ‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت ‌وزيران مي‌ باشد.
و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است.
ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بريّه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است.
ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، ‌اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌ هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و‌ مدارس و دانشگاه‌ هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش ‌آموزان و دانشجويان،‌ كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين كه درآمد و‌ هزينه‌ هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد، از پرداخت ماليات معاف است.
ط – كمك‌ ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده‌ اند، مشروط بر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف‌ امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است.
ي – كمك‌ ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه ‌اي، احزاب و انجمن‌ ها و تشكل ‌هاي غيردولتي كه داراي‌ مجوز از مراجع ذي ‌ربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق ‌الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز‌مي ‌شود، از پرداخت ماليات معاف است.
ك – موقوفات و كمك ‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي انجمن‌ ها و هيأت ‌هاي مذهبي مربوط به اقليت ‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي ‌جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اين كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است.
ل – فعاليت ‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌ شوند، از پرداخت ماليات معاف ‌است.
تبصره 1 – وجوهي كه از فعاليت ‌هاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره‌ هاي آموزشي،‌ سمينارها، نشر كتاب و نشريه‌ هاي دوره‌ اي و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي ‌شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت‌ مي ‌كند، از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 2 – حكم تبصره (2) ماده (2) اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي ‌باشد.
تبصره 3 – آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره 4 – مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (‌ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي ‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبري ‌انجام مي ‌گيرد.

ماده 65

ماده (140) حذف مي‌ گردد.

ماده 66

ماده (143) و تبصره‌ هاي (1) و (2) موضوع اصلاحيه مصوب 26 /11 /1376 به شرح زير اصلاح و تبصره (3) به آن الحاق مي ‌شود:
1- در ماده (143) عبارت «‌از پرداخت ده درصد (10 ٪) ماليات …» تا آخر ماده حذف و عبارت «‌معادل ده ‌درصد (10 ٪) ماليات آنها بخشوده مي‌ شود» ‌جايگزين مي ‌گردد.
2 – در تبصره (1) واژه «‌سهام» به عبارت «‌سهام و حق تقدم سهام» و عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارائي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» و‌ عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و بعد از عبارت «‌سهام شركتها در بورس» عبارت «‌و همچنين ساير اوراق بهاداري كه در ‌بورس معامله مي ‌شوند» اضافه مي‌ شود.
3 – تبصره (2) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
تبصره 2 – از هر نقل و انتقال سهام و سهم ‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشركه شركا در ساير شركت‌ ها ماليات مقطوعي به ميزان چهار درصد (4 ٪)‌ ارزش اسمي آنها وصول مي ‌شود. از اين بابت وجه ديگري به‌عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و ‌سهم‌ الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده‌ مربوط به ثبت يا انتقال كنند.
تبصره 3 – در شركت‌ هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (5 /0 %) خواهد بود و به اين‌ درآمد ماليات ديگري تعلق نمي ‌گيرد. شركت ‌ها مكلفند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز ‌كنند.

ماده 67

ماده (143) مكرر حذف مي ‌شود.

ماده 68

ماده (145) به شرح زير اصلاح و يك تبصره ذيل آن الحاق مي‌ گردد:
1 – در بند (2) عبارت «‌يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز» به آخر عبارت «‌بانك‌ هاي ايراني» و همچنين بعد از واژه «‌بانك ‌ها» اضافه مي ‌گردد.
2 – عبارت زير به عنوان بند (5) به اين ماده الحاق مي ‌گردد:
5 – سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.
تبصره – در مواردي كه در قانون ماليات ‌هاي مستقيم به بانك‌ ها اشاره مي ‌شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات ‌اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده ‌اند يا مي ‌شوند، نيز خواهد شد.

ماده 69

ماده (146) نسبت به مفاد اين اصلاحيه ابقاء و عبارت «‌حكم اين ماده …» تا آخر حذف مي‌ شود.

ماده 70

تبصره ماده (147) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
تبصره – از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (95)‌ اين قانون.

ماده 71

ماده (148) و تبصره‌ هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
1 – در جزء (ب) بند (2) عبارت «‌مزاياي غيرمستمر از قبيل» به عبارت «‌مزاياي غيرمستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌ وري،» ‌اصلاح مي ‌گردد و عبارت «‌وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و بازرگاني» به عبارت «‌وزارت امور اقتصادي‌ و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» اصلاح مي ‌گردد.
2 – عبارت «‌مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط» به آخر جزء (‌د) بند (2) اضافه مي‌ شود.
3 – متن زير به آخر جزء (‌هـ) بند (2) اضافه مي ‌شود:
«‌و همچنين تا ميزان سه‌ درصد (3 ٪) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان بر اساس آيين نامه ‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد».
4 – جزء (‌و) بند (2) به شرح زير جايگزين مي ‌گردد:
معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه ‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي‌ شود.
اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانك‌ ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.
5 – بند (8) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
هزينه‌ هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌ هاي فشرده، هزينه ‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت ‌مؤسسه، بر اساس آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.
6 – متن زير به انتهاي بند (9) اضافه مي ‌شود:
«‌آيين ‌نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.»
7 – متن زير به انتهاي بند (11) اضافه مي ‌شود:
«‌آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.»
8 – بند (12) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
«‌زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك‌ پذير است.»
9 – بند (16) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
«‌هزينه‌ هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.»
10 – متن زير به آخر بند (17) اضافه مي ‌شود:
«‌و بازرسي، هزينهٔ نرم‌ افزاري، طراحي و استقرار سيستم ‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌ هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و ‌حق ‌الزحمهٔ بازرس قانوني.»
11 – متن زير جايگزين بند (18) مي ‌شود:
«‌سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات مؤسسه به بانك ‌ها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت شده يا‌ تخصيص يافته باشد.»
12- عبارت «‌مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول» به آخر بند (23) اضافه مي ‌شود.
13- بند (26) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
«‌ذخيره مربوط به هزينه‌ هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.»
14 – بند (28) به شرح زير الحاق مي ‌گردد:
هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي – هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5 ٪) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون به ازاي هر نفر.
15 – در تبصره (1) عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور‌اقتصادي و دارايي» اصلاح مي ‌شود.
16 – تبصره (3) ماده (148) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
«‌در محاسبه ماليات شركت‌ ها و اتحاديه‌ هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (15) قانون شركت ‌هاي تعاوني مصوب 16 /3 /1350 و ‌اصلاحيه‌ هاي بعدي آن و در مورد شركت‌ ها و اتحاديه ‌هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب13 /6 /1370 تطبيق داده‌ اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوب ‌مي ‌شود.

ماده 72

تبصره ماده (150) به تبصره (1) تبديل و سه تبصره به شرح زير به اين ماده الحاق مي ‌شود:
تبصره 2 – مؤسسات مي ‌توانند هزينه‌ هاي نرم ‌افزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.
تبصره 3 – مؤسسات مي ‌توانند آن مقدار از دارايي‌ هاي ثابت استهلاك‌ پذير را كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري ‌گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (151) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.
تبصره 4 – در اجاره ‌هاي سرمايه ‌اي دارايي‌ هاي ثابت استهلاك ‌پذير، نحوهٔ انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله بر اساس استانداردهاي‌ حسابداري خواهد بود.

ماده 73

ماده (151) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
جدول استهلاكات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده‌ مي‌ شود.

ماده 74

در ماده (152)، بندهاي (5) و (6) به ترتيب به بندهاي (6) و (7) تغيير مي‌ يابد و متن زير به‌عنوان بند (5) افزوده مي ‌شود:
5 – ارزش حق واگذاري محل كسب.

ماده 75

در ماده (157) عبارت «‌سه سال» به عبارت «‌پنج سال» اصلاح و در تبصره ذيل آن عبارت «‌مميز مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي»‌اصلاح مي ‌شود.

ماده 76

در ماده (167) پيش از واژه «‌مي ‌تواند» عبارت «‌يا سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي ‌شود.

ماده 77

متن زير به عنوان ماده (169) مكرر به قانون الحاق مي ‌گردد:
ماده 169 مكرر – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده م ي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند. ‌اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به اخذ كارت اقتصادي مي ‌شوند مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط‌ سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌ شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب‌ ها و فرم ‌ها و اوراق‌ مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و ‌طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول ‌جريمه‌ اي معادل ده ‌درصد (10 ٪) مبلغ مورد معامله ‌اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه ‌اي معادل يك‌ درصد (1 ٪) معاملاتي كه‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه خواهد ‌شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.
رأي هيأت مزبور قطعي و لازم ‌الاجرا است. جريمه مذكور غيرقابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره 1 – استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان ‌مورد استفاده قرار گرفته است مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 2 – در صورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسؤول خواهند ‌بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به ‌سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.
تبصره 3 – اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (95) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحساب‌ هاي مربوط به‌ خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي ‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول ‌جريمه ‌اي معادل ده درصد (10 ٪) صورتحسابهاي ارائه نشده خواهند بود.

ماده 78

متن ذيل جايگزين ماده (171) گردد:
ماده 171 – كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي ‌توانند به عنوان وكيل يا‌ نماينده مؤديان مراجعه نمايند.

ماده 79

ماده (175) و تبصره ذيل آن حذف و متن زير جايگزين مي‌ شود:
ماده 175 – كليه نصاب‌ هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت ‌وزيران قابل تعديل است.

ماده 80

ماده (177) و تبصره ‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي ‌گردد:
1 – در متن ماده عبارت ‌هاي «‌دفتر مميزي مالياتي حوزه» و «‌مميز مالياتي» و «‌حوزه مالياتي» و «‌مميز مالياتي حوزه» و «‌دفتر مميزي مالياتي» و «‌دفتر ‌مميزي حوزه» حذف و به جاي هر يك از آنها عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين مي ‌شود.
2 – در تبصره (1) بعد از عبارت «‌براي تسليم اظهارنامه» عبارت «‌يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي ‌باشد» و بعد‌از عبارت «‌جهت تسليم اظهارنامه» عبارت «‌يا اوراق مذكور» اضافه مي ‌شود.
3 – متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (177) الحاق مي ‌گردد:
تبصره 3 – صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.
عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه‌ اي معادل ده‌ درصد (10 ٪) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و‌معافيت ‌هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط‌ پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.

ماده 81

در ماده (178) بعد از عبارت «‌اظهارنامه مالياتي» عبارت «‌يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن ‌مي ‌باشد» اضافه مي ‌شود.

ماده 82

ماده (181) و تبصره ذيل آن در موارد زير اصلاح مي ‌شود:
1 – عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» در متن ماده و تبصره ذيل آن به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي ‌شود.
2 – عبارت «‌براي اين منظور از طرف وزارت مذكور تهيه خواهد شد» به عبارت «‌به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و ‌دارايي خواهد بود» اصلاح مي ‌شود.
3 – در تبصره ذيل ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.

ماده 83 

تبصره ماده (186) به تبصره (1) تبديل متن زير به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي ‌گردد:
تبصره 2 – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي ‌شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را‌ وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌ هاي صنفي و مجامع حرفه‌ اي كه در امر ‌تشخيص و وصول ماليات همكاري مي ‌نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

ماده 84

ماده (187) و تبصره‌ هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي ‌گردد:
1 – در متن ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و عبارت‌ هاي «‌ماليات خانه‌ هاي خالي، ماليات اراضي باير» و «‌بر اساس ‌گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي» حذف مي ‌شود.
2 – در تبصره (1) ذيل ماده بعد از عبارت «‌تضمين معتبر» عبارت «‌از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و …» اضافه مي ‌شود.
3 – در تبصره (2) ذيل ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» و عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور‌ مالياتي كشور» اصلاح مي‌ گردد.

ماده 85

در ماده (189) عبارت «‌مؤدياني كه… هستند» به عبارت «‌اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ‌ماده (95) اين قانون» اصلاح مي ‌شود.

ماده 86

ماده (190) و تبصره‌ هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
1 – در ابتداي متن ماده عبارت «‌معادل چهار درصد … كسر خواهد شد» حذف و متن زير جايگزين مي ‌شود:
«‌علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه‌ اي‌ معادل يك درصد (1 ٪) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد.»
2 – تبصره‌ هاي (1) و (2) ذيل ماده به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
تبصره 1 – مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ‌ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده ‌اند در موارد مذكور در ماده (239) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن‌ پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (80 ٪) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از‌تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40 ٪) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف‌ خواهند بود.
تبصره 2 – چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو ‌و نيم درصد (5 /2 ٪) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد‌ بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم‌ اعتراض آنان صورت پذيرد.

ماده 87

در ماده (192) عبارت «‌پنج درصد» به عبارت «‌ده درصد (10٪)» اصلاح و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
تبصره – عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (95) اين قانون موجب تعلق جريمه‌اي معادل چهل‌ درصد(40٪) ماليات متعلق مي‌گردد و مشمول بخشودگي نمي‌شود.
در مورد مؤدياني كه اظهارنامه خود را تسليم مي‌نمايند حكم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي كتمان شده يا هزينه‌هاي غيرواقعي كه‌ غيرقابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود.

ماده 88

در ماده (198) عبارت «‌در شركت ‌هاي منحله» به ابتداي ماده افزوده مي‌ شود.

ماده 89

در تبصره (2) ماده (199) «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح و در تبصره (4) ذيل ماده‌ عبارت «‌وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي ‌شود.

ماده 90

متن زير جايگزين ماده (201) مي ‌شود و يك تبصره به آن الحاق مي‌ گردد:
ماده 201 – هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ‌ماليات ملاك عمل مي‌ باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و‌ حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمه‌ ها و مجازات‌ هاي مقرر در اين قانون از كليه معافيت ‌ها و بخشودگي ‌هاي قانوني در مدت مذكور‌ محروم خواهد شد.
تبصره – تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.

ماده 91

ماده (202) در موارد زير اصلاح مي‌ شود:
1 – در متن ماده بعد از عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» عبارت «‌يا سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي ‌شود و عبارت «‌يكصد هزار تومان (‌يك‌ ميليون (000000 1) ريال)» به عبارت « ‌ده ميليون (000000 10) ريال» اصلاح مي ‌شود. همچنين، عبارت «‌وزارت مزبور» به عبارت «‌وزارت يا سازمان ‌مزبور» اصلاح مي‌ گردد.
2 – در همين ماده واژه «‌بدهي» به عبارت «‌بدهي قطعي» اصلاح مي‌ شود.
3 – تبصره (1) ماده (202) حذف مي ‌شود.
4 – تبصره (2) ذيل ماده (202) تبديل به تبصره مي‌ شود و عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح‌ مي ‌شود.

ماده 92

متن زير جايگزين ماده (219) مي ‌شود و تبصره ‌اي به آن الحاق مي ‌گردد:
ماده 219 – شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌ شود كه به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن‌ تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌ هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در ‌اين قانون به موجب آيين نامه‌ اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب‌ وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره – سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات ‌مجري استفاده نمايد.

ماده 93

متن زير جايگزين ماده (220) مي ‌شود:
ماده 220 – اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي ‌شود:
1 – در مواد ذيل عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي ‌گردد.
مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذيل ماده (203)، ماده (215) و تبصره ‌هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230).
2 – در موارد زير عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين واژه‌ ها و عبارت ‌هاي «‌مأمور تشخيص»، «‌مأموران تشخيص»، «‌مميز مالياتي»، «‌سرمميز مالياتي»، «‌حوزه»، «‌حوزه مالياتي»، «‌دفتر مميزي حوزه مالياتي»، «‌دفتر مميزي» و «‌اداره امور اقتصادي و دارايي» مي‌ شود:
مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره ‌هاي (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذيل آن مواد (72) و (80)، تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذيل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232)، (233) و (249).

ماده 94

ماده (221) موضوع اصلاحيه مصوب 18 /9 /1377 و مواد (222)، (223)، (224) و (225) حذف مي ‌گردد.

ماده 95

متن ماده (226) و تبصره (2) ذيل آن حذف و تبصره (1) به عنوان متن ماده (226) جايگزين مي ‌گردد و تبصره (3) به عنوان تبصره ذيل ‌ماده حفظ مي ‌شود.

ماده 96

در ماده (231) عبارت «‌مأمورين تشخيص» به عبارت «‌ادارات امور مالياتي» اصلاح و متن زير جايگزين تبصره ذيل ماده (231) مي ‌شود:
تبصره – در مورد بانك‌ ها و مؤسسه‌ هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ ها و مؤسسه‌ هاي اعتباري غيربانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

ماده 97

ماده (234) حذف مي ‌شود.

ماده 98

متن زير جايگزين ماده (235) مي ‌شود و تبصره ذيل آن حذف مي ‌گردد:
ماده 235 – اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌ اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول‌ تقاضاي مؤدي مفاصاحساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.

ماده 99

ماده (236) حذف مي ‌گردد.

ماده 100

تبصره ذيل ماده (237) حذف مي ‌شود.

ماده 101

در ماده (238) اصلاحات زير انجام مي ‌شود و تبصره‌ هاي (1) و (2) ذيل آن حذف مي ‌گردد:
1 – عبارت «‌براي رفع اختلاف خود با مميز يا سرمميز» حذف مي‌ شود.
2 – عبارت «‌به مميز كل» به عبارت «‌به اداره امور مالياتي» تغيير مي ‌كند.
3 – عبارت «‌مميز كل» به عبارت «‌مسؤول مربوط» تغيير مي ‌كند.
4 – عبارت «‌دفتر مميز كلي» به عبارت «‌دفتر مربوط» تغيير مي‌ كند.
5 – واژه «‌مميز كل» به عبارت «‌مسؤول مربوط» تغيير مي ‌كند.

ماده 102

در ماده (239) اصلاحات زير انجام مي ‌شود:
1 – عبارت «‌مميز يا سرمميز» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌ شود.
2 – عبارت «‌با مميز كل» حذف مي ‌شود.
3 – عبارت «‌به مميز كل» به عبارت «‌به اداره امور مالياتي مربوط» اصلاح مي‌ شود.

ماده 103

ماده (240) به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي ‌گردد:
عبارت «‌مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضاء نموده است» حذف و عبارت «‌نماينده اداره امور مالياتي» جايگزين مي ‌گردد. عبارت «‌و نظريات‌ خود» حذف مي‌ گردد.

ماده 104

ماده (241) حذف مي ‌شود.

ماده 105

متن زير و تبصره ذيل آن جايگزين ماده (242) مي‌ شود:
ماده 242 – اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه‌ مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي ‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.
تبصره – مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (5 /1 ٪) در ماه از تاريخ‌ دريافت تا زمان استرداد مي ‌باشد و از محل وصولي ‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات‌ هاي تكليفي و علي ‌الحساب ‌هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء‌ مدت مزبور جاري خواهد بود.

ماده 106

اصلاحات زير در ماده (243) به عمل مي ‌آيد:
1 – عبارت «‌مأموران تشخيص يا قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي آن را وارد ندانند» حذف و عبارت «‌اداره امور مالياتي آن را وارد نداند»‌ جايگزين مي ‌شود.
2 – واژه «‌مأموران» به واژه «‌اداره» اصلاح مي ‌شود.
3- عبارت «‌مميز كل» به عبارت «‌اداره مربوط» اصلاح مي ‌شود.

ماده 107

ماده (244) و تبصره‌ هاي ذيل آن حذف و متن زير و تبصره‌ هاي آن جايگزين مي ‌شود:
ماده 244 – مرجع رسيدگي به كليه اختلاف‌ هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش ‌بيني شده، هيأت حل اختلاف‌ مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:
1 – يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور.
2 – يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به‌ درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.
3 – يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه ‌اي يا تشكل‌ هاي صنفي يا شوراي‌اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت ‌قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك ‌نفر را انتخاب خواهد كرد.
تبصره 1 – جلسات هيأت ‌هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت‌ هاي مزبور با اكثريت آراء قطعي و لازم ‌الاجرا است، ولي ‌نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
تبصره 2 – اداره امور هيأت‌ هاي حل اختلاف مالياتي و مسؤوليت تشكيل جلسات هيأت‌ ها به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي ‌باشد و حق‌ الزحمه ‌اعضاء هيأت‌ هاي حل اختلاف بر اساس آيين‌ نامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از ‌محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش‌ بيني مي ‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 108

متن زير جايگزين ماده (245) مي ‌گردد و تبصره ذيل آن حذف مي‌ شود:
ماده 245 – نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 109

ماده (246) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 246 – وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي‌ بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.
تبصره – عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.

ماده 110

ماده (247) و تبصره‌ هاي ذيل آن حذف مي‌ شود.

ماده 111

در ماده (250) عبارت «‌مميز و يا سرمميز مالياتي» حذف و عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين مي‌ شود.

ماده 112

ماده (251) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 251 – مؤدي يا اداره امور مالياتي مي ‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و‌ مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.

ماده 113

ماده (251) مكرر به شرح زير اصلاح مي ‌گردد:
1 – بعد از عبارت «‌موضوع اين قانون» عبارت «‌و ماليات ‌هاي غيرمستقيم» اضافه مي‌ شود.
2 – عبارت «‌اتفاق آرا» به عبارت «‌اكثريت آرا» تغيير مي ‌يابد.
3 – تبصره ماده (251) مكرر حذف مي ‌گردد.

ماده 114

ماده (252) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 252 – شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، ‌مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌ هاي مذكور مي ‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور‌ مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي ‌شوند.
تبصره 1 – حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي‌ حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.
تبصره 2 – جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر ‌خواهد بود.

ماده 115

در ماده (253) عبارت «‌از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب نمايد» به عبارت «‌به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي ‌كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي ‌شود» اصلاح مي ‌گردد.

ماده 116

بند (1) ماده (255) به شرح زير اصلاح و در بندهاي (2) و (3) بعد از عبارت «‌وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت «‌يا رئيس كل‌ سازمان امور مالياتي كشور» اضافه شود و در بند (4) عبارت «‌مميز كل» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.
1 – تهيه آئين نامه‌ ها و بخشنامه‌ هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي ‌كشور ارجاع مي ‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌ داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.

ماده 117

در ماده (256) عبارت «‌مميز كل» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.

ماده 118

در ماده (257) عبارت «‌اعم از بدوي يا تجديدنظر» حذف مي‌ گردد.

ماده 119

ماده (258) به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد:
«‌هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌ هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل ‌سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس‌ شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌ صدور رأي مي ‌نمايد در اين صورت رأي هيأت عمومي كه با دوسوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل ‌اختلاف مالياتي در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.

ماده 120 

در ماده (259) عبارت «‌مميز كل مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي ‌شود.

ماده 121

ماده (260) حذف مي ‌گردد.

ماده 122

در ماده (261) عبارت «‌از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير ‌امور اقتصادي و دارايي» اصلاح مي‌ شود.

ماده 123

در ماده (262) عبارت «‌مأموران تشخيص مالياتي، كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين نمايندگان وزارت امور اقتصادي ‌و دارايي» به عبارت «‌مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي ‌شود.

ماده 124

در ماده (263) عبارت «‌از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي» اصلاح مي ‌شود.

ماده 125

در ماده (264) عبارت «‌مأموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيأت حل اختلاف مالياتي و ‌كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي» به عبارت «‌مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌ هاي حل اختلاف مالياتي» اصلاح ‌مي ‌گردد. همچنين در بند (پ) ماده مذكور عبارت «‌مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌مأموران مالياتي و ‌نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي ‌گردد.

ماده 126

در بند (پ) ماده (265) بعد از عبارت «‌وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت «‌يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي ‌شود.

ماده 127

در تبصره (2) ذيل ماده (266) عبارت «‌حداقل يكي از آنان سمت معاون وي را خواهد داشت» به عبارت «‌يكي از آنان رئيس كل ‌سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود» تغيير مي ‌يابد.

ماده 128

در ماده (267) عبارت «‌يكي از معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت «‌رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين مي ‌شود.

ماده 129

در ماده (268) عبارت «‌يكي از مأموران تشخيص» به عبارت «‌نماينده اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌ شود.

ماده 130

در ماده (270) عبارت «‌مأمورين تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان ‌امور مالياتي كشور» و عبارت «‌مأموران تشخيص» به عبارت «‌مأموران مالياتي» اصلاح مي ‌گردد.

ماده 131

در ماده (271) عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» و عبارت «‌مأموران تشخيص» به عبارت «‌مأموران مالياتي» اصلاح ‌مي ‌شود.

ماده 132

متن زير به عنوان ماده (272) به قانون اضافه مي ‌شود:
ماده 272 – سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده ‌دار انجام‌ دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي طبق‌ نمونه ‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌ شود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند.
گزارش ‌اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد:
الف – اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و‌استانداردهاي حسابداري.
ب – تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
ج – اظهارنظر نسبت به ماليات‌ هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.
د – ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.
تبصره 1 – اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌ كند، قبول گزارش‌ حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت ‌هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان‌ حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ‌انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره 2 – سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند حسابرسي صورت‌ هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي‌ يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين‌ صورت، پرداخت حق ‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به‌عهده سازمان امور مالياتي كشور مي ‌باشد.

ماده 133

متن زير به عنوان ماده (273) به قانون اضافه مي‌ شود:
ماده 273 – تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد‌ نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام ‌مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي ‌اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372 و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي ‌گردد. اين ‌حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي ‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و سه ماده در جلسه علني روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 27 /11 /1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – ‌مهدي كروبي