آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه،مساجد،حسینیه ها و مدارک علوم دینی موقوعه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار و موضوع ماده 191 قانون کار مصوب 1373

هيأت وزيران در جلسه مورخ 26 /11 /1373 بنا به پيشنهاد شماره 61543 مورخ 26 /5 /1373 وزارت كار و امور اجتماعي، به استناد ماده 191 قانون كار‌ جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1369 – آيين‌ نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و‌ موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌ نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از ‌قانون كار

ماده 1 

 موارد استثناء، مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون كار تعيين مي ‌شود.

ماده 2 

 مدت معافيت از شمول مواد ياد شده در ماده يك براي مدت 5 سال تعيين مي‌ شود.

ماده 3 

 معافيت ياد شده فقط اماكن مذهبي را كه سه نفر يا كمتر خادم دارند شامل ميشود.

ماده 4 

 روابط كار بين طرفين در زمينه مواد مستثني شده براساس دستورالعملي است كه سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه ميكند و به تصويب نماينده ولي‌ فقيه در سازمان مي‌ رسد.

ماده 5 

 تصويبنامه شماره 57808/ت 313 هـ مورخ 18 /11 /1372 لغو مي‌ شود.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي