آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه،مساجد،حسینیه ها و مدارک علوم دینی موقوعه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار و موضوع ماده 191 قانون کار مصوب 1373

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26 /11 /1373 بنا به پیشنهاد شماره 61543 مورخ 26 /5 /1373 وزارت كار و امور اجتماعی، به استناد ماده 191 قانون كار‌ جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369 – آیین‌ نامه مستثنی شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسینیه‌ ها، تكایا، مدارس علوم دینی موقوفه و‌ موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون كار را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌ نامه مستثنی شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسینیه‌ ها، تكایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از ‌قانون كار

ماده 1 

 موارد استثناء، مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون كار تعیین می ‌شود.

ماده 2 

 مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده یك برای مدت 5 سال تعیین می‌ شود.

ماده 3 

 معافیت یاد شده فقط اماكن مذهبی را كه سه نفر یا كمتر خادم دارند شامل میشود.

ماده 4 

 روابط كار بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده براساس دستورالعملی است كه سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه میكند و به تصویب نماینده ولی‌ فقیه در سازمان می‌ رسد.

ماده 5 

 تصویبنامه شماره 57808/ت 313 هـ مورخ 18 /11 /1372 لغو می‌ شود.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی