اصلاح آيين نامه موضوع تبصره (12) قانون چگونگي محاسبه  و وصول حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1378

اصلاح آيين نامه موضوع تبصره (12) قانون چگونگي محاسبه  و وصول حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1378,07,21

هيأت وزيران در جلسه مورخ 21 /7 /1378 بنا به پيشنهاد شماره 102571 مورخ 6 /3 /1378 وزارت صنايع تصويب نمود:
بندهاي (5) و (6) آيين نامه موضوع تبصره (12) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371 – (موضوع تصويب نامه شماره 53614 /ت518هـ مورخ 6 /12 /1371) به شرح زير اصلاح مي شود:
« 5 – ميني بوس:
وسيله نقليه موتوري مسافربري است كه ظرفيت آن با راننده حداقل (16) نفر و حداكثر (26) نفر باشد و مشمول رديف 02 /87 ب تعرفه گمركي است.
6 – اتوبوس:
وسيله نقليه موتوري مسافربري است كه ظرفيت آن با راننده حداقل (27) نفر باشد و مشمول رديف 02 /87 ب تعرفه گمركي است.»

حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور