دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورس ها، كانون ها، نهادهای مالی از سازمان بورس اوراق بهادار مصوب 1385

دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورس ها، كانون ها، نهادهای مالی از سازمان بورس اوراق بهادار

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 و به منظور تعیین نحوۀ دریافت مجوز ثبت بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع همان قانون و ارائۀ آنها به مرجع ثبت شرکتها این دستورالعمل در بیست‌وهشتمین جلسۀ هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1385/7/30به تصویب رسید.

ماده 1

تاسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 از جمله شرکت‌های کارگزاری، کارگزاری/ معامله‌گری، بازارگردانی و سبدگردانی اوراق بهادار، شرکت‌های مشاورة سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه و هرگونه شخصیت حقوقی تحت هر عنوان که براساس مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادار به‌عنوان نهاد مالی شناخته می‌شوند، منوط به دریافت مجوز و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت هریک از اشخاص حقوقی مذکور طی تاییدیه‌ای به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام خواهد گردید. بدیهی است تاییدیة مذکور یکی از مدارکی خواهد بود که مرجع ثبت شرکت‌ها جهت ثبت و تاسیس هریک از آن‌ها از متقاضی دریافت خواهد نمود.

ماده 2

هر شخص حقوقی برای درج هر یک از امور مرتبط با اوراق بهادار از جمله معامله، بازارگردانی، رتبه‌بندی، مشاوره، ارزشیابی، تصفیه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، تحلیل اطلاعات، دریافت دستورهای خرید و فروش، واسطه‌گری در خرید و فروش، جمع‌آوری، پردازش و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به سفارش‌های خرید و فروش و معاملات اوراق بهادار، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات، تعهد پذیره‌نویسی و فروش، سپرده‌گذاری و توثیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط و انجام تبلیغات، در موضوعات اساسنامه خود باید مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت داشته و به مرجع ثبت شرکت‌ها جهت ثبت اساسنامه خود ارائه دهد.

ماده 3

 با عنایت به بند (5) مادۀ (1) قانون بازار اوراق بهادار، ثبت و تاسیس کانون‌ها در قالب مؤسسه غیر دولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی، طبق دستورالعمل مربوط و پس از ارائه تایید نامۀ سازمان بورس و اوراق بهادار به مرجع ثبت شرکتها صورت خواهد گرفت.

تبصره: تاسیس و ثبت هر شخص حقوقی با هر عنوان از قبیل انجمن، مرکز، گروه، مجمع، خانه، مؤسسه و نظایر آن که موضوع فعالیت آن‌ تنظیم روابط بین اشخاص فعال در بازار اوراق بهادار باشد، مشمول حکم همین ماده خواهند بود.

ماده 4

ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه، سرمایه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، درخصوص اشخاص موضوع مادة یک در مرجع ثبت شرکتها پس از ارائۀ تائیدیۀ سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره: علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مواردی که در اساسنامه اشخاص موضوع ماده یک و ماده دو ثبت آن­ها در مرجع ثبت شرکت­ها منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار شده است نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

ماده 5

تبدیل هر یک از اشخاص حقوقی موجود به نهادهای موضوع مادۀ یک یا درج موضوعات فعالیت مذکور در مادة 2 در موضوعات فعالیت آن­ها و همچنین تغییر و تبدیل هر یک از اشخاص حقوقی مذکور در مادۀ یک به یکدیگر یا ادغام آنها، منوط به موافقت سازمان است. ثبت تغییرات یاد شده در مرجع ثبت شرکتها پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

ماده 6

 لغو و تعلیق مجوز فعالیت هر یک از اشخاص موضوع مواد یک و دو حسب مورد با رعایت مقررات مربوط به هر یک از آنها و براساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. رعایت مقررات مادۀ 4 در دورۀ تعلیق مجوز، ضروری است.

ماده 7

در صورت انحلال هر یک از اشخاص موضوع مواد یک و دو، پس از رعایت کلیۀ قوانین و مقررات مربوطه و انجام مراحل انحلال و تصفیه، ثبت خاتمۀ تصفیه منوط به ارائۀ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره : انحلال اجباری مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.