لایحه قانونی معافیت از پرداخت عوارض و حقوق گمركی و سود بازرگانی كلیه وسائل آموزشی و كمك آموزشی مورد نیاز مدارس كشور كه از محل طرحهای عمرانی مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت از پرداخت عوارض و حقوق گمركی و سود بازرگانی كلیه وسائل آموزشی و كمك آموزشی مورد نیاز مدارس كشور كه از محل طرحهای عمرانی مصوب 1358/5/2

ماده واحده ـ كلیه و سایل آموزشی و كمك آموزشی مورد نیاز مدارس كشور كه از محل طرحهای عمرانی وزارت آموزش و پرورش خریداری میشود از پرداخت عوارض و حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف میباشند.

تبصره ـ وسایل آموزشی و كمك آموزشی موضوع اعتبارات گشایش یافته در سالهای گذشته كه تاكنون ترخیص نشده است نیز از معافیت عوارض و حقوق گمركی و سود بازرگانی برخوردار میباشد.