لايحه قانوني معافيت از پرداخت عوارض و حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه وسائل آموزشي و كمك آموزشي مورد نياز مدارس كشور كه از محل طرحهاي عمراني مصوب 1358

لايحه قانوني معافيت از پرداخت عوارض و حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه وسائل آموزشي و كمك آموزشي مورد نياز مدارس كشور كه از محل طرحهاي عمراني مصوب 1358/5/2

ماده واحده ـ كليه و سايل آموزشي و كمك آموزشي مورد نياز مدارس كشور كه از محل طرحهاي عمراني وزارت آموزش و پرورش خريداري ميشود از پرداخت عوارض و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشند.

تبصره ـ وسايل آموزشي و كمك آموزشي موضوع اعتبارات گشايش يافته در سالهاي گذشته كه تاكنون ترخيص نشده است نيز از معافيت عوارض و حقوق گمركي و سود بازرگاني برخوردار ميباشد.