قانون ترخیص اتومبیلهای وارده به كشور توسط ساكنین جزایر خلیج فارس، استان سیستان و بلوچستان و لارستان‌ مصوب 1361

قانون ترخیص اتومبیلهای وارده به كشور توسط ساكنین جزایر خلیج فارس، استان سیستان و بلوچستان و لارستانمصوب 1361,11,03با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده به گمرك ایران اجازه داده میشود اتومبیلهای سواری و وانت متعلق به ساكنین جزایر ایرانی خلیج فارس و استان سیستان و ‌بلوچستان و لارستان را كه از طریق غیر مجاز به كشور وارد شده‌اند با تأیید مالكیت و احراز سكونت آنان در منطقه در صورت مراجعه تا تاریخ31ر1ر62 و اظهار به گمرك با دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بر مبنای ارزش سیف آخرین مدل با قید غیر قابل خروج از منطقه (‌جزیره – استان) تا پنج سال برای هر نفر یكدستگاه ترخیص نماید. ‌

تبصره مقررات قانون مزبور ناظر است به اتومبیلهائی كه حداكثر تا تاریخ پایان شهریور ماه 60 به كشور وارد شده‌اند و اتومبیلهائی كه فاقد سابقه‌ ثبت خودرو در دفاتر فرمانداری یا بخشداری یا گمرك باشند یا بعداً به كشور وارد شده قابل ترخیص نبوده در صورت تحویل به گمرك و صدور قبض‌ انبار تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون میتوانند اتومبیل خود را مرجوع نمایند. بعد از انقضای مهلت مزبور اتومبیلهای موصوف مشمول‌ مقررات قاچاق خواهند بود. ‌

تبصره 2 – ساكنین استان هرمزگان و بنادر استان بوشهر مشمول قانون فوق خواهند بود.
در مورد مشمولین این تبصره مهلت مراجعه دو ماه بعد از‌تصویب خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه روز یكشنبه سوم بهمن ماه یكهزار و سیصد و شصت و یك مجلس شورای اسلامی تصویب ‌و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی