مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری و مادر (هلدینگ) مصوب 1391

مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری و مادر (هلدینگ)

مطابق مصوبه مورخ ۹۱/۰۶/۲۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری و مادر (هلدینگ) مبلغ یکصد میلیارد ریال تعیین گردیده است.