آیین نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ /۴ /۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‎ های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۴۸) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۱۰۳) قانون بـرنـامــه چـهارم توسـعه اقتـصـادی، اجتـماعی و فرهنـگی جمـهـوری اسلامـی ایــ‌ران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۴۸) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴,۰۴,۰۸

ماده ۱ 

به منظور تهیه طرحهای اجرایی در چارچوب سیاستهای مصوب شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه، موضوع ماده (۱۸۰) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادی، اجتـماعی و فرهنگی جمهـوری اسلامی ایران ـ که از ایـن پس شـورا نامیده ‎می‎ شود ـ و تطبیق ضوابط و شرایط مصادیق تهدید جانی با رعایت ماده (۴) این آیین ‎نامه و همچنین جلوگیری از اشتغال غیر قانونی اتباع بیگانه، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام ‌الاختیار وزارتخانه‎ های کشور، کار و امور اجتماعی، اطلاعات، امور خارجه و سازمان مدیریـت و برنامه ‎ریـزی کـشور و نیروی انتظامی جمـهوری اسـلامی ایـران تشکیل ‎می ‏گردد.

تبصره ـ جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت کشور براساس آیین ‎نامه داخلی شورا تشکیل می ‎شود.

ماده ۲ 

شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار و جمع آوری آنها از کارگاهها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت می ‎پذیرد و وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اطلاعات لازم را در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

تبصره ۱ ـ کلیه اتباع خارجی فاقد پروانه کار پس از جمع‎ آوری به مراکزی که بدین منظور تحت عنوان «اردوگاههای مراقبتی» در مناطق مورد نیاز ایجاد می ‎شوند هدایت و نگهداری و در نهایت با رعایت این آیین ‎نامه توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور منتقل و یا در اردوگاههای موقت اسکان می ‎یابند.

تبصره ۲ ـ مسئوولیت اداره اردوگاههای مراقبتی به عهده وزارت کشور است.

تبصره ۳ ـ جدول زمان بندی چگونگی اجرای این ماده توسط وزارتخانه‎ های کار و امور اجتماعی، کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می‎ رسد.

تبصره ۴ ـ وزارت کشور مکلف است هر سه ماه چگونگی عملکرد این ماده را به‎ شورا ارایه نماید.

ماده ۳

افرادی که دارای شرایط زیر باشند از شمول این آیین‎ نامه مستثنا هستند:
۱
ـ افراد خارجی دارای گذرنامه که طبق قوانین و مقررات وارد کشور می ‎شوند و دارای اقامت معتبر هستند.
۲
ـ پناهندگان و آوارگان و مهاجرینی که دارای دفترچه یا کارت شناسایی معتبر هستند و اشتغال به کار ندارند.

ماده ۴ 

ضوابط و شرایط تهدید جانی موضوع ماده (۴۸) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ ظرف یک ماه توسط وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام می ‌گردد.

ماده ۵ 

سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور اعتبارات مورد نیاز به منظور اجرای این آیین ‌نامه را پیش بینی خواهد کرد.

ماده ۶ 

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حفاظت از اردوگاههای مراقبتی و اسکان موقت و انتقال افراد غیر مشمول به کشور متبوع خود را با هماهنگی وزارت کشور به عهده دارد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف