آیین نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی مصوب 1386

آیین نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی مصوب ۱۳۸۶,۰۸,۲۹

ماده ۱

 مدارس مخصوص اتباع خارجی مدارسی هستند که براساس قرارداد یا موافقت نامه های فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دول و یا براساس درخواست سفارتخانه های خارجی در ایران به عنوان موسس با موافقت وزارت امور خارجه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش به‌ شرط موافقت با عمل‌ متقابل تأسیس می شوند.

ماده ۲

 این مدارس مخصوص تعلیم وتربیت فرزندان اتباع کشورمتقاضی بوده ومجازبه ثبت نام از فرزندان اتباع ایرانی وسایر کشورها نیستند.

تبصره ۱وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداکثر تا مدت ۵ سال در صورت درخواست کشورهایی که در ایران مدرسه ندارند و تحصیل دانش آموزان آنان در مجتمع بین المللی امکان پذیر نیست، با هماهنگی وزارت امور خارجه نسبت به صدور مجوز ثبت نام از آنهادر این مدارس اقدام کند.

تبصره ۲فرزندان اتباع ایرانی متقاضی تحصیل در اینگونه مدارس ،در صورت داشتن شرایط زیر به تشخیص کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش مجاز خواهند بود پس از اخذ رای موردی در مدارس مذکور ثبت نام و به تحصیل خود ادامه دهند:
الف- والدین دانش آموز دارای اقامت دائم در خارج از کشور باشد
ب- دانش آموز در نظام آموزشی خارجی تحصیل کرده باشد
ج- اقامت دانش آموز و خانواده وی در ایران موقتی باشد
د- امکان ادامه تحصیل دانش آموز در مدرسه بین المللی میسر نباشد.

ماده ۳

 متقاضی تأسیس این قبیل مدارس می بایست تقاضای کتبی خود را با ذکر دوره تحصیلی،جنسیت ومحل تأسیس مدرسه به وزارت امورخارجه تحویل دهد تاپس ازتأییدوزارت مذکور جهت بررسی به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود. وزارت آموزش و پرورش پس ازبررسی وتأیید،مدارک وتقاضای مذکور را جهت صدورمجوز تاسیس به دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش ارسال می کند.

ماده ۴

 مجوز تأسیس برابر نمون برگ ضمیمه توسط وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد. مؤسس موظف است این اجازه نامه را در محل مناسبی در دفتر مدرسه نصب کند.

ماده ۵

موسس باید پس از اخذ مجوز تأسیس، حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به راه اندازی مدرسه با رعایت مفاد این آئین نامه وضوابط و مقرراتی که در مورد تهیه و تجهیز فضای آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود اقدام نموده و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت یک ماه کتباً به وزارت آموزش و پرورش اعلام کند.

تبصره ۱چنانچه موسس درمدت مقرر اقدام به راه اندازی مدرسه نکند،مجوزتأسیس ملغی شده وصدورمجددآن مستلزم رعایت مراحل مندرج درماده ۳ این آیین نامه خواهدبود.

تبصره ۲وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از شش ماه از صدور مجوز تأسیس، نسبت به دریافت گزارش از پیشرفت راه اندازی اقدام کند.

تبصره ۳موسس نمی تواند نسبت به انحلال مدرسه رأساً اقدام کند مگر آنکه قبلاً موافقت وزارت آموزش و پرورش را اخذ کرده باشد.

تبصره ۴مجوز صادره غیر قابل انتقال است.

ماده ۶

 تأسیس شعب جدید و یا تغییر مکان مدرسه منوط به موافقت وزارت امور خارجه و تایید وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده ۷

 این مدارس باید حداقل ۴ ساعت از برنامه درسی هفتگی خود را به آموزش زبان فارسی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی براساس ضوابطی که توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود اختصاص دهند.

تبصره وزارت آموزش وپرورش موظف است نسبت به برنامه ریزی درسی مناسب و تأمین معلم مورد نیاز اقدام کند.

ماده ۸

 رعایت واجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران ومصوبات شورای عالی و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در این مدارس الزامی است.

ماده ۹

 مدیر این قبیل مدارس به پیشنهادموسس و با موافقت وزارت آموزش وپرورش تعیین می شود.

ماده ۱۰

مدیر مدرسه موظف است حداکثر یک ماه پس از شروع سال تحصیلی مشخصات کارکنان و دانش آموزان شاغل به تحصیل در این گونه مدارس را به صورت مکتوب به وزارت آموزش و پرورش ارسال دارد.

ماده ۱۱

مدیر مدرسه در کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی بویژه با بازرسان وزارت آموزش و پرورش همکاری کند.

ماده ۱۲

چنانچه در مواردی موسس قصد تغییر مدیر را داشته باشد لازم است مراتب را به وزارت آموزش و پرورش اعلام کند در این صورت موسس موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مدیر جدید را جهت اخذ موافقت به وزارت آموزش و پرورش معرفی کند.

ماده ۱۳

 نظارت بر فعالیت های مدارس اتباع خارجی از وظایف وزارت آموزش و پرورش است و وزارت مذکور در صورت صلاحدید می تواند به منظور نظارت بر حسن اجرای امور نماینده ای را برای استقرار در هر یک از این مدارس تعیین و منصوب نماید. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دو سالانه عملکرد این مدارس را برابر دستورالعمل دفتر مدارس خارج از کشور به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند.

ماده ۱۴

 وزارت آموزش وپرورش حق اصلاح و یا رد کردن هر گونه برنامه، منابع آموزشی و محتوای کتاب درسی مغایر با ارزشها و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را دارد.

ماده ۱۵

 شرکت دسته جمعی دانش آموزان در بازدیدها ، اردوها و گردش های علمی، تفریحی با درخواست مدرسه از وزارت آموزش و پرورش و رضایت کتبی اولیای دانش آموزان بلامانع است.

تبصره وزارت آموزش و پرورش موظف است هماهنگی های لازم را با وزارت امور خارجه به عمل آورد.

ماده ۱۶

 صحت مدارک تحصیلی دانش آموزان این مدارس در صورت درخواست آنها توسط وزارت آموزش و پرورش برابر مقررات بررسی ، تأیید و یا ارزشیابی خواهد شد.

ماده ۱۷

 رعایت آن بخش ازتعطیلات رسمی جمهوری اسلامی ایران که ازسوی وزارت آموزش وپرورش تعیین می شود برای این مدارس الزامی است.

ماده ۱۸

 در صورت نقض مفاد این آیین نامه از سوی مدارس اتباع خارجی، مراحل ذیل از سوی وزارت آموزش و پرورش قابل اجرا خواهد بود:
۱-
تذکر کتبی به مدیر مدرسه جهت اصلاح و رفع نواقص؛
۲-
ارائه گزارش کتبی به موسس؛
۳-
گزارش به وزارت امور خارجه در صورت بی توجهی به تذکر کتبی داده شده جهت پیگیری و اعلام نظر ۴-ارائه گزارش به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و در صورت لزوم لغو مجوز فعالیت مدرسه.

ماده ۱۹

مدارس اتباع خارجی موجود موظف اند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.

ماده ۲۰

 از تاریخ ابلاغ این مصوبه، آیین نامه تاسیس مدارس اتباع بیگانه مصوب جلسه دویست وچهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ ۱۱ /۹ /۵۹ لغو وبلا اثر اعلام می شود.

موضوع: آیین نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی در هفتصدوپنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۹ /۸ /۱۳۸۶ به تصویب رسید.

بهرام محمّدیان
دبیر شورا
محمود فرشیدی
رییس جلسه

جمهوری اسلامی ایران شماره:
وزارت آموزش و پرورش تاریخ:
به استناد آیین نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه ……………….. مورخ …………………..،بدینوسیله مجوز تأسیس یک باب مجتمع آموزشی/ واحد آموزشی در دوره/ دوره های تحصیلی ……………….. در استان/ شهر ……………….. توسط سفارت………………………………… صادر می شود.
صدور مجوز راه اندازی مدرسه منوط به فراهم آوردن شرایط وامکانات لازم برابر ماده ۵ آیین نامه فوق توسط مؤسس می باشد.

مدیرکل دفتر مدارس خارج از کشور