اساسنامه‌ مدارس بین‌ المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387

اساسنامه‌ مدارس بین‌ المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387,05,29

مقدمه
مدارسبین‌المللی جمهوری اسلامی ایران-‌ که‌ دراین‌ اساسنامه به اختصار ‌« مدارس» نامیده‌ می‌ شوند- برای‌ آموزش‌ وپرورش‌ اتباع‌ خارجی‌ مقیم‌ ایران‌ در دوره های مختلف‌ تحصیلی‌ تأسیس‌ می‌شوند.

فصل اول

ماده 1

 اهداف این مدارسبه‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

الف) تعلیم و تربیت دانش‌ آموزان اتباع‌ خارجی‌ صرفنظر از تفاوت در رنگ، جنس، نژاد، دین‌ وملیت‌ آنها.

ب) اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی و پرورشی‌ با استفاده‌ از محتوا و روشهای‌ همطراز با برنامه‌های‌ سایر مدارس‌ بین‌المللی‌ جهان‌ با رعایت موازین‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.

ج) تقویت‌ ایمان ‌به‌ پروردگاریکتا و روحیه‌ احترام‌ به اعتقادات‌ دینی‌ دیگران‌.

د) ایجاد زمینه‌ مساعد برای دانش‌آموزان‌ به منظور‌ کسب‌ معلومات‌ و مهارتهای‌ لازم زندگی و آماده سازی آنان‌ برای‌ادامه‌ تحصیل‌ در سایر مدارس بین المللی .

ه) آشنا ساختن دانش آموزان با زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران اسلامی.

فصل دوم ‌ نحوه‌ ی اداره ی‌ مدارس‌:

ماده 2

 مدارسبصورت دولتی یا غیر دولتی زیر نظر وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ اداره‌ خواهندشد وتابع‌ مقررات‌ دولت‌ جمهوری‌اسلامی ایران‌ می باشند.

تبصره – مدارس غیردولتی مطابق قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی و با رعایت مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات تأسیس و اداره می شوند.

ماده 3

مدارس دولتی‌ برای‌ اداره‌ ی خود علاوه بر امکانات وزارت آموزش و پرورش می توانند از کمک های دریافتی از‌ اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ و سایر ‌ اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نمایند.

تبصره ضوابط دریافت کمک های مردمی ‌ توسط وزارت ‌آموزش‌ وپرورش‌ تعیین وبا امضا وزیر ابلاغ خواهدشد.

ماده 4

مدیران مدارساز بین‌ کارکنان‌ رسمی‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ براساس‌ ضوابط مندرج‌ درآیین‌ نامه های مربوط انتخاب و منصوب خواهند شد.

ماده 5

مدارسمی‌ توانند درصورت‌ نیاز از معلمان‌ خارجی‌ واجد شرایط‌ پس از کسب موافقت وزارت آموزش و پرورش برابر قوانین و مقررات جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برای‌ تدریس‌ برخی‌ ازدروس‌ استفاده‌ نمایند.

تبصره مدیرو‌ کارکنان آموزشی‌، پرورشی واداری مدارسبایدبه‌ زبان‌ خارجی مرتبط‌ مسلط باشند.

فصل سوم ‌ شرایط ونحوه‌ پذیرش‌ دانش‌ آموز:

ماده 6

متقاضیان ثبت نام درمدارس باید دارای‌ جواز معتبراقامت‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باشند.

تبصره 1دانش‌ آموزان‌ ایرانی‌ که‌ قسمتی‌ ازتحصیلات‌ خودرادرکشورهای‌ خارجی‌ ودرنظامهایی‌ غیر از نظام‌آموزشی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ گذرانیده‌ اند ،درصورت‌ عدم‌ امکان‌ تحصیل‌آنان‌ در مدرسه‌ تطبیقی‌ یاسایرمدارسکشوروبنابه‌ تشخیص کمیسیون خاص دفتر همکاری های بین المللی و امور مدارس خارج از کشور برای مدتی معین‌ می‌توانند به‌ تحصیلات‌ خود دراین‌ مدارسادامه‌ دهند.

تبصره 2متقاضیان ایرانی ثبت نام در پایه اول ابتدایی- که یکی از والدین آنها بنا به دعوت رسمی از سوی سازمانها، ارگانها و یا دانشگاه ها برای مدت معینی به ایران آمده باشند؛ بنا به تشخیص کمیسیون خاص دفتر همکاری های بین المللی و امور مدارس خارج از کشور می توانند در مدرسه بین المللی ثبت نام نمایند.

ماده 7

 شرایط سنی ثبت نام در مدارس تابع ضوابط سایر مدارس خواهد بود .

تبصره ثبت نام وادامه تحصیل دانش آموزانی که سن ورود به دبستان در کشور محل اقامت قبلی آنها پنج سال و نیم می باشد دراین مدارس بلامانع است.

فصل چهارم ‌ برنامه درسی، طول‌ دوره‌ وارزش‌ تحصیلی‌ :

ماده 8

 برنامه‌ درسی این مدارس براساس نظام های آموزشی بین المللی معتبر، خواهد بود که توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با همکاری دفتر ستادی ذیربط تهیه وبا تصویب شورای عالی آموزش وپرورش اجرا می گردد.

تبصره 1علاوه بر دروس مصوب هر پایه تحصیلی، آموزش زبان وادبیات فارسی و مطالعات فرهنگی، اجتماعی (بویژه تاریخ و فرهنگ ایران) در کلیه پایه های تحصیلی مدارس الزامی است . منابع ومحتوای درسی خاص برای این دروس توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ظرف مدت حداکثر یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه تهیه و تالیف خواهد شد.

تبصره 2ارائه ی دروس قرآن و دینی برای دانش آموزان مسلمان الزامی و شرکت سایر دانش آموزان در کلاسهای فوق بلامانع است.

تبصره 3زبان اصلی تدریس در مدارس بین المللی بر حسب مورد یکی از زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی خواهد بود.

ماده 9

 اعطای کارنامه تحصیلی پایان هر سال و گواهینامه پایان دوره به دانش آموز براساس نظام آموزشی معتبر( مذکور در ماده 8) خواهد بود.

ماده 10

 ارزشیابی تحصیلی و تربیتی در کلیه ی پایه ها براساس آئین نامه ی مربوط انجام می شود.

تبصره آئین نامه ی ارزشیابی تحصیلی و تربیتی این مدارس متناسب با شرایط نظام آموزشی بین الملل ظرف مدت حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط دفاتر ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

فصل پنجم ‌ سایرامور:

ماده 11

 مدارس می‌ توانند درچارچوب‌ قوانین‌ ومقررات‌‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش با سایر مدارس و سازمانهای‌ آموزشی‌، فرهنگی‌ داخلی و بین‌ المللی‌ در زمینه های آموزشی و فرهنگی ارتباط برقرارنمایند.

ماده 12

 برای‌ دانش‌ آموزان‌ دختروپسر، مدارسجداگانه‌‌ تشکیل‌ می‌ شود.

ماده 13

 آئین‌نامه ی‌ انجمن‌ اولیاء ومربیان ویژه این مدارس هماهنگ‌ با سایر مدارس بین المللی توسط سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان با همکاری دفتر ستادی ذیربط ظرف مدت حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تهیه وپس‌ازتایید وزیر آموزش‌ وپرورش‌ به‌ اجرا درمی‌ آید .

ماده 14

مواردی که در این اساسنامه به آن اشاره نشده است براساس مقررات وزارت آموزش و پرورش می باشد.

ماده 15

 با تصویب این اساسنامه، اساسنامه قبلی تحت عنوان‹ اساسنامه مجتمع آموزشی بین المللی تهران› لغو می شود.

موضوعاساسنامه‌ مدارس بین‌ المللی‌ جمهوری اسلامی ایران در هفتصدوهفتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29 /5 /1387 به تصویب رسید.

مهدی نوید
دبیر شورا
علیرضا علی احمدی
رییس جلسه