تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای سفرهای گروهی شهروندان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب 1396

تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای سفرهای گروهی شهروندان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب ۱۳۹۶,۰۳,۲۸

هیأت وزیران در جلسه ۲۸ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۴۵۹۹۲۵۳ /۵۶۱ /۷۳۲ مورخ ۱۱ /۲ /۱۳۹۶ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای سفرهای گروهی شهروندان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیس ‏جمهور – اسحاق جهانگیری