تصویب نامه در خصوص خروج کالا به همراه هر تبعه خارجی مصوب 1380

تصویب نامه در خصوص خروج کالا به همراه هر تبعه خارجی مصوب 1380,06,11

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 11/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 5366/1 مورخ 14/4/ 1380و‌زارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1‌ـ‌ خرو‌ج کالاهایی که پیمان سپاری ارزی ندارند به هر میزان به همراه هر تبعه خارجی مجاز است.

2‌ـ‌ خرو‌ج کالاهایی که پیمان سپاری ارزی دارند تا میزان یک هزار دلار به همراه هرتبعه خارجی مجاز است.

3‌ـ‌کالاهای یارانه‌ای از شمول این مصوبه مستثنا بوده و دستور العمل اجرایی این تصویبنامه توسط و‌زارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور