آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386

وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت درجلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (۵) ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶,۱۰,۲۳

ماده ۱ 

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

الف ـ قانون: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – مصوب ۱۳۸۶ ـ

ب ـ سنوات خدمت قابل قبول: سنواتی است که طبق قوانین ومقررات مربوط از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار می گیرد.

پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

ماده ۲ 

کارکنان رسمی ،‌پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل بیست و پنج( ۲۵ )‌سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی) می توانند در مهلت پیش بینی شده در قانون با ارایه درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج ( ۵ ) سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند .

تبصره ۱ـ بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرر در این ماده می باشند، به شرط داشتن حداقل بیست (‌۲۰ ) سال سنوات خدمت قابل قبول می توانند با ارایه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج ( ۵ ) سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند .

تبصره ۲ ـ افرادی که در طول مدت اجرای قانون شرایط موضوع ماده (۲) این آیین نامه را احراز و بصورت مکتوب درخواست خود را ارایه نمایند و مطابق ماده (۳) این آیین نامه تا پایان ۵/۶/۱۳۸۹ با درخواست بازنشستگی آنها موافقت شود،‌مشمول این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۳ 

بمنظور بررسی درخواستهای بازنشستگی پیش از موعد در انطباق با برنامه های جامع نیروی انسانی دستگاههای دولتی، رییس دستگاه یا بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی می تواند کارگروهی مرکب از مدیران واحدهای ذی ربط دستگاه متبوع تشکیل دهد. درخواستهای مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدیر بلافصل متقاضی در کارگروه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تبصره ـ تصمیمات کارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴ 

پاداش پایان خدمت کارکنان رسمی مشمول قانون با رعایت مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و با احتساب سنوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ در مورد مستخدمان پیمانی مطابق آیین نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن و در مورد مشمولان قانون کار مطابق احکام مندرج در قانون کار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهد شد.

تبصره ۲ ـ پاداش پایان خدمت بانوان متقاضی با کمتر از بیست و پنج ( ۲۵ ) سال سابقه خدمت به میزان سنوات خدمت قابل قبول ( بدون احتساب سنوات ارفاقی ) محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده ۵ 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند در سال ۱۳۸۶ اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی را بصورت یکجا و نیز مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آنان را (همان سال) به ترتیب مقرر در تبصره (۱) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام کند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاه ها کسر و به حساب صندوقهای بازنشستگی ذی ربط واریز نماید .

ماده ۶ 

از سال ۱۳۸۷ تا پنج ( ۵ ) سال پس از مهلت اجرای قانون ، اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی بطور یکجا و با اعمال ضریب (۱/۱) محاسبه ودر ردیف بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، همچنین مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آن دسته از کارکنانی که تا سال قبل بازنشسته شده اند در ردیف جداگانه ای ذیل بودجه وزارت پیش بینی خواهد شد.

وزارت موظف است سهم هر یک از صندوقهای بازنشستگی را سالانه به حساب صندوقهای بازنشستگی ذی ربط واریز نماید.

تبصره ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی را بطور یکجا به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نمایند.

ماده ۷ 

کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند پس از بازنشستگی از امتیازاتی که در سایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می شود بهره مند خواهند شد.

ماده ۸ 

شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می توانند کارکنان واجد شرایط را صرفاً از محل منابع مالی خود و بر اساس مفاد این آیین نامه بازنشسته کنند .

ماده ۹ 

منظور از کارکنان قراردادی در آیین نامه ،‌اشخاص زیر هستند :

الف ـ مستخدمان موقت شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی .

ب ـ‌ آن دسته از مستخدمان متناظر کارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی دارای مقررات خاص که به موجب قرارداد به استخدام در آمده اند .

ج ـ کارکنانی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۶۲ به صورت خرید خدمت با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاههای مشمول این قانون اشتغال دارند

د ـ آن دسته از کارکنان مشمول قانون که بر اساس مجوزهای قانونی با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههای یادشده بوده اند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم مستخدم و کارفرمای) آنها طبق مقررات به صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده است

تبصره ـ کارکنان ثابت یا عناوین مشابه دستگاههای مزبور برای استفاده از تسهیلات قانون در حکم مستخدم رسمی هستند .

ماده ۱۰ 

دستگاههای مشمول موظفند فهرست کارکنان مشمول قانون را با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان ،‌میزان سنوات ارفاقی و پاداش پایان خدمت پرداختی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در فواصل شش ماهه ارسال کنند .

ماده ۱۱ 

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هر سال گزارش اجرای قانون را به هیئت وزیران ارایه نماید .

ماده ۱۲ 

در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل خواهد بود.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور