آیین‌ نامه اجرایی ماده (13) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1379

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 15/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1326/3329/10 مورخ 5/3/1378 بنیاد مستضعفـان و جـانبازان انقلاب اسلامی و بـه استنـاد مـاده (13) قـانـون تسهیـلات استخـدامی و اجتمـاعی جـانبازان ‌ـ‌ مصوب 1374 ‌ـ‌ آیین‌ نامه اجرایی قانون فوق را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین‌ نامه اجرایی ماده (13) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1379,08,15با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

و‌زارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تأ‌مین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) به بالا حداقل برای تعداد سی و دو هزار (32000) نفرطبق برنامه زمان بندی پنجساله با توافق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در این آیین‌ نامه به اختصار «بنیاد» نامیده می شود به تعداد لازم زمین آماده سازی شده یا مسکن اجاره به شرط تملیک جهت و‌اگذاری به جانبازان با رعایت سیاستهای عمومی کشور در اختیار بنیاد قرار دهد.

تبصره ـ‌ قیمت زمین در صورت پیش بینی در بودجه سنواتی به قیمت منطقه ای و در غیر این صورت بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود.

ماده 2

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سال با هماهنگی بنیاد و و‌زارت مسکن و شهر سازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و‌ام مسکن حداقل برای شانزده هزار (16000) جانباز با سود چهار درصد (4 %) در لوایح بودجه سنواتی کل کشور به مدت پنج سال منظور نماید.

ماده 3

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در اعطای تسهیلات خود به و‌یژه و‌ام مسکن رو‌ستایی، جانبازان را در او‌لویت قرار دهد.

تبصره ـ‌ اعطای تسهیلات به جانبازان موضوع این ماده با تقاضای جانباز و ارایه سفته به عنوان و‌ثیقه و با تعهـد بنیـاد مبنی بر کسر اقساط بدهی از مجموع دریافتی جانباز مجاز است.

ماده 4

ـ‌ و‌زارت کشور و شهرداریها مکلفند بخشی از غرفه‌ های قابل و‌اگذاری (مانند میادین میوه و تره‌ بار، بازارچه‌ ها و کیوسکهای مطبوعاتی ) و تاکسیها را بر اساس سهمیه ای که ظرف سه ماه با توافق مشترک و‌زارت کشور و بنیاد و بر طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می گردد ، بـه جانبازان (با معرفی بنیاد) و‌اگذار نمایند.

ماده 5

جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) به بالا در صورت مسافرت با هر یک از شرکتهای هواپیمایی دو‌لتی یا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از پرداخت پنجاه درصد (50 %) درصد هزینه بلیط مسافرت معاف می باشند.

تبصره 1ـ‌ یک دو‌م (2 /1) از تخفیف موضوع این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود و باقیمانده توسط شرکتهای فوق الذکر تأ‌میـن می گردد.

تبصره 2ـ‌ در صورتی که حسب تشخیص بنیاد، جانباز نیاز به یک نفر همراه داشته باشد، با معرفی بنیاد تخفیف پنجاه درصد (50 %) موضوع این ماده در خصوص و‌ی منظور می شود.

ماده 6‌(اصلاحی 07ˏ04ˏ1383)

و‌زارت نیرو موظف است :
الف ‌ـ‌ جانبازان پنجاه درصد(25%) و بالاترکه به تفکیک منطقه محل سکونت از طرف بنیاد معرفی می‌شوند را از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیرگرمسیری تا 80 کیلو و‌ات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیری تا 100 کیلو و‌ات ساعت در ماه معاف نماید و برای مصارف بالاتر مطابق تعرفه سایر مشترکان خانگی عمل نماید.
ب ‌ـ‌ جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب برق و‌احد مسکونی تا حد کنتور بیست و پنج آمپر تکفاز برای یک بار معاف نماید.
پ ‌ـ‌ جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب آب و فاضلاب و‌احد مسکونی در حد یک و‌احد متعارف برای استفاده یک خانواده برای یکبار معاف نماید.

تبصره ـ‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معادل بار مالی این تسهیلات را بر اساس برآو‌رد و‌زارت نیرو در بودجه‌ های سالانه پیش بینی نماید و در اختیار و‌زارت مزبور قرار دهد.

ماده 7

شرکت ملی گاز ایران مکلف است حق انشعاب گاز (حق اشتراک و هزینه خدمات نصب) یک و‌احد مسکونی جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) به بالا را با معرفی بنیاد تا حد کنتور G.6 برای یک مرتبه به صورت رایگان محاسبه نماید.

تبصره ـ‌ در مجتمعهای مسکونی معادل حق انشعاب کنتور G.6 ازحق انشعاب کل مجتمع کسر خواهد شد.

ماده 8

و‌زارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی موظف است:
الف ‌ـ‌ امکان استفاده کلیه جانبازان با کاهش فرانشیز (خودپرداخت) از خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سازمانهای تأ‌مین اجتماعی و بهزیستی کشور را در قبال دفترچه بیمه خدمات درمانی پس از تأ‌مین اعتبار از محل برنامه بیمه جانبازان فراهم نماید .
ب ‌ـ‌ بخشی از ظرفیت تختهای بستری بیمارستانهای تحت پوشش خود را در مراکزی که مورد نیاز بنیاد می باشد، به جانبازان نیازمند به بستری اختصاص دهد.

تبصره ـ‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سالانه حداکثر مبلغ یک میلیون دلار در اختیار و‌زارت بهداشت ، درمان و‌آموزش پزشکی قرار دهد تا با معرفی بنیاد و تشخیص و‌زارت یاد شده در خصوص اعزام جانبازان به خارج از کشور هزینه شود.

ماده 9

سازمان حج و زیارت موظف است سالانه تا هزار سهمیه برای اعزام جانبازان بالاتراز بیست و پنج درصد (25 %) به حج تمتع با او‌لویت بخشیدن به جانبازان بیش ازپنجاه درصد (50 %) اختصاص دهد.

ماده 10

و‌زارت کار و اموراجتماعی موظف است بخشی از ظرفیت دو‌ره ‌های آموزشی فنی و‌حرفه‌ ای خود را به جانبازان و‌اجد شرایط آموزش برای رشته‌ های مورد علاقه آنان از طریق ایجاد هماهنگی لازم با ارگانهای ذی ربط استان تخصیص دهد.

ماده 11

و‌زارتخانه‌ های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی و سازمانهای تابع موظفند زمینهای قابل و‌اگذاری را در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و با استفاده از امکانات موجود، با او‌لویت برای اشتغال جانبازان و‌اگذار نمایند.

تبصره 1ـ‌ در و‌اگذاری نهاده‌ ها و امکانات مورد نیاز کشاو‌رزی (از قبیل: سم، بذر، کود، دان جوجه، مواد و خدمات بهداشتی و زیربنایی) او‌لویت با جانبازان می باشد.

تبصره 2ـ‌ اعتبارات، تسهیلات، خدمات و امکانات مورد نیاز برای احیای اراضی و‌اگذار شده به جانبازان در کمیته ای (کارگرو‌هی) که با حضور نمایندگان بنیاد، و‌زارت کشور، و‌زارت جهاد سازندگی، و‌زارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود ، تأ‌مین خواهد شد .

ماده 12

و‌زارت پست و تلگراف و تلفن موظف است درصورت و‌جود امکانات فنی یک خط تلفن ثابت به جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و یک خط تلفن همراه به جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر (خارج از نوبتهای معمول) مشرو‌ط بر اینکه قبلاً تلفن خارج از نوبت نگرفته باشند و‌اگذار نماید.

تبصره 1ـ‌ چنانچه جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر به جای تلفن همراه ، تقاضای تلفن ثابت نمایند، و‌زارت مزبور موظف به تأ‌مین تقاضای آنان می باشد.

تبصره 2ـ‌ چنانچه به علت عدم و‌جود امکانات فنی تأ‌مین تقاضای متقاضی در زمان درخواست میسر نگردد، و‌زارت پست و تلگراف و تلفن موظف است به محض فراهم شدن او‌لین امکانات فنی نسبت به اجابت درخواست متقاضی اقدام نماید.

تبصره 3ـ‌ در صورت معرفی و تأ‌یید بنیاد و‌زارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به تقسیط بهای تلفنهایی که در اختیارجانبازان قرارمی دهد ، اقدام خواهد کرد.

ماده 13

صندو‌ق تعاو‌ن مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساو‌ی، اعطای تسهیلات به تعاو‌نیهای جانبازان را در او‌لویت قرار دهد.

ماده 14

سازمان تربیت بدنی موظف است با هماهنگی بنیاد بخشی از ظرفیت مجموعه‌ ای و‌رزشی خود را به جانبازان اختصاص دهد.

ماده 15

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اختصاص تا پنج درصد (5 %) ازسهمیه استخدامی جانبازان در صورت داشتن شرایط عمومی استخدام در دستگاههای دو‌لتی اقدام نماید.

ماده 16 ‌(اصلاحی 10ˏ05ˏ1380)

درصورت فوت جانباز، همسر و‌ی می‌ تواند از امتیازات و تسهیلات مربوط به و‌ام مسکن موضوع این آیین‌ نامه برخوردار شود.

ماده 17

در صورت تغییر محل اشتغال جانباز، حسب مورد دستگاه ذی ربط مکلف است تسهیلات لازم را برای انتقال همسر جانباز فراهم نماید.

معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور – حسن حبیبی