آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1367

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره .۶۵۳‌د مورخ ۱۳۶۷/۲/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بر اساس صورتجلسه سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور، برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی ‌منضم به نامه شماره .۷۹۷۳‌/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ سازمان تأمین اجتماعی و موافقت مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۵ معاون رییس جمهور و دبیر کل‌ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد ماده ۱۰‌ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی، آئیننامه اجرائی قانون مزبور را که در این آئیننامه ‌به اختصار «‌قانون» نامیده میشود بشرح زیر تصویب نمودند.

 

آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۷,۰۴,۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده ۱(اصلاحی ۰۳ˏ۰۸ˏ۱۳۷۷)

 در اجرای ماده (۱) قانون یاد شده، درصدی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه طبق مقررات بازنشستگی و وظیفه مربوط از حقوق و مزایای ‌مستخدم برداشت و منتقل شده است از حق بیمه آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور مستخدم در صندوق قبلی یا حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان ‌پرداخت مابه‌التفاوت هر کدام بیشتر باشد شامل سهم کارفرما و کارگر به مأخذ پانزده درصد (۱۵%) به ازای هر ماه محاسبه و کسر می ‌گردد.
مشمولین این قانون حداکثر ظرف یک سال از تاریخ باز خرید مهلت دارند تا تقاضای کتبی خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارایه نمایند. به تقاضاهای خارج از‌مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد

تبصره ۱(الحاقی ۰۳ˏ۰۸ˏ۱۳۷۷)آن عده از مستخدمین دستگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که در اجرای قانون مذکور باز خرید می‌ شوند از پرداخت مابه‌التفاوت موضوع این ‌ماده معاف خواهند بود.
مستخدمینی که قبلاً باز خرید شده‌اند و تا تاریخ تصویب این آیین نامه مابه‌التفاوت مذکور را نپرداخته‌اند نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

 

تبصره ۲کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی مستخدمینی که در اجرای قانون یاد شده به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا می ‌شوند برای متقاضیان‌ بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی که به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می ‌گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز ‌شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد.
سوابق مستخدمینی که بیمه آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی ادامه دارد و از کار افتاده کلی یا فوت می‌شوند در احراز شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی کلی ‌و فوت و میزان مستمری آنان ملاک محاسبه خواهد بود.

ماده ۲ 

‌اجرای مفاد ماده چهار قانون در کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است توسط‌ کمیته‌هائی که به همین منظور تحت نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط مرکب از سه نفر ترجیحاً (‌معاون دارای و مالی، بالاترین مسئول ‌واحد تشکیلاتی و یک نفر به انتخاب وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی) تشکیل می‌شود انجام خواهد شد. نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌ نیز حسب دعوت هر دستگاه در جلسه مربوطه شرکت خواهد نمود.

 

تبصره ـ کمیته متشکله در وزارتخانه و دستگاههای مستقل علاوه بر انجام وظائف مربوط مسئولیت هماهنگی کمیته دستگاههای تابعه را نیز بعهده‌ خواهند داشت همچنین در جهت حفظ هماهنگی لازم بین کمیته‌ های کلیه دستگاههای مشمول قانون کمیته مرکزی اصلاح تشکیلات تفصیلی در‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل میگردد.

ماده ۳ 

‌دستگاههای دولتی مکلفند در اجرای مفاد ماده ۴ قانون، با اعمال سیاست ادغام واحدهای تابعه و مشابه و تقلیل سطوح سازمانی، تشکیلات جدید‌خود را که حاوی پستها یا مشاغل ثابت و موقت باشد ظرف مدت حداکثر ۹ ماه از تاریخ تصویب این آئیننامه تهیه و جهت تأیید به سازمان امور اداری ‌و استخدامی کشور ارسال نمایند.

تبصره آن تعداد از مستخدمین غیر رسمی که مورد نیاز دستگاهها باشند به پستها یا مشاغل موقت سازمانی که از تبدیل پستهای یا مشاغل بلامتصدی ‌ایجاد خواهد شد منصوب میشوند.

ماده ۴ 

‌در مورد حذف پستها یا مشاغل سازمانی بلامتصدی اولویت یا مشاغل پشتیبانی میباشد و حتی‌الامکان بایستی از حذف پستهای اصلی و تخصصی و‌نیز پستهای سازمانی واحدهای مستقر در مناطق محروم و پستهای حساس و واحدهای جدید التأسیس خودداری شود.

ماده ۵ 

‌وزارتخانه‌های مذکور در ماده ۶ قانون که بر اساس ماده مزبور مجوز استخدام اخذ می نمایند مکلفند ده درصد از نیروی مورد نیاز خود را از بین جانبازان‌انقلاب اسلامی و فرزندان، پدران و برادران شهدا، اسرار و مفقودین و جانبازانی که قادر به کار نمی ‌باشند و نیز رزمندگان داوطلبی که نه ماه متوالی یا یکسال متناوب در جبهه ‌های جنگ تحمیلی خدمت نموده‌اند در رشته‌های شغلی که واجد شرایط آن باشند و در مورد خواهران و همسران آنان در مشاغل‌آموزشی و بهداشتی و درمانی تأمین نمایند.

تبصره ـ در صورتیکه پس از انتشار آگهی و تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (‌حسب مورد)، امکان تأمین نیروی انسانی ‌بر اساس نسبت تعیین شده از بین افراد مندرج در این ماده وجود نداشته باشد وزارتخانه‌های مورد نظر میتوانند نیاز استخدامی خود را بر اساس‌ مقررات مورد عمل، تأمین نمایند.

ماده ۶ 

‌مستخدمین پیمانی دستگاههای دولتی در صورتی که حداقل ۸ سال سابقه خدمت در همان دستگاه و یا یکسال خدمت متوالی یا غیر متولای ‌داوطلبانه در جبهه بعلاوه ۲ سال سابقه خدمت در یکی از دستگاههای دولتی داشته باشند بشرط وجود پست یا شغل سازمانی بلامتصدی با درخواست کتبی ‌آنان و پس از طی مراحل گزینش و رعایت کلیه مقررات مربوط به مستخدم رسمی تبدیل وضع خواهند یافت.

 

تبصره ـ مستخدمین مشمول این ماده از شرط حداکثر سن مقرر دربند «‌الف» ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و انجام امتحان و مسابقه ورود به خدمت ‌رسمی معاف میباشند (‌مشروط بر اینکه مستخدمین مزبور، قبل از شروع خدمت پیمانی به سقف سن مقرر در بند مذکور نرسیده باشند).

ماده ۷ 

‌بازنشستگی و بازخرید مستخدمین تابع قانون تأمین اجتماعی که بر اساس قانون اصلاح تبصره یکی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره‌ به آن تا تاریخ اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی توسط دستگاههای دولتی مربوط بازنشسته یا بازخرید شده‌اند از تاریخ ‌های تعیین شده در ابلاغ یا‌حکم مربوط معتبر و مجری میباشد.

ماده ۸ 

‌استفاده از خدمات بازنشستگان و افراد بازخرید شده بنا به پیشنهاد وزیر ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ مهلت ادامه اشتغال به کار غیر رسمی بازنشستگان و افراد بازخرید شده که در چهارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌های مربوط قبلاً بخدمت ‌دعوت شده‌اند (‌موضوع مصوبه ۱۱۳۴۴/ت ۲۶ مورخ ۱۳۶۷/۲/۳) از ۱۳۶۷/۴/۱۵ تا زمان صدور این مصوبه تمدید میگردد.

ماده ۹ 

‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است بر اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و این آئیننامه در دستگاههای دولتی نظارت لازم اعمال ‌و در صورت نیاز دستورالعملهای اجرائی و بخشنامه‌های لازم را تهیه و ابلاغ نماید.

نخست‌وزیر – ‌میرحسین موسوی