قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲,۰۸,۲۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱

 کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط بآن بترتیب مندرج در‌ این قانون نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.

تبصره ۱ – کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، و مؤسسات عام‌المنفعه و بانکها اعم از اینکه‌ انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط مؤسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی ‌درباره آنها اجرا شده یا میشود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره ۲ منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه‌ایست که حین انجام کار و بسبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق‌ میافتد.

ماده ۲ 

کارفرمایانی که کارگران مشمول این قانون را بکار میگمارند یا نمایندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار فوراً کارگر حادثه‌دیده را بنزدیکترین واحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی اعزام نمایند و در صورت عدم دسترسی بواحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی ‌کارفرما یا نماینده او مکلف است کارگر حادثه دیده را بنزدیکترین واحد درمانی اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه حداکثر ظرف‌ سه روز به اطلاع سازمان بیمه‌های اجتماعی برساند. سازمان هزینه‌های مزبور را پرداخت خواهد کرد. ‌

ماده ۳ 

کارگران مشمول این قانون در صورتیکه بر اثر حادثه ناشی از کار آسیب ببینند طبق مقررات مواد ۴۵ – ۴۶ – ۴۷ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۲ قانونبیمه‌های اجتماعی از کمکهای مندرج در قانون مذکور برخوردار خواهند شد. در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار با بازماندگان وی طبق‌مقررات مواد ۶۸ و ۶۹ قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد.

ماده ۴ 

دستمزد مبنای محاسبه کمکهای نقدی مذکور در ماده ۳ بترتیب مقرر در ماده ۲۲ قانون بیمه‌های اجتماعی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و‌تصویب شورایعالی سازمان تعیین خواهد شد.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۹ˏ۱۳۷۹)

 متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد و یا تجدید بنا مکلفند
۱ –
تا ۱۰۰ متر مربع سطح زیربنا به ازاء هر متر مربع معادل سه درصد (۳%) حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری زمان درخواست پروانه.
۲ –
از ۱۰۰ متر مربع سطح زیر بنا به بالا به ازاء هر متر مربع معادل چهاردرصد (۴%) حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری زمان درخواست پروانه. ‌
‌سازمان بیمه‌های اجتماعی موظف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگاهداری نماید.

تبصره ۱ صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداریها موکول بارائه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار میشود حق بیمه کارگرانپیمانکار طبق مقررات عمومی ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی وصول خواهد شد.
‌مبالغی که در موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده بحساب سازمان بیمه‌های اجتماعی واریز شده است در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار‌محسوب خواهد گردید.

ماده ۶ 

در صورت عدم پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون طبق مواد ۳۵ و ۸۷ قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد.

ماده ۷ 

سایر مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی در صورتی که بنحوی از انحاء با اجرای مقررات این قانون ارتباط داشته باشد قابل اجرا خواهد ‌بود. ‌

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه مورخ چهارم مرداد ماه ۱۳۵۲ در‌جلسه روز دوشنبه بیست و یکم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

نایب رئیس مجلس سنا – عباس مسعودی