قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده‌ای از کارمندان دولت ‌مصوب 1338

قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده‌ای از کارمندان دولتمصوب ۱۳۳۸,۰۹,۲۸با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده واحده – وظیفه و مستمری و هزینه تحصیل اشخاص مشروحه ذیل تصویب و بوزارت دارائی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون‌از محل اعتبارات مربوطه که در مقابل اسامی آنها تعیین شده پرداخت نماید.

تبصره ۱ ببازماندگان کارمندان رسمی کشور و خدمتگذاران جزء که قبل از تصویب قانون اصلاح بازنشستگی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ مورث آنها‌ فوت شده است و بواسطه کمبود سنین خدمت مشمول مقررات قانون بازنشستگی نشده هیچگونه وظیفه یا مستمری دریافت نمیدارند از تاریخ‌ تصویب این قانون نصف آخرین حقوق دریافتی زمان حیات مورث خود را برابر شرایط قانون بازنشستگی و وظیفه از اعتبار وزارتخانه یا بنگاهی که در‌آن اشتغال داشته‌اند دریافت خواهند داشت. ‌

تبصره ۲ حقوق وظیفه و مستمری اعم از آنچه از صندوق بازنشستگی پرداخت میگردد یا از محل اعتبارات بودجه کل کشور درباره ورثه ذکور تا پایان بیست‌سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی‌عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج‌سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

 

الف برقراری وظیفه و مستمری:
۱ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم اکبر نوروزی خمینی ‌خدمتگذار سابق دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۲ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمود مظاهری ‌خدمتگذار سابق دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۳ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم علیمحمد محمودان ‌کارمند سابق دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۵۰۰۰ ریال
۴ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم سید محسن کاشانی ‌کارمند پیمانی سابق دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۵۰۰ ریال
۵ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم مصطفی فیض‌لاریجانی ‌کارمند سابق دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۵۳۶۰ ریال
۶ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم علی گواهی ‌کارمند دارائی از اعتبار شهریه و وظائف ماهیانه ۴۰۰۰ ریال.
۷ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم نعمت‌الله طهماسبی ‌کارمند دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۰۰۰ ریال
۸ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم عبدالحسین نیک‌فرجام ‌کارمند دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۹ –
برقراری مستمری آقای آیش انکوتی از اعتبار شهریهو وظایف ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۰ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم فضل‌الله یوسفی ‌اهل میانه از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۱ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم مهندس شمس که در ‌زاهدان کشته شده ۵۰۰۰ ریال
۱۲ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم امیر وزیری ‌خراسانی کارمند سازمان برنامه از اعتبار سازمان برنامه ماهیانه ۹۴۹۰ ریال
۱۳ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمدعلی مدیر ‌کارمند دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۴ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمدعلی فتحعلی ‌پزشکیار وزارت بهداری از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه۶۰۰۰ ریال
۱۵ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم منصور صارمی ‌کارمند سابق وزارت خارجه از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۳۳۶۰ ریال
۱۶ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌غلامحسین مرتضی قلی لواسانی خدمتگذار سابق وزارت خارجه ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۱۷ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم سید اسدالله منصوری ‌کارمند اداره کل سابق غله از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ۲۰۰۰ ریال
۱۸ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسین آقاشریف ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتباروزارت گمرکات وانحصارات ماهیانه ۴۷۵۰ ریال
۱۹ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم اکبر صارمی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ‌ماهیانه ۲۸۲۰ ریال
۲۰ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمد سجادی‌لاریجانی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات وانحصارات از اعتبار وزارت ‌گمرکات و انحصارات ماهیانه ۵۳۶۲ ریال
۲۱ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌مسعود استیفانی کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه ۳۷۵۰ ریال
۲۲ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسین دشتی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکاتو انحصارات ماهیانه ۲۳۱۰ ریال
۲۳ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسن امینی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکاتو انحصارات ماهیانه ۳۰۶۰ ریال
۲۴ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم رضا شهابی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکاتو انحصارات ماهیانه ۳۷۵۰ ریال
۲۵ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم صفرعلی ناصح‌لطف‌آبادی کارمند سابق وزارت ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکات و ‌انحصارات ماهیانه ۷۱۰۰ ریال
۲۶ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عباس برادران کارمند سابق وزارت ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکاتو انحصارات ماهیانه ۲۲۵۰ ریال
۲۷ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عباس یمنی کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه ۴۹۰۰ ریال
۲۸ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم جلال خضرائی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکاتو انحصارات ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۲۹ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم اکبر فارسی کارمند وزارت فرهنگ از اعتباروزارت نامبرده ماهیانه ۶۹۲۵ ریال
۳۰ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسین ساعد کارمند وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۸۰۰۰ ریال
۳۱ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم شیخ احمد ‌بهار کارمند سابق وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۶۹۸۷ ریال
۳۲ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم پروین خانقاهی ‌کارمند سابق وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۴۲۵۰ ریال
۳۳ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم اکبر مغروری ‌کارمند سابق وزارت گمرکات از اعتبار آنوزارت ماهیانه۴۰۲۰ ریال
۳۴ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم محمدمهدی ‌دبیر سابق وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۵۱۲۰ ریال
۳۵ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم حسین امامی ‌یزدانی ‌کارمند سابق وزارت پست و تلگراف از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۳۶ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم حبیب‌الله آتشی ‌کارمند سابق ثبت اسناد کل از اعتبار آن اداره ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۳۷ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم عسگرزاده تفضلی ‌کارمند سابق ثبت اسناد کل از اعتبار آن اداره ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۳۸ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم الله‌قلی رئیسی ‌کارمند سابق اداره کل آمار از اعتبار آن اداره ماهیانه ۸۶۰۰ ریال
۳۹ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم رسول امینی کارمند ‌سابق اداره کل آمار از اعتبار آن اداره ماهیانه ۸۶۰۰ ریال
۴۰ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم عنایت‌الله مستقیمی ‌کارمند سابق وزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۳۷۵۰ ریال
۴۱ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم مصطفی عسگری کارمند ‌سابق وزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۲۵۰ ریال
۴۲ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم غلامحسین فرح زاد نراقی کارمند سابق فرهنگ و بانک ملی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۹۵۰۰ ریال
۴۳ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌تقی خرمی کارمند سابق وزارت راه از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۵۳۶۰ ریال
۴۴ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم مهندس ‌ابوالفضل پاک کارمند سابق سازمان برنامه از اعتبار ‌سازمان برنامه ماهیانه ۵۰۰۰ ریال
۴۵ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم رضا میرعارفی قاضی سابق دادگستری از اعتباروزارت دادگستری ماهیانه ۸۰۰۰ ریال
۴۶ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌احمد بادامچیان کارمند دونپایه سابق دادگستری ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۴۷۰۵ ریال
۴۷ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم هرمز وقار ‌کارمند سابق اداره کل غله از اعتبار آن اداره ‌ماهیانه ۶۹۲۵ ریال
۴۸ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌عبدالرزاق رزاقی کارمند سابق وزارت دادگستری از ‌اعتبار آنوزارت ماهیانه ۵۰۰۰ ریال
۴۹ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم حبیب‌الله گودرزی کارمند سابق دارائی از ‌اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۵۰۰ ریال
۵۰ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم علی فرح‌آور کارمند سابق وزارت کشاورزی ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۵۱ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم قاسم قره‌گزلیان خدمتگذار سابق وزارت ‌دادگستری از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۳۷۰ ریال
۵۲ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم محمدرضا سروش کارمند سابق وزارت دارائی ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۵۵۰ ریال
۵۳ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم اسماعیل رهبانی خدمتگذار سابق ‌دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۵۴ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌تقی صدری کارمند سابق حکمی وزارت گمرکات از اعتبار ‌آنوزارت ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۵۵ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عبدالحمید نیازی کارمندوزارت دادگستری از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۵۳۳۰ ریال
۵۶ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم ابوالقاسم مسلم اسلامی کارمند سابقوزارت گمرکات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۸۶۰ ریال
۵۷ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم علی آینه اسکندری خدمتگذار وزارت دارائی ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۵۸ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم امان‌الله صمیمی کارمند سابق وزارت گمرکاتو انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۵۹ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم علی‌اکبر بهارنژاد کارمند پیمانی سابق ‌دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۶۰ –
برقراری مستمری دربارهورثه مرحوم رضا پاکزاد کارمند سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظائف ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۶۱ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم اسماعیل ایمانی کارمند پیمانی سابقوزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۳۲۰۰ ریال
۶۲ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم محمدعلی ناظم‌امینی خدمتگذار سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۵۰۰ ریال
۶۳ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم منوچهر احمدی کارمند سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۸۰۰ ریال
۶۴ –
برقراری مستمری دربارهورثه مرحوم بزرگ امامی کارمند سابق دونپایهوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۶۵ –
برقراری مستمری دربارهورثه مرحوم محمدقلی سیری کارمند سابقوزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۵۴۰۰ ریال
۶۶ –
برقراری مستمری دربارهورثه مرحوم نیک محمد شور خدمتگذار سابق ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۱۱۶۰ ریال
۶۷ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم فتح‌الله پسیان کارمند سابقوزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۱۸۷۵ ریال
۶۸ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عبدالوهاب صمدانی کارمند سابقوزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۳۵۰۰ ریال
۶۹ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عبدالغفار ادریسی کارمند سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۵۰۰ ریال
۷۰ –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم نصرالله نصر کارمند سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۵۰۰ ریال
۷۱ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم سید عبدالعلی ژرفا کارمند سابقوزارت کار از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۷۲ –
برقراری مستمری برایورثه مرحوم حسین برهان‌السطلنه کارمند ‌مجلس شورایملی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۰۰۰ ریال
۷۳ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم خلیل لاوران پاسبان سابق شهربانی ‌خرمشهر از اعتبار بودجه شهربانی کل کشور ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۷۴ –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌اسدالله ذبیحیان کارمند سابق وزارت کشاورزی ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۳۲۰۰ ریال
۷۵ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌احمد صاحب اختیاری کارمند سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۵۴۰۰ ریال
۷۶ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌نصرالله ایوزیان کارمند سابقوزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۶۸۰ ریال
۷۷ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌سید حسین ولدآبادی کارمند سابقوزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۲۵۰ ریال
۷۸ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم یحیی سلیمانی‌پور مهندس سابق ‌بنگاه آبیاری از اعتبار بنگاه نامبرده ماهیانهو طبق پیشنهاد وزارت ‌کشاورزی بفرزند ۲۵ ساله نامبرده که قادر بکار ‌نمیباشد پرداخت شود ۱۰۰۰۰ ریال
۷۹ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌پرویز مجیدی آهی مهندس بنگاه آبیاری ‌از اعتبار بنگاه نامبرده ماهیانه ۸۵۰۰ ریال
۸۰ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌حبیب‌الله ابراهیمی مجدآبادی کارمند سابق بنگاه ‌آبیاری از اعتبار بنگاه مزبور ماهیانه ۶۵۰۰ ریال
۸۱ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌علی‌اکبر سقاباشی خدمتگذار سابق ‌دارائی از اعتبار شهریه و وظیفه ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۸۲ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌اسدالله مؤتمنی کارمند سابق دارائی از ‌اعتبار شهریه و وظیفه ماهیانه ۴۵۰۰ ریال
۸۳ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌رضا گرجیان کارمند سابق وزارت دارائی از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۸۴ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌رضا میرگلی کارمند سابق وزارت دارائی از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه ۳۵۰۰ ریال
۸۵ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌عباس چاوشی کارمند وزارت گمرکات و انحصارات از ‌آنوزارت ماهیانه ۲۲۵۰ ریال
۸۶ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌هاشم کشمیری کارمند وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار ‌آنوزارت ماهیانه ۲۲۵۰ ریال
۸۷ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌حسین شوقی کارمند وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار ‌آنوزارت ماهیانه ۱۵۵۰ ریال
۸۸ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم علی سعیدی کارمند وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۸۹ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌محمد ادیگوزل افقی خدمتگذار سابق وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آنوزارتخانه ۱۵۵۰ ریال
۹۰ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم رحمت‌الله ناظمیان کارمند سابقوزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۱۰۰ ریال
۹۱ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌عزیزالله گستری خدمتگذار سابق وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آن وزارت ماهیانه ۱۲۶۰ ریال
۹۲ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌حسین میرواقفی خدمتگذار سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار آنوزارتخانه ماهیانه ۱۵۱۰ ریال
۹۳ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم عزیزالله دولتی خدمتگذار سابقوزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۱۱۵۰ ریال
۹۴ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم یوسف خیابانی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۱۸۷۵ ریال
۹۵ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم یوسف دانش‌ دوست‌نصرالهی خدمتگذار سابقوزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۱۲۳۰ ریال
۹۶ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم داداش امینی کارمند وزارت کشاورزی ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۳۲۰۰ ریال
۹۷ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم عبدالله وکیلی خدمتگذار سابق دخانیات ‌از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه ۲۴۳۰ ریال
۹۸ –
برقراری مستمری برای مرحوم ‌کریم مرتاضی کارمند وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۴۲۵ ریال
۹۹ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌غفور چلبی خدمتگذار سابق وزارت گمرکاتو انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۱۰۶۵ ریال
۱۰۰ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌کمال‌الدین فقیهی شیرازی کارمند وزارت دارائی ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۵۰۰ ریال
۱۰۱ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم محمدمهرداد توکلی خدمتگذار سابق وزارت ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار آن وزارت ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۰۲ –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم حسن دلخوش کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبارات آنوزارت ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۰۳ –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌ابوالحسن ساداتیان کارمند سابق وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه ۲۵۰۰ ریال

ب افزایش وظیفه و مستمری:
۱۰۴ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم عسگر هدایتی کارمند سابق وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۲۵۰ ریال
۱۰۵ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم حسین صداقت کارمند سابق وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۱۰۶ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم غلامرضا توسلی کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۷۵۰ ریال
۱۰۷ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم اسمعیل تجلی کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۳۰۰ ریال
۱۰۸ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم اسدالله اردلان کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌می‌دارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۷۵۰ ریال
۱۰۹ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم مصطفی پاسدار کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۷۵۰ ریال
۱۱۰ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌باقر فسائی‌زاده کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۱۱۱ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌علی‌اشرف سعیدی کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۳۰۰ ریال
۱۱۲ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم وجیه‌الله اردلان کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارند ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۱۱۳ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌منوچهر سمیعی کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۱۱۴ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم حبیب‌الله طاهری کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۲۷۰ ریال
۱۱۵ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم احمد فریدی کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۵۰۰ ریال
۱۱۶ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم هود صفائی کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۲۰۰ ریال
۱۱۷ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم حسین عیاری کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۲۵۰ ریال
۱۱۸ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حسین دانشور کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۴۰۰ ریال
۱۱۹ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محسن محجوبی کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۷۶۰ ریال
۱۲۰ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم احمد اشتری کارمند سابق وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه ۱۷۶۰ ریال
۱۲۱ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌ابوالقاسم جواهری کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۱۶۰ ریال
۱۲۲ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌دکتر ابوالقاسم کیانوری کارمند پزشک سابقوزارت بهداری علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار وزارت بهداری ماهیانه ۸۸۴۰ ریال
۱۲۳ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌رضا کیهانیان کارمند سابق وزارت خارجه از اعتباروزارت خارجه ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۱۲۴ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌غلامعلی اردلان کارمند سابق وزارت خارجه از اعتباروزارت خارجه ماهیانه ۴۷۵۰ ریال
۱۲۵ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌جلال‌الدین خطیر کارمند سابق وزارت خارجه از اعتباروزارت خارجه ماهیانه ۴۷۵۰ ریال
۱۲۶ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌علی سهیلی سفیرکبیر سابق ایران از اعتبار وزارت ‌خارجه باین ترتیب: ایرج سهیلی بابت هزینه تحصیلی ‌ماهیانه پنجهزار ریال بانو فاطمه پنجهزار ریال: ‌بانو طوبی پنجهزار ریال جمعاً پانزده هزار ریال ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ماهیانه ۱۵۰۰۰ ریال
۱۲۷ –
افزایش مستمری ووظیفه ورثه ‌مرحوم باقر وارسته کارمند سابق وزارت امور خارجه ‌از اعتبار وزارت خارجه علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد ماهیانه ۲۵۴۰ ریال
۱۲۸ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌بدیع‌الله مجذوب کارمند سابق وزارت فرهنگ از اعتباروزارت نامبرده علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد ماهیانه ۶۰۰۰ ریال
۱۲۹ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم وحید تنکابنی معاون سابقوزارت فرهنگ از اعتبار وزارت نامبرده علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد ماهیانه ۳۴۶۰ ریال
۱۳۰ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌محسن ارمی کارمند سابق وزارت پست و تلگراف و تلفن ‌از اعتبار وزارت نامبرده علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌مید‌ارد ماهیانه ۳۴۶۰ ریال
۱۳۱ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌ابوالقاسم ندیمی کارمند سابق ثبت و اسناد و املاک از اعتباروزارت نامبرده علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ماهیانه ۳۴۶۰ ریال
۱۳۲ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌محمدعلی بامداد بازرس سابق دولت در بانک ملی ‌از اعتبار شهریه و وظایف علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارد ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۳۳ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌حسینعلی اشرفی کارمند دونپایه سابق اداره ثبت کل ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار اداره کل ‌ثبت ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۱۳۴ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌محمود سالک کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه ۳۴۶۰ ریال
۱۳۵ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد منتظم کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه ۲۵۴۰ ریال
۱۳۶ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم حسن ‌موثقی کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه ۲۵۴۰ ریال
۱۳۷ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسن منطقی تفرشی کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه ۳۴۶۰ ریال
۱۳۸ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسن جلالی کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه ۱۸۴۰ ریال
۱۳۹ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمود سید علی ظهیری وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه ۱۵۵۰ ریال
۱۴۰ –
افزایش و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالله فیاض لاریجانی کارمند وزارت کشاورزی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه ۲۹۰۰ ریال
۱۴۱ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم محسن ‌هوشیوار کارمند وزارت کشاورزی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه ۳۷۷۲ ریال
۱۴۲ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌دکتر احمد محسنی کارمند وزارت فرهنگ علاوه بر آن‌چه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه ۳۴۶۰ ریال
۱۴۳ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌مهندس اسمعیل شیرازی کارمند وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۴۶۰ ریال
۱۴۴ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌سید احمد خطیب‌مدنی کارمند وزارت راه علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت راه ماهیانه ۲۳۰۰ ریال
۱۴۵ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم سید ‌جواد فاطمی کارمند سابق گمرک علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۰۰۰ ریال
۱۴۶ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمود معتمدهاشمی کارمند سابق اداره کل غله علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۰۰۰ ریال
۱۴۷ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم ذولفعلی نرگس‌زنجانی کارمند سابق وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریهو وظایف ماهیانه ۱۵۰۰ ریال
۱۴۸ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌علی لشگری کارمند وزارت دارائی علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت مید‌ارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۱۴۹ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌احمد کجوری‌ بواسحقی خدمتگذار سابق دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه ۱۰۰۰ ریال
۱۵۰ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالوهاب مؤید احمدی کارمند وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه ۲۲۴۰ ریال
۱۵۱ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسین صدیق وزیری کارمند وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۱۵۲ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالحسین کاسمی کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه ۴۱۲۰ ریال
۱۵۳ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌سید عباس دبیرشاه‌صاحبی کارمند اداره کل آمار علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۵۴ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم حسنعلی منگنه‌نورائی کارمند سابق خالصجات ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۵۵ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم عبدالحمید نوذر خدمتگذار سابق ‌دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت مینماید ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۰۰۰ ریال
۱۵۶ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم سیف‌الله حشمت‌زاد کارمند وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه ۱۰۰۰ ریال
۱۵۷ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم محمد مام‌آقائی خدمتگذار سابق دخانیات علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه ۱۵۰۰ ریال
۱۵۸ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم علی صدیقیانی کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه ۳۵۵۰ ریال
۱۵۹ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌اسمعیل کاتوزیان کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۰۲۵۰ ریال
۱۶۰ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌مشیردفتر مستوفی‌علی منگنه نورائی (بانو نورالهدی منگنهوزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلأ دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۰۰۰ ریال
۱۶۱ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ابوالفضل اعلامی کارمندوزارت بازرگانی علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌نامبرده ماهیانه ۳۲۷۰ ریال
۱۶۲ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالفتح جهانگیرنمینی کارمند سابق وزارت بازرگانی علاوه ‌بر آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌نامبرده ماهیانه ۳۴۱۳ ریال
۱۶۳ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم علی ‌معینی کارمند سابق وزارت خارجه علاوه بر آنچه فعلاً ‌دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه ۱۰۰۰ ریال
۱۶۴ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم محمدحسن احمدی کارمند سابق وزارت پستو تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه۱۶۳۹ ریال
۱۶۵ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم علیمراد بردبار خدمتگذار سابق وزارت ‌پست و تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ۹۰۰ ریال
۱۶۶ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌عباس جعفری خدمتگذار سابق وزارت پست و تلگراف و ‌تلفن علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ۱۰۵۵ ریال
۱۶۷ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم سید نصرالله اعتمادالوزاره کارمند سابقوزارت پست و تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت مید‌ارد از اعتبار شهریه ووظایف ماهیانه ۲۶۷۰ ریال
۱۶۸ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌احمد دانشور کارمند سابق دربار شاهنشاهی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۱۶۹ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم محمدعلی ملک شهمیرزادی کارمند ‌سابق نخست‌وزیری علاوه بر آنچه دریافت ‌میدارد از اعتبار شهریه ووظایف ماهیانه ۲۸۶۵ ریال
۱۷۰ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌عبدالباقی جمشیدی قاضی سابق دادگستری علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌دادگستری ماهیانه ۳۵۰۰ ریال
۱۷۱ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌محمدعلی معبدی رحیمی کارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه ۳۶۴۳ ریال
۱۷۲ –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌ابوالفضل لسانی قاضی سابق دادگستری علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌دادگستری به این ترتیب: ‌
ایرج لسانی که غیر رشید است مادام‌الحیاه ماهیانه ‌پنجهزار ریال و سایر وراث ۵۶۲۰ ریال جمعاً ماهیانه ۱۰۶۲۰ ریال
۱۷۳ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌فرج‌اله حبشی کارمند سابق شرکت سهامی فرش علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریهو وظایف ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۷۴ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم حبیب‌اله شیبان کارمند سابق دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۳۰۰ ریال
۱۷۵ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم اصغر مشایخی کارمند سابق گمرکات و ‌انحصارات علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه ۹۵۰۰ ریال
۱۷۶ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌زین‌العابدین عبرت کارمند سابق وزارت کشور علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتباروزارت نامبرده ماهیانه ۴۱۱۲ ریال
۱۷۷ –
افسزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم علی انصاری نوخندان کارمند سابق وزارت ‌کشاورزی علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه ۳۵۵۰ ریال
۱۷۸ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم محمدعلی مظفری کارمند سابق وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه ۲۱۵۶ ریال
۱۷۹ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌دکتر مصطفی فاطمی استاد دانشگاه ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت فرهنگ ماهیانه ۸۷۲۵ ریال
۱۸۰ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالله رازی‌همدانی کارمند سابق اداره کل آمار علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه ‌اداره آمار و ثبت احوال ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۸۱ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم مصطفی فقیهی کارمند سابق اداره کل ثبت ‌اسناد علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از ‌اعتبار اداره نامبرده ۵۰۰۰ ریال
۱۸۲ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالحسن رازبان ‌قاضی سابق دادگستری علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتباروزارت نامبرده ۹۴۴۵ ریال
۱۸۳ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسن حائری کارمند سابق دادگستری علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه ۵۳۶۶ ریال
۱۸۴ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالفضل تنکابنی کارمند سابق دادگستری علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه ۴۷۵۰ ریال
۱۸۵ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم خلیل تمدن قاضی سابق دادگستری علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه ۱۰۳۱۲ ریال
۱۸۶ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌علی‌اکبر دهخدا بازرس عالی سابق وزارت فرهنگ علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۱۸۷ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم رضا ‌فخیمی قاضی سابق دادگستری علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه ۳۸۰۰ ریال
۱۸۸ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم حسین قلمکاری کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریهو وظایف ماهیانه ۲۰۶۰ ریال
۱۸۹ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمود کهندانی پاسبان شهربانی علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار شهربانی کل کشور ماهیانه ۱۹۰۰ ریال
۱۹۰ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌مجتبی امینی کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۹۱ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حاج مهدی اسفندیاری (‌نصیرالسلطنه) کارمند سابقوزارتکشور علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار بودجه وزارتکشور ماهیانه ۶۰۰۰ ریال
۱۹۲ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌یونس آشوری کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ۱۱۷۰ ریال
۱۹۳ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عطاء‌الله بهمنی ‌قاجار کارمند سابق وزارت کشاورزی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه ۱۷۰۰ ریال
۱۹۴ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌غلامحسین مالک کارمند سابق دربار شاهنشاهی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۹۵ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌احتشام‌الدوله رفعت‌جاه کارمند سابق وزارت خارجه ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجهوزارت خارجه ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۱۹۶ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم مهندس ‌منوچهر غضنفری کارمند سابق سازمان جنگلها علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار سازمان ‌جنگلبانی ماهانه ۵۰۰۰ ریال
۱۹۷ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌فیروز مشکوتی کارمند سابق سازمان جنگلها علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار سازمان ‌جنگلبانی ماهیانه ۵۰۰۰ ریال
۱۹۸ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حسین شهریاری کارمند سابق دارائی علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۰۰۰ ریال
۱۹۹ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌مهدی‌قلی عباسی کارمند سابق دارائی علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۲۰۰ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌مرتضی جعفری کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه ۴۷۵۰ ریال
۲۰۱ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌غلامحسین مفتاح کارمند وزارت امور خارجه علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت مید‌ارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه ۶۰۰۰ ریال
۲۰۲ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌مهدی پیروزخواه کارمند سابق وزارت کشاورزی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت مید‌ارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه ۳۰۶۹ ریال
۲۰۳ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عبدالله کرد خدمتگذار سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتباروزارت نامبرده ماهیانه ۲۵۰۰ ریال
۲۰۴ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌علی‌اصغر سهیلی کارمند سابق وزارت کشور علاوه بر ‌آنچه فعلأ دریافت میدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه ۴۷۵۰ ریال
۲۰۵ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم احمد مسعودی کارمند سابق دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه ۳۲۰۰ ریال
۲۰۶ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌نصرالله اختیارهمایون کارمند سابق وزارت پست و ‌تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه فعلاً دریافت میدارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۰۰۰ ریال
۲۰۷ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌سید تقی سلسبیلی کارمند سابق بنگاه جنگلها علاوه بر ‌آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار بنگاه نامبرده ‌ماهیانه ۴۳۰۰ ریال
۲۰۸ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد باقر صدیق وزیری کارمند سابق وزارت گمرکات علاوه ‌بر آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار بودجهوزارت نامبرده ماهیانه ۴۳۰۰ ریال
۲۰۹ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد بهجت‌ روحی کارمند سابق وزارت امور خارجه ‌علاوه بر آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۲۱۰ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عزیزالله نجفی‌ فردوس کارمند سابق وزارت ‌کشور علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه ۲۵۸۰ ریال
۲۱۱ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌فریدون روانبخش کارمند سابق بنگاه جنگلها علاوه ‌بر آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار بنگاه ‌نامبرده ماهیانه ۲۸۰۰ ریال
۲۱۲ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عنایت‌الله اتحاد رشتی کارمند پیشین دانشگاه ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌ بودجه دانشگاه ماهیانه ۳۰۴۰ ریال
۲۱۳ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم یحیی ابوالحسنی کارمند سابق دادگستری ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظائف ماهیانه ۱۵۰۰ ریال
۲۱۴ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم امیر نگهبان کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۲۱۵ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم اسحق رهبر کارمند سابقوزارت امور خارجه علاوه بر آنچه فعلاً ‌دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه ۱۰۰۰ ریال
۲۱۶ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم بانو ماه‌تابان معززاعظم سلطانی علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۲۱۷ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمدعلی انواری کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۲۱۸ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌کاظم نصیری کارمند سابق دادگستری علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه ۲۸۰۰ ریال
۲۱۹ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌تیمسار سرتیپ شهاب افسر ارتش شاهنشاهی علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت جنگ ماهیانه ۵۰۰۰ ریال
۲۲۰ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم فضل‌الله فرود کارمند سابق دارائی علاوه ‌بر آنچه دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۵۰۰۰ ریال
۲۲۱ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد دشتی ‌مهجور خدمتگذار سابق فرهنگ علاوه بر آنچه دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌فرهنگ ماهیانه ۴۰۰۰ ریال
۲۲۲ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌میرزا علینقی طباطبائی کارمند سابق ثبت کل علاوه ‌بر آنچه دریافت میدارد از اعتبار بودجه ‌ثبت کل ماهیانه ۵۰۰۰ ریال
۲۲۳ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد علی پیروزیان کارمند سابق دارائی علاوه بر آنچه دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۳۰۰۰ ریال
۲۲۴ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عبدالله همدانیان خدمتگذار سابق وزارت بازرگانی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه ۲۰۰۰ ریال
۲۲۵ –
برقراری مستمری درباره آقای ‌سید جلال‌الدین اخلاقی کارمند بازنشسته وزارت دارائی علاوه بر آنچه دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۰۰۰ ریال
۲۲۶ –
برقراری مستمری درباره آقای ‌خداداد وکیلی کارمند بازنشسته وزارت امور خارجه ‌علاوه بر آنچه فعلا بنام حقوق بازنشستگی دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه ۱۷۸۰ ریال
۲۲۷ –
برقراری مستمری درباره آقای ‌حاج‌آقا میرحسینی کارمند بازنشسته ثبت اسناد کل علاوه ‌بر آنچه فعلا بنام حقوق بازنشستگی دریافت میدارد ‌از اعتبار اداره ثبت اسناد ماهیانه ۱۵۰۰ ریال
۲۲۸ –
برقراری مستمری درباره آقای سید حسین ‌ستارالحسینی کارمند بازنشسته وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا بنام حقوق بازنشستگی دریافت ‌میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۱۵۰۰ ریال
۲۲۹ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌داود ظریفیان کارمند سابق کشاورزی علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه ۱۳۰۰ ریال
۲۳۰ –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حسین منجم کارمند سابق دارائی علاوه بر آنچه ‌دریافت میدار از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۲۸۰۰ ریال
۲۳۱ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌دکتر رضا بانکی پزشک وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت فرهنگ ماهیانه ۸۸۴ ریال
۲۳۲ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالعزیز کمانکر کارمند دخانیات علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت گمرکات و ‌انحصارات ۳۰۰۰ ریال
۲۳۳ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌یوسف وقار(‌محاسب‌الملک) کارمند وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه ۴۰۰۰ ریال
۲۳۴ –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌رضی عدل‌امینی کارمند وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ‌ماهیانه ۶۷۶۵ ریال

ج هزینه تحصیل:
۲۳۵ –
کمک هزینه تحصیلی دو نفر فرزندان مرحوم ‌محمد سروش کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر آنچه ‌فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت میدارند هر یک ‌ماهیانه ۲۵۰۰ ریال از اعتبار شهریه و وظائف جمعاً ‌ماهیانه ۵۰۰۰ ریال
۲۳۶ –
کمک هزینه تحصیلی سه نفر فرزندان مرحوم ‌حسین برقعی کارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه ‌فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت میدارند از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه ۴۷۵۷ ریال
۲۳۷ –
کمک هزینه تحصیلی آقای فریدون فروغی ‌فرزند مرحوم وزیران میتواند قراردادهای مربوط را ‌با مؤسسات مزبوو منعقد سازد ضمناً برای بهره‌برداری ‌از معادن و توزیع کالا شرکتهای فرعی تشکیل دهد.
‌جواد فروغی کارمند سابق وزارت خارجه علاوه بر آنچه فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت میدارد از ‌اعتبار بودجه وزارت امور خارجه ماهیانه ۱۰۰۰۰ ریال
۲۳۸ –
کمک هزینه تحصیلی دو نفر فرزندان ‌مرحوم محمدعلی رأفت کارمند سابق وزارت خارجه علاوه ‌بر آنچه فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه وزارت امور خارجه ۶۰۰۰ماهیانه ریال
۲۳۹ –
کمک هزینه تحصیلی دو نفر فرزندان مرحوم ‌حسین کوهی ‌کرمانی کارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت میدارند ‌از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه ۳۵۵۰ ریال
۲۴۰ –
کمک هزینه تحصیلی آقای قدرت‌الله آذرنوش ‌فرزند مرحوم دکتر احمد آذرنوش پزشک سابق وزارت بهداری ‌علاوه بر آنچه فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه وزارت بهداری ماهیانه ۸۸۴۰ ریال
۲۴۱ –
کمک هزینه تحصیلی آقای پرویز داور ‌فرزند مرحوم داور تا مدتی که بتحصیل اشتغال ‌داشته باشد هم‌ارز ۴۰ لیره به اضافه حق‌التعلیم ‌از اعتبار بودجه وزارت فرهنگ بمأخذ دریافتی ‌فعلی از تاریخ ۱۸ر۲ر۳۸ماهیانه ۱۰۳۵۳ ریال

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و‌سی و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب‌رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸.۹.۲۴ بتصویب مجلس سنا رسیده است.