قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده‌ای از کارمندان دولت ‌مصوب 1338

قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده‌ای از کارمندان دولتمصوب 1338,09,28با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده واحده – وظیفه و مستمری و هزینه تحصیل اشخاص مشروحه ذیل تصویب و بوزارت دارائی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون‌از محل اعتبارات مربوطه که در مقابل اسامی آنها تعیین شده پرداخت نماید.

تبصره 1 ببازماندگان کارمندان رسمی کشور و خدمتگذاران جزء که قبل از تصویب قانون اصلاح بازنشستگی مصوب تیر ماه 1337 مورث آنها‌ فوت شده است و بواسطه کمبود سنین خدمت مشمول مقررات قانون بازنشستگی نشده هیچگونه وظیفه یا مستمری دریافت نمیدارند از تاریخ‌ تصویب این قانون نصف آخرین حقوق دریافتی زمان حیات مورث خود را برابر شرایط قانون بازنشستگی و وظیفه از اعتبار وزارتخانه یا بنگاهی که در‌آن اشتغال داشته‌اند دریافت خواهند داشت. ‌

تبصره 2 حقوق وظیفه و مستمری اعم از آنچه از صندوق بازنشستگی پرداخت میگردد یا از محل اعتبارات بودجه کل کشور درباره ورثه ذکور تا پایان بیست‌سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی‌عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج‌سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

 

الف برقراری وظیفه و مستمری:
1 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم اکبر نوروزی خمینی ‌خدمتگذار سابق دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال
2 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمود مظاهری ‌خدمتگذار سابق دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال
3 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم علیمحمد محمودان ‌کارمند سابق دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 5000 ریال
4 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم سید محسن کاشانی ‌کارمند پیمانی سابق دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3500 ریال
5 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم مصطفی فیض‌لاریجانی ‌کارمند سابق دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 5360 ریال
6 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم علی گواهی ‌کارمند دارائی از اعتبار شهریه و وظائف ماهیانه 4000 ریال.
7 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم نعمت‌الله طهماسبی ‌کارمند دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4000 ریال
8 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم عبدالحسین نیک‌فرجام ‌کارمند دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال
9 –
برقراری مستمری آقای آیش انکوتی از اعتبار شهریهو وظایف ماهیانه 2000 ریال
10 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم فضل‌الله یوسفی ‌اهل میانه از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال
11 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم مهندس شمس که در ‌زاهدان کشته شده 5000 ریال
12 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم امیر وزیری ‌خراسانی کارمند سازمان برنامه از اعتبار سازمان برنامه ماهیانه 9490 ریال
13 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمدعلی مدیر ‌کارمند دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال
14 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمدعلی فتحعلی ‌پزشکیار وزارت بهداری از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه6000 ریال
15 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم منصور صارمی ‌کارمند سابق وزارت خارجه از اعتبار آنوزارت ماهیانه 3360 ریال
16 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌غلامحسین مرتضی قلی لواسانی خدمتگذار سابق وزارت خارجه ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2500 ریال
17 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم سید اسدالله منصوری ‌کارمند اداره کل سابق غله از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات 2000 ریال
18 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسین آقاشریف ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتباروزارت گمرکات وانحصارات ماهیانه 4750 ریال
19 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم اکبر صارمی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ‌ماهیانه 2820 ریال
20 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمد سجادی‌لاریجانی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات وانحصارات از اعتبار وزارت ‌گمرکات و انحصارات ماهیانه 5362 ریال
21 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌مسعود استیفانی کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه 3750 ریال
22 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسین دشتی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکاتو انحصارات ماهیانه 2310 ریال
23 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسن امینی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکاتو انحصارات ماهیانه 3060 ریال
24 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم رضا شهابی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکاتو انحصارات ماهیانه 3750 ریال
25 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم صفرعلی ناصح‌لطف‌آبادی کارمند سابق وزارت ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکات و ‌انحصارات ماهیانه 7100 ریال
26 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عباس برادران کارمند سابق وزارت ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکاتو انحصارات ماهیانه 2250 ریال
27 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عباس یمنی کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه 4900 ریال
28 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم جلال خضرائی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکاتو انحصارات ماهیانه 3000 ریال
29 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم اکبر فارسی کارمند وزارت فرهنگ از اعتباروزارت نامبرده ماهیانه 6925 ریال
30 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسین ساعد کارمند وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهیانه 8000 ریال
31 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم شیخ احمد ‌بهار کارمند سابق وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهیانه 6987 ریال
32 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم پروین خانقاهی ‌کارمند سابق وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهیانه 4250 ریال
33 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم اکبر مغروری ‌کارمند سابق وزارت گمرکات از اعتبار آنوزارت ماهیانه4020 ریال
34 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم محمدمهدی ‌دبیر سابق وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهیانه 5120 ریال
35 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم حسین امامی ‌یزدانی ‌کارمند سابق وزارت پست و تلگراف از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2500 ریال
36 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم حبیب‌الله آتشی ‌کارمند سابق ثبت اسناد کل از اعتبار آن اداره ماهیانه 3000 ریال
37 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم عسگرزاده تفضلی ‌کارمند سابق ثبت اسناد کل از اعتبار آن اداره ماهیانه 3000 ریال
38 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم الله‌قلی رئیسی ‌کارمند سابق اداره کل آمار از اعتبار آن اداره ماهیانه 8600 ریال
39 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم رسول امینی کارمند ‌سابق اداره کل آمار از اعتبار آن اداره ماهیانه 8600 ریال
40 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم عنایت‌الله مستقیمی ‌کارمند سابق وزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه 3750 ریال
41 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم مصطفی عسگری کارمند ‌سابق وزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2250 ریال
42 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم غلامحسین فرح زاد نراقی کارمند سابق فرهنگ و بانک ملی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 9500 ریال
43 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌تقی خرمی کارمند سابق وزارت راه از اعتبار آنوزارت ماهیانه 5360 ریال
44 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم مهندس ‌ابوالفضل پاک کارمند سابق سازمان برنامه از اعتبار ‌سازمان برنامه ماهیانه 5000 ریال
45 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم رضا میرعارفی قاضی سابق دادگستری از اعتباروزارت دادگستری ماهیانه 8000 ریال
46 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌احمد بادامچیان کارمند دونپایه سابق دادگستری ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه 4705 ریال
47 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم هرمز وقار ‌کارمند سابق اداره کل غله از اعتبار آن اداره ‌ماهیانه 6925 ریال
48 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌عبدالرزاق رزاقی کارمند سابق وزارت دادگستری از ‌اعتبار آنوزارت ماهیانه 5000 ریال
49 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم حبیب‌الله گودرزی کارمند سابق دارائی از ‌اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4500 ریال
50 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم علی فرح‌آور کارمند سابق وزارت کشاورزی ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2500 ریال
51 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم قاسم قره‌گزلیان خدمتگذار سابق وزارت ‌دادگستری از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2370 ریال
52 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم محمدرضا سروش کارمند سابق وزارت دارائی ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3550 ریال
53 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم اسماعیل رهبانی خدمتگذار سابق ‌دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال
54 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌تقی صدری کارمند سابق حکمی وزارت گمرکات از اعتبار ‌آنوزارت ماهیانه 2000 ریال
55 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عبدالحمید نیازی کارمندوزارت دادگستری از اعتبار آنوزارت ماهیانه 5330 ریال
56 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم ابوالقاسم مسلم اسلامی کارمند سابقوزارت گمرکات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2860 ریال
57 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم علی آینه اسکندری خدمتگذار وزارت دارائی ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال
58 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم امان‌الله صمیمی کارمند سابق وزارت گمرکاتو انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 3000 ریال
59 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم علی‌اکبر بهارنژاد کارمند پیمانی سابق ‌دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال
60 –
برقراری مستمری دربارهورثه مرحوم رضا پاکزاد کارمند سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظائف ماهیانه 3000 ریال
61 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم اسماعیل ایمانی کارمند پیمانی سابقوزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه 3200 ریال
62 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم محمدعلی ناظم‌امینی خدمتگذار سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1500 ریال
63 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم منوچهر احمدی کارمند سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4800 ریال
64 –
برقراری مستمری دربارهورثه مرحوم بزرگ امامی کارمند سابق دونپایهوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال
65 –
برقراری مستمری دربارهورثه مرحوم محمدقلی سیری کارمند سابقوزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه 5400 ریال
66 –
برقراری مستمری دربارهورثه مرحوم نیک محمد شور خدمتگذار سابق ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 1160 ریال
67 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم فتح‌الله پسیان کارمند سابقوزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه 1875 ریال
68 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عبدالوهاب صمدانی کارمند سابقوزارت کشاورزی از اعتبار آنوزارت ماهیانه 3500 ریال
69 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عبدالغفار ادریسی کارمند سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4500 ریال
70 –
برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم نصرالله نصر کارمند سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4500 ریال
71 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم سید عبدالعلی ژرفا کارمند سابقوزارت کار از اعتبار آنوزارت ماهیانه 3000 ریال
72 –
برقراری مستمری برایورثه مرحوم حسین برهان‌السطلنه کارمند ‌مجلس شورایملی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 000 ریال
73 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم خلیل لاوران پاسبان سابق شهربانی ‌خرمشهر از اعتبار بودجه شهربانی کل کشور ماهیانه 2000 ریال
74 –
برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌اسدالله ذبیحیان کارمند سابق وزارت کشاورزی ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه 3200 ریال
75 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌احمد صاحب اختیاری کارمند سابقوزارت دارائی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 5400 ریال
76 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌نصرالله ایوزیان کارمند سابقوزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2680 ریال
77 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌سید حسین ولدآبادی کارمند سابقوزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2250 ریال
78 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم یحیی سلیمانی‌پور مهندس سابق ‌بنگاه آبیاری از اعتبار بنگاه نامبرده ماهیانهو طبق پیشنهاد وزارت ‌کشاورزی بفرزند 25 ساله نامبرده که قادر بکار ‌نمیباشد پرداخت شود 10000 ریال
79 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌پرویز مجیدی آهی مهندس بنگاه آبیاری ‌از اعتبار بنگاه نامبرده ماهیانه 8500 ریال
80 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌حبیب‌الله ابراهیمی مجدآبادی کارمند سابق بنگاه ‌آبیاری از اعتبار بنگاه مزبور ماهیانه 6500 ریال
81 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌علی‌اکبر سقاباشی خدمتگذار سابق ‌دارائی از اعتبار شهریه و وظیفه ماهیانه 2000 ریال
82 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌اسدالله مؤتمنی کارمند سابق دارائی از ‌اعتبار شهریه و وظیفه ماهیانه 4500 ریال
83 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌رضا گرجیان کارمند سابق وزارت دارائی از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال
84 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌رضا میرگلی کارمند سابق وزارت دارائی از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 3500 ریال
85 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌عباس چاوشی کارمند وزارت گمرکات و انحصارات از ‌آنوزارت ماهیانه 2250 ریال
86 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌هاشم کشمیری کارمند وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار ‌آنوزارت ماهیانه 2250 ریال
87 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌حسین شوقی کارمند وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار ‌آنوزارت ماهیانه 1550 ریال
88 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم علی سعیدی کارمند وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2500 ریال
89 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌محمد ادیگوزل افقی خدمتگذار سابق وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آنوزارتخانه 1550 ریال
90 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم رحمت‌الله ناظمیان کارمند سابقوزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2100 ریال
91 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌عزیزالله گستری خدمتگذار سابق وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آن وزارت ماهیانه 1260 ریال
92 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌حسین میرواقفی خدمتگذار سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار آنوزارتخانه ماهیانه 1510 ریال
93 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم عزیزالله دولتی خدمتگذار سابقوزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 1150 ریال
94 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم یوسف خیابانی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 1875 ریال
95 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم یوسف دانش‌ دوست‌نصرالهی خدمتگذار سابقوزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 1230 ریال
96 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم داداش امینی کارمند وزارت کشاورزی ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه 3200 ریال
97 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم عبدالله وکیلی خدمتگذار سابق دخانیات ‌از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه 2430 ریال
98 –
برقراری مستمری برای مرحوم ‌کریم مرتاضی کارمند وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2425 ریال
99 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌غفور چلبی خدمتگذار سابق وزارت گمرکاتو انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 1065 ریال
100 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌کمال‌الدین فقیهی شیرازی کارمند وزارت دارائی ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3500 ریال
101 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم محمدمهرداد توکلی خدمتگذار سابق وزارت ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار آن وزارت ماهیانه 2000 ریال
102 –
برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم حسن دلخوش کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبارات آنوزارت ماهیانه 2000 ریال
103 –
برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌ابوالحسن ساداتیان کارمند سابق وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهیانه 2500 ریال

ب افزایش وظیفه و مستمری:
104 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم عسگر هدایتی کارمند سابق وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2250 ریال
105 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم حسین صداقت کارمند سابق وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال
106 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم غلامرضا توسلی کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4750 ریال
107 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم اسمعیل تجلی کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4300 ریال
108 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم اسدالله اردلان کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌می‌دارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4750 ریال
109 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم مصطفی پاسدار کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4750 ریال
110 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌باقر فسائی‌زاده کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال
111 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌علی‌اشرف سعیدی کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4300 ریال
112 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم وجیه‌الله اردلان کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارند ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال
113 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌منوچهر سمیعی کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال
114 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم حبیب‌الله طاهری کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3270 ریال
115 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم احمد فریدی کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1500 ریال
116 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم هود صفائی کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3200 ریال
117 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم حسین عیاری کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4250 ریال
118 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حسین دانشور کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1400 ریال
119 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محسن محجوبی کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1760 ریال
120 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم احمد اشتری کارمند سابق وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارند از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 1760 ریال
121 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌ابوالقاسم جواهری کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2160 ریال
122 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌دکتر ابوالقاسم کیانوری کارمند پزشک سابقوزارت بهداری علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار وزارت بهداری ماهیانه 8840 ریال
123 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌رضا کیهانیان کارمند سابق وزارت خارجه از اعتباروزارت خارجه ماهیانه 2500 ریال
124 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌غلامعلی اردلان کارمند سابق وزارت خارجه از اعتباروزارت خارجه ماهیانه 4750 ریال
125 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌جلال‌الدین خطیر کارمند سابق وزارت خارجه از اعتباروزارت خارجه ماهیانه 4750 ریال
126 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌علی سهیلی سفیرکبیر سابق ایران از اعتبار وزارت ‌خارجه باین ترتیب: ایرج سهیلی بابت هزینه تحصیلی ‌ماهیانه پنجهزار ریال بانو فاطمه پنجهزار ریال: ‌بانو طوبی پنجهزار ریال جمعاً پانزده هزار ریال ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ماهیانه 15000 ریال
127 –
افزایش مستمری ووظیفه ورثه ‌مرحوم باقر وارسته کارمند سابق وزارت امور خارجه ‌از اعتبار وزارت خارجه علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد ماهیانه 2540 ریال
128 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌بدیع‌الله مجذوب کارمند سابق وزارت فرهنگ از اعتباروزارت نامبرده علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد ماهیانه 6000 ریال
129 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم وحید تنکابنی معاون سابقوزارت فرهنگ از اعتبار وزارت نامبرده علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد ماهیانه 3460 ریال
130 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌محسن ارمی کارمند سابق وزارت پست و تلگراف و تلفن ‌از اعتبار وزارت نامبرده علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌مید‌ارد ماهیانه 3460 ریال
131 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌ابوالقاسم ندیمی کارمند سابق ثبت و اسناد و املاک از اعتباروزارت نامبرده علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ماهیانه 3460 ریال
132 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌محمدعلی بامداد بازرس سابق دولت در بانک ملی ‌از اعتبار شهریه و وظایف علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارد ماهیانه 2000 ریال
133 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌حسینعلی اشرفی کارمند دونپایه سابق اداره ثبت کل ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار اداره کل ‌ثبت ماهیانه 2500 ریال
134 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌محمود سالک کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 3460 ریال
135 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد منتظم کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 2540 ریال
136 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم حسن ‌موثقی کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه 2540 ریال
137 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسن منطقی تفرشی کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه 3460 ریال
138 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسن جلالی کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه 1840 ریال
139 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمود سید علی ظهیری وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه 1550 ریال
140 –
افزایش و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالله فیاض لاریجانی کارمند وزارت کشاورزی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه 2900 ریال
141 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم محسن ‌هوشیوار کارمند وزارت کشاورزی علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه 3772 ریال
142 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌دکتر احمد محسنی کارمند وزارت فرهنگ علاوه بر آن‌چه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهیانه 3460 ریال
143 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌مهندس اسمعیل شیرازی کارمند وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3460 ریال
144 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌سید احمد خطیب‌مدنی کارمند وزارت راه علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت راه ماهیانه 2300 ریال
145 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم سید ‌جواد فاطمی کارمند سابق گمرک علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال
146 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمود معتمدهاشمی کارمند سابق اداره کل غله علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4000 ریال
147 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم ذولفعلی نرگس‌زنجانی کارمند سابق وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریهو وظایف ماهیانه 1500 ریال
148 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌علی لشگری کارمند وزارت دارائی علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت مید‌ارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال
149 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌احمد کجوری‌ بواسحقی خدمتگذار سابق دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 1000 ریال
150 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالوهاب مؤید احمدی کارمند وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 2240 ریال
151 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسین صدیق وزیری کارمند وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال
152 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالحسین کاسمی کارمند وزارت کشور علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 4120 ریال
153 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌سید عباس دبیرشاه‌صاحبی کارمند اداره کل آمار علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 2000 ریال
154 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم حسنعلی منگنه‌نورائی کارمند سابق خالصجات ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال
155 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم عبدالحمید نوذر خدمتگذار سابق ‌دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت مینماید ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال
156 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم سیف‌الله حشمت‌زاد کارمند وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال
157 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم محمد مام‌آقائی خدمتگذار سابق دخانیات علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه 1500 ریال
158 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم علی صدیقیانی کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 3550 ریال
159 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌اسمعیل کاتوزیان کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 10250 ریال
160 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌مشیردفتر مستوفی‌علی منگنه نورائی (بانو نورالهدی منگنهوزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلأ دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال
161 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ابوالفضل اعلامی کارمندوزارت بازرگانی علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌نامبرده ماهیانه 3270 ریال
162 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالفتح جهانگیرنمینی کارمند سابق وزارت بازرگانی علاوه ‌بر آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌نامبرده ماهیانه 3413 ریال
163 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم علی ‌معینی کارمند سابق وزارت خارجه علاوه بر آنچه فعلاً ‌دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 1000 ریال
164 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم محمدحسن احمدی کارمند سابق وزارت پستو تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه1639 ریال
165 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم علیمراد بردبار خدمتگذار سابق وزارت ‌پست و تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده 900 ریال
166 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌عباس جعفری خدمتگذار سابق وزارت پست و تلگراف و ‌تلفن علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده 1055 ریال
167 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم سید نصرالله اعتمادالوزاره کارمند سابقوزارت پست و تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت مید‌ارد از اعتبار شهریه ووظایف ماهیانه 2670 ریال
168 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌احمد دانشور کارمند سابق دربار شاهنشاهی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال
169 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه ‌مرحوم محمدعلی ملک شهمیرزادی کارمند ‌سابق نخست‌وزیری علاوه بر آنچه دریافت ‌میدارد از اعتبار شهریه ووظایف ماهیانه 2865 ریال
170 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌عبدالباقی جمشیدی قاضی سابق دادگستری علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌دادگستری ماهیانه 3500 ریال
171 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌محمدعلی معبدی رحیمی کارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه 3643 ریال
172 –
افزایش مستمری و.وظیفه ورثه مرحوم ‌ابوالفضل لسانی قاضی سابق دادگستری علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌دادگستری به این ترتیب: ‌
ایرج لسانی که غیر رشید است مادام‌الحیاه ماهیانه ‌پنجهزار ریال و سایر وراث 5620 ریال جمعاً ماهیانه 10620 ریال
173 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌فرج‌اله حبشی کارمند سابق شرکت سهامی فرش علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریهو وظایف ماهیانه 2000 ریال
174 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم حبیب‌اله شیبان کارمند سابق دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4300 ریال
175 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم اصغر مشایخی کارمند سابق گمرکات و ‌انحصارات علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 9500 ریال
176 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌زین‌العابدین عبرت کارمند سابق وزارت کشور علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتباروزارت نامبرده ماهیانه 4112 ریال
177 –
افسزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم علی انصاری نوخندان کارمند سابق وزارت ‌کشاورزی علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 3550 ریال
178 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم محمدعلی مظفری کارمند سابق وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 2156 ریال
179 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌دکتر مصطفی فاطمی استاد دانشگاه ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت فرهنگ ماهیانه 8725 ریال
180 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالله رازی‌همدانی کارمند سابق اداره کل آمار علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه ‌اداره آمار و ثبت احوال ماهیانه 2000 ریال
181 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم مصطفی فقیهی کارمند سابق اداره کل ثبت ‌اسناد علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از ‌اعتبار اداره نامبرده 5000 ریال
182 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالحسن رازبان ‌قاضی سابق دادگستری علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتباروزارت نامبرده 9445 ریال
183 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسن حائری کارمند سابق دادگستری علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 5366 ریال
184 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالفضل تنکابنی کارمند سابق دادگستری علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه 4750 ریال
185 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم خلیل تمدن قاضی سابق دادگستری علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه 10312 ریال
186 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌علی‌اکبر دهخدا بازرس عالی سابق وزارت فرهنگ علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه 3000 ریال
187 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم رضا ‌فخیمی قاضی سابق دادگستری علاوه بر آنچه فعلا دریافت ‌میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 3800 ریال
188 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم حسین قلمکاری کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریهو وظایف ماهیانه 2060 ریال
189 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمود کهندانی پاسبان شهربانی علاوه بر آنچه فعلا ‌دریافت میدارد از اعتبار شهربانی کل کشور ماهیانه 1900 ریال
190 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌مجتبی امینی کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 2000 ریال
191 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حاج مهدی اسفندیاری (‌نصیرالسلطنه) کارمند سابقوزارتکشور علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار بودجه وزارتکشور ماهیانه 6000 ریال
192 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌یونس آشوری کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده 1170 ریال
193 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عطاء‌الله بهمنی ‌قاجار کارمند سابق وزارت کشاورزی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 1700 ریال
194 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌غلامحسین مالک کارمند سابق دربار شاهنشاهی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 2000 ریال
195 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌احتشام‌الدوله رفعت‌جاه کارمند سابق وزارت خارجه ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجهوزارت خارجه ماهیانه 2000 ریال
196 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم مهندس ‌منوچهر غضنفری کارمند سابق سازمان جنگلها علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار سازمان ‌جنگلبانی ماهانه 5000 ریال
197 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌فیروز مشکوتی کارمند سابق سازمان جنگلها علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار سازمان ‌جنگلبانی ماهیانه 5000 ریال
198 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حسین شهریاری کارمند سابق دارائی علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال
199 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌مهدی‌قلی عباسی کارمند سابق دارائی علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال
200 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌مرتضی جعفری کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه 4750 ریال
201 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌غلامحسین مفتاح کارمند وزارت امور خارجه علاوه بر ‌آنچه فعلا دریافت مید‌ارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه 6000 ریال
202 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌مهدی پیروزخواه کارمند سابق وزارت کشاورزی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت مید‌ارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه 3069 ریال
203 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عبدالله کرد خدمتگذار سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتباروزارت نامبرده ماهیانه 2500 ریال
204 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌علی‌اصغر سهیلی کارمند سابق وزارت کشور علاوه بر ‌آنچه فعلأ دریافت میدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه 4750 ریال
205 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم احمد مسعودی کارمند سابق دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 3200 ریال
206 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌نصرالله اختیارهمایون کارمند سابق وزارت پست و ‌تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه فعلاً دریافت میدارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال
207 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌سید تقی سلسبیلی کارمند سابق بنگاه جنگلها علاوه بر ‌آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار بنگاه نامبرده ‌ماهیانه 4300 ریال
208 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد باقر صدیق وزیری کارمند سابق وزارت گمرکات علاوه ‌بر آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار بودجهوزارت نامبرده ماهیانه 4300 ریال
209 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد بهجت‌ روحی کارمند سابق وزارت امور خارجه ‌علاوه بر آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 2000 ریال
210 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عزیزالله نجفی‌ فردوس کارمند سابق وزارت ‌کشور علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 2580 ریال
211 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌فریدون روانبخش کارمند سابق بنگاه جنگلها علاوه ‌بر آنچه فعلاً دریافت میدارد از اعتبار بنگاه ‌نامبرده ماهیانه 2800 ریال
212 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عنایت‌الله اتحاد رشتی کارمند پیشین دانشگاه ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌ بودجه دانشگاه ماهیانه 3040 ریال
213 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم یحیی ابوالحسنی کارمند سابق دادگستری ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظائف ماهیانه 1500 ریال
214 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم امیر نگهبان کارمند سابقوزارت دارائی علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال
215 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم اسحق رهبر کارمند سابقوزارت امور خارجه علاوه بر آنچه فعلاً ‌دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 1000 ریال
216 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم بانو ماه‌تابان معززاعظم سلطانی علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال
217 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمدعلی انواری کارمند سابق وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال
218 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌کاظم نصیری کارمند سابق دادگستری علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه 2800 ریال
219 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌تیمسار سرتیپ شهاب افسر ارتش شاهنشاهی علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت جنگ ماهیانه 5000 ریال
220 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم فضل‌الله فرود کارمند سابق دارائی علاوه ‌بر آنچه دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 5000 ریال
221 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد دشتی ‌مهجور خدمتگذار سابق فرهنگ علاوه بر آنچه دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌فرهنگ ماهیانه 4000 ریال
222 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌میرزا علینقی طباطبائی کارمند سابق ثبت کل علاوه ‌بر آنچه دریافت میدارد از اعتبار بودجه ‌ثبت کل ماهیانه 5000 ریال
223 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد علی پیروزیان کارمند سابق دارائی علاوه بر آنچه دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال
224 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عبدالله همدانیان خدمتگذار سابق وزارت بازرگانی ‌علاوه بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 2000 ریال
225 –
برقراری مستمری درباره آقای ‌سید جلال‌الدین اخلاقی کارمند بازنشسته وزارت دارائی علاوه بر آنچه دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4000 ریال
226 –
برقراری مستمری درباره آقای ‌خداداد وکیلی کارمند بازنشسته وزارت امور خارجه ‌علاوه بر آنچه فعلا بنام حقوق بازنشستگی دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 1780 ریال
227 –
برقراری مستمری درباره آقای ‌حاج‌آقا میرحسینی کارمند بازنشسته ثبت اسناد کل علاوه ‌بر آنچه فعلا بنام حقوق بازنشستگی دریافت میدارد ‌از اعتبار اداره ثبت اسناد ماهیانه 1500 ریال
228 –
برقراری مستمری درباره آقای سید حسین ‌ستارالحسینی کارمند بازنشسته وزارت دارائی ‌علاوه بر آنچه فعلا بنام حقوق بازنشستگی دریافت ‌میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1500 ریال
229 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌داود ظریفیان کارمند سابق کشاورزی علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه 1300 ریال
230 –
افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حسین منجم کارمند سابق دارائی علاوه بر آنچه ‌دریافت میدار از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2800 ریال
231 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌دکتر رضا بانکی پزشک وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت فرهنگ ماهیانه 884 ریال
232 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالعزیز کمانکر کارمند دخانیات علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار وزارت گمرکات و ‌انحصارات 3000 ریال
233 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌یوسف وقار(‌محاسب‌الملک) کارمند وزارت دارائی علاوه ‌بر آنچه فعلا دریافت میدارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4000 ریال
234 –
افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌رضی عدل‌امینی کارمند وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه ‌فعلا دریافت میدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ‌ماهیانه 6765 ریال

ج هزینه تحصیل:
235 –
کمک هزینه تحصیلی دو نفر فرزندان مرحوم ‌محمد سروش کارمند سابق وزارت دارائی علاوه بر آنچه ‌فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت میدارند هر یک ‌ماهیانه 2500 ریال از اعتبار شهریه و وظائف جمعاً ‌ماهیانه 5000 ریال
236 –
کمک هزینه تحصیلی سه نفر فرزندان مرحوم ‌حسین برقعی کارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه ‌فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت میدارند از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 4757 ریال
237 –
کمک هزینه تحصیلی آقای فریدون فروغی ‌فرزند مرحوم وزیران میتواند قراردادهای مربوط را ‌با مؤسسات مزبوو منعقد سازد ضمناً برای بهره‌برداری ‌از معادن و توزیع کالا شرکتهای فرعی تشکیل دهد.
‌جواد فروغی کارمند سابق وزارت خارجه علاوه بر آنچه فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت میدارد از ‌اعتبار بودجه وزارت امور خارجه ماهیانه 10000 ریال
238 –
کمک هزینه تحصیلی دو نفر فرزندان ‌مرحوم محمدعلی رأفت کارمند سابق وزارت خارجه علاوه ‌بر آنچه فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه وزارت امور خارجه 6000ماهیانه ریال
239 –
کمک هزینه تحصیلی دو نفر فرزندان مرحوم ‌حسین کوهی ‌کرمانی کارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت میدارند ‌از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 3550 ریال
240 –
کمک هزینه تحصیلی آقای قدرت‌الله آذرنوش ‌فرزند مرحوم دکتر احمد آذرنوش پزشک سابق وزارت بهداری ‌علاوه بر آنچه فعلا بنام مستمری یا وظیفه دریافت ‌میدارد از اعتبار بودجه وزارت بهداری ماهیانه 8840 ریال
241 –
کمک هزینه تحصیلی آقای پرویز داور ‌فرزند مرحوم داور تا مدتی که بتحصیل اشتغال ‌داشته باشد هم‌ارز 40 لیره به اضافه حق‌التعلیم ‌از اعتبار بودجه وزارت فرهنگ بمأخذ دریافتی ‌فعلی از تاریخ 18ر2ر38ماهیانه 10353 ریال

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و‌سی و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب‌رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی

قانون بالا در جلسه 1338.9.24 بتصویب مجلس سنا رسیده است.