قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن مصوب ۱۳۸۲

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به آن
مصوب 1382/05/28

ماده واحده – باتوجه به تصویب‌نامه شماره .6921ت 24305‌هـ- مورخ1380/2/22 هیأت وزیران، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به الحاق به‌موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علایم مصوب 25 فروردین 1270 )14 آوریل1891) و پروتکل مربوط 6 تیر 1368 (27 ژوئن 1989) و آیین‌نامه مشترک موافقتنامه‌مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقتنامه مذکور ‌قابل اجرا از‌سال 1379 (‌اول نوامبر سال 2000 میلادی) اقدام نماید و سند الحاق را به امین اسناد‌ مربوط بسپارد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مصوب 25‌فروردین 1270 (14 آوریل 1891)
‌بازنگری شده در بروکسل به تاریخ 23 آذر 1279 (14 دسامبر 1900)، در واشنگتن‌به تاریخ 12 خرداد 1290 (2 ژوئن 1911)، در لاهه به تاریخ 15 آبان 1304 (6 نوامبر1925)، در لندن به تاریخ 12 خرداد 1313 (2 ژوئن 1934)، در نیس به تاریخ 25 خرداد1336 (15 ژوئن 1957)، و در استکهلم به تاریخ 23 تیر 1346 (14 ژوئیه 1967) و‌اصلاح شده به تاریخ 6 مهر 1358 (28 سپتامبر 1979).

ماده 1

(‌تأسیس اتحادیه‌ای ویژه، تشکیل پرونده برای ثبت علائم در دفتر بین‌المللی،‌تعریف کشور مبدأ(1)

1 – کشورهایی که این موافقتنامه نسبت به آنها اعمال می‌شود اتحادیه‌ای ویژه برای ‌ثبت بین‌المللی علائم تشکیل می‌دهند.

2 – اتباع هر کشور متعاهد می‌توانند در تمام کشورهای دیگر طرف این موافقتنامه‌حمایت ازعلائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در کشور مبدأ به ثبت ‌رسیده‌اند تضمین کنند و این کاررا با تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر‌بین‌المللی مالکیت معنوی (‌که از این پس «‌دفتر بین‌المللی» خوانده می‌شود) مذکور در‌کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (‌که از این پس «‌سازمان» خوانده‌می‌شود) از طریق اداره مربوط در کشور مبدأ مذکور انجام دهند.

3 – کشوری در اتحادیه ویژه به عنوان کشور مبدأ شناخته می‌شود که متقاضی در‌آنجا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی و تجاری باشد، اگر وی دارای چنان مقری در یک ‌کشور عضو اتحادیه ویژه نباشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آنجا قراردارد کشور‌مبدأ خواهد بود، اگر وی فاقد اقامتگاه در کشورهای عضو اتحادیه ویژه بوده ولی تبعه یکی ‌از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدأ خواهد بود.

ماده 2 

(‌ارجاع‌ به ماده «3» کنوانسیون پاریس «‌رفتار با گروههای معینی از‌اشخاص، مشابه رفتاری که نسبت به اتباع کشورهای عضو اتحادیه اتخاذ می‌شود») .
در مورد اتباع کشورهایی که به این موافقتنامه ملحق نشده‌اند و در قلمرو اتحادیه‌ ویژه که توسط موافقتنامه مذکور ایجاد شده است واجد شرایط مقرر در ماده (3)‌کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی هستند، همان رفتار معمول در مورد‌اتباع کشورهای متعاهد اتخاذ خواهد شد.

ماده 3 

(‌مفاد تقاضانامه برای ثبت بین‌المللی) .

1 – هر تقاضا برای ثبت بین‌المللی باید در فرمی که آیین‌نامه تعیین می‌کند ارائه‌ شود. اداره کشور مبدأ علامت، مطابقت مشخصاتی که در چنین تقاضانامه‌ای وارد می‌شود ‌با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی را گواهی و همچنین تاریخ‌ها و شماره‌های تشکیل ‌پرونده و ثبت علامت در کشور مبدأ و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین‌المللی را ذکر‌خواهد کرد.

2 – متقاضی باید کالاها یا خدماتی را که برای آنها حمایت از علامت درخواست‌ شده است و نیز درصورت امکان، طبقه یا طبقات مربوط را برحسب طبقه‌بندی موافقتنامه ‌نیس راجع به طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم، قید کند. اگر‌متقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند، دفتر بین‌المللی، کالاها یا خدمات را در طبقات‌ مناسب طبقه‌بندی مذکور طبقه‌بندی خواهد کرد. دفتر بین‌المللی، طبقات اعلام شده از‌سوی متقاضی را با همکاری اداره ملی کنترل خواهد کرد. در صورت بروز اختلاف بین‌اداره ملی و دفتر بین‌المللی، نظر دفتر بین‌المللی ارجحیت خواهد داشت.

3 – اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید، از‌او درخواست خواهد شد که :
‌الف – مراتب را قید کرده و اطلاعیه‌ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگهای‌ مورد درخواست مشخص شده است به تقاضانامه خود منضم نماید.
ب – به تقاضانامه خود نسخه‌های رنگی از علامت مذکور را ضمیمه کند تا به‌اطلاعیه‌هایی که از سوی دفتر بین‌المللی داده می‌شود پیوست گردد. تعداد نسخه‌های ‌مزبور در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

4 – دفتر بین‌المللی علائمی را که برای آنها طبق ماده (1) تشکیل پرونده داده شده‌است بلافاصله به ثبت خواهد رساند. ثبت مزبور دارای همان تاریخ تقاضانامه برای ثبت‌بین‌المللی در کشور مبدأ خواهد بود، مشروط بر اینکه دفتر بین‌المللی طی مدت دو ماه ‌پس از این تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده باشد. اگر تقاضانامه در مدت مزبور دریافت‌ نشده باشد، دفتر بین‌المللی تاریخی را برای ثبت منظور خواهد کرد که در آن تاریخ ‌تقاضانامه را دریافت کرده است. دفتر بین‌المللی بدون تأخیر، مراتب ثبت را به اطلاع ‌ادارات ذی‌نفع خواهد رساند. علائم ثبت شده در نشریه‌ای ادواری که دفتر بین‌المللی‌ منتشر می‌کند به چاپ خواهد رسید. چاپ علائم برمبنای مشخصاتی خواهد بود که در‌تقاضانامه ثبت درج می‌شود. در مورد علائم دارای عنصر تصویری یا دارای یک فرم خاص‌ مکتوب، ارائه یا عدم ارائه یک متن چاپی از سوی متقاضی در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

5 – به‌منظور مطلع کردن عموم در کشورهای متعاهد از علائم ثبت شده، هر اداره به‌ نسبت تعداد واحدهای مذکور در جزء (‌الف) بند (4) ماده (16) کنوانسیون پاریس برای‌ حمایت از مالکیت صنعتی تعدادی از نسخه‌های نشریه پیش گفته را به طور رایگان و‌تعدادی را همراه با تخفیف، تحت شرایطی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، از دفتر‌بین‌المللی دریافت خواهد کرد. اطلاعیه عمومی مزبور در تمام کشورهای متعاهد کفایت‌ می‌کند و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را نمی‌توان از متقاضی درخواست کرد.

ماده 3 مکرر

(‌محدودیت مربوط به قلمرو حمایت) .
1 – هر کشور متعاهد می‌تواند در هر زمانی کتباً به مدیرکل سازمان (که از این پس «‌مدیرکل» خوانده می‌شود) اطلاع دهد که حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی فقط هنگامی به‌آن کشور گسترش خواهد یافت که مالک علامت صراحتاً چنین درخواستی را به‌عمل آورد.
2 – این اطلاعیه تا شش ماه پس از تاریخ اعلام مطلب مزبور از سوی مدیرکل به‌ سایر کشورهای متعاهد نافذ نخواهد بود.

ماده 3 ثالث 

(‌درخواست برای گسترش قلمرو حمایت) .

1 – هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی به کشوری که از‌حق مذکور در ماده (3مکرر) بهره‌مند شده است باید به‌طور خاص در تقاضانامه اشاره‌شده در بند (1) ماده (3) ذکر شود.

2 – هر درخواستی برای گسترش قلمرو حمایت پس از ثبت بین‌المللی باید از طریق‌ اداره کشور مبدأ در فرم تعیین شده در آیین‌نامه ارائه شود. دفتر بین‌المللی درخواست مزبور‌را بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب را بدون تأخیر به اداره یا ادارات ذی‌نفع اطلاع‌ خواهد داد. درخواست مزبور باید در نشریه ادواری که دفتر بین‌المللی منتشر می‌کند چاپ‌گردد. این گسترش قلمرو از تاریخی نافذ خواهد بود که در دفتر ثبت بین‌المللی به ثبت‌رسیده است، اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین‌المللی علامتی که به آن مرتبط ‌است، خاتمه خواهد یافت.

ماده 4 

(‌آثار ثبت بین‌المللی).
1- از تاریخ ثبتی که طبق مقررات ماده (3) و ماده (3 ثالث) در دفتر بین‌المللی‌انجام می‌شود، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذی‌مدخل به همان ‌نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن کشور، وجود ‌می‌داشت. ذکر طبقات کالاها یا خدمات مذکور در ماده (3) تعهدی برای کشورهای‌ متعاهد در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت به وجود نخواهد آورد.
2 – هر علامت مشمول ثبت بین‌المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4) کنوانسیون ‌پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهدبود، بدون اینکه نیازی به رعایت‌ تشریفات مقرر در جزء (‌د) آن ماده باشد.

ماده 4 مکرر 

(‌جانشینی ثبت بین‌المللی به جای ثبتهای ملی قبلی).
1 – هنگامی که علامت قبلاً ثبت شده در یک یا چند کشور متعاهد، متعاقباً توسط ‌دفتر بین‌المللی به نام همان مالک یا قائم‌مقام او از نظر مالکیت به ثبت می‌رسد، چنین تلقی‌می‌شود که ثبت بین‌المللی جانشین ثبتهای ملی قبلی شده است، بدون این که هیچ‌گونه‌ لطمه‌ای به حقوقی که به دلیل ثبتهای قبلی کسب شده‌اند، وارد شود.
2 – به مجرد درخواست، اداره ملی ملزم خواهد بود که ثبت بین‌المللی را در دفاتر‌ثبتی خود قید کند.

ماده 5 

(‌رد درخواست حمایت از سوی ادارات ملی).

1 – در کشورهایی که قانون اجازه می‌دهد، اداراتی که دفتر بین‌المللی آنها را از ثبت‌علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث) مطلع می‌کند از این حق ‌برخوردار خواهند بود اعلام کنند که در قلمرو آنها نمی‌توان حمایت موردنظر را به علامت ‌مزبور اعطاء کرد. رد درخواست حمایت مذکور فقط می‌تواند بر دلایلی مبتنی باشد که بر‌طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، در مورد علامتی اعمال می‌شود‌که برای ثبت ملی آن تشکیل پرونده داده شده است. باوجود این، درخواست حمایت را‌ نمی‌توان کلاً یا حتی جزئاً فقط به این دلیل رد کرد که قانون ملی ثبت را جز در مورد تعداد ‌محدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالاها یا خدمات، اجازه نمی‌دهد.

2 – اداراتی که مایل به اعمال حق مذکور هستند باید یادداشتی در مورد رد ‌درخواست حمایت به دفتر بین‌المللی بدهند. این یادداشت باید ضمن بیان کلیه دلایل،‌ظرف مدت مقرر در قانون داخلی و حداکثر قبل از انقضای یک سال از تاریخ ثبت‌بین‌المللی علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث)، ارسال شود.

3 – دفتر بین‌المللی بدون تأخیر نسخه‌ای از یادداشت رد درخواست حمایت را که‌ به ترتیب مذکور اطلاع داده شده است برای اداره کشور مبدأ و برای مالک علامت یا‌نماینده او (‌در صورتی که اداره مذکور نماینده‌ای به دفتر بین‌المللی معرفی کرده باشد) ‌ارسال خواهد کرد. طرف ذی‌نفع از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود که اگر‌علامت موردنظر را به طور مستقیم در کشوری که درخواست حمایت را رد کرده است، به‌ثبت می‌رساند، وجود می‌داشت.

4 – دفتر بین‌المللی دلایل رد درخواست حمایت برای یک علامت را به اطلاع هر‌طرف ذی‌نفع متقاضی خواهد رساند.

5 – اداراتی که ظرف حداکثر یک سال مذکور، هرگونه تصمیم موقت یا نهایی در‌مورد رد درخواست حمایت را درخصوص ثبت یک علامت یا گسترش حمایت به دفتر‌بین‌المللی اطلاع نداده باشند، مزایای ناشی از حق مقرر در بند (1) این ماده درخصوص‌علامت موردنظر را از دست خواهند داد.

6 – مراجع ذی‌صلاح نمی‌توانند یک علامت بین‌المللی را بی‌اعتبار اعلام کنند،‌مگر اینکه قبلاً مراتب در زمان مناسب به اطلاع مالک علامت برسد و به او فرصتی برای‌ دفاع از حقوقش داده شود. رد اعتبار به دفتر بین‌المللی اطلاع داده خواهد شد.

ماده 5 مکرر 

(‌مدارک کتبی در مورد قانونی‌بودن استفاده از برخی عناصر علامت).
‌مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک‌علامت، مانند نشانهای نجابت خانوادگی، تمثالها، امتیازات افتخاری، القاب، اسامی ‌تجاری، اسامی اشخاصی غیرازاسم متقاضی، یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است‌ادارات کشورهای متعاهد درخواست کنند، از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی ‌که از سوی اداره کشور مبدأ انجام می‌شوند معاف خواهند بود.

ماده 5 ثالث

(‌رونوشت‌های مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی،‌جستجوهایی برای موارد قابل پیش‌بینی، خلاصه‌هایی از دفتر ثبت بین‌المللی)
1 – دفتر بین‌المللی درصورت پرداخت وجهی که طبق آیین‌نامه تعیین می‌شود،‌رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت راجع به یک علامت مشخص را برای هر‌شخص درخواست کننده‌ای صادر خواهد کرد.
2 – دفتر بین‌المللی درصورت پرداخت هزینه، همچنین می‌تواند جستجوهایی را‌در بین علائم بین‌المللی برای موارد قابل پیش‌بینی انجام دهد.
3 – خلاصه‌هایی از دفتر ثبت بین‌المللی که به‌منظور ارائه به یکی از کشورهای ‌متعاهد درخواست می‌شوند، از هرگونه تسجیلی معاف خواهند بود.

ماده 6 

(‌مدت اعتبار ثبت بین‌المللی، استقلال ثبت بین‌المللی، خاتمه یافتن ‌حمایت در کشور مبدأ) .

1 – ثبت علامت در دفتر بین‌المللی برای مدت بیست سال معتبر است و امکان ‌تجدید ثبت طبق شرایط مقرر در ماده (7) وجود دارد.

2 – به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین‌المللی، ثبت مزبور از‌ثبت علامت ملی که قبلاً در کشور مبدأ انجام شده ، با رعایت مقررات آتی، مستقل‌ می‌گردد.

3 – حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی، اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده‌باشد، در صورتی کلاً یا جزئاً قابل استناد نخواهد بود که ظرف پنج سال پس از تاریخ ثبت‌بین‌المللی، علامت ملی که قبلاً در کشور مبدأ طبق ماده (1) به ثبت رسیده است، دیگر‌جزئاً یا کلاً از حمایت قانونی در آن کشور بهره‌مند نباشد. این مقررات حاضر همچنین در‌موردی اعمال خواهد شد که حمایت قانونی متعاقباً بخاطر اقدامی که آغاز آن قبل از‌انقضای مدت پنج ساله بوده است، متوقف شده باشد.

4 – در مورد ابطال ثبت به صورت اختیاری یا به اعتبار سمت یا مقام، اداره کشور‌مبدأ ابطال ثبت علامت در دفتر بین‌المللی را درخواست می‌کند و دفتر بین‌المللی این‌ابطال را انجام خواهد داد. در صورت اقدام قضایی، اداره مذکور به اعتبار سمت یا مقام یا‌به درخواست خواهان، رونوشتی از شکایت یا هر مدرک کتبی مبنی بر آغاز دعوا و نیز‌تصمیم نهائی دادگاه را برای دفتر بین‌المللی خواهد فرستاد. دفتر بین‌المللی موضوع را در‌دفتر ثبت بین‌المللی وارد خواهد کرد.

ماده 7

( تجدید ثبت بین‌المللی) .

1 – هر ثبتی را می‌توان برای مدت بیست سال پس از انقضای مدت پیشین ‌تجدیدکرد. این کار با پرداخت فقط هزینه اصلی و در موارد ضروری پرداخت هزینه‌های ‌تبعی و تکمیلی مقرر در بند (2) ماده (8) انجام می‌شود.

2 – تجدید ثبت نمی‌تواند شامل هیچ گونه تغییری در ثبت پیشین به‌صورت آخرین‌شکل آن باشد.

3 – اولین تجدیدی که طبق مقررات سند نیس مورخ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن1957) یا این سند انجام می‌شود، شامل ذکر طبقات طبقه‌بندی بین‌المللی که ثبت به آن‌مربوط است، می‌گردد.

4 – شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین‌المللی با ارسال یادداشتی‌غیررسمی برای مالک علامت و نماینده او، تاریخ دقیق انقضاء را یادآوری خواهد کرد.

5 – درصورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آیین‌نامه، اجازه استفاده از یک‌مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین‌المللی اعطاء خواهد شد.

ماده 8

(‌هزینه ملی، هزینه بین‌المللی، تقسیم وصولی‌های اضافی، هزینه‌های ‌تبعی و هزینه‌های تکمیلی) .

1 – اداره کشور مبدأ به صلاحدید خود می‌تواند هزینه‌ای ملی را که باید از مالک‌علامت به‌خاطر درخواست ثبت بین‌المللی یا تجدید آن مطالبه کند، تعیین کرده و به نفع‌خود از وی وصول نماید.

2 – ثبت علامت در دفتر بین‌المللی موکول به پیش‌پرداخت هزینه‌ای بین‌المللی‌ شامل موارد زیر خواهد بود :
‌الف – هزینه اصلی.
ب – هزینه تبعی برای هر طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی، بیش از سه‌طبقه، که کالاها ‌یا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جای می‌گیرند.
ج – هزینه تکمیلی برای هر درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث) .

3 – باوجود این، هزینه تبعی مذکور در جزء (ب) بند (2) می‌تواند بدون واردکردن‌هیچگونه خدشه‌ای به تاریخ ثبت، ظرف مدت تعیین شده در آیین‌نامه پرداخت گردد،‌مشروط بر اینکه دفتر بین‌المللی تعداد طبقات کالاها یا خدمات را به طور قطعی تعیین‌کرده یا مورد بحث قرارداده باشد. اگر به محض انقضای دوره مذکور، هزینه تبعی پرداخت‌نشده یا متقاضی فهرست کالاها یا خدمات را به میزان موردنظر کاهش نداده باشد، چنین‌تلقی خواهد شد که از پیگیری درخواست ثبت بین‌المللی انصراف حاصل شده است.

4 – دفتر بین‌المللی درآمدهای سالانه از محل وصولی‌های گوناگون ناشی از ثبت‌بین‌المللی، به‌استثنای موارد مقرر در جزء‌های (ب) و (ج) بند (2(، را پس از کسر مخارج و‌هزینه‌های ضروری برای اجرای سند مذکور، به طور مساوی میان کشورهای طرف این‌سند تقسیم خواهد کرد. اگر در زمانی که این سند لازم‌الاجراء می‌شود، کشوری هنوز آن را‌تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده باشد، تا تاریخی که تصویب یا الحاق کشور اعتبار‌می‌یابد، آن کشور استحقاق سهیم شدن در وصولی‌های اضافی محاسبه شده برمبنای سند‌مقدمی را خواهد داشت که نسبت به آن کشور اعمال می‌شد.

5 – مبالغ حاصل از هزینه‌های تبعی مقرر در جزء (ب) بند (2) در پایان هر سال بین‌کشورهای طرف این سند یا سند نیس مصوب 25 خرداد 1336 (15 ژوئن 1957 (تقسیم‌ خواهد شد. این تقسیم به نسبت تعداد علائمی خواهد بود که در هر یک از کشورهای‌ مزبور برای حمایت از آنهای طی سال مورد نظر تقاضانامه داده شده است در مورد ‌کشورهایی که در آنجا بررسی مقدماتی صورت می‌گیرد، تعداد فوق ضرب در عدد ثابتی ‌می‌گردد که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد. اگر در زمانی که این سند لازم‌الاجرا می‌شود،‌کشوری هنوز این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده باشد، تا تاریخی که تصویب یا‌الحاق کشور مزبور اعتبار می‌یابد، آن کشور استحقاق سهیم شدن در مبالغ محاسبه شده ‌برمبنای سند نیس را خواهد داشت.

6 – مبالغ حاصل از هزینه‌های تکمیلی مقرر در جزء (ج) بند (2)، طبق الزامات بند (5) میان کشورهای بهره‌مند از حق مذکور در ماده (3 مکرر(، تقسیم خواهد شد. اگر در‌زمانی که این سند لازم‌الاجراء می‌شود، کشوری هنوز آن را تصویب نکرده یا به آن ملحق‌نشده باشد، تا تاریخی که تصویب یا الحاق کشور مزبور اعتبار می‌یابد، کشور مزبور‌استحقاق سهیم ‌شدن در مبالغ محاسبه شده بر مبنای سند نیس را خواهد داشت.

ماده 8 مکرر 

(‌صرفنظرکردن از حق حمایت در یک یا چند کشور) .
‌شخصی که ثبت بین‌المللی به نام او انجام شده است همواره می‌تواند با تنظیم ‌اعلامیه‌ای خطاب به اداره کشور خود، برای ارسال به دفتر بین‌المللی، از حق حمایت خود‌ در یک یا چند کشور متعاهد صرفنظر کند. دفتر بین‌المللی مراتب را به اطلاع کشورهائی که ‌از حق حمایت درمورد آنها صرفنظر شده است، خواهد رسانید. صرفنظرکردن از این حق‌ مشمول هیچ هزینه‌ای نخواهد بود.

ماده 9 

(‌تغییرات در دفاتر ثبت ملی که مؤثر بر ثبت بین‌المللی است، تقلیل ‌فهرست کالاها و خدمات مذکور در ثبت بین‌المللی، افزودن به فهرست مزبور،‌جایگزینی‌هایی در فهرست مزبور) .

1 – اداره کشور متبوع شخصی که ثبت بین‌المللی به نام او انجام شده است نیز کلیه‌ ابطالها، لغوها، صرفنظرکردن‌ها، انتقالها و سایر تغییرات انجام شده در ثبت علامت در دفتر‌ثبت ملی را به اطلاع دفتر بین‌المللی خواهد رساند، مشروط بر اینکه تغییرات مزبور بر‌ثبت بین‌المللی نیز مؤثر باشند.

2 – دفتر تغییرات مذکور را در دفتر ثبت بین‌المللی واردکرده به ترتیب به ادارات‌کشورهای متعاهد اطلاع خواهد داد و آنها را در نشریه خود منتشر خواهد کرد.

3 – اگر شخصی که ثبت بین‌المللی به ‌نام او انجام شده است درخواست تقلیل‌ فهرست کالاها یا خدماتی را کند که ثبت مزبور در مورد آنها اعمال می‌شود، رویه مشابهی‌ دنبال خواهد شد.

4 – عملیات زبور ممکن است مشمول پرداخت هزینه‌ای شود که در آیین‌نامه ‌تعیین خواهد شد.

5 – افزودن بعدی کالاها یا خدمات جدید به فهرست مذکور فقط با تسلیم ‌تقاضانامه جدید، به نحو مقرر در ماده (3)، امکان پذیر خواهد بود.

6 – جایگزینی یک کالا یا خدمت به جای مورددیگر، باید به عنوان افزودن به ‌فهرست تلقی شود.

ماده 9مکرر 

(‌انتقال علامت بین‌المللی که متضمن تغییر در کشور مالک است) .

1 – در موردی که یک علامت ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی به شخصی مستقر‌در یک کشور متعاهد منتقل می‌شود و این کشور غیر از کشور متبوع شخصی است که ثبت‌بین‌المللی به نام او انجام شده است، اداره کشور اخیر انتقال را به اطلاع دفتر بین‌المللی‌خواهد رساند. دفتر بین‌المللی انتقال را ثبت کرده به ادارات دیگر اطلاع خواهد داد و آن را‌در نشریه خود منتشر خواهد کرد. اگر انتقال قبل از انقضای مدت پنج سال از ثبت‌بین‌المللی انجام شده باشد، دفتر بین‌المللی موافقت اداره کشور متبوع مالک جدید را‌تحصیل و در صورت امکان، تاریخ و شماره ثبت علامت در کشور مالک جدید را منتشر‌خواهد کرد.

2 – انتقال یک علامت ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی، به نفع شخصی که حق ‌تشکیل پرونده برای یک علامت بین‌المللی را ندارد، به هیچ وجه ثبت نخواهد شد.

3 – در موردی که ثبت یک انتقال در دفتر ثبت بین‌المللی امکان‌پذیر نبوده، یا به‌دلیل اینکه کشور متبوع مالک جدید از اعلام موافقت خودداری کرده یا به این دلیل که‌انتقال مذکور به نفع شخصی انجام شده که حق تقاضای ثبت بین‌المللی را نداشته است،‌اداره کشور متبوع مالک پیشین از این حق برخوردار خواهد بود که تقاضا کند دفتر‌بین‌المللی نسبت به ابطال علامت ثبت شده در دفتر خود اقدام نماید.

ماده 9ثالث

(‌واگذاری جزیی علامت بین‌المللی فقط نسبت به کالاها یا خدمات‌ثبت شده یا فقط برای برخی از کشورهای متعاهد، ارجاع به ماده (6 رابع) کنوانسیون‌پاریس «‌واگذاری علامت») .

1 – اگر واگذاری جزیی یک علامت بین‌المللی فقط برای کالاها یا خدمات ثبت‌شده به اطلاع دفتر بین‌المللی رسانده شود، دفتر مزبور آن را در دفتر ثبت خود وارد خواهد‌کرد. هر یک از کشورهای متعاهد از این حق برخوردار خواهند بود که از شناسایی اعتبار‌واگذاری مزبور امتناع کنند، مشروط بر اینکه کالاها یا خدمات گنجانده شده در جزیی که به‌طریق فوق واگذار شده‌اند، مشابه کالاها یا خدماتی باشند که در مورد آنها علامت به نفع ‌واگذارکننده کماکان ثبت شده باقی می‌مانند.

2 – دفتر بین‌المللی به همین ترتیب واگذاری یک علامت بین‌المللی را که فقط در‌مورد یک یا چند کشور متعاهد است، ثبت خواهد کرد.

3 – اگر در موارد فوق، تغییری در کشور متبوع مالک حاصل شود، اداره کشوری که‌مالک جدید تابعیت آن را دارد، در صورتی که علامت بین‌المللی قبل از انقضای مدت پنج‌سال از ثبت بین‌المللی منتقل شده باشد، موافقت خود را به نحو مقرر در ماده (9 مکرر)‌ اعلام خواهد کرد.

4 – مقررات بندهای پیشین با رعایت ماده (6 رابع) کنوانسیون پاریس برای حمایت‌از مالکیت صنعتی، اعمال خواهند شد.

ماده 9رابع 

(‌اداره مشترک برای چند کشور متعاهد، درخواست چند کشور‌متعاهد برای اینکه با آنها به عنوان کشوری واحد رفتار شود) .

1 – اگر چند کشور اتحادیه ویژه توافق کنند که مقررات داخلی خود در باره علائم را‌یکسان نمایند، می‌توانند به اطلاع مدیرکل برسانند که :
‌الف – اداره مشترکی جانشین ادارات ملی هر یک از آنها خواهد شد.
ب – کل قلمروهای مربوط به آنها، از لحاظ اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی که قبل‌از این ماده ذکر شده‌اند، به عنوان کشوری واحد تلقی خواهد شد.

2 – چنین اطلاعیه‌ای تنها پس از گذشت شش ماه از تاریخ ارسال آن توسط مدیرکل‌برای کشورهای متعاهد دیگر نافذ خواهد بود.

ماده 10

(‌مجمع اتحادیه ویژه)1 -الف – اتحادیه ویژه دارای مجمعی مرکب از کشورهایی که این سند را تصویب کرده ‌یا به آن ملحق شده‌اند، خواهد بود.

ب – حکومت هر کشور دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که می‌تواند از‌یاری نمایندگان علی‌البدل، مشاورین و کارشناسان بهره‌مند شود.

ج – هزینه‌های هر هیأت نمایندگی به‌عهده حکومت منصوب‌کننده آن خواهد بود،‌مگر هزینه‌های مسافرت و مدد معاش تنها یک نماینده هر کشور عضو که از صندوق‌اتحادیه ویژه پرداخت خواهد شد.

2 – الف – مجمع به امور زیر خواهد پرداخت :
‌یک – انجام کلیه امور راجع به حفظ وتوسعه اتحادیه ویژه واجرای این‌موافقتنامه،
‌دو – دادن دستوراتی به دفتر بین‌المللی راجع به تدارک فراهمایی‌های بازنگری،‌با توجه مقتضی به اظهارنظرهای آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را‌تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده‌اند،
‌سه – اصلاح مقررات، شامل تعیین مبالغ هزینه‌های مذکور در بند (2) ماده (8) ‌و سایر هزینه‌های مربوط به ثبت بین‌المللی،
‌چهار – بررسی و تأیید گزارشها و فعالیتهای مدیرکل راجع به اتحادیه ویژه و‌دادن تمام دستورات لازم به او درباره موضوعاتی که در محدوده صلاحیت اتحادیه ویژه‌هستند،
‌پنج – تصمیم‌گیری در مورد برنامه و تصویب بودجه دوسالانه اتحادیه ویژه و‌تصویب صورت حسابهای نهایی آن،
‌شش – تصویب آیین‌نامه مالی اتحادیه ویژه،
‌هفت – تشکیل کمیته‌های کارشناسان و گروههای کاری، که ممکن است برای ‌نیل به اهداف اتحادیه ویژه ضرورت داشته باشد،
‌هشت – تعیین کشورهای غیرعضو اتحادیه ویژه و سازمانهای بین‌الدولی و‌غیردولتی بین‌المللی که به‌عنوان ناظر در جلسات آن پذیرفته می‌شوند،
‌نه – تصویب اصلاحات مواد (10) تا (13(،
‌ده – اتخاذ هر اقدام مناسب دیگر به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه ویژه،
‌یازده – انجام وظایف دیگری که به موجب این موافقتنامه مقتضی باشد.

2 – ب – مجمع درخصوص اموری که همچنین مورد علاقه سایر اتحادیه‌های‌ تحت مدیریت سازمان هستند، پس از استماع نظر مشورتی، «‌کمیته هماهنگی سازمان»،‌تصمیم‌گیری خواهد نمود.

3 -الف – هر کشور عضو مجمع دارای یک رأی خواهد بود.

ب – حضور نصف کشورهای عضو مجمع برای رسمیت یافتن آن کافی خواهد بود.

ج – قطع نظر از مقررات جزء (ب) فوق، اگر در هر جلسه مجمع تعداد کشورهای‌ حاضر کمتر از نصف ولی مساوی با یا بیشتر از ثلث کشورهای عضو مجمع باشند، مجمع‌می‌تواند به استثنای تصمیمات راجع به آیین‌کار خود، در سایر موارد تصمیم‌گیری کند.‌ کلیه تصمیمات مزبور تنها در صورتی نافذ خواهند بود که شرایطی که از این پس مقرر‌می‌شوند رعایت شده باشند. دفتر بین‌المللی تصمیمات مذکور را برای آن دسته از‌کشورهای عضو مجمع که نمایندگان آنها در جلسه حاضر نبوده‌اند، ارسال خواهد کرد و از‌آنها خواهد خواست که ظرف سه ماه از تاریخ ارسال، رأی مثبت یا منفی یا ممتنع خود را‌کتباً اعلام کنند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، تعداد کشورهایی که به طریق فوق رأی‌مثبت یا منفی یا ممتنع خود را اعلام داشته‌اند به تعدادی برسند که صرفاً برای دستیابی به‌حد نصاب درجلسه، کمبود وجود داشته است، تصمیمات مزبور نافذ خواهند بود،‌مشروط بر اینکه در همان زمان، اکثریت موردنیاز هنوز هم با این تعداد حاصل باشد.

د – با رعایت مقررات بند (2) ماده (13)، تصمیم‌گیری‌ها در مجمع براساس‌دوسوم آرای داده شده خواهد بود.

هـ – آراء ممتنع به‌عنوان رأی محاسبه نخواهند شد.

و – یک نماینده معرف یک کشور بوده و تنها می‌تواند یک رأی به نام آن بدهد.

ز – کشورهای عضو اتحادیه ویژه که عضو مجمع نیستند به عنوان ناظر در جلسات‌مجمع پذیرفته خواهند شد.

4 -الف – مجمع به دعوت مدیرکل هر دو سال تقویمی یکبار به عنوان اجلاس عادی‌ تشکیل جلسه خواهد داد و در صورتی که شرایط استثنایی وجود نداشته باشد، تشکیل‌جلسه برای همان مدت و در همان محل مجمع عمومی سازمان خواهد بود.

ب – مجمع به درخواست یک چهارم کشورهای عضو مجمع ، به دعوت مدیرکل،‌اجلاس فوق‌العاده تشکیل خواهد داد.

ج – دستور کار هر اجلاس را مدیرکل تهیه خواهد کرد.

5 – مجمع قواعد آیین کار خود را تصویب خواهد کرد.

ماده 11 

(‌دفتر بین‌المللی).

1 -الف – انجام ثبت بین‌المللی و وظایف مرتبط به آن، همچنین سایر تکالیف اداری ‌راجع به اتحادیه ویژه، به عهده دفتر بین‌المللی خواهد بود.

ب – دفتر بین‌المللی به ویژه جلسات را تدارک خواهد کرد و امور دبیرخانه مجمع و‌کمیته‌های کارشناسان و گروههای کاری که ممکن است مجمع تشکیل دهد، به عهده‌خواهد گرفت.

ج – مدیرکل عالی‌ترین مقام اجرایی اتحادیه ویژه و نماینده آن خواهد بود.

2 – مدیرکل و هر مقام اداری که او تعیین می‌کند، بدون داشتن حق رأی، در تمام‌جلسات مجمع و کمیته‌های کارشناسان یا گروههای کاری که ممکن است مجمع تشکیل‌دهد شرکت خواهند کرد. مدیرکل یا مقام اداری که او تعیین می‌کند به اعتبار سمت خود،‌دبیر نهادهای مزبور خواهند بود.

3 –

الف – دفتر بین‌المللی طبق دستورات مجمع، برگزاری فراهمایی‌های بازنگری در‌مقررات موافقتنامه، به غیر از مواد (10) تا (13)، را تدارک خواهد کرد.

ب – دفتر بین‌المللی می‌تواند درباره تدارک فراهمایی‌های بازنگری، با سازمانهای ‌بین‌الدولی و سازمانهای غیردولتی بین‌المللی مشورت کند.

ج – مدیرکل و اشخاصی که از سوی او تعیین می‌شوند، بدون داشتن حق رأی، در‌مباحث فراهمایی‌های مزبور شرکت خواهند کرد.

4 – دفتر بین‌المللی سایر وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 12 

(‌امور مالی) .

1 -الف – اتحادیه ویژه دارای یک بودجه خواهد بود.

ب – بودجه اتحادیه ویژه شامل درآمدها و مخارج خود اتحادیه ویژه، کمکهای آن ‌به بودجه مخارج مشترک اتحادیه‌ها و در صورت امکان، مبالغی خواهد بود که در اختیار‌بودجه فراهمایی سازمان گذاشته می‌شود.

ج – مخارجی که منحصراً قابل انتساب به اتحادیه ویژه نیستند بلکه همچنین به یک ‌یا چند اتحادیه دیگر تحت مدیریت سازمان مربوط می‌شوند، باید به عنوان مخارج ‌مشترک اتحادیه‌ها درنظرگرفته شوند. سهم اتحادیه ویژه در این مخارج مشترک به نسبت‌منافع اتحادیه ویژه در آنها خواهد بود.

2 – بودجه اتحادیه ویژه باتوجه مقتضی به لزوم هماهنگی با بودجه‌های سایر‌اتحادیه‌های تحت مدیریت سازمان تعیین خواهد شد.

3 – بودجه اتحادیه ویژه از منابع زیر تأمین مالی خواهد شد:
‌یک – هزینه‌های ثبت بین‌المللی و سایر هزینه‌ها و مخارج به‌خاطر سایر‌خدماتی که دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه ویژه انجام می‌دهد،
‌دو – فروش یا حق‌الامتیاز انتشارات دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه ویژه،
‌سه – هدیه‌ها، مبالغ انتقالی بر طبق وصیت و مبالغ اهداء‌شده از سوی دولتها،
‌چهار – اجاره‌ها، منافع و سایر درآمدهای متفرقه.

4 -الف – مجمع به پیشنهاد مدیرکل مبالغ هزینه‌های مذکور در بند (2) ماده (8) و سایر‌هزینه‌های مربوط به ثبت بین‌المللی را تعیین خواهد کرد.

ب – مبالغ هزینه‌های مزبور به نحوی تعیین خواهند شد که درآمدهای اتحادیه ویژه‌از محل هزینه‌های مزبور، به غیر از هزینه‌های تبعی و تکمیلی مذکور در جزء‌های (ب) و(ج) بند (2) ماده (8) و سایر منابع، حداقل برای تأمین مخارج دفتر بین‌المللی در ارتباط با ‌اتحادیه ویژه، کافی باشند.

ج – اگر قبل از آغاز دوره جدید مالی، بودجه به تصویب نرسد میزان آن در حد ‌بودجه سال قبل، به نحو مقرر در آیین‌نامه مالی خواهد بود.

5 – با رعایت مقررات جزء (‌الف) بند (4)، مبالغ هزینه‌ها و مخارج به‌خاطر سایر‌خدماتی که دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه ویژه انجام می‌دهد تعیین خواهد شد و‌مدیرکل آن را به اطلاع مجمع خواهد رساند.

6 -الف – اتحادیه ویژه دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که با پرداخت‌جداگانه هر کشور عضو اتحادیه ویژه ایجاد خواهد شد. اگر وجوه صندوق کافی نباشد،‌مجمع تصمیم به افزایش آن خواهد گرفت.

ب – مبلغ پرداخت اولیه هر کشور به صندوق مزبور یا مشارکت آن کشور در افزایش‌مبلغ آن به نسبت سهم آن کشور به‌عنوان عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت‌صنعتی در بودجه اتحادیه مزبور در سال تأسیس صندوق یا سال اتخاذ تصمیم برای ‌افزایش وجوه آن خواهد بود.

ج – مجمع نسبت و شرایط پرداخت را به پیشنهاد مدیرکل، پس از استماع نظر‌مشورتی کمیته هماهنگی سازمان، تعیین خواهد کرد.

د – تا زمانی که مجمع اجازه استفاده از صندوق ذخیره اتحادیه ویژه را به عنوان ‌صندوق سرمایه در گردش بدهد، می‌تواند اعمال مقررات جزء‌های (الف)، (ب) و (ج) ‌فوق را به حالت تعلیق درآورد.

7 -الف – در موافقتنامه مقر منعقده با کشوری که اداره مرکزی سازمان در قلمرو آن مستقر است پیش‌بینی خواهد شد که هرگاه وجوه صندوق سرمایه درگردش کافی نباشد، ‌کشور مزبور پیش‌ پرداخت‌هایی را دراختیار بگذارد. مبلغ پیش‌پرداختهای مزبور و شرایط دراختیار گذاشتن آنها، موضوع توافق‌های جداگانه‌ای در هر مورد بین کشور مزبور و‌سازمان خواهد بود.

ب – کشور مذکور در جزء (‌الف) فوق و سازمان، هر یک از این حق برخوردار‌خواهند بود که تعهد برای دراختیار گذاشتن پیش پرداخت را با صدور اطلاعیه‌ای کتبی لغو‌کنند. سه سال پس از پایان سالی که درآن اطلاعیه مذکور داده می‌شود، لغو نافذ خواهد ‌گردید.

8 – یک یا چند کشور عضو اتحادیه ویژه یا حسابرسان بیرون از اتحادیه حسابرسی ‌حسابها را به نحو مقرر در آیین‌نامه مالی انجام خواهند داد. مجمع پس از کسب موافقت (‌این کشورها یا اشخاص)، اقدام به تعیین آنها خواهد کرد.

ماده 13  (‌اصلاح مواد «10» تا «13»).

1 – پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (10)، (11) و (12) ماده حاضر می‌تواند به ابتکارهر کشورعضو مجمع یا به ابتکار مدیرکل باشد. مدیرکل پیشنهادهای مزبور را‌ حداقل شش ماه قبل از بررسی آنها در مجمع، برای کشورهای عضو مجمع ارسال خواهد‌کرد.

2 – اصلاحات مواد مذکور در بند (1) فوق به تصویب مجمع خواهد رسید. این‌ تصویب نیازمند سه چهارم آرای داده شده خواهد بود، مشروط بر اینکه هرگونه اصلاح ‌ماده (10) و بند حاضر برمبنای چهار پنجم آرای داده شده باشد.

3 – هرگونه اصلاح مواد مذکور در بند (1) فوق، یک ماه پس از اینکه مدیرکل ‌اطلاعیه‌های کتبی قبولی را که طبق روندهای قانون اساسی کشورهای مربوط صادر‌می‌شوند، از سوی سه چهارم کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه، دریافت‌کرد، لازم الاجراء خواهد شد. هرگونه اصلاح این مواد که به نحو مزبور قبول شود، کلیه‌ کشورهای عضو مجمع در زمان لازم‌الاجراء‌شدن اصلاحیه یا تمام کشورهایی را که بعد از‌این تاریخ عضو مجمع می‌شوند، ملزم خواهد ساخت.

ماده 14 

(‌تصویب و الحاق، لازم‌الاجراء‌شدن، الحاق به اسناد پیشین، ارجاع به ‌ماده «24» کنوانسیون پاریس «‌قلمروها») .

1 – هر کشور عضو اتحادیه ویژه که این سند را امضاء کرده است، می‌تواند آن را‌تصویب کند و در صورت عدم امضاء، می‌تواند به آن ملحق شود.

2 -الف – هر کشور خارج از اتحادیه ویژه که عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از‌مالکیت صنعتی است می‌تواند به این سند ملحق و بدین‌وسیله عضو اتحادیه ویژه شود.

ب – به محض اینکه دفتر بین‌المللی مطلع گردد که چنین کشوری به این سند ملحق‌شده است، طبق ماده (3)، اطلاعیه مربوط به مجموع علایمی را که در آن زمان از حمایت ‌بین‌المللی بهره‌مند هستند، برای اداره آن کشور ارسال خواهد کرد.

ج – اطلاعیه مزبور برای علایم مذکور، به خودی خود منافع ناشی از مقررات گفته ‌شده را در قلمرو آن کشور تضمین خواهد کرد و نقطه آغاز دوره‌ای یکساله خواهد بود که‌ طی آن، اداره ذی‌ربط می‌تواند اعلامیه مقرر در ماده (5( را صادر کند.

د – باوجود این، هر یک از کشورهای مزبور می‌تواند به هنگام الحاق به این سند ‌اعلام کند که به استثنای علایم بین‌المللی که قبلاً در آن کشور موضوع ثبت ملی مشابهی‌ بوده‌اند که هنوز اعتبار دارند و به محض درخواست طرفهای ذی‌نفع قابل تأیید هستند،‌ اجرای این سند محدود به علایمی خواهد بود که از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن الحاق به ثبت‌ می‌رسند.

هـ – اعلامیه مزبور دفتر بین‌المللی را از صدور اطلاعیه مربوط به کل علایم مذکور در‌فوق، معاف خواهد کرد. دفتر بین‌المللی فقط علایمی را اطلاع خواهد داد که در ارتباط با‌آنها، ظرف یک دوره یک ساله از تاریخ الحاق یک کشور جدید، درخواستی با مشخصات‌ ویژه، برای بهره‌مندی از استثنای مذکور در جزء (‌د) فوق دریافت کرده باشد.

و – دفتر بین‌المللی اطلاعیه مربوط به مجموع علائم را برای کشورهایی ارسال‌ نخواهد کرد که هنگام الحاق به این سند، اعلام کنند که می‌خواهند از حق مقرر در ماده (3‌مکرر) بهره‌مند شوند. کشورهای مزبور همچنین می‌توانند در همان زمان اعلام کنند که ‌اجرای این سند، محدود به علایمی خواهد بود که از تاریخ لازم‌الاجراشدن الحاق، به ثبت‌ می‌رسند. با وجود این، محدودیت مزبور مؤثر بر آن دسته از علائم بین‌المللی نخواهد بود‌ که قبلاً موضوع ثبت ملی مشابهی در کشورهای مزبور بوده‌اند و می‌توانند مشمول ‌درخواست گسترش حمایت باشند که انجام و اطلاع آنها طبق ماده (3 ثالث( و جزء (ج) ‌بند (2) ماده (8) صورت می‌گیرد.

ز – ثبت علایمی که مشمول یکی از اطلاعیه‌های مقرر در این بند بوده‌اند، جانشین ‌ثبت‌هایی تلقی می‌شود که به طور مستقیم در کشور متعاهد جدید، قبل از تاریخ‌ لازم‌الاجراء‌شدن الحاق، انجام شده‌اند.

3 – اسناد تصویب و الحاق به مدیرکل سپرده خواهند شد.

4 -الف – در ارتباط با اولین پنج کشوری که اسناد تصویب یا الحاق خود را به مدیرکل‌ می‌سپارند، این سند سه ماه پس از سپردن پنجمین سند، لازم‌الاجراء خواهد بود.

ب – در ارتباط با هر کشور دیگری، این سند سه ماه پس از تاریخ اعلام تصویب یا‌الحاق به مدیرکل، لازم‌الاجراء خواهد شد، مگر اینکه در سند تصویب یا الحاق تاریخ مؤخری درج شده باشد. در مورد اخیر، این سند در ارتباط با آن کشور، در تاریخی که به ‌نحو فوق ذکر شده است، لازم‌الاجراء خواهد بود.

5 – تصویب یا الحاق به صورت خودکار متضمن قبول تمام قیود سند و بهره‌مندی‌ از تمام مزایای آن است.

6 – پس از لازم‌الاجراء‌شدن این سند، هرکشوری تنها در پیوند با تصویب این سند ‌یا الحاق به آن می‌تواند به سند نیس مورخ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن 1957) ملحق‌شود. الحاق به سندهای پیش از سند نیس، حتی در پیوند با تصویب این سند یا الحاق‌به‌آن، مجاز نخواهد بود.

7 – مقررات ماده (24) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، نسبت‌به این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 15 (‌لغو)

1 – این موافقتنامه بدون محدودیت زمانی معتبر خواهد بود.

2 – هر کشوری می‌تواند با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل، این سند را لغو‌کند. این اقدام شامل لغو تمام سندهای پیشین نیز خواهد شد و فقط مؤثر بر کشوری‌ خواهد بود که آن را انجام می‌دهد. این موافقتنامه برای تمام کشورهای دیگر عضو اتحادیه‌ ویژه، کماکان به طور کامل مجری و معتبر خواهد بود.

3 – لغو این سند، یکسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیرکل، اعتبار‌قانونی خواهد یافت.

4 – هیچ کشوری حق لغو مقرر در این ماده را پیش از انقضای پنج سال از تاریخی که‌ کشور مزبور به عضویت اتحادیه ویژه درمی‌آید، اعمال نخواهد کرد.

5 – علایم بین‌المللی که تا تاریخ نافذشدن لغو ثبت گردیده و ظرف یک سال مقرر‌در ماده (5) رد نشده‌اند، طی مدت حمایت بین‌المللی، از همان حمایتی برخوردار‌خواهند بود که اگر به طور مستقیم در کشور لغو کننده به ثبت می‌رسیدند، وجود‌می‌داشت.

ماده 16 

(‌اجرای اسناد پیشین)

1 – الف – از لحاظ روابط میان کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب‌کرده یا به آن ملحق شده‌اند، این سند از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن برای این کشورها، جانشین‌موافقتنامه مادرید مورخ 1270 (1891) و دیگر متن‌های آن می‌شود که پیش از انعقاد این‌سند وجود داشتند.

ب – باوجود این، هر کشور عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب کرده یا به آن‌ ملحق شده است، از لحاظ روابط خود با کشورهایی که این سند را تصویب نکرده یا به آن‌ملحق نشده‌اند ملتزم به متون پیشینی خواهد ماند که طبق بند (4) ماده (12) سند نیس‌مورخ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن 1957) آنها را قبلاً لغو نکرده است.

2 – کشورهای خارج از اتحادیه ویژه که طرف این سند می‌گردند، آن را از طریق‌اداره ملی هر کشور عضو اتحادیه ویژه که طرف این سند نیست، در مورد ثبتهای بین‌المللی‌انجام شده در دفتر بین‌المللی اعمال خواهند کرد، مشروط بر اینکه ثبتهای مزبور در ارتباط ‌با آن کشورها، الزامات این سند را برآورده سازند. در مورد ثبتهای بین‌المللی انجام شده در‌دفتر بین‌المللی از طریق ادارات ملی کشورهای مذکور که خارج از اتحادیه ویژه هستند و‌طرف این سند می‌شوند، کشورهای مزبور این امر را مورد شناسایی قرار می‌دهند که کشور‌پیش گفته عضو اتحادیه ویژه، می‌تواند رعایت الزامات آخرین سندی را که طرف آن‌است، درخواست کند.

ماده 17

(‌امضاء، زبانها، وظایف نگهدارنده سند)

1 -الف – این سند در نسخه‌ای واحد به زبان فرانسه امضاء و نزد دولت سوئد سپرده‌خواهد شد.
‌مدیرکل متون رسمی را پس از مشاوره با حکومتهای ذی‌علاقه، به زبانهای دیگری ‌که ممکن است مجمع تعیین کند، تهیه خواهد کرد.

2 – این سند تا تاریخ 23 دی 1346 (13 ژانویه 1968) در استکهلم برای امضاء ‌مفتوح باقی خواهد ماند.

3 – مدیرکل دو نسخه از متن امضاء شده این سند را که دولت سوئد تصدیق‌کرده است برای حکومتهای تمام کشورهای عضو اتحادیه ویژه و در صورت درخواست،‌برای حکومت هر کشور دیگری ارسال خواهد کرد.

4 – مدیرکل این سند را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رساند.

5 – مدیرکل مراتب امضاء، سپردن اسناد، تصویب یا الحاق و هر اعلامیه‌ گنجانده شده در اسناد مزبور، لازم‌الاجراء‌شدن هر مقرره این سند، اطلاعیه‌های لغو و‌اطلاعیه‌های منطبق با مواد (3 ثالث)، (9 رابع)، (13)، بند (7) ماده (14) و بند (2) ماده (15) را به اطلاع حکومتهای تمام کشورهای عضو اتحادیه ویژه خواهد رساند.

ماده 18

(‌مقررات انتقالی)

1 – تا زمانی که اولین مدیرکل عهده‌دار این سمت شود، ارجاعات این سند به دفتر‌بین‌المللی سازمان یا مدیرکل، به ترتیب به‌عنوان ارجاع به اداره اتحادیه تشکیل شده‌توسط کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا مدیرآن تلقی خواهد شد.

2 – کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق‌نشده‌اند در صورت تمایل می‌توانند تا پنج سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن کنوانسیون‌تأسیس سازمان، حقوق مقرر در مواد (10) تا (13) این سند را به نحوی اعمال کنند که‌گویی ملتزم به مواد مزبور هستند. هر کشوری که مایل به اعمال حقوق مزبور باشد باید‌اطلاعیه‌ای کتبی در این باره به مدیرکل بدهد. این اطلاعیه از تاریخ وصول آن اعتبار قانونی‌خواهد یافت. کشورهای مزبور تا انقضای دوره مذکور، عضو مجمع تلقی خواهند شد.

پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید راجع به ‌ثبت بین‌المللی علائم تصویب شده در مادرید به ‌تاریخ 6 تیر 1368 (27 ژوئن 1989)
‌-پروتکل

ماده 1 – عضویت در اتحادیه مادرید
‌کشورهای عضو این پروتکل (‌که از این پس «‌کشورهای متعاهد» خوانده می‌شوند)‌ حتی اگر عضو موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم، بازنگری شده در‌استکهلم در سال 1346 (1967) و اصلاح شده در سال 1358 (1979) (که از این پس«‌موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) » خوانده می‌شود) نیستند و سازمانهای مذکور در جزء (ب)‌بند (1) ماده (14) که عضو این پروتکل هستند (‌که از این پس «‌سازمانهای متعاهد» خوانده‌می‌شوند) عضو همان اتحادیه‌ای خواهند بود که کشورهای عضو موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) در آن عضویت دارند. هرگونه اشاره‌ای در این پروتکل به «‌طرفهای متعاهد»‌ به‌عنوان کشورهای متعاهد و سازمانهای متعاهد تلقی خواهد شد.

ماده 2 – تضمین حمایت از طریق ثبت بین‌المللی

1 – در مواردی که تقاضانامه ثبت یک علامت به اداره یک طرف متعاهد تسلیم‌می‌شود یا علامتی در دفتر ثبت اداره یک طرف متعاهد ثبت می‌شود، شخصی که ‌تقاضانامه (‌که از این پس «‌تقاضانامه اصلی» خوانده می‌شود) یا این ثبت (که از این پس«‌ثبت اصلی» خوانده می‌شود) به نام اوست می‌تواند با رعایت مقررات این پروتکل، از‌طریق ثبت آن علامت در دفتر ثبت دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (‌که از‌این پس به ترتیب «‌ثبت بین‌المللی»، «دفتر ثبت بین‌المللی»، «‌دفتر بین‌المللی» و «‌سازمان»‌ خوانده می‌شوند)، حمایت از علامت خود در قلمرو طرفهای متعاهد را تضمین کند،‌مشروط بر اینکه :
‌یک – در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک کشور متعاهد تسلیم شده یا اداره‌مزبور، ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یا‌مقیم آن کشور متعاهد یا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد،
‌دو – در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک سازمان متعاهد تسلیم شده یا اداره‌مزبور، ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یک‌ کشور عضو آن سازمان متعاهد باشد یا در قلمرو آن سازمان متعاهد مقیم بوده یا دارای مقر‌واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد.

2 – تقاضانامه ثبت بین‌المللی (‌که از این پس «‌تقاضانامه بین‌المللی» خوانده‌می‌شود) از طریق اداره‌ای که تقاضانامه اصلی به آن تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت اصلی‌ را انجام داده است (‌که از این پس «‌اداره مبدأ» خوانده می‌شود) برحسب مورد، به دفتر‌بین‌المللی تسلیم خواهد شد.

3 – هرگونه اشاره‌ای در این پروتکل به یک «‌اداره» یا «‌اداره یک طرف متعاهد» ‌به‌عنوان اشاره به اداره‌ای تعبیر خواهد شد، که از جانب طرف متعاهد، مسؤول ثبت علائم‌است و هرگونه اشاره‌ای در این پروتکل به « علائم» به عنوان اشاره به علائم تجارتی و‌علائم خدماتی تعبیر خواهد شد.

4 – در این پروتکل، هرگاه طرف متعاهد یک کشور باشد، «‌قلمرو یک طرف‌متعاهد» به معنی قلمرو یک کشور است و در موردی که طرف متعاهد یک سازمان‌بین‌الدولی باشد به معنی قلمروئی است که معاهده تأسیس سازمان بین‌الدولی در آنجا ‌اعمال می‌شود.

ماده 3 – تقاضانامه بین‌المللی

1 – هر تقاضانامه بین‌المللی که طبق این پروتکل تسلیم شود در فرم تعیین شده در‌آیین‌نامه ارائه خواهد گردید. اداره مبدأ، گواهی خواهد کرد که مشخصات موجود در‌تقاضانامه بین‌المللی منطبق با مشخصاتی است که در زمان گواهی،‌در تقاضانامه اصلی یا‌ثبت اصلی، حسب مورد، موجود است. علاوه بر این، اداره مزبور موارد زیر را درج خواهد‌کرد :
‌یک – در مورد تقاضانامه اصلی، تاریخ و شماره آن تقاضانامه،
‌دو – در مورد ثبت اصلی، تاریخ و شماره آن ثبت و نیز تاریخ و شماره تقاضانامه‌ای‌ که ثبت اصلی از آن ناشی شده است اداره مبدأ همچنین تاریخ تقاضانامه بین‌المللی را ذکر‌خواهد کرد.

2 – متقاضی باید کالاها و خدماتی را که برای آنها، حمایت علامت درخواست‌شده است و نیز درصورت امکان، طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه‌بندی موافقتنامه‌ نیس راجع به طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم، قید کند. اگر‌متقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند، دفتر بین‌المللی، کالاها یا خدمات را در طبقات‌مناسب طبقه‌بندی خواهد کرد. دفتر بین‌المللی، طبقات اعلام شده از سوی متقاضی را با‌کمک اداره مبدأ کنترل خواهد کرد. در صورت بروز اختلاف بین اداره مزبور و دفتر‌بین‌المللی، نظر دفتر بین‌المللی ارجحیت خواهد داشت.

3 – اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید،از‌اوخواسته خواهد شد که:
‌یک – مراتب را قید کرده و اطلاعیه‌ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگهای مورد‌درخواست مشخص شده است به تقاضانامه بین‌المللی خود منضم نماید،
‌دو – به تقاضانامه بین‌المللی خود نسخه‌های رنگی علامت مذکور را ضمیمه کند که ‌به اطلاعیه‌هایی که از سوی دفتر بین‌المللی داده می‌شود پیوست خواهند شد. تعداد ‌نسخه‌های مزبور در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

4 – دفتر بین‌المللی بلافاصله علائمی را که طبق ماده (2) ثبت آنها تقاضا شده‌است، به ثبت خواهد رساند. ثبت بین‌المللی مزبور دارای همان تاریخ دریافت تقاضانامه ‌بین‌المللی در اداره مبدأ خواهد بود، مشروط بر اینکه دفتر بین‌المللی طی دو ماه پس از این‌تاریخ تقاضانامه بین‌المللی را دریافت کرده باشد. اگر تقاضانامه بین‌المللی ظرف مدت‌مزبور دریافت نشده باشد، ثبت بین‌المللی دارای تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ‌تقاضانامه بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده است. دفتر بین‌المللی بدون‌تأخیر، مراتب ثبت بین‌المللی را به اطلاع ادارات ذی‌نفع خواهد رساند. علائم ثبت شده‌ در دفتر ثبت بین‌المللی در نشریه‌ای ادواری که دفتر بین‌المللی منتشر می‌کند به چاپ‌خواهد رسید. چاپ علائم برمبنای مشخصاتی خواهد بود که درتقاضانامه بین‌المللی درج‌می‌شود.

5 – به‌منظور مطلع کردن عموم از علائم ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی، هر اداره‌طبق شرایط مقرر توسط مجمع که در ماده (10) به آن اشاره شده است (‌که از این پس«‌مجمع» خوانده می‌شود) تعدادی از نسخه‌های نشریه پیش‌گفته را به طور رایگان و‌تعدادی را همراه با تخفیف، از دفتر بین‌المللی دریافت خواهد کرد. اطلاعیه عمومی مزبور‌از نظر تمام طرفهای متعاهد کافی تلقی خواهد شد و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را‌نمی‌توان از مالک ثبت بین‌المللی درخواست کرد.

ماده 3 مکرر – اثر سرزمینی
‌حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی فقط به درخواست شخصی که تقاضانامه‌ بین‌المللی را تسلیم می‌نماید یا شخصی که مالک ثبت بین‌المللی است، به قلمرو هر طرف‌متعاهدی گسترش خواهد یافت. باوجود این، در مورد طرف متعاهدی که اداره آن، اداره‌مبدأ است، چنین درخواستی قابل طرح نخواهد بود.

ماده 3 ثالث – درخواست برای «‌گسترش قلمرو حمایت»

1 – هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی به قلمرو هر‌طرف متعاهد به طور خاص در تقاضانامه بین‌المللی ذکر خواهد شد.

2 – هرگونه درخواستی برای گسترش قلمرو را همچنین می‌توان متعاقب ثبت ‌بین‌المللی انجام داد. چنین درخواستی در فرم تعیین شده در آیین‌نامه ارائه خواهد شد.‌دفتر بین‌المللی درخواست مزبور را بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب را بدون تأخیر به‌ اطلاع اداره یا ادارات ذی‌ربط خواهد رساند. ثبت مزبور در نشریه ادواری که دفتر‌بین‌المللی منتشر می‌کند به چاپ خواهد رسید. این گسترش قلمرو از تاریخ ثبت آن در دفتر‌ثبت بین‌المللی نافذ خواهد بود، مدت اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین‌المللی‌مربوط به آن، خاتمه خواهد یافت.

ماده 4 – آثار ثبت بین‌المللی

1 –
‌الف – از تاریخ ثبت علامت یا ثبت انجام شده طبق مقررات مواد (3) و (3 ثالث)،‌ حمایت از علامت در هر یک از طرفهای متعاهد ذی‌مدخل به همان نحوی خواهد بود که‌در صورت تسلیم علامت مزبور به طور مستقیم به اداره این طرف متعاهد وجود ‌می‌داشت. اگر طبق بندهای (1) و (2) ماده (5)، هیچگونه رد درخواستی به دفتر‌بین‌المللی اعلام نشده باشد یا اینکه رد درخواست طبق ماده مزبور، متعاقباً پس گرفته شده‌باشد، از تاریخ مذکور، حمایت از علامت در قلمرو طرف متعاهد، به همان نحوی خواهد‌بود که در صورت ثبت علامت مزبور در اداره این طرف متعاهد وجود می‌داشت.
ب – ذکر طبقات کالاها و خدمات مقرر در ماده (3)، تعهدی برای طرفهای متعاهد ‌در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت، بوجود نخواهد آورد.

2 – هر ثبت بین‌المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4) کنوانسیون پاریس برای ‌حمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهد بود، بدون اینکه نیازی به رعایت تشریفات ‌مقرر در جزء (‌د) این ماده باشد.

ماده 4 مکرر – جانشینی ثبت بین‌المللی به جای ثبت ملی یا منطقه‌ای

1 – هرگاه علامت موضوع ثبت ملی یا منطقه‌ای در اداره یک طرف متعاهد،‌موضوع ثبت بین‌المللی نیز قرار بگیرد و هر دو ثبت به‌نام شخص واحدی باشند، چنین‌تلقی می‌شود که ثبت بین‌المللی جانشین ثبت ملی یا منطقه‌ای شده است، بدون اینکه‌هیچگونه لطمه‌ای به حقوقی که به دلیل ثبت‌های مذکور کسب شده‌اند وارد شود، مشروط ‌بر اینکه :
‌یک – حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی شامل طرف متعاهد مذکور طبق بندهای (1) و (2) ماده (3 ثالث) باشد،
‌دو – تمام کالاها و خدمات مندرج در ثبت ملی یا منطقه‌ای، همچنین در ارتباط با‌طرف متعاهد مذکور در ثبت بین‌المللی درج شده باشند،
‌سه – این گسترش حمایت، از تاریخ ثبت ملی یا منطقه‌ای نافذ شود.

2 – به مجرد درخواست، اداره مذکور در بند (1) ملزم خواهد بود که ثبت‌بین‌المللی را در دفاتر ثبتی خود، قید کند.

ماده 5 – رد و بی‌اعتبارکردن آثار ثبت بین‌المللی ‌در ارتباط با برخی از طرفهای متعاهد

1 – در مواردی که قوانین حاکم اجازه دهند، هر اداره طرف متعاهدی که توسط دفتر‌بین‌المللی از گسترش حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی به قلمرو این طرف متعاهد طبق‌بندهای (1) یا (2) ماده (3 ثالث) مطلع شده است، از این حق برخوردار خواهد بود که ‌طی اطلاعیه‌ای مبنی‌بر رد حمایت اعلام کند که نمی‌توان حمایت مزبور را در قلمرو این‌طرف متعاهد به علامتی اعطا کرد که مشمول گسترش موردنظر است. رد حمایت مذکور‌فقط می‌تواند بر دلایلی مبتنی باشد که طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌صنعتی، در مورد علامتی اعمال می‌شود که به طور مستقیم به اداره‌ای سپرده شده که رد‌موردنظر را اعلام می‌کند. باوجود این، نمی‌توان فقط به این دلیل که قوانین حاکم، ثبت را‌فقط در مورد تعداد محدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالاها یا خدمات اجازه‌می‌دهد، حمایت را کلاً یا حتی جزئاً رد کرد.

2 – الف – هر اداره‌ای که مایل به اعمال حق مذکور است باید مراتب رد را به دفتر‌بین‌المللی، همراه با توضیح کلیه دلایل رد، طی مدت مقرر در قانون حاکم بر آن اداره و با‌رعایت مفاد جزء‌های (ب) و (ج)، حداکثر تا قبل از انقضای یک سال از تاریخی که دفتر‌بین‌المللی اطلاعیه گسترش اشاره شده در بند (1) را برای آن اداره ارسال کرده است،‌اطلاع بدهد.

ب – علی‌رغم جزء (‌الف)، هر طرف متعاهد می‌تواند اعلام کند که برای ثبتهای‌ بین‌المللی انجام شده طبق این‌پروتکل، به جای مهلت یک ساله اشاره شده در جزء (‌الف)،‌هجده ماه درنظر گرفته می‌شود.

ج – در اعلامیه مزبور همچنین ممکن است تصریح شود که هرگاه رد حمایت ناشی‌از اعتراض به اعطای حمایت باشد، اداره طرف متعاهد مذکور می‌تواند رد مزبور را پس از‌انقضای مهلت هجده‌ماهه، برای دفتر بین‌المللی ارسال کند. این اداره در مورد هر ثبت‌بین‌المللی معین می‌تواند رد حمایت را پس از انقضای مهلت هجده‌ماهه، فقط به شرط‌رعایت مراتب زیر اطلاع دهد :
‌یک – اگر قبل از انقضای مهلت هجده‌ماهه، به دفتر بین‌المللی اطلاع داده باشد که‌پس از انقضای مهلت هجده ماهه نیز امکان اعتراض وجود دارد،
‌دو – اگر اطلاعیه رد حمایت مبتنی بر اعتراضی باشد که ظرف حداکثر هفت ماه‌پس از آغاز مدت اعتراض، ابلاغ شده است، چنانچه مدت اعتراض قبل از مهلت هفت‌ماهه مذکور خاتمه یابد، اطلاعیه را باید ظرف یک ماه پس از انقضاء مدت اعتراض ابلاغ‌ گردد.

د – هر اعلامیه‌ای طبق جزء‌های (ب) یا (ج) را می‌توان در اسناد اشاره شده در بند (2) ماده (14) صادر کرد و تاریخ نافذشدن اعلامیه مزبور همان تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن‌این پروتکل در مورد کشور یا سازمان بین‌الدولی صادرکننده اعلامیه خواهد بود. این‌اعلامیه را می‌توان بعداً نیز صادر نمود که در این صورت تاریخ نافذشدن آن در مورد هر‌ثبت بین‌المللی که تاریخ آن همان تاریخ نافذشدن اعلامیه یا تاریخی بعد از آن باشد، سه‌ماه پس از وصول آن از سوی مدیرکل سازمان (‌که از این پس «‌مدیرکل» خوانده می‌شود) یا‌هر تاریخ بعدی مذکور در اعلامیه خواهد بود.

هـ – به مجرد انقضای مدت ده سال از لازم‌الاجراء‌شدن این پروتکل، مجمع‌عمومی عملکرد سیستم ایجاد شده در جزء‌های (‌الف) تا (‌د) را بررسی خواهد کرد. پس از‌آن، می‌توان مفاد جزء‌های مزبور را با تصمیم مجمع عمومی که به اتفاق آراء گرفته می‌شود ‌اصلاح کرد.

3 – دفتر بین‌المللی بدون تأخیر، نسخه‌ای از اطلاعیه رد حمایت را برای مالک ثبت‌بین‌المللی ارسال خواهد کرد. مالک مزبور از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود که ‌در صورت تسلیم علامت مزبور به طور مستقیم به اداره‌ای که نظر رد خود را به اطلاع وی ‌رسانده است وجود می‌داشت. در مواردی که دفتر بین‌المللی اطلاعاتی را طبق جزء (‌یک) جزء (ج) بند (2) دریافت کرده باشد، بدون تأخیر، اطلاعات مذکور را برای مالک ثبت ‌بین‌المللی ارسال خواهد کرد.

4 – دفتر بین‌المللی دلایل رد یک علامت را به اطلاع هر طرف ذی‌نفعی که چنین ‌درخواستی را به‌عمل آورده است، خواهد رساند.

5 – هر اداره‌ای که درخصوص یک ثبت بین‌المللی معین، مراتب رد موقت یا قطعی‌را طبق بندهای (1) و (2) به اطلاع دفتر بین‌المللی نرسانده است در مورد آن ثبت‌بین‌المللی، مزایای ناشی از حق مقرر در بند (1) را از دست خواهد داد.

6 – مراجع ذی‌صلاح یک طرف متعاهد نمی‌توانند آثار یک ثبت بین‌المللی در‌قلمرو این طرف متعاهد را بی‌اعتبار اعلام کنند، مگر اینکه قبلاً مراتب در زمان مناسب‌به‌اطلاع مالک این ثبت بین‌المللی برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود. رد‌ اعتبار به دفتر بین‌المللی اطلاع داده خواهد شد.

ماده 5 مکرر

مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر علامت ‌مدارک کتبی درمورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک‌علامت، مانند نشانهای نجابت خانوادگی، تمثالها، امتیازات افتخاری، القاب، اسامی‌تجاری، اسامی اشخاصی غیرازاسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است‌ ادارات طرفهای متعاهد درخواست کنند از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی که از‌سوی اداره کشور مبدأ انجام می‌شوند، معاف خواهند بود.

ماده 5 ثالث 

رونوشتهای مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی، جستجو برای‌ موارد قابل پیش‌بینی، خلاصه‌هائی از دفتر ثبت بین‌المللی
1 – دفتر بین‌المللی به مجرد پرداخت وجهی که درآیین‌نامه تعیین می‌شود،‌رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی راجع به یک علامت مشخص را‌برای هر شخص درخواست کننده‌ای صادر خواهد کرد.
2 – دفتر بین‌المللی در صورت پرداخت هزینه، همچنین می‌تواند جستجوهائی را‌دربین علائمی که موضوع ثبت بین‌المللی هستند برای موارد قابل پیش‌بینی انجام دهد.
3 – خلاصه‌هائی از دفتر ثبت بین‌المللی که به منظور ارائه به یکی از طرفهای‌ متعاهد درخواست می‌شوند از هرگونه تسجیلی معاف خواهند بود.

ماده 6 – مدت اعتبار ثبت بین‌المللی، وابستگی و استقلال ثبت بین‌المللی .

1 – ثبت علامت در دفتر بین‌المللی برای مدت ده سال معتبر است و امکان‌ تجدید ثبت طبق شرایط مقرر در ماده (7) وجود دارد.

2 – به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین‌المللی، مشروط به ‌رعایت موارد زیر، ثبت مزبور از تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا از ثبت اصلی، بسته‌ به مورد، با رعایت مقررات آتی مستقل می‌گردد.

3 – اگر قبل از انقضای پنج سال از تاریخ ثبت بین‌المللی، تقاضانامه اصلی یا ثبت‌ ناشی از آن، یا ثبت اصلی، حسب مورد، پس گرفته شده، منقضی شده، صرفنظر شده یا‌مشمول یک تصمیم قطعی مبنی ‌بر رد، فسخ، لغو یا ابطال در ارتباط با تمام یا بعضی از‌کالاها و خدمات مندرج در ثبت بین‌المللی قرار گرفته باشد، حمایت ناشی از ثبت‌ بین‌المللی، اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، دیگر قابل استناد نخواهد‌بود. اگر در مواردی ؛
‌یک – تقاضای تجدیدنظر در مورد تصمیم رد آثار تقاضانامه اصلی،
‌دو – دعوائی که موضوع آن پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا فسخ، لغو یا ابطال ثبت‌ ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی است ، یا.
‌سه – اعتراض به تقاضانامه اصلی،
‌پس از انقضای دوره پنج ساله، منجر به یک تصمیم قطعی مبنی‌ بررد، فسخ، لغو، ابطال، یا ‌حکم مبنی‌بر پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی، بسته به مورد، ‌شده باشد به همین ترتیب عمل می‌شود، مشروط بر اینکه این تقاضای تجدیدنظر، دعوی‌ یا اعتراض پیش از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد. همچنین این موضوع ناظر بر‌مواردی است که اگر تقاضانامه اصلی پس گرفته شود یا از ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا‌ثبت اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله صرفنظر شود، مشروط بر اینکه در زمان پس‌گرفتن یا صرفنظرکردن، تقاضانامه یا ثبت مذکور موضوع رسیدگی‌های اشاره شده در‌جزء‌های (‌یک)، (‌دو) یا (‌سه) بوده و چنین رسیدگی‌هایی قبل از انقضای دوره مذکور آغاز‌شده باشد.

4 – اداره مبدأ، آن گونه که در آیین‌نامه مشخص شده است، واقعیتها و تصمیمات‌ مربوط طبق بند (3) را به اطلاع دفتر بین‌المللی خواهد رساند و دفتر بین‌المللی طبق‌آیین‌نامه مراتب را به طرفهای ذی‌نفع اطلاع خواهد داد و اطلاعات واصله را منتشر خواهد‌کرد. اداره مبدأ در مواردی که عملی باشد از دفتر بین‌المللی خواهد خواست که‌ حتی‌الامکان ثبت بین‌المللی را لغو کند و دفتر بین‌المللی طبق درخواست مزبور اقدام ‌خواهد کرد.

ماده 7 – تجدید ثبت بین‌المللی

1 – هر ثبت بین‌المللی را می‌توان برای مدت ده سال پس از انقضای مدت پیشین‌ تجدید کرد. این کار صرفاً از طریق پرداخت هزینه اصلی و با رعایت بند )7( ماده (8)، از‌طریق پرداخت هزینه‌های تبعی و تکمیلی مقرر در بند (2) ماده (8) انجام می‌شود.

2 – تجدید ثبت نمی‌تواند هیچگونه تغییری در آخرین شکل ثبت بین‌المللی‌ به ‌وجود آورد.

3 – شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین‌المللی با ارسال یادداشتی‌غیررسمی برای مالک ثبت بین‌المللی و در صورت وجود، نماینده او، تاریخ دقیق انقضاء را ‌یادآوری خواهد کرد.

4 – درصورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آیین‌نامه، اجازه استفاده از یک ‌مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین‌المللی اعطاء خواهد شد.

ماده 8 – هزینه‌های تقاضانامه و ثبت بین‌المللی

1 – اداره مبدأ به صلاحدید خود می‌تواند هزینه‌ای را که متقاضیان ثبت بین‌المللی‌ یا دارندگان ثبت بین‌المللی درخصوص تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی یا تجدید ثبت‌بین‌المللی پرداخت کند تعیین کرده و به نفع خود از آنها وصول نماید.

2 – ثبت علامت در دفتر بین‌المللی موکول به پیش‌پرداخت هزینه‌ای بین‌المللی‌ خواهد بود که با رعایت مفاد جزء (‌الف) بند (7) شامل موارد زیر خواهد بود:
‌یک – هزینه اصلی.
‌دو – هزینه تبعی برای هر طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی، بیش از سه طبقه، که کالاها ‌یا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جای می‌گیرند.
‌سه – هزینه تکمیلی برای هردرخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث) .

3 – باوجود این، هزینه تبعی مذکور در جزء (‌دو) بند (2) می‌تواند بدون واردکردن‌هیچگونه خدشه‌ای به تاریخ ثبت بین‌المللی، ظرف مدت تعیین شده در آیین‌نامه پرداخت‌ گردد، مشروط بر اینکه دفتر بین‌المللی تعداد طبقات کالاها یا خدمات را به‌طور قطعی‌ تعیین کرده یا مورد بحث قرار داده باشد. اگر به محض انقضای دوره مذکور، هزینه تبعی‌ پرداخت نشده یا متقاضی فهرست کالاها یا خدمات را به میزان موردنظر کاهش نداده‌ باشد، چنین تلقی خواهد شد که از پیگیری تقاضانامه بین‌المللی انصراف حاصل شده‌است.

4 – دفتر بین‌المللی درآمدهای سالانه از محل وصولی‌های گوناگون ناشی از ثبت‌بین‌المللی، به استثنای وصولی‌های حاصل از هزینه‌های مذکور در جزء‌های (‌دو) و (‌سه) ‌بند (2) را پس از کسر مخارج و هزینه‌های ضروری برای اجرای این پروتکل، میان طرفهای‌ متعاهد به طور مساوی تقسیم خواهد کرد.

5 – مبالغ حاصل از هزینه‌های تبعی مقرر در جزء (‌دو) بند (2)، در پایان هر سال‌بین طرفهای متعاهد ذی‌نفع تقسیم خواهد شد. این تقسیم به نسبت تعداد علائمی خواهد‌بود که در هر یک از طرفهای مزبور برای حمایت از آنها طی سال موردنظر تقاضانامه داده‌شده است. در مورد طرفهای متعاهدی که در آنجا بررسی صورت می‌گیرد تعداد فوق ‌ضرب در عدد ثابتی می‌گردد که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

6 – مبالغ حاصل از هزینه‌های تکمیلی مقرر در جزء (‌سه) بند (2)، طبق همان‌قواعد پیش‌بینی شده در بند (5) تقسیم خواهد شد.

7 – الف – هر طرف متعاهدی می‌تواند اعلام کند که در ارتباط با هر ثبت بین‌المللی که‌ نامش طبق ماده (3 ثالث) در آن ثبت ذکر شده است و در ارتباط با تجدید اینگونه ثبت‌ بین‌المللی، مایل است به جای سهم خود از درآمد حاصل از هزینه‌های تبعی و تکمیلی،‌ مبلغی را دریافت کند (‌که از این پس «‌هزینه جداگانه» خوانده می‌شود) که میزان آن در‌اعلامیه مزبور مشخص خواهد شد و در اعلامیه‌های بعدی قابل تغییر است، ولی این‌میزان نمی‌تواند بیشتر از معادل مبلغی باشد که اداره طرف متعاهد مذکور حق دریافت آن‌ را از متقاضی برای یک ثبت ده ساله دارد یا بیشتر از معادل مبلغی باشد که اداره طرف ‌متعاهد حق دریافت آن را از مالک ثبت برای تجدید ده ساله ثبت علامت در دفتر ثبت آن‌اداره دارد. مبلغ ذخیره شده حاصل از این رویه بین‌المللی از مبلغ فوق‌الذکر کسر می‌شود.‌در مواردی که این هزینه جداگانه پرداخت می‌شود،
‌یک – هیچ گونه هزینه تبعی مذکور در جزء (‌دو) بند (2) قابل پرداخت نخواهد بود،‌ تنها به این شرط که اسامی طرفهای متعاهدی که به‌موجب این جزء اعلامیه‌ای صادر‌کرده‌اند طبق ماده (3 ثالث) ذکر شده باشد،
‌دو – هیچ گونه هزینه تکمیلی مذکور در جزء (‌سه) بند (2) در رابطه با هر طرف‌ متعاهدی که اعلامیه‌ای را به موجب این جزء صادر کرده‌است، قابل پرداخت نخواهد بود.

ب – هر اعلامیه‌ای که طبق جزء (‌الف) صادر می‌شود می‌تواند در اسناد اشاره‌شده ‌در بند (2) ماده (14) درج گردد و تاریخ نافذشدن اعلامیه مزبور همان تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن این پروتکل درخصوص کشور یا سازمان بین‌الدولی صادرکننده اعلامیه ‌مزبور خواهد بود. چنین اعلامیه‌ای را می‌توان بعداً نیز صادر کرد که در این صورت،‌ اعلامیه مزبور سه ماه پس از وصول آن توسط مدیرکل، یا در هر تاریخ مؤخری که در‌اعلامیه ذکر شود، در مورد هر ثبت بین‌المللی که تاریخ آن همان تاریخ نافذشدن اعلامیه یا‌بعد از آن است، نافذ خواهد شد.

ماده 9 – ثبت تغییر در مالکیت ثبت بین‌المللی
‌دفتر بین‌المللی به درخواست شخصی که ثبت بین‌المللی به نام او صورت گرفته، یا‌به‌درخواست اداره ذی‌نفع به‌اعتبار سمت آن یا به درخواست یک شخص ذی‌نفع، هرگونه‌تغییر در مالکیت ثبت را در مورد تمام یا برخی از طرفهای متعاهد که در قلمرو آنها، ثبت‌مذکور نافذ است و در مورد تمام یا برخی از کالاها و خدماتی که در فهرست ثبت ذکر‌شده‌اند، در دفتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهد کرد، مشروط بر اینکه مالک جدید شخصی‌باشد که طبق بند (1) ماده (2)، حق تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی را داشته باشد.

ماده 9 مکرر – ثبت موضوعات خاص راجع به ثبت بین‌المللی
‌دفتر بین‌المللی در دفتر ثبت بین‌المللی موارد زیر را ثبت خواهد کرد :
‌یک – هر تغییر در نام یا نشانی مالک ثبت بین‌المللی،
‌دو – تعیین نماینده برای مالک ثبت بین‌المللی و هرگونه اطلاعات مربوط دیگر‌راجع به نماینده مذکور،
‌سه – هرگونه محدودیت در مورد کالاها یا خدمات مندرج در ثبت بین‌المللی در‌ارتباط با تمام یا برخی از طرفهای متعاهد،
‌چهار – هرگونه صرف‌ نظر کردن، لغو یا ابطال ثبت بین‌المللی در ارتباط با تمام یا‌برخی از طرفهای متعاهد،
‌پنج – هرگونه اطلاعات مربوط دیگری که در آیین‌نامه تصریح شده و راجع به‌حقوق علامتی است که موضوع ثبت بین‌المللی قرار گرفته است.

ماده 9 ثالث- هزینه‌های ثبت موارد خاص
‌هرگونه ثبتی طبق ماده (9) یا ماده (9 مکرر) ممکن است مشمول پرداخت هزینه‌ای‌ گردد.

ماده 9 رابع – اداره مشترک برای چند کشور متعاهد .

1 – اگر چند کشور متعاهد توافق کنند که مقررات داخلی خود درباره علائم را‌یکسان نمایند، می‌توانند به اطلاع مدیرکل برسانند که :
‌یک – اداره مشترکی جانشین ادارات ملی هر یک از آنها خواهد شد و
‌دو – کل قلمروهای مربوط به آنها، از نظر اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی که قبل از‌این ماده ذکر شده‌اند، و همچنین از نظر مقررات مواد (9 خامس) و (9 سادس)، به عنوان‌یک کشور واحد تلقی خواهد شد.

2 – اطلاعیه مذکور پس از سه ماه از تاریخی که مدیرکل آن را برای سایر طرفهای ‌متعاهد ارسال کرد، نافذ خواهد بود.

ماده 9 خامس- تبدیل ثبت بین‌المللی به تقاضانامه‌های ملی یا منطقه‌ای
‌در مواردی که ثبت بین‌المللی به درخواست اداره مبدأ طبق بند (4) ماده (6) برای‌ تمام یا بخشی از کالاها و خدمات مندرج در ثبت مذکور باطل می‌گردد، اگر شخصی که‌ مالک ثبت بین‌المللی بوده است، جهت ثبت همان علامت تقاضانامه‌ای به اداره هر یک از‌طرفهای متعاهد که در قلمرو آن ثبت بین‌المللی اعتبار داشت تسلیم کند، تقاضانامه مزبور‌به نحوی تلقی خواهد شد که گویی در تاریخ ثبت بین‌المللی طبق بند (4) ماده (3) یا در‌تاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند (2) ماده (3 ثالث) تسلیم شده است و اگر ثبت‌بین‌المللی دارای حق تقدم بوده باشد، ثبت اخیر از همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود،‌مشروط بر اینکه ؛
‌یک – تقاضانامه مزبور ظرف سه ماه پس از تاریخ ابطال ثبت بین‌المللی تسلیم شده‌باشد،
‌دو – کالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست کالاها و خدمات‌مشمول ثبت بین‌المللی در ارتباط با طرف متعاهد مربوط باشند.
‌سه – در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاکم، از جمله شرایط راجع به‌پرداخت هزینه‌ها رعایت شده باشند.

ماده 9 سادس- حمایت از موافقتنامه مادرید (‌استکهلم)

1 – در مواردی که درخصوص یک تقاضانامه بین‌المللی یا یک ثبت بین‌المللی‌معین، اداره مبدأ، اداره کشوری است که هم عضو این پروتکل و هم عضو موافقتنامه‌مادرید (‌استکهلم) است، مقررات این پروتکل در قلمرو هیچ کشور دیگری که عضو این‌پروتکل و همچنین عضو موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) است، تأثیری نخواهد داشت.

2 – مجمع می‌تواند پس از انقضای ده سال از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این پروتکل‌ولی نه قبل از انقضای پنج سال از تاریخی که در آن اکثریت کشورهای طرف موافقتنامه‌ مادرید (‌استکهلم) عضو این پروتکل شده‌اند، با اکثریت سه‌چهارم آراء، مشمول بند (1)‌ فوق را لغو یا حوزه آن را محدود کند. تنها آن دسته از کشورهائی که هم در موافقتنامه‌ مذکور و هم در این پروتکل عضویت دارند می‌توانند در رأی‌ گیری مجمع شرکت کنند.

ماده 10 – مجمع

1 – الف – طرفهای متعاهد در همان مجمعی عضویت خواهند داشت که کشورهای‌متعاهد موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) عضو آن هستند.

ب – هر طرف متعاهد دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که می‌تواند ازیاری‌ نمایندگان علی‌البدل، مشاورین و کارشناسان بهره‌مند شود.

ج – هزینه‌های هر هیئت نمایندگی به عهده طرف متعاهدی خواهد بود که آن را‌منصوب کرده است، مگر هزینه‌های مسافرت و مدد معاش تنها یک نماینده هر طرف‌ متعاهد که از صندوق اتحادیه پرداخت خواهد شد.

2 – مجمع علاوه بر وظایفی که طبق موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) به عهده دارد، ‌همچنین به امور زیر خواهد پرداخت :
‌یک – انجام کلیه امور راجع به اجرای این پروتکل.
‌دو – دادن دستوراتی به دفتر بین‌المللی راجع به تدارک فراهمایی‌های بازنگری این‌پروتکل، باتوجه مقتضی به اظهارنظرهای آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه که عضو این‌پروتکل نیستند.
‌سه – تصویب و اصلاح مقررات آیین‌نامه مربوط به اجرای این پروتکل.
‌چهار – انجام وظایف دیگری که طبق این پروتکل مقتضی باشد.

3 – الف – هر طرف متعاهدی دارای یک رأی در مجمع خواهد بود. در اموری که صرفاً‌به کشورهای عضو موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) مربوط می‌شود، طرفهای متعاهدی که‌عضو موافقتنامه مزبور نیستند حق رأی نخواهند داشت. از سوی دیگر در موضوعاتی که ‌صرفاً راجع به طرفهای متعاهد است، فقط طرفهای اخیرالذکر حق رأی خواهند داشت.

ب – نصف اعضای مجمع که دارای حق رأی در موضوع موردنظر باشند،‌حدنصاب لازم برای رأی‌گیری در مورد آن موضوع خاص را تشکیل می‌دهند.

ج – قطع نظر از مقررات جزء بند (ب) اگر در هر جلسه مجمع، تعداد اعضای مجمع‌که حق رأی در موضوع موردنظر دارند، کمتر از نصف ولی مساوی یا بیشتر از ثلث اعضای‌مجمع باشند که در آن موضوع موردنظر دارای حق رأی هستند، مجمع می‌تواند به استثنای‌تصمیمات راجع به آیین‌کار خود در سایر موارد تصمیم‌گیری کند. کلیه تصمیمات مزبور‌تنها در صورتی نافذ خواهند بود که شرایطی که از این پس مقرر می‌شوند رعایت شده‌باشند. دفتر بین‌المللی تصمیمات مذکور را برای آن دسته از کشورهای عضو مجمع که‌دارای حق رأی در آن موضوع هستند ولی نمایندگان آنها در جلسه حاضر نبوده‌اند ارسال‌خواهد کرد و از آنها خواهد خواست که ظرف سه ماه از تاریخ ارسال، رأی مثبت یا منفی یا‌ممتنع خود را کتباً اعلام کنند. اگر پس از انقضای مدت مزبور تعداد اعضایی که به طریق‌فوق رأی مثبت یا منفی یا ممتنع خود را اعلام داشته‌اند به تعدادی برسد که صرفاً دستیابی‌به حدنصاب در جلسه کمبود وجود داشته است، تصمیمات مزبور نافذ خواهند بود،‌مشروط بر اینکه در همان زمان، اکثریت موردنیاز هنوز هم با این تعداد حاصل باشد.

د – با رعایت مقررات جزء (‌هـ) بند (2) ماده (5) و بند (2) ماده (9 سادس)، ماده(12) و بند (2) ماده (13)، تصمیم‌گیری‌ها در مجمع براساس دوسوم آراء داده شده‌خواهد بود.

هـ – آراء ممتنع به عنوان رأی محاسبه نخواهند شد.

و – یک نماینده معرف یک عضو مجمع بوده و تنها می‌تواند یک رأی به نام آن‌بدهد.

4 – مجمع علاوه بر اجلاسهای عادی و فوق‌العاده به نحو مقرر در موافقتنامه‌ مادرید (‌استکهلم)، به درخواست یک چهارم اعضای مجمع که دارای حق رأی در مورد‌موضوعات پیشنهادی برای درج در دستور اجلاس هستند، به دعوت مدیرکل اجلاس‌فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. دستور کار اجلاس فوق‌العاده را مدیرکل تهیه خواهد کرد.

ماده 11 – دفتر بین‌المللی

1 – انجام ثبت بین‌المللی و وظایف مرتبط به آن، همچنین سایر تکالیف اداری،‌به‌موجب این پروتکل یا راجع به آن به عهده دفتر بین‌المللی خواهد بود.

2 –

الف – دفتر بین‌المللی طبق دستورات مجمع، برگزاری فراهمایی‌های بازنگری این‌پروتکل را تدارک خواهد کرد.

ب – دفتر بین‌المللی می‌تواند درباره تدارک فراهمایی‌های بازنگری، با سازمانهای‌بین‌الدولی و سازمانهای بین‌المللی غیردولتی مشورت کند.

ج – مدیرکل و اشخاصی که از سوی او تعیین می‌شوند، بدون داشتن حق رأی در‌مباحثات فراهمایی‌های مزبور شرکت خواهند کرد.

3 – دفتر بین‌المللی سایر وظایف محوله در ارتباط با این پروتکل را انجام خواهد‌داد.

ماده 12 – امور مالی
‌تا آنجا که به طرفهای متعاهد مربوط می‌شود، امور مالی اتحادیه تابع همان مقررات ‌مندرج در ماده (12) موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) خواهد بود، مشروط بر اینکه هرگونه ‌ارجاع به ماده (8) موافقتنامه مزبور به عنوان ارجاع به ماده (8) این پروتکل تلقی شود. به‌علاوه از لحاظ جزء (ب) بند (6) ماده (12) موافقتنامه مزبور، سازمانهای متعاهد به‌شرط ‌تصمیم به اتفاق آرای مغایر از سوی مجمع، در ردیف کشورهای دارای سهم‌الشرکه طبقه 1(‌یک) طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تلقی خواهند شد.

ماده 13 – اصلاح بعضی از مواد پروتکل

1 – پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (10)، (11) و (12) و ماده حاضر می‌تواند‌ به ابتکار هر طرف متعاهد یا مدیرکل باشد. مدیرکل پیشنهادهای مزبور را حداقل شش ماه‌قبل از بررسی آنها در مجمع، برای طرفهای متعاهد ارسال خواهد کرد.

2 – اصلاحات مواد مذکور در بند (1) فوق به تصویب مجمع خواهد رسید. این‌تصویب نیازمند رأی سه‌چهارم آرای داده شده خواهد بود، مشروط بر اینکه هرگونه‌اصلاح ماده (10) و بند حاضر بر مبنای چهارپنجم آرای داده شده باشد.

3 – هرگونه اصلاح مواد مذکور در بند (1) فوق، یک ماه پس از اینکه مدیرکل‌اطلاعیه‌های کتبی قبولی را که طبق روندهای قانون اساسی کشورهای مربوط صادر‌می‌شوند، از سوی سه‌چهارم کشورها و سازمانهای بین‌المللی مزبور که در زمان تصویب‌اصلاحیه عضو مجمع و دارای حق رأی نسبت به اصلاحیه بوده‌اند دریافت کرد،‌لازم‌الاجراء خواهد شد. هرگونه اصلاح این مواد که به نحو مزبور قبول شود، تمام کشورها‌و سازمانهای بین‌الدولی را که در زمان لازم‌الاجراء‌شدن اصلاحیه یا در تاریخ مؤخری،‌طرف متعاهد محسوب می‌شوند ملزم خواهد ساخت.

ماده 14 – عضویت در پروتکل، لازم‌الاجراء‌شدن

1 -الف – هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می‌تواند‌به عضویت این پروتکل درآید.

ب – به علاوه، هر سازمان بین‌الدولی نیز می‌تواند در صورت رعایت شرایط زیر‌به‌عضویت این پروتکل درآید :
‌یک – حداقل یکی از کشورهای عضو آن سازمان، عضو کنوانسیون پاریس برای‌حمایت از مالکیت صنعتی باشد،
‌دو – آن سازمان برای ثبت علائمی که دارای اثر قانونی در قلمرو سازمان مزبور‌هستند یک اداره منطقه‌ای داشته باشد، مشروط بر اینکه اداره مزبور مشمول اطلاعیه‌مندرج در ماده (9 رابع) نباشد.

2 – هر کشور یا سازمان اشاره شده در بند (1) فوق می‌تواند این پروتکل را‌امضاء‌کند. کشور یا سازمان مزبور در صورت امضای این پروتکل می‌تواند سند تصویب،‌قبولی یا تأیید این پروتکل را بسپارد یا اگر این پروتکل را امضاء نکرده استسند الحاق به‌این پروتکل را بسپارد.

3 – اسناد اشاره شده در بند (2) فوق به دبیرکل سپرده خواهند شد.

4 -الف – این پروتکل سه ماه پس از این که اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق‌سپرده شدند، لازم‌الاجراء خواهد گردید، مشروط بر اینکه حداقل یکی از اسناد مزبور را‌یک کشور عضو موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) و حداقل یکی دیگر از اسناد مزبور را‌کشوری که عضو موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) نیست یا هر یک از سازمانهای اشاره شده ‌در جزء (ب) بند (1) سپرده باشد.

ب – درخصوص هرکشور یا سازمان دیگر اشاره شده در بند (1)، این پروتکل سه‌ماه پس از اینکه موضوع تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق آن کشور یا سازمان به مدیرکل‌اطلاع داده شد، لازم‌الاجرا خواهد گردید.

5 – هر کشور یا سازمان اشاره شده در بند (1) فوق می‌تواند به هنگام سپردن اسناد‌تصویب، قبولی یا تأیید یا الحاق خود به این پروتکل اعلام کند که حمایت ناشی از هر ثبت‌بین‌المللی را که طبق این پروتکل و قبل از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن پروتکل مزبور برای آن‌کشور انجام شده است را نمی‌توان به کشور مزبور تسری داد.

ماده 15 – لغو

1 – این پروتکل بدون محدودیت زمانی معتبر خواهد بود.

2 – هر طرف متعاهدی می‌تواند با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل این‌پروتکل را لغو کند.

3 – لغو، یکسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیرکل اعتبار قانونی خواهد‌یافت.

4 – هیچ طرف متعاهدی حق لغو مذکور در این ماده را پیش از انقضای پنج سال از‌تاریخی که پروتکل حاضر در مورد آن طرف متعاهد لازم‌الاجراء شده است، اعمال ‌نخواهد کرد.

5 –

الف – در مواردی که علامت موضوع ثبت بین‌المللی، در تاریخ نافذشدن لغو در‌کشور یا سازمان بین‌الدولی لغوکننده معتبر باشد، مالک آن ثبت می‌تواند جهت ثبت همان‌علامت، تقاضانامه‌ای به اداره کشور یا سازمان بین‌الدولی لغوکننده تسلیم کند. تقاضانامه‌به نحوی تلقی خواهد شد که گویی در تاریخ ثبت بین‌المللی طبق بند (4) ماده (3) یا در‌تاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند (2) ماده (3 ثالث) تسلیم شده است و اگر ثبت‌بین‌المللی دارای حق تقدم باشد، ثبت اخیر از همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود،‌مشروط بر اینکه :
‌یک – تقاضانامه مزبور ظرف مدت دو سال از تاریخ نافذشدن لغو، تسلیم شده‌باشد.
‌دو – کالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست کالاها و خدمات‌مشمول ثبت بین‌المللی در ارتباط با کشور یا سازمان بین‌الدولی لغوکننده باشند.
‌سه – در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاکم، از جمله شرایط راجع به‌پرداخت هزینه‌ها رعایت شده باشد.

ب – مقررات جزء (‌الف) فوق همچنین در مورد هر علامتی اعمال خواهد شد که‌موضوع یک ثبت بین‌المللی نافذ در قلمرو طرفهای متعاهد غیر از کشور یا سازمان‌بین‌الدولی لغوکننده در تاریخی باشد که لغو اعتبار قانونی می‌یابد و مالک آن به دلیل لغو،‌دیگر حق تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی طبق بند (1) ماده (2) را ندارد.

ماده 16 – امضاء، زبانها، وظایف نگهدارنده سند

1 – الف – این پروتکل در نسخه‌ای واحد به زبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی‌امضاء خواهد شد و پس از خاتمه دوره افتتاح آن برای امضاء در مادرید، نزد مدیرکل‌سپرده خواهد شد. متون به هر سه زبان اعتبار یکسان خواهند داشت.

ب – مدیرکل متون رسمی این پروتکل را، پس از مشاوره با حکومت‌ها و‌سازمانهای ذی‌نفع، به زبانهای عربی، چینی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، پرتغالی و روسی و‌به زبانهای دیگری که ممکن است مجمع تعیین کند، تهیه خواهد کرد.

2 – این پروتکل تا تاریخ 10 دی 1368 (31 دسامبر 1989) در مادرید برای امضاء‌مفتوح خواهد ماند.

3 – مدیرکل دو نسخه از متن امضاء شده این پروتکل را که دولت اسپانیا تصدیق‌کرده است برای تمام دولتها و سازمانهای بین‌الدولی که به عضویت این پروتکل در می‌آیند‌ارسال خواهد کرد.

4 – مدیرکل این پروتکل را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رساند.

5 – مدیرکل مراتب امضاء، سپردن اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق،‌لازم‌الاجراشدن این پروتکل و اصلاحات آن، هر اطلاعیه لغو و هر اعلامیه پیش‌بینی شده‌ در این پروتکل را به اطلاع تمام دولتها و سازمانهای بین‌المللی که ممکن است به عضویت‌این پروتکل در آیند یا عضو آن هستند، خواهد رساند.

آیین‌نامه مشترک ‌موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل ‌مربوط به موافقتنامه مذکور
‌قابل اجراء از دهم آبانماه 1379 (‌اول نوامبر 2000)
فهرست مواد :
‌-فصل اول – مقررات عمومی
‌-ماده اول – اصلاحات اختصاری
‌-ماده دوم – مکاتبات با دفتر بین‌المللی
‌-ماده سوم – نمایندگی در دفتر بین‌المللی
‌-ماده چهارم – محاسبه محدودیت‌های زمانی
‌-ماده پنجم – خدمات نامنظم و نامرتب پستی و تحویل
‌-ماده ششم – زبانها
‌-ماده هفتم – ابلاغ برخی مدارک و شرایط لازم
‌-فصل دوم – اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی
‌-ماده هشتم – متقاضیان متعدد
‌-ماده نهم – مدارک لازم برای اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی
‌-ماده دهم – هزینه‌های قانونی مربوط به اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی
‌-ماده یازدهم – نقص‌های مربوط به مواردی غیر از موارد مربوط به طبقه‌بندی کالاها‌و خدمات و نحوه درج آنها
‌-ماده دوازدهم – نقص‌های مربوط به طبقه‌بندی کالاها یا خدمات
‌-ماده سیزدهم – نقص‌های مربوط به نحوه درج کالاها و خدمات
‌-فصل سوم – ثبت بین‌المللی
‌-ماده چهاردهم – ثبت علامت در دفاتر ثبت بین‌المللی
‌-ماده پانزدهم – تاریخ ثبت بین‌المللی در موارد خاص
‌-فصل چهارم – شرایط و مقتضیات حاکم در کشورهای متعاهد که برثبت بین‌المللی تأثیر ‌می‌گذارد
‌-ماده شانزدهم – مهلت اعلام مردودیت موقت در صورت وصول اعتراض
‌-ماده هفدهم – رد موقت درخواست و اعلام اعطاء حمایت
‌-ماده هجدهم – اخطارهای ناقص مبنی‌بر رد موقت
‌-ماده نوزدهم – ابطال در کشورهای متعاهد تعیین شده
‌-ماده بیستم – محدودیت حق تصرف مالک ثبت
‌-ماده بیستم مکرر – واگذاری حق اجازه استفاده
‌-ماده بیست و یکم – جایگزین کردن یک ثبت ملی یا منطقه‌ای با یک ثبت بین‌المللی
‌-ماده بیست و دوم – ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبدأ، ختم اعتبار ثبت حاصل از‌اظهارنامه مبدأ، یا ختم اعتبار ثبت مبدأ
‌-ماده بیست و سوم – تقسیم یا ادغام اظهارنامه ثبت مبدأ، تقسیم یا ادغام ثبت‌های‌بین‌المللی حاصل از آنها، یا تقسیم یا ادغام ثبت مبدأ
‌-فصل پنجم – تعیین متعاقب یک یا چند کشور، تغییرات
‌-ماده بیست و چهارم – تعیین یک کشور یا چند کشور پس از ثبت بین‌المللی
‌-ماده بیست و پنجم – درخواست ثبت تغییر، درخواست ثبت ابطال
‌-ماده بیست و ششم – نقص‌های مربوط به درخواست ثبت تغییر و ثبت ابطال ثبت
‌-ماده بیست و هفتم – ثبت و ابلاغ تغییر یا ابطال ثبت، ادغام ثبت بین‌المللی،‌اعلامیه‌ای مبنی‌بر اینکه تغییر در –مالکیت یا محدودیت فاقد اعتبار است
‌-ماده بیست و هشتم – تصحیح دفاتر ثبت بین‌المللی
‌-فصل ششم – تمدیدمدت
‌-ماده بیست و نهم – اعلام غیررسمی انقضاء مدت
‌-ماده سی‌ام – جزئیات مربوط به تمدید مدت
‌-ماده سی و یکم – ثبت تمدید مدت، ابلاغ آن و گواهینامه آن
‌-فصل هفتم – مجله و بانک اطلاعاتی
‌-ماده سی و دوم – مجله
‌-ماده سی و سوم – بانک اطلاعاتی الکترونیکی
‌-فصل هشتم – هزینه‌های رسمی
‌-ماده سی و چهارم – مبلغ و نحوه پرداخت هزینه‌ها
‌-ماده سی و پنجم – وجه رایج برای پرداخت هزینه‌ها
‌-ماده سی و ششم – معافیت از پرداخت
‌-ماده سی و هفتم – توزیع هزینه‌های متم[متمم] و هزینه‌های تکمیلی
‌-ماده سی و هشتم – واریز هزینه‌های انفرادی به حسابهای کشورهای متعاهد‌ مربوطه
‌-فصل نهم – موارد متفرقه
‌-ماده سی و نهم – استمرار اعتبار ثبت‌های بین‌المللی در برخی دولتهای جانشین
‌-ماده چهلم – لازم‌الاجراء‌شدن، مقررات انتقالی
‌-ماده چهل‌و یکم – دستورالعمل‌های اداری

فصل اول – مقررات عمومی

ماده یکم – اصطلاحات اختصاری
‌در این آیین‌نامه :

1- « موافقتنامه» یعنی موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت بین‌المللی علائم مورخ25 فروردین 1270 (14 آوریل 1891)، تجدیدنظر شده در استکهلم به تاریخ 23 تیر1346 (14 ژوئیه 1967) و اصلاح شده در تاریخ 6 مهر1358 (‌دوم اکتبر 1979).

2 – ‹‹پروتکل›› یعنی پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت‌بین‌المللی علائم مصوب 6 تیر 1368 (27 ژوئن 1989) در مادرید.

3 – «عضو متعاهد» یعنی هر کشوری که در موافقتنامه عضویت دارد یا هر دولت یا‌سازمان بین دولتی که در پروتکل عضویت دارد.

4 – «کشور متعاهد» یعنی عضو متعاهد که یک کشور است.

5 – «سازمان متعاهد» یعنی عضو متعاهدی که یک سازمان بین‌الدولی است.

6 – «ثبت بین‌المللی» یعنی ثبت یک علامت تجاری که حسب مورد تحت‌موافقتنامه یا پروتکل یا هر دو آنها انجام شده باشد.

7 – «اظهارنامه ثبت بین‌المللی» یعنی اظهارنامه‌ای برای ثبت بین‌المللی که بر‌حسب مورد تحت موافقتنامه یا پروتکل یا هر دو آنها تسلیم شده است.

8 – «اظهارنامه ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع موافقتنامه است» یعنی اظهارنامه ‌بین‌المللی که اداره مبدأ آن عبارت است از اداره :
– کشوری که مقید به رعایت مفاد موافقتنامه می‌باشد ولی مکلف به رعایت مفاد‌پروتکل نمی‌باشد یا،
– کشوری که مقید به رعایت مفاد موافقتنامه و پروتکل می‌باشد اگر کلیه کشورهای‌ تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین‌المللی مکلف به رعایت مفاد موافقتنامه باشند (‌اعم از‌اینکه کشورهای مذکور مکلف به رعایت مفاد پروتکل باشند یا خیر)

9 – «اظهارنامه ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع پروتکل است» یعنی اظهارنامه‌ بین‌المللی که اداره مبدأ آن عبارت است از اداره:
– کشوری که مکلف به رعایت مفاد پروتکل است و مکلف به رعایت مفاد‌موافقتنامه نمی‌باشد، یا
– متعلق به یک سازمان متعاهد است.
– متعلق به کشوری که مکلف به رعایت مفاد موافقتنامه و همچنین پروتکل است‌اگر در اظهارنامه ثبت بین‌المللی مراتب تعیین کشوری که مکلف به رعایت موافقتنامه است‌ قید نشده باشد،

10 – «اظهارنامه ثبت بین‌المللی که تابع موافقتنامه و پروتکل است» یعنی اظهارنامه ‌بین‌المللی که اداره مبدأ آن اداره کشوری است که مکلف به رعایت مفاد موافقتنامه و‌همچنین پروتکل است و اظهارنامه مذکور براساس یک ثبت تقاضا شده است و حاوی‌ مراتب تعیین کشورهای زیر است :
– تعیین حداقل یک کشور مقید به رعایت مفاد موافقتنامه (‌اعم از اینکه کشور‌مذکور ملزم و متعهد به رعایت مفاد پروتکل باشد یا خیر(
– تعیین حداقل یک کشور که مکلف به رعایت مفاد پروتکل باشد ولی مکلف به‌ رعایت مفاد موافقتنامه نباشد یا تعیین حداقل یک سازمان متعاهد.

11- « متقاضی» یعنی یک شخصیت حقوقی که اظهارنامه ثبت بین‌المللی به‌ نام او‌تسلیم شده است.

12- «شخصیت حقوقی» یعنی یک شرکت، مؤسسه یا سایر گروهها یا سازمانها که ‌تحت قوانین حاکم بر آن، قادر به تحصیل حقوق، قبول مسؤولیت و طرح دعوی در‌دادگاههای قانونی باشد یا بتوان علیه آنها اقامه دعوی نمود.

13 -«اظهارنامه مبدأ» یعنی اظهارنامه ثبت یک علامت که در اداره یک عضو‌متعاهد تسلیم شده و مبنای اظهارنامه ثبت بین‌المللی علائم است.

14 -« ثبت مبدأ» یعنی ثبت یک علامت تجاری که توسط اداره یک عضو متعاهد‌انجام شده و مبنای اظهارنامه ثبت بین‌المللی آن علامت می‌باشد.

15 -«تعیین» یعنی تقاضای توسعه حیطه حمایت (‌توسعه منطقه‌ای) طبق بند یک‌ یا دو ماده (3 مکرر) موافقتنامه یا بند یک یا دو ماده (3 مکرر) پروتکل، کلمه مذکور به‌ معنای توسعه‌ای که در دفاتر ثبت بین‌المللی ذکر شده است نیز می‌باشد.

16 -«عضو متعاهد تعیین شده» یعنی عضو متعاهدی که طبق بندهای یک یا دو‌ماده (3 مکرر) موافقتنامه یا بندهای یک یا دو ماده (3 مکرر) پروتکل برای آن تقاضای‌توسعه حمایت (‌توسعه منطقه‌ای) شده باشد و مراتب در دفتر ثبت بین‌المللی منعکس‌شده باشد.

17 -«عضو متعاهد که طبق موافقتنامه تعیین شده است» یعنی یک عضو متعاهد‌تعیین شده که طبق بندهای یک یا دو ماده (3 مکرر) موافقتنامه برای آن تقاضای حمایت (‌توسعه منطقه‌ای) شده باشد و مراتب در دفاتر ثبت بین‌المللی منعکس شده باشد.

17 مکرر – «‌عضو متعاهد که مراتب تعیین آن تابع موافقتنامه است» یعنی کشور‌متعاهدی که طبق موافقتنامه تعیین شده است یا هرگاه تغییر در مالکیت ثبت شده باشد و‌کشور متعاهد مالک تابع موافقتنامه باشد، کشور متعاهد تعیین شده‌ای که تابع موافقتنامه‌ است.

18 – «عضو متعاهد که طبق پروتکل تعیین شده است» یعنی عضو متعاهد تعیین‌شده که طبق بندهای یک یا دو ماده (3 مکرر) پروتکل برای آن تقاضای حمایت (‌توسعه‌منطقه‌ای) شده باشد و مراتب در دفاتر ثبت بین‌المللی منعکس شده باشد.

19 -«اخطار رد موقت» یعنی اعلامیه صادرشده توسط اداره عضو تعیین شده طبق‌بند یک ماده (5) موافقتنامه یا بند یک ماده (5) پروتکل.

19 مکرر – «‌ابطال» یعنی تصمیم اتخاذ شده توسط مقام صلاحیتدار (‌اعم از اداری‌یا قضایی) یک عضو متعاهد تعیین شده مبنی بر ابطال و رفع اثر یک ثبت بین‌المللی‌درخصوص کلیه یا بخشی از کالاها یا خدمات مشمول تعیین آن عضو متعاهد و در قلمرو‌آن.

20 -«مجله» یعنی مجله ادواری که در ماده (32) آیین‌نامه به آن اشاره شده است.

21 -«مالک» یعنی شخصیت حقوقی یا حقیقی که ثبت بین‌المللی به‌نام او در دفاتر‌ثبتی بین‌المللی انجام شده است.

22 – «طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری» یعنی طبقه‌بندی تحت موافقتنامه ‌وین برای طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم مورخ 22 خرداد 1352 (‌دوازدهم‌ژوئن 1973) .

23 – «طبقه‌بندی بین‌المللی کالا و خدمات» یعنی طبقه‌بندی تحت موافقتنامه نیس‌ درخصوص طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم مورخ 25 خرداد1336 (15 ژوئن 1957)، تجدیدنظر شده در استکهلم به تاریخ 23 تیر 1346 (14 ژوئیه1967) و درژنو به تاریخ 23 اردیبهشت1356 (13 مه 1977).

بند 24- «دفتر ثبت بین‌المللی» یعنی مجموعه رسمی داده‌های مربوط به ثبتهای ‌بین‌المللی که توسط دفتر بین‌المللی نگهداری می‌شوند که داده‌های مذکور بدون توجه به‌ وسائلی که در آن ذخیره می‌شوند، به اجازه یا تجویز موافقتنامه، پروتکل یا آیین‌نامه‌اجرائی آنها ضبط و ثبت شده‌اند.

25 – «اداره» یعنی اداره عضو متعاهد که مسؤولیت ثبت علائم را به‌عهده دارد، یا‌اداره مشترک که در ماده (9 رابع) موافقتنامه یا ماده (9 رابع) پروتکل یا هر دو آنها به آن‌اشاره شده است.

26 – «اداره مبدأ» یعنی اداره کشور مبدأ مندرج در بند (3) ماده (1) موافقتنامه و‌بند (2) ماده (2) پروتکل یا هر دو آنها برحسب مورد.

26 مکرر – «‌کشور عضو متعاهد مالک» یعنی؛
– کشور متعاهدی که اداره آن کشور همان اداره مالک است، یا
– هرگاه تغییر مالکیت ثبت شده باشد کشور متعاهد یا یکی از کشورهای متعاهدی ‌که در مورد آن مالک توانسته باشد شرایط مندرج در بند (2) ماده (1) و ماده (2) موافقتنامه ‌و یا ماده (2) پروتکل را جهت احراز مالکیت ثبت بین‌المللی رعایت کرده باشد.

27 -«فرم رسمی» یعنی فرمی که توسط دفتر بین‌المللی تهیه شده است یا هر فرم‌دیگری که دارای همان چارچوب و محتویات است.

28 – «هزینه‌های مقرره» یعنی هزینه‌های مربوطه که در لیست هزینه‌ها درج ‌شده‌اند.

29 – «دبیرکل» یعنی دبیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی.

30 – «دفتر بین‌المللی» یعنی دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی.

31 – «دستورالعمل‌های اداری» یعنی دستورالعمل‌های مندرج در ماده (41)‌ آیین‌نامه.

بند 24- «دفتر ثبت بین‌المللی» یعنی مجموعه رسمی داده‌های مربوط به ثبتهای ‌بین‌المللی که توسط دفتر بین‌المللی نگهداری می‌شوند که داده‌های مذکور بدون توجه به‌ وسائلی که در آن ذخیره می‌شوند، به اجازه یا تجویز موافقتنامه، پروتکل یا آیین‌نامه‌اجرائی آنها ضبط و ثبت شده‌اند.

ماده 2 – مکاتبات با دفتر بین‌المللی
‌کلیه مکاتبات ارسالی به دفتر بین‌المللی طبق شرایط مندرج در دستورالعمل‌های‌اداری انجام خواهند شد.

ماده 3 – نمایندگی در دفتر بین‌المللی

1 – (نماینده، نشانی نماینده، تعداد نمایندگان)

الف – متقاضی یا مالک می‌تواند نماینده‌ای در دفتر بین‌المللی داشته باشد.

ب – نشانی نماینده :
)1 -( درخصوص اظهارنامه‌های بین‌المللی که منحصراً تابع موافقتنامه هستند در‌حیطه قلمرو عضو متعاهد که ملزم به رعایت مفاد موافقتنامه است، خواهد بود.
(2) – درخصوص اظهارنامه‌های بین‌المللی که منحصراً تابع پروتکل هستند در‌حیطه قلمرو عضو متعاهد که ملزم به رعایت مفاد پروتکل است، خواهد بود.
(3)- درخصوص اظهارنامه‌های بین‌المللی که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل‌هستند در حیطه قلمرو یک عضو متعاهد خواهد بود.
(4)- درخصوص یک ثبت بین‌المللی، درحیطه قلمرو یک عضو متعاهد خواهد‌بود.

ج – متقاضی یا مالک می‌توانند فقط یک نماینده داشته باشند. هرگاه چندین‌نماینده منصوب شده باشند، فقط اولین نماینده‌ای که در فهرست مربوطه ذکر شده است‌به عنوان نماینده تلقی و در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد.

د – هرگاه یک شرکت یا اداره متشکل از چندین وکیل یا عامل ثبت علائم و‌اختراعات به‌عنوان نماینده به دفتر بین‌المللی معرفی شده باشد، شرکت یا اداره مذکور‌به‌عنوان نماینده تلقی خواهد شد.

2 – (منصوب کردن نماینده)

الف – نصب نماینده می‌تواند در اظهارنامه بین‌المللی انجام شود یا می‌توان این کار‌را هنگام تعیین متعاقب یا از طریق درخواستی طبق ماده (25) آیین‌نامه انجام داد.

ب – نصب نماینده می‌تواند از طریق مکاتبات جداگانه که ممکن است به یک یا‌چند اظهارنامه بین‌المللی یا ثبت بین‌المللی خاص و یا به کلیه اظهارنامه‌های بین‌المللی یا‌ثبت بین‌المللی آتی متقاضی یا مالک مربوط باشند، انجام گیرد. مکاتبات ذکر شده باید از‌طریق افراد زیر به دفتر بین‌المللی تسلیم شوند :
(1) – توسط متقاضی، مالک یا نماینده تعیین شده.
(2) – توسط اداره کشور متعاهد مالک، یا
‌مکاتبات یادشده باید توسط متقاضی، یا مالک یا اداره‌ای که از طریق آن تسلیم‌ می‌گردد امضاء شده باشد.

3 – (منصوب کردن نماینده به صورت ناقص یا خلاف قاعده(
‌الف – هرگاه نشانی نماینده در محدوده قلمرو ذکرشده در بند (1) (ب( این ماده ‌نباشد، دفتر بین‌المللی مراتب تعیین نماینده را باطل اعلام خواهد کرد و مراتب را به‌متقاضی یا مالک، نماینده مذکورواگر فرستنده یا ارسال کننده درخواست ثبت نمایندگی‌یک اداره باشد، به اداره مذکور عیناً اطلاع خواهد داد.
ب – هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد که مراتب نصب یک نماینده مفاد بند (2)‌فوق را رعایت نکرده است، مراتب را به متقاضی یا مالک، نماینده مذکور و اگر فرستنده‌درخواست ثبت نمایندگی یک اداره باشد، به اداره مذکور عیناً اطلاع خواهد داد.
ج – مادامی که الزامات مربوطه طبق مفاد بند (1) (ب) و همچنین بند (2) این ماده ‌رعایت نشده باشد، دفتر بین‌المللی کلیه مکاتبات لازم را به شخص متقاضی یا مالک‌ارسال خواهد کرد.

4 – (ثبت و اعلام ثبت نصب یک نماینده، تاریخ آغاز اعتبار نصب نمایندگی)
‌الف – هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد که مراتب نصب نمایندگی با رعایت‌کلیه شرایط مربوط انجام شده است، مراتب نصب نمایندگی توسط مالک یا متقاضی را با‌ذکر نام و نشانی نماینده در دفاتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهد کرد. در اینگونه موارد، تاریخ‌آغاز اعتبار نمایندگی تاریخی خواهد بود که دفتر بین‌المللی اظهارنامه ثبت بین‌المللی،‌مراتب «‌تعیین متعاقب» یا درخواست یا هرگونه مکاتبات جداگانه که در آنها نماینده نصب‌شده است را در آن تاریخ دریافت کرده است.
ب – دفتر بین‌المللی مراتب ثبت ذکر شده در جزء (‌الف) را عیناً به متقاضی یا مالک‌و همچنین نماینده او اطلاع خواهد داد. هرگاه مراتب نصب نماینده از طریق مکاتبات‌ جداگانه ارسالی توسط یک اداره صورت گرفته باشد، دفتر بین‌المللی مراتب ثبت‌نمایندگی را به اداره مذکور نیز ابلاغ خواهد کرد.

5 – (تأثیر نصب یک نماینده)

الف – به غیر از مواردی که در این آیین‌نامه خلاف آن مقرر شده باشد، امضاء یک‌نماینده ثبت شده طبق بند (4) (ب) این ماده، به منزله امضاء متقاضی یا مالک خواهد بود.

ب – به غیر از مواردی که در این آیین‌نامه صریحاً ذکر شده است دعوت‌نامه،‌اخطاریه یا هرگونه مکاتبات دیگر باید به متقاضی یا مالک و همچنین نماینده او ارسال‌گردد، دفتر بین‌المللی هرگونه دعوت‌نامه، اخطاریه یا هرگونه مکاتبات دیگر که در غیاب‌نماینده قانونی باید به متقاضی یا مالک ارسال می‌شد را به نماینده قانونی مذکور در بند(4)(‌الف) این ماده ارسال خواهد کرد، هرگونه دعوت‌نامه، اخطاریه یا هرگونه مکاتبات دیگر‌که به این ترتیب به نماینده قانونی ابلاغ و ارسال گردد دارای همان تأثیر و اعتباری است که‌هنگام ارسال و ابلاغ به مالک یا متقاضی خواهد داشت.

ج – کلیه مکاتبات که از جانب نماینده‌ای که طبق بند (4) (‌الف) این ماده ثبت شده‌است به دفتر بین‌المللی ارسال می‌گردد، دارای همان تأثیر و اعتباری است که اگر از جانب‌مالک یا متقاضی ارسال می‌شد، از آن برخوردار می‌گردید.

6 – (ابطال ثبت، تاریخ اجرای ابطال)

الف – هرگونه نمایندگی که طبق بند (4) (‌الف) این ماده ثبت شده است درصورت‌وصول درخواست کتبی از جانب متقاضی، مالک یا نماینده قانونی که توسط آنها امضاء‌شده باشد، باطل خواهد شد. هرگاه نماینده جدیدی منصوب شود یا درصورتی که‌تغییری در مالکیت ثبت ایجاد شود و نماینده‌ای توسط مالک جدید ثبت بین‌المللی‌منصوب نشده باشد، مراتب نمایندگی توسط دفتر بین‌المللی به‌اعتبار مقام و سمت آن،‌باطل خواهد شد.

ب – مشروط بر رعایت جزء (ج)، مراتب ابطال نمایندگی از تاریخ دریافت‌مکاتبات مربوط توسط دفتر بین‌المللی معتبر و نافذ خواهد بود.

ج – هرگاه مراتب ابطال نمایندگی توسط نماینده درخواست گردد، ابطال از یکی از‌تاریخ‌های زیر که مقدم بر دیگری باشد، معتبر و نافذ خواهد بود.
(1) – تاریخی که در آن تاریخ دفتر بین‌المللی مکاتبات مبنی بر نصب نماینده جدید‌را دریافت نماید.
(2)- تاریخ انقضاء مدت دو ماه پس از دریافت درخواستی از جانب نماینده‌مبنی‌بر تقاضای ابطال نمایندگی.
‌تا تاریخ ابطال نمایندگی، کلیه مراسلات و مکاتبات مذکور در بند (5) (ب) این ماده‌توسط دفتر بین‌المللی به متقاضی یا مالک و همچنین نماینده او ارسال خواهد شد.

د – بلافاصله پس از دریافت درخواست ابطال نمایندگی از جانب نماینده، دفتر‌بین‌المللی مراتب را عیناً به متقاضی یا مالک اعلام خواهد کرد و نسخه‌هائی از کلیه‌مکاتبات ارسال شده به نماینده و همچنین ارسال شده از جانب دفتر بین‌المللی به نماینده‌را که ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ اعلامیه مذکور ارسال شده‌اند به این اعلامیه‌ ضمیمه کرده و ارسال خواهد کرد.

هـ – پس از مشخص‌شدن تاریخ ثبت ابطال نمایندگی، دفتر بین‌المللی مراتب ابطال‌نمایندگی را عیناً به نماینده‌ای که نمایندگی او باطل شده است، به متقاضی و مالک مربوط‌وهرگاه مراتب نصب نماینده توسط اداره‌ای انجام شده باشد، به آن اداره ابلاغ خواهد کرد.

ماده 4 – محاسبه محدودیتهای زمانی

1- (دوره‌های زمانی که به صورت سال ذکر می‌شوند) هر دوره زمانی که به صورت‌سال ذکر شده است در سال بعدی، در ماهی با همان نام و روزی با همان عدد که واقعه‌مربوطه در آن ماه و روز اتفاق افتاده و مدت زمان مقرر از آن روز آغاز شده است، منقضی‌خواهد گردید. به استثناء مواردی که آغاز دوره زمانی 29 فوریه باشد و در سال بعدی ماه‌فوریه 28 روزه باشد، در این صورت دوره زمانی مذکور در تاریخ 28 فوریه برابر با 9 اسفند ‌منقضی خواهد شد.

2 – (دوره‌های زمانی که به‌صورت ماه ذکر می‌شوند) هر دوره زمانی که به صورت‌ماه ذکر شده است در ماه بعدی و در روزی با همان عدد روزی که واقعه در آن روز اتفاق‌افتاده و مدت زمان مقرر از آن روز آغاز شده است منقضی خواهد گردید به استثناء‌مواردی که ماه بعدی دارای روزی با همان عدد نباشد، در این صورت دوره مذکور در پایان‌آن ماه منقضی خواهد شد.

3 – (دوره‌های زمانی که به روز ذکر می‌شوند) محاسبه هر دوره زمانی که به روز ذکر‌می‌شود از یک روز پس از روزی که رویداد مربوطه اتفاق افتاده است آغاز و پس از گذشت‌تعداد روزهای تعیین شده پایان خواهد یافت.

4 – (انقضاء در روزی که در آن روز دفتر بین‌المللی یا یک اداره برای عموم تعطیل‌است) اگر دوره‌ای زمانی در روزی خاتمه یابد که در آن روز دفتر بین‌المللی یا اداره مربوطه‌برای عموم تعطیل است، دوره مذکور، با وجود بندهای (1) الی (3) این ماده، در اولین‌روز کاری پس از تعطیلی مذکور، منقضی خواهد شد.

5- (ذکر تاریخ انقضاء) در کلیه مکاتباتی که در آنها دفتر بین‌المللی یک محدوده یا‌دوره زمانی را ابلاغ می‌نماید، دفتر مذکور باید تاریخ انقضاء مدت مذکور را طبق بندهای (1) الی (3) این ماده قید نماید.

ماده 5 – خدمات نامنظم و نامرتب پستی و تحویل

1- (مراسلات و مکاتباتی که از طریق پست ارسال می‌شوند.)
‌هرگاه یک شخص ذی‌نفع قادر نباشد ظرف مدت مقررمکاتباتی یا مراسلاتی را‌برای دفتر بین‌المللی از طریق پست ارسال نماید، اگر شخص مذکور بتواند دلایل و مدارک‌ کافی دال بر وجود موارد زیر را به دفتر بین‌المللی ارائه نماید، مراتب تأخیر وی عفو خواهد‌شد:

1) – مدارک و دلایلی دال بر اینکه مکاتبات مربوطه حداقل پنج روز قبل ازانقضاء‌ مهلت مقرر ارسال شده‌اند یا مدارک و دلایلی دال بر اینکه ظرف ده روز قبل از انقضاء‌مهلت مقرر، خدمات پستی مربوطه به دلیل بروز جنگ، انقلاب، اغتشاش، اعتصاب،‌بلایای طبیعی یا دلایل مشابه فعالیت خود را متوقف کرده است و اینکه مکاتبات مربوطه‌حداکثر قبل از پایان پنج روز پس از آغاز خدمات پستی ارسال شده‌اند،

2)- مدارکی دال بر اینکه اطلاعات مربوط به ارسال مکاتبات یا مراسلات توسط‌خدمات پستی در هنگام ارسال آنها در دفاتر مربوطه ثبت شده‌اند.

3)- هنگامی که کلیه خدمات پستی در مواقع عادی ظرف مدت دو روز از تاریخ ‌ارسال به دست دفتر بین‌المللی نمی‌رسند، مدارک دال بر اینکه مکاتبات مربوط از طریق‌خدمات پستی ارسال شده است که از طریق آن عموماً ظرف مدت دو روز از تاریخ ارسال‌به دست دفتر بین‌المللی می‌رسد یا اینکه به وسیله پست هوائی ارسال شده‌اند.

2- (مراسلات و مکاتباتی که از طریق سیستم تحویل فوری ارسال می‌شوند(
‌هرگاه یک شخص ذی‌نفع قادر نباشد ظرف مدت مقرر مکاتباتی یا مراسلاتی را‌برای دفتر بین‌المللی از طریق «‌یک سیستم خدمات تحویل فوری» ارسال نماید، اگر‌شخص مذکور بتواند دلایل و مدارک کافی دال بر وجود موارد زیر را به دفتر بین‌المللی ارائه‌نماید، مراتب تأخیر وی عفو خواهد شد:

1) – مدارک و دلایلی دال بر اینکه مکاتبات مربوط حداقل پنج روز قبل از انقضاء‌مهلت مقرر ارسال شده‌اند یا مدارک و دلایلی دال بر اینکه ظرف ده روز قبل از انقضاء‌مهلت مقرر، خدمات تحویل فوری به دلیل بروز جنگ، انقلاب، اغتشاش، اعتصاب،‌بلایای طبیعی یا دلایل مشابه فعالیت خود را متوقف کرده است و اینکه مکاتبات مربوطه‌حداکثر قبل از پایان پنج روز پس از آغاز خدمات پستی ارسال شده‌اند.

2) – مدارکی دال بر اینکه اطلاعات مربوط به ارسال مکاتبات یا مراسلات توسط‌ خدمات پستی در هنگام ارسال آنها در دفاتر مربوطه ثبت شده‌اند.

3- (محدودیت زمانی برای عفو) عدم رعایت مهلت‌های مقرر شده در این ماده‌تنها در مواردی بخشوده می‌شوند که مدارک یا مستندات مذکور در بندهای (1) یا (2) و‌مکاتبات و نامه‌ها یا نسخه‌های ثانی آنها حداکثر قبل از شش ماه پس از انقضاء مهلت مقرر‌توسط دفتر بین‌المللی دریافت گردد.

4 – (اظهارنامه ثبت بین‌المللی و مراتب تعیین متعاقب) هرگاه دفتر بین‌المللی‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی یا مراتب تعیین متعاقب را پس از انقضاء مدت دو ماهه مندرج ‌در بند (4) ماده (3) موافقتنامه، بند (4) ماده (3 ( پروتکل و بند (6) (ب) ماده (24) این‌آیین‌نامه دریافت نماید، و اداره مربوطه اعلام نماید که تأخیر در دریافت در نتیجه شرایط و‌مقتضیات مندرج در بندهای (1) یا (2) این ماده صورت گرفته است، مفاد بندهای (1) یا(2) یا (3) صادق خواهند بود.

ماده 6 – زبانها

1 -( اظهارنامه ثبت بین‌المللی)
‌الف – کلیه اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع موافقتنامه هستند به زبان‌فرانسه تنظیم خواهند شد.
ب – کلیه اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع پروتکل یا پروتکل و‌همچنین موافقتنامه هستند بنابر تصمیم اداره مبدأ به زبان فرانسه یا انگلیسی تنظیم‌خواهند شد یعنی به عبارت دیگر اداره مبدأ اجازه خواهد داد متقاضی یکی از دو زبان‌فرانسه یا انگلیسی را انتخاب نماید.

2 – (سایر مکاتبات به غیر از اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی)

الف – کلیه مکاتبات مربوط به اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع ‌موافقتنامه هستند یا ثبتهای بین‌المللی ناشی از اینگونه اظهارنامه‌ها، مشروط بر رعایت‌مفاد بند (2) (5) ماده (17) و بند (3) همان ماده این آیین‌نامه، به زبان فرانسه خواهد بود‌ به استثناء مواردی که ثبت بین‌المللی ناشی از اظهارنامه بین‌المللی که منحصراً تابع‌موافقتنامه بوده است مشمول تعیین متعاقب طبق پروتکل باشد، در این صورت مفاد جزء(ب) همین بند صادق خواهد بود.

ب – هرگونه مکاتبات انجام شده مرتبط با اظهارنامه ثبت بین‌المللی که منحصراً‌ تابع پروتکل یا پروتکل و همچنین موافقتنامه هستند یا ثبت بین‌المللی ناشی از آن، ‌مشروط به رعایت بند (2) (5) ماده (17) و بند (3( همان ماده این آیین‌نامه ؛
(1) – هرگاه مکاتبات مذکور توسط متقاضی یا مالک یا از طریق یک اداره به دفتر‌بین‌المللی ارسال شده باشد به زبان انگلیسی یا فرانسه خواهد بود.
(2) – هرگاه مکاتبات انجام شده حاوی اعلامیه‌ای مبنی‌بر قصد استفاده از علامت‌باشد که طبق بند (5) (‌و) ماده (9) آیین‌نامه به اظهارنامه ثبت بین‌المللی یا طبق شق (ب)(1) بند (3) ماده (24) آیین‌نامه به درخواست تعیین متعاقب ضمیمه می‌گردد، مکاتبات‌مذکور باید به هر زبانی که در بند (2) ماده (7) آیین‌نامه مقرر شده است تنظیم شوند.
(3) – هرگاه مکاتبات انجام شده اعلامیه‌ای یا اخطاریه‌ای باشد که توسط دفتر‌بین‌المللی صادر و به اداره‌ای خطاب شده است، مکاتبات مذکور باید به همان زبانی‌تنظیم شوند که اظهارنامه ثبت بین‌المللی تنظیم شده است مگر اینکه اداره مذکور به دفتر‌بین‌المللی اعلام کرده باشد که کلیه اخطارها باید به زبان انگلیسی باشند یا کلیه اخطارها‌باید به زبان فرانسه باشند، هرگاه اخطار یا اعلامیه‌ای که دفتر بین‌المللی صادرکرده است در‌مورد ثبت بین‌المللی یک علامت در دفاتر ثبتی بین‌المللی باشد، اعلامیه مذکور زبانی که‌اظهارنامه بین‌المللی به آن زبان توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده است را منعکس‌ خواهد کرد.
4 – هرگاه مکاتبات انجام شده اعلامیه یا اخطاری باشد که توسط دفتر بین‌المللی‌صادر و به متقاضی یا مالک خطاب شده است، مکاتبات مذکور باید به همان زبانی تنظیم‌شوند که اظهارنامه بین‌المللی تنظیم شده است مگر اینکه باوجود اینکه اظهارنامه‌بین‌المللی به زبان فرانسه تنظیم شده است متقاضی یا مالک صریحاً اعلام کرده باشد که‌مایل است چنین مکاتبات (‌اعلامیه یا اخطار) را به زبان انگلیسی دریافت کند، یا برعکس‌یعنی باوجود اینکه اظهارنامه بین‌المللی به زبان انگلیسی تنظیم شده است، متقاضی یا‌مالک صریحاً اعلام کرده باشد که مایل است چنین مکاتبات (‌اعلامیه یا اخطار) را به زبان‌فرانسه دریافت کند.

3 – (ثبت و انتشار آگهی)

الف – هرگاه اظهارنامه بین‌المللی منحصراً تابع موافقتنامه باشد، مراتب ثبت در‌دفاتر ثبتی بین‌المللی، انتشار آگهی ثبت بین‌المللی حاصل از آن در مجله و هرگونه‌داده‌های دیگر که طبق این آیین‌نامه درخصوص ثبت بین‌المللی مذکور باید آگهی شوند، به ‌زبان فرانسه خواهند بود.

ب – هرگاه اظهارنامه بین‌المللی منحصراً تابع پروتکل یا پروتکل و همچنین‌ موافقتنامه باشد، مراتب ثبت در دفاتر ثبتی بین‌المللی و انتشار آگهی ثبت بین‌المللی‌حاصل از آن در مجله و هرگونه داده‌های دیگر که طبق این آیین‌نامه درخصوص ثبت‌بین‌المللی مذکور باید آگهی شوند به زبان فرانسه و انگلیسی خواهند بود. مراتب ثبت و‌آگهی ثبت بین‌المللی زبانی که به آن زبان اظهارنامه بین‌المللی مذکور توسط دفتر بین‌المللی‌دریافت شده است را منعکس خواهد کرد.

ج – اگر مراتب تعیین متعاقب که طبق پروتکل انجام شده است، اولین تعیین ‌متعاقب است که طبق پروتکل در خصوص ثبت بین‌المللی معین انجام پذیرفته است، دفتر‌بین‌المللی به همراه انتشار آگهی مراتب مذکور در مجله، ثبت بین‌المللی را به زبان انگلیسی‌منتشر خواهد کرد و ثبت بین‌المللی را مجدداً به زبان فرانسه منتشر خواهد کرد. پس از آن،‌مراتب تعیین متعاقب در دفاتر ثبت بین‌المللی به زبان فرانسه و انگلیسی ثبت خواهد شد.‌ مراتب ثبت در دفتر ثبت بین‌المللی و همچنین انتشار هرگونه داده‌هائی که باید تحت این‌آیین‌نامه درخصوص ثبت بین‌المللی ثبت و سپس در مجله منتشر شوند، به زبانهای ‌انگلیسی و فرانسه انجام خواهند شد.

4 – (ترجمه)

الف – مدارک و اسنادی که برای تهیه اخطاریه یا اعلامیه‌های موضوع بند (2) (ب)(3) و (4) این ماده و همچنین برای ثبت و نشر آگهی طبق بند (3) (ب) و (ج) این ماده‌ ضروری هستند، توسط دفتر بین‌المللی از زبان فرانسه به انگلیسی یا از انگلیسی به فرانسه‌ ترجمه خواهند شد. متقاضی یا مالک، می‌تواند یک نسخه ترجمه پیشنهادی از هر متنی که‌در اظهارنامه بین‌المللی یا تقاضای تعیین متعاقب ذکر شده است تهیه و به اظهارنامه یا‌تقاضای مزبور ضمیمه نماید اگر به نظر دفتر بین‌المللی ترجمه پیشنهادی مذکور صحیح‌نباشد، دفتر بین‌المللی از متقاضی یا مالک دعوت خواهد کرد تا نظر خود را در مورد‌ تصحیحات لازم ارائه نماید و ظرف یک ماه پس از دعوت مذکور نسبت به اصلاح ترجمه‌ اقدام خواهد کرد.

ب – باوجود جزء (‌الف) فوق، دفتر بین‌المللی علامت را ترجمه نخواهد کرد.‌هرگاه، طبق بند (4) ب (3) ماده (9) یا بند (3) (ج) ماده (24) این آیین‌نامه، متقاضی یا‌مالک ترجمه یا ترجمه‌هائی از علامت را ارائه دهد، دفتر بین‌المللی صحت چنین‌ترجمه‌هائی را کنترل نخواهد کرد.

ماده 7 – ابلاغ برخی شرایط و مدارک لازم

1 – (حذف شد).

2 – (قصد استفاده از علامت)
‌هرگاه یک عضو متعاهد، به عنوان کشور عضوی که طبق پروتکل تعیین شده است،‌اعلامیه‌ای مبنی‌بر قصد استفاده از علامت را درخواست نماید، مراتب مذکور را به دبیرکل‌اعلام خواهد کرد. هرگاه کشور عضو مذکور اعلام نماید که درخواست مزبور باید روی فرم‌رسمی جداگانه‌ای تنظیم و توسط شخص متقاضی امضاء شود و به اظهارنامه بین‌المللی‌ضمیمه گردد، هنگام اعلام مراتب مذکور به دبیرکل، باید طی نامه‌ای متن دقیق اعلامیه‌مورددرخواست را نیز به دبیرکل تسلیم نماید. هرگاه آن کشور عضو اعلام نماید که باوجود‌اینکه اظهارنامه بین‌المللی به زبان فرانسه تنظیم شده است، اعلامیه فوق باید به زبان‌انگلیسی باشد و یا برعکس، باوجود اینکه اظهارنامه بین‌المللی به زبان انگلیسی تنظیم‌شده است، اعلامیه فوق باید به زبان فرانسه تنظیم گردد، زبان موردنظر باید در اعلامیه‌تحویلی به دبیرکل مشخص گردد.

3 – (ابلاغ)

الف – هرنوع ابلاغیه مندرج در بند (2) فوق ممکن است هنگام تحویل سند‌الحاق، پذیرش یا امضاء پروتکل توسط کشور عضو تسلیم گردد و تاریخ آغاز اعتبار ابلاغیه‌مذکور همان تاریخ لازم‌الاجراشدن پروتکل درخصوص کشور عضوی است که ابلاغیه ‌مذکور را تحویل داده است. این ابلاغیه را می‌توان متعاقباً نیز تحویل داد که در این صورت‌تاریخ آغاز اعتبار و اجرای آن سه ماه پس از دریافت آن توسط دبیرکل درخصوص ثبت‌بین‌المللی که تاریخ آن همان تاریخ یا بعد از تاریخ آغاز اعتبار ابلاغیه توسط دبیرکل است‌یا هر تاریخ دیگری که در ابلاغیه ذکر شده باشد، خواهد بود.

ب – هر نوع ابلاغیه که طبق بند (1) که قبل از 12 مهر ماه 1380 (4 اکتبر 2001)‌ معتبر بوده یا طبق بند(2) تنظیم شده است را می‌توان در صورت تمایل در هر زمان مسترد‌نمود. اعلامیه استرداد به دبیرکل ارسال خواهد شد. مراتب استرداد پس از دریافت‌اعلامیه استرداد توسط دبیرکل یا در هر تاریخ دیگری که در اعلامیه مذکور ذکر شده است،‌معتبر خواهد بود.

فصل دوم – اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی

ماده 8 – متقاضیان متعدد

1 – (دو یا چند متقاضی که منحصراً به تابعیت از موافقتنامه یا به تبعیت از‌موافقتنامه و همچنین پروتکل اظهارنامه‌ای را تسلیم می‌کنند.)
‌دو یا چند متقاضی می‌توانند متفقاً اظهارنامه ثبت بین‌المللی که به تابعیت از‌موافقتنامه یا موافقتنامه و همچنین پروتکل را تسلیم نمایند به شرطی که ثبت مبدأ علامت‌متعلق به همه آنها باشد و اینکه، طبق بند (3) ماده (1) موافقتنامه، کشور مبدأ کلیه‌ متقاضیان یک کشور باشد.

2 – (دو یا چند متقاضی که منحصراً طبق مفاد پروتکل اظهارنامه‌ای را تقاضا‌می‌کنند.)
‌دو یا چند متقاضی می‌توانند اظهارنامه ثبت بین‌المللی را منحصراً به تابعیت از‌پروتکل تقاضانمایند به شرطی که اظهارنامه مبدأ توسط آنها به صورت متفق تسلیم شده‌باشد یا ثبت مبدأ متعلق به همه آنها باشد و به شرطی که هر یک از آنها، درخصوص عضو‌متعاهدی که اداره آن اداره مبدأ است، طبق مفاد بند (1) ماده (2) پروتکل، صلاحیت ‌تسلیم اظهارنامه بین‌المللی را داشته باشد.

ماده 9 – مدارک لازم برای تسلیم اظهارنامه ثبت بین‌المللی

1 – (تسلیم مدارک)
‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط اداره مبدأ به دفتر بین‌المللی تسلیم خواهد شد.

2 – (فرم و امضاء)
‌الف – اظهارنامه ثبت بین‌المللی روی فرم رسمی تنظیم و در یک نسخه تسلیم ‌خواهد شد.
ب – اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط اداره مبدأ امضاء و هرگاه اداره مبدأ مقتضی‌ بداند متقاضی نیز آن را امضاء می‌نماید. هرگاه اداره مبدأ امضاء اظهارنامه ثبت بین‌المللی‌توسط متقاضی را ضروری تشخیص ندهد ولی اجازه دهد که نامبرده نیز آن را امضاء کند،‌متقاضی می‌تواند اظهارنامه را امضاء نماید.

3 – (هزینه‌ها)
‌هزینه‌های مقرر مربوط به اظهارنامه ثبت بین‌المللی طبق مفاد مواد (10)، (34) و(35) این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.

4 – (محتویات اظهارنامه‌های بین‌المللی)

الف – اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی مطالب زیر خواهد بود:

1) – نام متقاضی، طبق مفاد دستورالعمل‌های اداری.

2) – نشانی متقاضی، طبق مفاد دستورالعمل‌های اداری.

3) – نام و نشانی نماینده یا وکیل، (‌اگر وکیل یا نماینده‌ای وجود داشته باشد.)،‌طبق مفاد دستورالعمل‌های اداری.

4) – هرگاه طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، متقاضی مایل‌باشد از مزایای حق تقدم اظهارنامه مقدم استفاده نماید، اعلامیه‌ای مبنی‌بر ادعای حق‌تقدم اظهارنامه مقدم که در آن نام اداره‌ای که در آن اداره اظهارنامه مذکور تسلیم شده به‌همراه شماره و تاریخ آن ذکر خواهد شد، در صورتی که کالاها و خدمات اظهارنامه مقدم‌که حق تقدم آن ادعا شده است کمتر از کالا و خدمات اظهارنامه بین‌المللی باشد، کالاها و‌خدماتی که حق تقدم آنها ادعا شده است نیز در اظهارنامه بین‌المللی قید می‌گردد.

5) – نمونه‌ای از علامت که در کادر مربوطه در فرم رسمی قرار می‌گیرد، نمونه‌مذکور کاملاً روشن و واضح خواهد بود و رنگی یا سیاه و سفیدبودن آن به این نکته بستگی‌دارد که آیا علامت مذکور در اظهارنامه مبدأ و یا ثبت مبدأ به‌صورت رنگی یا سیاه و سفید‌بوده است. اگر در اظهارنامه یا ثبت مبدأ رنگی باشد، در اظهارنامه بین‌المللی نیز به صورت‌رنگی خواهد بود و اگر در اظهارنامه یا ثبت مبدأ به‌صورت سیاه و سفید باشد در اظهارنامه‌بین‌المللی نیز به صورت سیاه و سفید درج خواهد شد.

6) – هرگاه متقاضی مایل باشد که علامت موردنظر با حروف استاندارد و‌مشخصی درج شود، مراتب باید در اظهارنامه بین‌المللی عیناً قید شود.

7) – هرگاه رنگ به عنوان صفت مشخصه علامت ادعا شود یا هرگاه متقاضی رنگ‌بخصوصی را به عنوان ویژگی خاص علامت ادعا کند و آن علامت در اظهارنامه مبدأ یا‌ثبت مبدأ بصورت رنگی باشد، مراتب مذکور باید در اظهارنامه منعکس شود و همچنین‌رنگ یا ترکیبی از رنگهای ادعا شده نیز به حروف در اظهارنامه بین‌المللی درج خواهند شد‌و هرگاه نمونه علامت که طبق بند (5) فوق تسلیم شده است به صورت سیاه و سفید‌ باشد، یک نمونه رنگی آن در اظهارنامه الصاق خواهد شد.

7مکرر) – هرگاه علامت موضوع اظهارنامه مبدأ یا ثبت مبدأ حاوی رنگ یا ترکیبی‌از رنگها باشد مراتب عیناً قید خواهد شد.

8) – هرگاه اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ مربوط به یک علامت سه بعدی‌باشد، عبارت «‌سه بعدی» در اظهارنامه بین‌المللی ذکر خواهد شد.

9)- هرگاه اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ به یک علامت صوتی مربوط باشد،‌عبارت «‌علامت صوتی» در اظهارنامه بین‌المللی ذکر خواهد شد.

10)- هرگاه اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ به یک «‌علامت جمعی» یا«‌علامت گواهی‌کننده» یا «‌علامت ضمانت» مربوط باشد، مراتب عیناً در اظهارنامه‌ بین‌المللی ذکر خواهد شد.

11) – هرگاه در اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ علامت با استفاده از حروف‌توصیف شده باشد، و متقاضی مایل باشد آن توصیف در اظهارنامه بین‌المللی نیز درج‌شود یا اداره مبدأ درج آن را درخواست نماید، توصیف مذکور عیناً در اظهارنامه بین‌المللی‌درج خواهد شد، هرگاه توصیف مذکور در اظهارنامه مبدأ به زبانی غیر از زبانی که با آن‌اظهارنامه بین‌المللی تنظیم شده است درج شده باشد، توصیف موردنظر در اظهارنامه‌بین‌المللی به زبانی درج خواهد شد که اظهارنامه بین‌المللی به آن زبان تنظیم شده است.

12) – هرگاه علامت متشکل باشد از یا حاوی مطالبی باشد که با حروفی غیر از‌حروف لاتین نوشته شده‌اند یا حاوی اعدادی به‌غیرازاعداد عربی یا رومی باشد، ‌نویسه‌گردانی (‌آوانویسی) مطالب فوق به حروف لاتین یا اعداد عربی در اظهارنامه مذکور‌درج خواهد شد، نویسه گردانی به حروف لاتین به پیروی از قوانین آوائی و صوتی زبانی ‌خواهد بود که به آن زبان اظهارنامه بین‌المللی تنظیم شده است.

13) – نام کالاها و خدماتی که برای آنها ثبت بین‌المللی علامت درخواست‌می‌گردد، کالاها و خدمات مزبور باید در یک طبقه مناسب طبق طبقه‌بندی بین‌المللی‌کالاها و خدمات طبقه‌بندی شوند و عددی که نمایانگر هر طبقه است قبل از کالاها یا‌خدمات آن ذکر خواهد شد و کالاها و خدمات با رعایت ترتیب طبقات طبقه‌بندی‌بین‌المللی درج خواهند شد، کالاها و خدمات دقیقاً درج خواهند شد که این کار ترجیحاً با‌استفاده از فهرست طبقه‌بندی بین‌المللی که به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است انجام‌خواهد شد، اظهارنامه بین‌المللی می‌تواند حاوی مراتب محدودیت کالاها یا خدمات‌موردنظر برای یک یا چند عضو متعاهد تعیین شده باشد، مراتب محدودیت کالاها یا‌خدمات برای هر عضو متعاهد می‌تواند متفاوت باشد،

14) – مبلغ هزینه‌های قانونی پرداخت شده و روش پرداخت آن، یا دستورات‌مربوطه مبنی‌بر اینکه مبلغ موردنظر به حسابی که توسط دفتر بین‌المللی افتتاح شده واریز‌گردد، مشخصات عضوی که مبلغ را پرداخت خواهد کرد یا دستورات فوق‌الذکر را صادر‌کرده است نیز در اظهارنامه بین‌المللی قید خواهد شد، و

15) – کشورهای متعاهد عضو تعیین شده.

ب – اظهارنامه ثبت بین‌المللی موارد زیر را نیز دربرخواهد داشت :

1)- هرگاه متقاضی شخصی حقیقی باشد، کشوری که متقاضی تابعیت آن را دارد.

2)- هرگاه متقاضی شخصی حقوقی باشد، ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی‌مذکور و کشور آن و در صورت لزوم، مشخصات منطقه‌ای (‌استان، شهرستان، ایالت یا‌غیره) که تحت قوانین آن منطقه این شخصیت حقوقی تأسیس شده است.

3)- اگر اظهارنامه بین‌المللی منحصراً تابع موافقتنامه باشد، و علامت متشکل‌باشد از یا حاوی کلمه یا کلماتی که قابل ترجمه هستند، ترجمه آن کلمه یا کلمات به زبان‌فرانسه، یا اگر اظهارنامه بین‌المللی منحصراً تابع پروتکل یا موافقتنامه و همچنین پروتکل‌باشد، ترجمه آن به زبان انگلیسی یا فرانسه یا هر دو.

4) – هرگاه متقاضی، رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت ادعاکند، بخشهای‌اصلی علامت که به رنگ مزبور می‌باشند کتباً توصیف خواهند شد.

5) – هرگاه متقاضی از حمایت از هر جزئی از علامت صرفنظر نماید مراتب عیناً‌قید خواهد شد و جزء یا اجزائی که از آنها صرفنظر شده است نیز درج خواهد شد.

5- (سایر محتویات اظهارنامه ثبت بین‌المللی)

الف – اظهارنامه ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل یا‌هر دو است، حاوی شماره و تاریخ ثبت مبدأ خواهد بود و یکی از مطالب زیر را منعکس‌خواهد کرد :
(1) – این نکته که متقاضی در قلمرو کشور متعاهد که اداره آن اداره مبدأ است‌دارای مرکز بازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر است.
(2) – هرگاه متقاضی در هیچ یک از کشورهای متعاهد عضو موافقتنامه مرکز‌بازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر نداشته باشد، این نکته که وی در قلمرو کشوری که اداره‌آن اداره مبدأ است سکونت دارد، یا.
(3)- هرگاه متقاضی در قلمرو هیچ یک از کشورهای متعاهد عضو موافقتنامه مرکز‌بازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر نداشته یا در آن سکونت نداشته باشد، این نکته که وی‌تبعه کشور دیگری است که اداره آن اداره مبدأ است.

ب – اظهارنامه ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع پروتکل است، حاوی شماره و‌تاریخ اظهارنامه یا ثبت مبدأ خواهد بود و یک یا چند مورد از مطالب زیر را منعکس‌خواهد کرد :
(1)- هرگاه عضو متعاهدی که اداره آن اداره مبدأ است یک کشور باشد، این نکته‌که متقاضی تبعه آن کشور است .
(2)- هرگاه عضو متعاهدی که اداره آن اداره مبدأ است یک سازمان باشد، نام‌کشور عضو آن سازمان که متقاضی تبعه آن است.
(3) – این نکته که متقاضی در قلمرو عضو متعاهدی که اداره آن اداره مبدأ است‌سکونت دارد.
(4) – این نکته که متقاضی در قلمرو کشور عضوی که اداره آن اداره مبدأ است‌دارای مرکز بازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر است.

ج – هرگاه نشانی متقاضی که طبق بند (4) (‌الف) (2) این ماده ارائه شده است در‌محدوده قلمرو عضو متعاهدی که اداره‌آن اداره مبدأاست نباشد وطبق(‌الف)(1) یا(2) یا‌بند (ب)(3)(4) قید شده‌باشد که متقاضی درمحدوده قلمرو آن عضومتعاهد سکونت ‌دارد ‌یا مرکز فعالیت دارد، آن نشانی و آن مرکز فعالیت در اظهارنامه بین‌المللی درج خواهد شد.

د – اظهارنامه بین‌المللی حاوی اعلامیه‌ای خواهد بود که موارد زیر را گواهی‌ خواهد کرد :

1)- تاریخی که در آن تاریخ اداره مبدأ طبق بند (1) ماده (11) این آیین‌نامه،‌درخواست متقاضی مبنی‌بر تسلیم اظهارنامه ثبت بین‌المللی به دفتر بین‌المللی را دریافت ‌کرده است.

2) – اینکه متقاضی مندرج در اظهارنامه ثبت بین‌المللی بر حسب مورد همان‌متقاضی مندرج در اظهارنامه مبدأ یا مالک ثبت مبدأ است.

3) – کلیه مندرجات ذکر شده در بند (4) (‌الف) (7 مکرر) الی (11) که در‌اظهارنامه بین‌المللی قید شده‌اند برحسب مورد در اظهارنامه یا در تصدیق ثبت مبدأ نیز‌منعکس شده‌اند.

4)- اینکه علامت موضوع اظهارنامه ثبت بین‌المللی برحسب مورد همان علامت‌موضوع اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ می‌باشد.

5) – اینکه اگر در اظهارنامه بین‌المللی رنگ به عنوان بخش یا صفت مشخصه‌علامت ادعا شده است، همان رنگ نیز در اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ مورد ادعا قرار‌گرفته است، یا اگر در اظهارنامه بین‌المللی رنگ به عنوان بخش یا صفت مشخصه علامت‌ادعا شده باشد ولی در اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ ادعا نشده باشد، علامت مندرج در‌اظهارنامه مبدأ یا ثبت مبدأ به رنگ یا ترکیبی از رنگهای ادعا شده می‌باشد، و

6) – اینکه کالاها یا خدمات مندرج در اظهارنامه ثبت بین‌المللی جزء کالاها و‌خدمات مندرج در اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ می‌باشد.

هـ – هرگاه اظهارنامه ثبت بین‌المللی براساس دو یا چند اظهارنامه یا تصدیق ثبت‌مبدأ تسلیم شده باشد، اعلامیه مندرج در جزء (‌د) درخصوص کلیه اظهارنامه‌ها یا ‌تصدیق‌های ثبت مذکور صادق خواهد بود.

و – هرگاه اظهارنامه بین‌المللی حاوی تعیین عضو متعاهدی باشد که طبق بند (2)‌ ماده (7) این آیین‌نامه اعلامیه‌ای صادر کرده است، اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی «‌اعلامیه قصد استفاده» از علامت در قلمرو آن عضو متعاهد نیز خواهد بود، اعلامیه ‌مذکور به عنوان بخشی از تعیین عضو متعاهد درخواست کننده آن تلقی خواهد شد و بنابر‌درخواست آن عضو متعاهد:
(1) – توسط شخص متقاضی امضاء و بر فرم رسمی جداگانه‌ای که به اظهارنامه‌ بین‌المللی ضمیمه می‌شود تنظیم خواهد شد، یا
(2) – در اظهارنامه بین‌المللی درج خواهد شد.

ماده 10 – هزینه‌های قانونی مربوط به اظهارنامه ثبت بین‌المللی

1- (اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع موافقتنامه هستند(
‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع موافقتنامه است مشمول پرداخت هزینه‌ اولیه، هزینه متمم و در صورت لزوم هزینه‌های تکمیلی خواهد بود که در بخش اول ‌فهرست هزینه‌ها مشخص شده‌اند. هزینه‌های مذکور طی دو قسط پنج ساله پرداخت‌خواهند شد. برای پرداخت قسط دوم شرایط ماده (30) این آیین‌نامه صادق خواهد بود.

2- (اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع پروتکل هستند(
‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع پروتکل است مشمول پرداخت هزینه ‌اولیه، هزینه‌های متمم و یا هزینه‌های منفرد و در صورت لزوم تکمیلی خواهد بود که‌ دربخش دوم فهرست هزینه‌ها مشخص شده یا به آنها اشاره شده است. هزینه‌های مذکور‌برای مدت ده سال پرداخت خواهند شد.

3- (اظهارنامه ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل‌است).
‌یک اظهارنامه ثبت بین‌المللی که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل است مشمول‌ پرداخت هزینه‌های اولیه، هزینه‌های متمم و، در صورت لزوم، هزینه‌های انفرادی و‌هزینه‌های تکمیلی خواهد بود که در بخش سوم فهرست هزینه‌ها مشخص شده یا به آنها ‌اشاره شده است. تا آنجائی که به اعضای متعاهد که طبق موافقتنامه تعیین شده‌اند مربوط‌می‌شود، مفاد بند (1) این ماده صادق خواهد بود. تا آنجائی که به اعضای متعاهد که طبق‌مفاد پروتکل تعیین شده‌اند، مفاد بند (2) این ماده صادق خواهد بود.

ماده 11 – نقص‌های مربوط به مواردی به غیر از موارد مربوط به طبقه‌بندی کالاها و‌خدمات و نحوه درج آنها

1- (درخواست ناقص از اداره مبدأ).

الف – هرگاه اداره مبدأ درخواست تسلیم اظهارنامه بین‌المللی که منحصراً تابع ‌موافقتنامه است به دفتر بین‌المللی را قبل از اینکه علامت موضوع درخواست مزبور در‌دفاتر ثبتی آن اداره، ثبت شده باشد دریافت کند، تاریخ دریافت درخواست توسط اداره ‌مبدأ طبق مفاد بند (4) ماده (3) موافقتنامه، تاریخ ثبت علامت در دفاتر ثبتی آن اداره، ‌تلقی خواهد شد.

ب – مشروط بر رعایت مفاد جزء (ج) این بند، هرگاه اداره مبدأ درخواست تسلیم‌ اظهارنامه بین‌المللی که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل است به دفتر بین‌المللی را قبل‌ از اینکه علامت موضوع درخواست مزبور در دفاتر ثبتی آن اداره ثبت شده باشد، دریافت‌کند، اظهارنامه بین‌المللی به عنوان یک اظهارنامه بین‌المللی که تابع پروتکل است تلقی‌ خواهد گردید و اداره مبدأ مراتب تعیین کلیه اعضای متعاهد که مکلف به رعایت‌ موافقتنامه هستند را حذف خواهد کرد.

ج – هرگاه درخواست مذکور در جزء (ب) این بند به درخواست صریح منضم باشد‌ مبنی‌بر اینکه اظهارنامه بین‌المللی پس از ثبت علامت در دفاتر ثبتی اداره مبدأ به عنوان‌ یک اظهارنامه بین‌المللی که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل است تلقی گردد، اداره مبدأ ‌مراتب تعیین کلیه اعضای متعاهد مکلف به رعایت موافقتنامه را حذف نخواهد کرد و‌تاریخ درخواست تسلیم اظهارنامه ثبت بین‌المللی، طبق بند (4) ماده (3) موافقتنامه و بند (4) ماده (3) پروتکل ، تاریخ ثبت علامت در دفاتر ثبتی اداره مبدأ منظور خواهد شد.

2- (نقص‌هائی که باید توسط متقاضی اصلاح شوند)

الف – هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی‌نقص‌های به‌غیر از موارد ذکر شده در بندهای (3)، (4) و (6) این ماده و همچنین مواد (12) و (13) آیین‌نامه است، دفتر بین‌المللی مراتب فوق را عیناً به متقاضی ابلاغ و‌همزمان با آن به اداره مبدأ اطلاع خواهد داد.

ب – متقاضی می‌تواند این‌گونه نقص‌ها را ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت‌ اخطار رفع نقص توسط دفتر بین‌المللی، رفع نماید. اگر این موارد ظرف مدت سه ماه پس از‌دریافت اخطار رفع نقص توسط دفتر بین‌المللی رفع نشوند، اظهارنامه ثبت بین‌المللی ترک‌شده یا مسترد شده تلقی خواهد شد و دفتر بین‌المللی مراتب را همزمان عیناً به متقاضی و‌اداره مبدأ ابلاغ خواهد کرد.

3 – (نقصی که باید توسط متقاضی یا اداره مبدأ رفع شود)

الف – باوجود بند (2) فوق، هرگاه هزینه‌های قانونی که باید طبق ماده (10) این‌آیین‌نامه پرداخت شوند توسط اداره مبدأ به دفتر بین‌المللی پرداخت گردد و دفتر‌بین‌المللی چنین تشخیص دهد که مبلغ دریافت شده کمتر از مبلغ موردنیاز است، مراتب را‌همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد کرد. ابلاغیه مذکور مبلغ کسری را مشخص‌خواهد کرد.

ب – اداره مبدأ یا متقاضی مبلغ کسری را می‌تواند ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ‌اخطار دفتر بین‌المللی، پرداخت نماید. اگر مبلغ مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ‌اخطار دفتر بین‌المللی پرداخت نشود، اظهارنامه ثبت بین‌المللی ترک شده یا مسترد شده‌تلقی خواهد شد و دفتر بین‌المللی مراتب را عیناً همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ‌ خواهد کرد.

4 – (نقص‌هائی که باید توسط اداره مبدأ رفع شوند)

الف – اگر دفتر بین‌المللی :

1)- تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین‌المللی الزامات ماده (2) این آیین‌نامه را‌رعایت نکرده است یا در قالب فرم رسمی مقرر در بند (2) (‌الف) ماده (9) این آیین‌نامه ‌تسلیم نشده است.

2)- تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی هر یک از نقص‌های‌ مندرج در بند (1) ماده (15( این آیین‌نامه است.

3) – تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی نقص‌های مرتبط با حقوق‌متقاضی برای تسلیم اظهارنامه ثبت بین‌المللی است.

4)- تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی نقص‌های مربوط به‌اعلامیه اداره مبدأ طبق مفاد بند (5) (‌د) ماده (9) این آئین‌نامه است.

5)- (حذف شده است)

6) – تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط اداره مبدأ امضاء نشده ‌است.

7) – تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین‌المللی برحسب مورد حاوی شماره و‌تاریخ اظهارنامه یا ثبت مبدأ نیست.
‌مراتب را عیناً به اداره مبدأ ابلاغ خواهد کرد و همزمان با آن مراتب را عیناً به‌متقاضی اطلاع خواهد داد.

ب – این گونه نقص‌ها می‌توانند توسط اداره مبدأ ظرف مدت سه ماه از تاریخ اخطار‌دفتر بین‌المللی رفع شوند. اگر این نقص‌ها ظرف مدت سه ماه از تاریخ اخطار دفتر‌بین‌المللی اصلاح شوند، اظهارنامه بین‌المللی ترک شده تلقی خواهد شد و دفتر بین‌المللی ‌مراتب را به اداره مبدأ ابلاغ و همزمان با آن به متقاضی ابلاغ خواهد کرد.

5-(استرداد هزینه‌های پرداخت شده)
‌هرگاه، طبق بند (2) (ب)، بند (3) یا بند (4) (ب) این ماده، اظهارنامه ثبت‌بین‌المللی ترک شده تلقی گردد، دفتر بین‌المللی هرگونه هزینه پرداخت شده درخصوص‌اظهارنامه مذکور را پس از کسر مبلغی برابر نصف هزینه اولیه منعکس شده در بخش‌های1-1-1 ، 2-1-1 یا 3-1-1 فهرست هزینه‌ها به عضوی که مبالغ مذکور را پرداخت کرده‌است مسترد خواهد کرد.

6 – (سایر موارد خلاف قاعده درخصوص تعیین یک عضو متعاهد طبق پروتکل)

الف – هرگاه، طبق بند (4) ماده (3) پروتکل، دفتر بین‌المللی یک اظهارنامه ثبت ‌بین‌المللی را ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ دریافت آن توسط اداره مبدأ دریافت کند و‌دفتر بین‌المللی تشخیص دهد که طبق بند (5) (‌د) ماده (9) این آیین‌نامه ارائه اعلامیه‌ای ‌مبنی‌بر قصد استفاده از علامت الزامی است ولی اعلامیه مذکور تسلیم نشده باشد یا‌ تسلیم شده باشد ولی با آیین‌نامه مطابقت نداشته باشد، دفتر بین‌المللی مراتب را سریعاً و‌عیناً و به‌صورت همزمان به متقاضی و اداره مبدأ ابلاغ خواهد کرد.

ب – هرگاه اعلامیه قصد استفاده‌از علامتی که قبلاً تسلیم نشده‌بود یانسخه اصلاح‌شده اعلامیه‌ای که قبلاً تسلیم شده بود ظرف مدت دو ماه مقرر در بند (‌الف) فوق توسط‌ دفتر بین‌المللی دریافت شود، چنین تلقی خواهد شد که اعلامیه مذکور همزمان با‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده است.

ج – اگر نسخه اصلاح شده یا نسخه اصلی اعلامیه مبنی‌ بر قصد استفاده از علامت ‌در یک کشور متعاهد عضو برای اظهارنامه ثبت بین‌المللی در مواردی که تسلیم اعلامیه‌ فوق در آن کشور الزامی است ولی ظرف مدت دو ماه مقرر در بند (ب) توسط دفتر‌بین‌المللی دریافت شده باشد، چنین تلقی خواهد شد که اظهارنامه مذکور فاقد مراتب‌ تعیین آن عضو متعاهد می‌باشد. دفتر بین‌المللی مراتب را عیناً و به صورت همزمان به‌متقاضی و اداره مبدأ ابلاغ خواهد کرد و سپس هرگونه هزینه‌ای که جهت تعیین عضو‌متعاهد مذکور پرداخت شده است را مسترد خواهد کرد و اعلام خواهد کرد که مراتب‌ تعیین آن عضو متعاهد تنها طبق ماده (24) این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود به شرطی‌که اعلامیه موردنظر به همراه درخواست تعیین ثانوی تسلیم گردد.

7 – (اظهارنامه بین‌المللی که به عنوان اظهارنامه بین‌المللی تلقی نمی‌شود)
‌اگر اظهارنامه ثبت بین‌المللی مستقیماً توسط متقاضی به دفتر بین‌المللی تسلیم گردد ‌و یا با مفاد مربوط بند (1) ماده (6) این آیین‌نامه مطابقت نداشته باشد، اظهارنامه مذکور به‌عنوان اظهارنامه ثبت بین‌المللی تلقی نخواهد شد و عیناً به فرستنده آن برگردانده خواهد‌شد.

ماده 12 – نقص‌های مربوط به طبقه‌بندی کالاها یا خدمات

1 – (پیشنهاد طبقه‌بندی)
‌الف – هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد که الزامات بند (4) (‌الف) (13) ماده (9) این آیین‌نامه رعایت نشده‌اند، دفتر مذکور طبقه‌بندی و گروه‌بندی پیشنهادی خود را‌تنظیم خواهد کرد و آن را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ ابلاغ و به متقاضی اطلاع ‌خواهد داد.
ب – اعلام پیشنهاد طبقه‌بندی مبلغ را در صورت وجود و هرگونه هزینه ناشی از‌طبقه‌بندی و گروه‌بندی پیشنهاد شده منعکس خواهد کرد.

2 – (نظریه‌ای متفاوت با پیشنهاد(
‌اداره مبدأ درخصوص طبقه‌بندی و گروه‌بندی پیشنهادشده نظر خود را ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ پیشنهاد به دفتر بین‌المللی ارسال خواهد کرد.

3- (یادآوری پیشنهاد)
‌در صورتی که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اخطار موضوع بند (1) (‌الف)، اداره مبدأ ‌درخصوص طبقه‌بندی و گروه‌بندی پیشنهاد شده نظر خود را ارسال ننماید، دفتر‌بین‌المللی طی نامه‌ای خطاب به اداره مبدأ و متقاضی، مراتب پیشنهاد شده را یادآوری‌ خواهد کرد. ارسال چنین نامه‌ای بر مهلت سه ماه مقرر در بند (2) تأثیری نخواهد داشت.

4 – (استرداد پیشنهاد)
‌در صورتی که ، با توجه به نظریه ارسالی طبق بند (2)، دفتر بین‌المللی پیشنهاد خود‌را مسترد نماید، مراتب را عیناً به اداره مبدأ ابلاغ و همزمان با آن به متقاضی ابلاغ خواهد‌کرد.

5- (تغییرات در پیشنهاد)
‌در صورتی که باتوجه به نظریه ارسالی طبق بند (2)، دفتر بین‌المللی پیشنهاد خود را‌تغییر دهد، تغییرات به عمل آمده را عیناً و به صورت همزمان به متقاضی اطلاع و به اداره‌مبدأ ابلاغ خواهد کرد و همچنین هرگونه تغییرات بوجودآمده در مبالغ مذکور در بند (1) (ب) را به آنها ابلاغ خواهد کرد.

6 – (تأیید پیشنهاد)
‌در صورتی که علی‌رغم نظر اعلامی طبق بند (2) فوق، دفتر بین‌المللی پیشنهاد خود‌را تأیید نماید، مراتب را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد‌کرد.

7 – (هزینه‌ها)

الف – درصورتی که طبق بند (2) فوق هیچ گونه نظری به دفتر بین‌المللی ارسال‌نشده باشد، مبلغ پیش‌بینی شده در بند (1) (ب) ظرف مدت چهارماه از تاریخ اخطار‌مذکور در بند (1) (‌الف) قابل پرداخت خواهد بود. در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور،‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی ترک شده تلقی خواهد شد و دفتر بین‌المللی مراتب را عیناً و‌به‌صورت همزمان به اداره مبدأ ابلاغ و به متقاضی اطلاع خواهد داد.

ب – اگر نظریه‌ای طبق بند (2) فوق به دفتر بین‌المللی ارسال شده باشد، مبلغ‌پیشنهاد شده در بند (1) (ب) ، یا در صورت لزوم بند (5)، ظرف مدت سه ماه از تاریخ‌ارسال تغییرات با تأییدیه پیشنهادی که حسب مورد طبق بندهای (5) یا (6) فوق توسط‌ دفتر بین‌المللی انجام شده‌اند، قابل پرداخت خواهد بود. در صورت عدم پرداخت مبلغ‌مذکور اظهارنامه ثبت بین‌المللی ترک شده تلقی خواهد شد و دفتر بین‌المللی مراتب را‌عیناً و به‌صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد کرد.

ج – در صورتی که طبق بند (2) فوق نظریه‌ای به دفتر بین‌المللی ارسال شده باشد،‌و اگر باتوجه به نظریه مذکور دفتر بین‌المللی طبق بند (4) فوق پیشنهاد خود را مسترد‌نماید، مبلغ پیش‌بینی شده در بند (1) (ب) پرداخت نخواهد شد.

8- (استرداد مبلغ پرداخت شده)
‌هرگاه، طبق بند (7)، اظهارنامه ثبت بین‌المللی ترک شده و مستردشده تلقی گردد،‌دفتر بین‌المللی هرگونه هزینه پرداخت شده درخصوص آن اظهارنامه را پس از کسر مبلغی‌برابر نصف هزینه اولیه پیش‌بینی شده در بخش‌های 1-1-1 ، 2-1-1 یا 3-1-1 فهرست‌هزینه‌ها را به عضوی که مبالغ مذکور را پرداخت نموده است برگشت خواهد داد.

9 – (طبقه‌بندی در تصدیق ثبت)
‌مشروط بر تطابق اظهارنامه ثبت بین‌المللی با سایر شرایط و آیین‌نامه مربوط،‌علامت موردنظر طبق طبقه‌بندی و گروه‌بندی که دفتر بین‌المللی آن را صحیح بداند به ثبت‌خواهد رسید.

ماده 13 – نقص‌های مربوط به نحوه درج کالاها و خدمات

1- (ابلاغ نقص‌ها توسط دفتر بین‌المللی به اداره مبدأ)
‌در صورتی که دفتر بین‌المللی تشخیص دهد که هر یک از کالاها یا خدمات‌دراظهارنامه ثبت بین‌المللی به وسیله کلمه‌ای منعکس شده است که به اندازه‌ای گنگ و‌غیرقابل فهم است که نمی‌توان آن را طبقه‌بندی نمود و یا از نظر زبان شناسی نامفهوم و‌اشتباه است، مراتب را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد کرد‌و در نامه ارسالی کلمه جایگزین آن را یا حتی حذف کلمه مزبور را پیشنهاد خواهد کرد.

2 – (مدت رفع نقص)

الف – اداره مبدأ ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ اخطاریه مذکور در بند (1) فوق‌می‌تواند پیشنهادات خود برای رفع نقص‌ها را ارائه نماید.

ب – در صورتی که هیچ پیشنهادی درخصوص اصلاح نقص‌ها که از نظر دفتر‌بین‌المللی قابل قبول باشد ظرف مهلت مقرره در بند (‌الف) فوق تسلیم نشده باشد، دفتر‌بین‌المللی همان کلمه‌ای که در اظهارنامه ثبت بین‌المللی قید شده است را در تصدیق ثبت‌بین‌المللی قید خواهد کرد مشروط بر اینکه اداره مبدأ طبقه‌ای که کلمه مذکور مشمول آن‌می‌شود را تعیین نموده باشد، در تصدیق ثبت عبارتی مبنی‌بر اینکه به‌نظر دفتر بین‌المللی،‌کلمه موردنظر به اندازه‌ای گنگ و غیرقابل فهم است که نمی‌توان آن را طبقه‌بندی نموده یا‌حسب مورد از نظر زبان شناسی نامفوم [نامفهوم] و اشتباه است درج خواهد کرد. هرگاه توسط اداره‌مبدأ طبقه‌ای تعیین نشده باشد، دفتر بین‌المللی کلمه مذکور را به اعتبار مقام و سمت خود‌حذف خواهد کرد و مراتب را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ‌ خواهد کرد.

فصل سوم – ثبت بین‌المللی

ماده 14 – ثبت علامت در دفاتر ثبت بین‌المللی

1- (ثبت علامت در دفاتر ثبت بین‌المللی)
‌هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین‌المللی آئین‌نامه و شرایط ‌مربوط را رعایت کرده‌است، علامت مورد نظر را در دفاتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهدکرد،‌ادارات کشورهای متعاهد تعیین شده را در مورد ثبت بین‌المللی مطلع خواهدکرد، مراتب‌را به اداره مبداء عیناً اطلاع خواهدداد و گواهینامه مربوطه را به مالک ارسال خواهدکرد.‌هرگاه اداره مبداء مایل باشد و دفتر بین‌المللی را مطلع کرده‌باشد، گواهی نامه ثبت از طریق‌اداره مبداء برای مالک فرستاده خواهدشد.

2- (محتویات تصدیق ثبت)
‌ثبت بین‌المللی حاوی مطالب زیر خواهدبود:
(1) کلیه داده‌های مندرج در اظهارنامه ثبت بین‌المللی، به استثناء هرگونه حق تقدم‌ادعا شده طبق بند (4) (‌الف) (4) ماده (9) اگر تاریخ تقاضای اظهارنامه مقدم بیش از6 ماه‌قبل ازتاریخ ثبت بین‌المللی باشد،
(2) – تاریخ ثبت بین‌المللی،
(3) – شماره ثبت بین‌المللی،
(4) – هرگاه علامت را بتوان طبق طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم،‌طبقه‌بندی نمود، مگر اینکه اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی اعلامیه‌ای باشد مبنی بر‌اینکه متقاضی مایل است علامت مورد نظر به عنوان علامتی با حروف استاندارد تلقی‌شود، نشانهای طبقه‌بندی طبق طبقه‌بندی مذکور وفق تصمیم دفتر بین‌المللی،
(5) – عبارتی درخصوص هر عضو متعاهد تعیین شده مبنی بر اینکه آیا کشور عضو‌مذکور یک عضو تعیین شده طبق مفاد موافقتنامه است یا یک عضو تعیین شده طبق‌ پروتکل می‌باشد.

ماده 15 – تاریخ ثبت بین‌المللی

1- (نقصهای مؤثر بر تاریخ ثبت بین‌المللی)
‌هرگاه اظهارنامه ثبت بین‌المللی که توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده‌است حاوی‌ کلیه نکات زیر نباشد:
(1) – اطلاعات لازم برای شناسائی هویت متقاضی که برای تماس با او و در‌صورتی که نماینده‌ای داشته‌باشد با نماینده او تعیین شده و کافی باشند،
(2) – کشورهای عضو متعاهد که تعیین شده‌اند،
(3) – نمونه‌ای از علامت،
(4)- کالا یا خدماتی که علامت مورد نظر برای آنها ثبت می‌شود،
‌تصدیق ثبت بین‌المللی حاوی تاریخی خواهدبود که در آن تاریخ آخرین نکته یا‌جزئی که کسری بوده به دفتر بین‌المللی تسلیم شده‌است، مشروط بر اینکه، هرگاه آخرین‌مورد مزبور ظرف مدت دو ماه پیش‌بینی شده در بند (4) ماده (3) موافقتنامه و در بند (4)‌ ماده (3) پروتکل توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده‌باشد، تصدیق ثبت بین‌المللی حاوی‌تاریخ دریافت اظهارنامه ثبت بین‌المللی ناقص توسط اداره مبداء یا طبق بند (1) ماده (11)‌این آئین‌نامه دریافت شده از سوی اداره مبداء تلقی می‌شود، خواهد بود.

2 – (تاریخ ثبت بین‌المللی در سایر موارد)
‌در سایر موارد، تصدیق ثبت بین‌المللی حاوی تاریخی خواهدبود که طبق بند (3)‌ ماده (4) موافقتنامه و بند (3) ماده (4) پروتکل تعیین می‌شود.

فصل چهارم – شرائط و مقتضیات حاکم در کشورهای متعاهد مؤثر بر ثبت بین‌المللی

ماده 16 – مهلت اعلام مردودیت در صورت وصول اعتراض

1- (اطلاعات مربوط به اعتراض احتمالی)

الف – هرگاه طبق جمله اول بند (2) (ب) و (ج) ماده (5) پروتکل اعلامیه‌ای ‌توسط یک عضو متعاهد صادر گردید، هرگاه مشخص گردید که درخصوص یک ثبت‌بین‌المللی تعیین کننده آن عضو متعاهد به دلیل رد حمایت ناشی از اعتراض که ظرف ‌مدت 18 ماهه مندرج در بند (2) (ب) ماده (5) پروتکل باید به دفتر بین‌المللی ابلاغ گردد‌مهلت اعتراض خیلی دیرتر منقضی خواهدشد، اداره آن کشور عضو متعهد شماره و نام‌مالک ثبت بین‌المللی را به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهدداد.

ب – هرگاه در زمان ابلاغ اطلاعات مندرج در (‌الف) فوق، تاریخ آغاز و خاتمه‌مدت اعتراض معلوم باشند، تاریخهای مذکور در اخطار قید می‌شوند. در صورتی‌که ‌تاریخهای مذکور هنوز در آن زمان معلوم نباشند، حداکثر همزمان با ابلاغ رد حمایت‌موقت ناشی از اعتراض به دفتر بین‌المللی ابلاغ خواهدشد.

ج – هرگاه جزء (‌الف) صادق باشد و اداره مذکور در آن، قبل از انقضاء مدت 18‌ماه پیش‌بینی شده در همان بند، به دفتر بین‌المللی اطلاع داده‌باشد که مهلت تسلیم هرگونه‌اعتراض ظرف 30 روز قبل از انقضاء مدت 18 ماه منقضی می‌گردد و امکان دارد که ظرف ‌مدت 30 روز اعتراضی وارد شود، مراتب رد براساس اعتراضی که ظرف مدت 30 روز‌تسلیم شده‌است ممکن است ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به دفتر‌بین‌المللی اطلاع داده شود.

2- (ثبت و ارسال اطلاعات)
‌دفتر بین‌المللی اطلاعاتی که طبق بند (1) فوق دریافت کرده‌است را در دفاتر ثبت‌بین‌المللی ثبت خواهد کرد و آنها را برای مالک ارسال خواهدکرد.

ماده 17 – رد موقت درخواست و اعلام اعطاء حمایت

1- (ابلاغ مردودیت موقت اظهارنامه(
‌الف – اخطار رد موقت ممکن است متشکل باشد از اعلامیه‌ای حاوی دلایل و‌مستنداتی که براساس آنها اداره صادر کننده اخطار، تشخیص می‌دهد که در آن عضو‌متعاهد حمایت قابل اعطاء نیست (‌رد موقت با استفاده از اعتبار سمت و مقام خود) یا‌ممکن است متشکل باشد از اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه به دلیل وصول اعتراض، در آن‌کشور عضو متعاهد حمایت قابل اعطاء نیست (‌رد موقت ناشی از اعتراض) یا ممکن است‌حاوی هر دو اعلامیه‌ها باشد.
ب – اخطار رد موقت حمایت به یک ثبت بین‌المللی مربوط خواهدبود و توسط ‌اداره‌ای که آنرا صادر می‌نماید تاریخ‌گذاری و امضاء خواهدشد.

2 – (محتوای اخطار رد)
‌اخطار رد موقت حاوی نکات زیر خواهدبود:

1) – اداره‌ای که اخطار را تنظیم و صادر کرده‌است.

2) – شماره ثبت بین‌المللی، ترجیحاً همراه با سایر نکاتی که با کمک آنها هویت‌ثبت بین‌المللی قابل تأئید باشند از قبیل عناصر شفاهی علامت یا اظهارنامه مبداء یا‌تصدیق ثبت مبداء.

3) – حذف شده‌است.

4) – کلیه دلایل و مستندات رد موقت با اشاره به مواد اساسی قوانین مربوط.

5) – هرگاه دلیل رد موقت یک اظهارنامه علامتی باشد که طی یک اظهارنامه مقدم‌تسلیم یا ثبت شده‌است و علامت موضوع اظهارنامه ثبت بین‌المللی ظاهراً با آن علامت‌در تعارض باشد، تاریخ و شماره تسلیم، تاریخ حق تقدم (‌اگر داشته ‌باشد) شماره و تاریخ‌ثبت (‌در صورت موجود بودن)، نام ونشانی مالک و نمونه‌ای از علامت قبلی به همراه‌فهرست کلیه کالاها و خدمات موضوع اظهارنامه یا تصدیق آن علامت. (‌چنین مستفاد‌ می‌شود که فهرست مذکور به زبانی خواهد بود که اظهارنامه تسلیم یا تصدیق ثبت به آن ‌زبان تنظیم شده‌است). ‌

(6) – این نکته که دلایل و مستندات رد موقت بر کلیه کالاها یا خدمات تاثیر‌می‌گذارد یا ذکر فهرست کالاها و خدماتی که تحت تاثیر رد موقت قرار می‌گیرند یا ‌نمی‌گیرند.

7) – مهلت تسلیم اعتراض یا تجدید نظرخواهی از رد موقت براساس اعتبار‌سمت و مقام یا رد موقت ناشی از وصول اعتراض، برحسب مورد، یا تسلیم پاسخ مربوط ‌که تحت شرائط حاکم مهلتی معقول خواهدبود، و ترجیحاً تاریخ خاتمه مهلت مذکور،‌مقامی که تجدیدنظرخواهی، پاسخ یا اعتراض به آن تسلیم خواهدشد، با ذکر این مطلب‌که، هرگاه لازم باشد، درخواست تجدیدنظرخواهی یا اعتراض مذکور باید از طریق‌نماینده‌ای تسلیم شود که نشانی او در حیطه قلمرو عضو متعاهدی است که اداره آن کشور‌عضو مراتب رد را اعلام نموده‌است،

3- (سایر الزامات مربوط به اخطار رد موقت ناشی از اعتراض)
‌هرگاه رد موقت حمایت براساس اعتراض وارده یا براساس یک اعتراض وارده و‌همچنین سایر دلایل صورت گرفته باشد، اخطار مربوط علاوه بر رعایت الزامات اشاره‌شده در بند (2)، دلایل رد درخواست و همچنین نام و نشانی معترض را منعکس خواهد‌کرد؛ با این حال، با وجود بند (2) (5)، اداره صادرکننده و ارسال کننده اخطار رد، هرگاه‌اعتراض براساس علامتی باشد که قبلاً طی اظهارنامه‌ای تسلیم و یا ثبت شده است، باید ‌فهرست کالاها و خدماتی که اعتراض بر پایه آنها تسلیم شده است را نیز اعلام نماید و‌علاوه بر آن، فهرست کامل کلیه کالاها و خدمات اظهارنامه یا تصدیق ثبت قبلی را نیز‌اعلام خواهد کرد، البته فهرستهای مذکور به همان زبانی خواهد بود که اظهارنامه یا تصدیق‌ثبت قبلی به آن زبان تنظیم و صادر شده‌اند.

4 – (ثبت؛ ارسال نسخه‌های اخطارها)
‌دفتر بین‌المللی مردودیت اظهارنامه به همراه داده‌های مندرج در اخطار رد را در‌دفتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهد کرد و تاریخ ارسال اخطار به دفتر بین‌المللی یا تاریخی که ‌طبق بند (1) (‌د) ماده (18) این آیین‌نامه تاریخ ارسال به دفتر بین‌المللی تلقی می‌گردد را‌نیز درج خواهد کرد و اگر اداره مبداء به دفتر بین‌المللی اعلام کرده باشد که مایل است‌چنین نسخه‌هائی را دریافت کند، آن نسخه‌ها را برای اداره مبداء و به صورت همزمان آنها‌را برای مالک نیز ارسال خواهد کرد.

5 – (تأیید یا استرداد رد موقت)

الف – اداره‌ای که به دفتر بین‌المللی اخطار رد موقت را ارسال کرده است، به محض‌این‌که تشریفات مربوط به حمایت از علامت در آن اداره تکمیل شوند، به دفتر بین‌المللی‌اظهاریه‌ای خواهد فرستاد که در آن یکی از موارد زیر منعکس خواهد شد:
(1) – این که حمایت از آن علامت برای کلیه کالاها و خدمات در آن کشور عضو‌متعاهد رد می‌شود.
(2) – این که از آن علامت برای کلیه کالاها و خدمات مورد تقاضا در آن کشور عضو‌متعاهد حمایت می‌شود.
(3) – کالاها و خدماتی که برای آنها علامت در آن کشور عضو متعاهد حمایت ‌می‌شود.

ب – هرگاه پس از ارسال اظهاریه طبق بند (‌الف) تصمیم‌گیری حمایت از علامت را‌تحت تأثیر قرار دهد، اداره، تا حدی که از آن تصمیم آگاه است، اظهاریه دیگری برای دفتر‌بین‌المللی ارسال خواهد کرد و کالاها و خدماتی را که برای آنها علامت در آن کشور عضو‌متعاهد حمایت می‌شود ذکر خواهد کرد.

ج – دفتر بین‌المللی تمامی اظهاریه‌های مندرج در جزء‌های (‌الف) یا) ب) فوق را‌در دفاتر بین‌المللی ثبت خواهد کرد و نسخه‌ای از آن را برای مالک خواهد فرستاد.

د – اداره آن کشور عضو متعاهد می‌تواند در اعلامیه‌ای به دبیرکل اطلاع دهد که‌طبق قوانین آن کشور عضو متعاهد:
(1) – هرگونه رد موقت که به دفتر بین‌المللی ابلاغ شده است باید توسط آن اداره ‌مجدداً بررسی شود اعم از این که بررسی مجدد را درخواست کرده باشد یا خیر،
(2) – تصمیم اتخاذ شده در نتیجه بررسی مجدد فوق را می‌توان مجدداً بررسی کرد‌یا علیه آن به آن اداره اعتراض نمود.
‌هرگاه این اعلامیه صادق باشد و اداره در وضعیتی نباشد که تصمیم مزبور را‌مستقیماً به مالک ثبت بین‌المللی ابلاغ نماید، اداره، علی‌رغم این که ممکن است تشریفات‌لازم در آن اداره درارتباط با حمایت از علامت تکمیل نشده باشد، اظهاریه مندرج در(‌الف) را بلافاصله پس از اخذ آن تصمیم برای دفتر بین‌المللی ارسال خواهد کرد. هر‌تصمیم دیگر که حمایت از علامت را تحت تأثیر قرار دهد طبق جزء (ب) به دفتر‌بین‌المللی ارسال خواهد شد.

هـ – اداره کشور متعاهد می‌تواند طی اعلامیه‌ای، به دبیرکل اطلاع دهد که طبق‌قوانین آن کشور متعاهد، هر رد موقت که براساس اعتبار سمت و مقام صادر شده است‌مجدداً قابل بررسی نیست. هرگاه این اعلامیه صادق باشد، هرگونه اخطار رد موقت‌ براساس اعتبار سمت و مقام توسط آن اداره به گونه‌ای تلقی خواهد شد که حاوی‌اظهاریه‌ای طبق جزء (‌الف) (1) یا (2) است.

6 – (اعلام اعطاء حمایت)

الف – اداره‌ای که اخطار رد موقت را صادر نکرده است، ظرف مهلت پیش‌بینی‌شده در بند (2) ماده (5) موافقتنامه یا بند (2) (‌الف) یا (ب) ماده (5) پروتکل، هر یک از‌موارد زیر را به دفتر بین‌المللی ارسال خواهد کرد:
(1)- اعلامیه‌ای مبنی بر این که کلیه تشریفات لازم در آن اداره تکمیل شده و پایان‌یافته است و اداره مذکور تصمیم گرفته است حمایت از علامت موضوع تصدیق ثبت‌بین‌المللی را اعطاء نماید؛
(2) – اعلامیه‌ای مبنی بر این که به اعتبار مقام و سمت آن اداره بررسی‌های لازم‌انجام شده و پایان یافته‌اند و هیچ دلیلی برای رد تقاضا دیده نشده است ولی حمایت از‌علامت هنوز مشمول اعتراض احتمالی توسط عضو ثالث می‌باشد و تاریخ انقضاء مهلت‌اعتراض نیز باید منعکس گردد.
(3) – هرگاه اعلامیه‌ای طبق بند (2) فوق ارسال شده باشد، اعلامیه دیگری مبنی بر‌این‌که مهلت اعتراض پایان یافته است و هیچ‌گونه اعتراضی تسلیم نشده است و در نتیجه‌آن اداره تصمیم گرفته است که حمایت از علامت موضوع تصدیق ثبت بین‌المللی را اعطاء‌نماید.

ب – دفتر بین‌المللی هرگونه اعلامیه‌ای‌را که وفق جزء (‌الف) فوق دریافت‌کرده‌است‌در دفاتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهد کرد و نسخه‌ای از آن را به مالک ارسال خواهد کرد.

ماده 18 – اخطارهای ناقص مبنی بر رد موقت

1 – (عضو متعاهدی که طبق موافقتنامه تعیین شده است.)

الف – اخطار رد موقت یک اظهارنامه بین‌المللی صادره توسط اداره یک عضو‌متعاهد که طبق موافقتنامه تعیین شده است، در موارد زیر توسط دفتر بین‌المللی به منزله‌اخطار رد تقاضا تلقی نخواهد شد:
(1) – اخطار فوق شماره ثبت بین‌المللی مربوطه را منعکس نکند، مگر این که سایر‌مطالب مندرج در اخطار شناسائی ثبت بین‌المللی که در رد موقت براساس آن انجام شده‌است را میسر سازند،
(2) – دلایل و مستندات رد تقاضا را منعکس نکند،
(3) – بسیار دیرتر از موعد به دفتر بین‌المللی ارسال شده باشد، یعنی اگر پس از‌انقضاء یک سال از تاریخ ثبت بین‌المللی یا پس از تاریخ ثبت مراتب تعیین یک کشور پس‌از این که ثبت بین‌المللی صورت گرفته است ارسال شده باشد، به این معنی که تاریخ‌مذکور همان تاریخ ارسال اعلامیه ثبت بین‌المللی یا مراتب تعیین یک کشور عضو پس از‌انجام ثبت بین‌المللی، می‌باشد.

ب – هرگاه جزء (‌الف) فوق صادق باشد، با وجود این، دفتر بین‌المللی نسخه‌ای از‌اخطار را به مالک ارسال خواهد کرد و مالک و همچنین اداره ارسال کننده اخطار را به‌صورت همزمان مطلع خواهد کرد که اخطار رد موقت ارسالی توسط دفتر بین‌المللی به‌عنوان یک اخطار رد تلقی نمی‌شود و دلایل آن را نیز ذکر خواهد کرد.

ج – اگر اخطار رد :
(1) – ازطرف اداره ارسال کننده آن امضاء نشده باشد و یا به هر طریق دیگر مفاد‌ماده (2) یا الزامات بند (2) ماده (6) این آیین‌نامه را رعایت نکرده باشد.
(2) – مشخصات علامتی که با علامت موضوع تصدیق ثبت بین‌المللی در تعارض‌است را در صورت امکان منعکس نکند. (‌بند (3) و بند (2) (5) ماده ) 17) این آیین‌نامه( .
(3) – مفاد بند (2) (6) ماده (17) این آیین‌نامه را رعایت نکند.
(4) – مفاد بند (2) (7) ماده (17) این آئین‌نامه را رعایت نکند، یا
(5 – ((حذف شده‌است( .
(6) – نام نشانی معترض و فهرست کالاها و خدماتی که اعتراض بر پایه آنها تسلیم‌شده است را درصورت امکان منعکس نکند (‌بند «3» ماده «17» این آئین‌نامه) .
‌با این وجود، به استثناء مواردی که بند (‌د) صادق است، دفتر بین‌المللی رد موقت‌را در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهدکرد. دفتر بین‌المللی از اداره‌ای که مراتب رد را ‌ارسال نموده‌است دعوت خواهدکرد تا ظرف مدت دو ماه از تاریخ دعوت مذکور نسبت‌ به اصلاح اخطار خود اقدام نماید و نسخه‌ای از اخطار رد ناقص را برای مالک و همچنین‌ نسخه‌ای از دعوتنامه مذکور را برای اداره مربوط ارسال خواهد کرد.

د – اگر اخطار مفاد بند (2) (7) ماده (17) این آئین‌نامه را رعایت نکرده‌باشد،‌ مراتب رد موقت در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت نخواهدشد. با این‌حال، اگر اخطار اصلاح ‌شده‌ای ظرف مهلت مقرر در جزء (ج) ارسال گردد، به منظور رعایت ماده (5) موافقتنامه، ‌تاریخ ارسال اخطار اصلاح شده همان تاریخ ارسال اخطار ناقص تلقی خواهدشد. اگر‌اخطار اصلاح نشود، اخطار مذکور به عنوان اخطار رد موقت تلقی نخواهدشد. در‌این‌صورت، دفتر بین المللی به اداره صادرکننده اخطار و همزمان با آن به مالک اعلام‌خواهد کرد که اخطار مزبور را به عنوان اخطار رد موقت به رسمیت نمی‌شناسد و دلایل ‌آنرا نیز ذکر خواهدکرد.

هـ – هر اخطار اصلاح شده، هرگاه قوانین حاکم اجازه دهد، مهلت جدیدی برای ‌تسلیم اعتراض یا تجدید نظرخواهی از رد موقت براساس اعتبار سمت ومقام یا رد موقت ‌ناشی از وصول اعتراض، برحسب مورد، یا تسلیم پاسخ به اعتراض مربوط که تحت‌شرائط حاکم مهلتی معقول خواهدبود و همچنین تاریخ خاتمه مهلت مذکور را منعکس‌ خواهدکرد.

و – دفتر بین‌المللی نسخه‌ای از هر اخطار اصلاح شده را برای مالک ارسال ‌خواهدکرد.

2- (عضو متعاهد که طبق مفاد پروتکل تعیین شده‌است)

الف – بند (1) درخصوص اخطار رد موقت تقاضا در مورد اداره عضو متعاهدی که‌طبق مفاد پروتکل تعیین شده‌است نیز صادق می‌باشد و این مطلب به آن معنی است که‌مهلت پیش‌بینی شده در بند (1) (‌الف) (3) همان مهلت پیش‌بینی شده در بند (2) (‌الف)،(ب)‌ یا (ج) (2) ماده (5) پروتکل می‌باشد.

ب ) برای تشخیص اینکه آیا مهلت مقررشده که قبل از انقضاء آن اداره عضو متعاهد‌باید اطلاعات مشروحه در بند (2)(ج) (1) ماده (5) پروتکل را در اختیار دفتر بین‌المللی‌قراردهد رعایت شده‌است یا خیر، بند (1)( الف) در اینجا صادق خواهدبود. چنانچه‌اطلاعات مذکور پس از انقضاء مهلت مزبور در اختیار دفتر بین‌المللی قرار گرفته‌باشد،‌چنین تلقی خواهدشد که اطلاعات مذکور هیچگاه به دفتر بین‌المللی تحویل نشده‌اند و‌دفتر بین‌المللی مراتب را به اطلاع اداره مربوطه خواهد رساند.

ج ) هرگاه بدون رعایت الزامات بند (2) (ج)(1) ماده (5) پروتکل اخطار رد موقت‌وفق بند (2) (ج) (2) ماده (5) پروتکل تنظیم و صادر شده‌باشد، اخطار مذکور به عنوان‌یک اخطار رد تقاضا شناخته‌ نخواهدشد. با این حال، در این‌گونه موارد، دفتر بین‌المللی‌نسخه‌ای از اخطار را برای مالک ارسال خواهدکرد و همزمان با آن به اداره صادر کننده‌اخطار و همچنین مالک اطلاع خواهدداد که اخطار رد مذکور به عنوان یک اخطار رد تقاضا‌شناخته‌نمی‌شود و دلایل آنرا نیز ذکر خواهدکرد.

ماده 19- ابطال در کشورهای عضو متعاهد تعیین‌شده

1- (محتویات اخطار ابطال)
‌هرگاه اعتبار یک ثبت بین‌المللی در یک کشور عضو متعاهد تعیین شده طبق بند (6)‌ ماده (5) موافقتنامه یا بند (6) ماده (5) پروتکل رفع اثر و باطل شود و مراتب ابطال و رفع‌اثر غیرقابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی باشد، اداره کشور عضو متعاهد که مقام‌صلاحیتدار آن ابطال را اعلام نموده‌است مراتب را عیناً به دفتر بین‌المللی اطلاع‌ خواهدداد. اطلاعیه مزبور حاوی مطالب زیر خواهد بود:
(1) – مقامی که ابطال را اعلام نموده‌است.
(2) – این مطلب که ابطال غیرقابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی‌است.
(3) – شماره ثبت بین‌المللی .
(4) – نام مالک .
(5) – اگر «‌ابطال» کلیه کالاها و خدمات را شامل نشود، آن دسته از کالاها و خدماتی‌که ابطال آنها اعلام شده یا آن دسته از کالاها و خدماتی که ابطال آنها اعلام نشده‌است، و .
(6) – تاریخ اعلام ابطال و در صورت امکان تاریخ اجرای آن.

2- (ثبت ابطال و اطلاع دادن به اداره مبداء و مالک)
‌دفتر بین‌المللی ابطال ثبت به همراه داده‌های مشروحه در اعلامیه ابطال را در دفاتر‌ثبت بین‌المللی ثبت خواهدکرد و مراتب را عیناً به مالک و در صورتی‌که اداره مبداء اعلام ‌کرده باشد که مایل است تاریخ ثبت ابطال را نیز دریافت کند، همزمان به اداره مبداء نیز‌اطلاع خواهدداد.

ماده 20- محدودیت حق تصرف مالک ثبت

1- (ارسال اطلاعات)
‌الف – مالک یک ثبت بین‌المللی یا اداره کشور عضو متعاهد مالک به دفتر‌بین‌المللی اطلاع خواهدداد که حقوق تصرف مالک نسبت به ثبت بین‌المللی محدود‌گردیده‌است و در صورت اقتضا اعضای متعاهد مربوط به محدودیت را منعکس‌ خواهدکرد.
ب – اداره هر کشور عضو متعاهد تعیین‌شده ممکن است به دفتر بین‌المللی‌اطلاع دهد که حقوق تصرف مالک نسبت به ثبت بین‌المللی به حیطه قلمرو آن عضو‌متعاهد محدود گردیده‌است.
ج – اطلاعات ارائه شده طبق جزء‌های (‌الف) و (ب)، متشکل خواهدبود از‌خلاصه‌ای از مطالب اصلی و مهم مربوط به محدودیت فوق.

2- (حذف بخشی از یا تمامی محدودیت فوق)
‌هرگاه دفتر بین‌المللی از محدودیتی درخصوص حقوق تصرف مالک ثبت طبق بند (1) فوق مطلع شده‌باشد، در صورتی‌که بخشی از یا تمامی محدودیت مذکور حذف گردد،‌اداره کشور عضوی که اطلاعات مربوطه را در اختیار دفتر بین‌المللی قرار داده است،‌مراتب حذف مذکور را نیز به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهدداد.

3- (ثبت)
‌دفتر بین‌المللی اطلاعات ابلاغ شده طبق بندهای (1) و (2) فوق را در دفاتر ثبتی به‌ثبت خواهد رساند و مراتب را عیناً به مالک، به اعضاء متعاهد مربوط و هرگاه اطلاعات‌لازم توسط اداره‌ای ارائه شده باشند به آن اداره نیز اطلاع خواهدداد.

ماده 20 مکرر – واگذاری حق اجازه استفاده

1- (درخواست ثبت اجازه استفاده)

الف – درخواست ثبت اجازه استفاده روی فرم رسمی مخصوص توسط مالک، یا‌اگر اداره قبول کند توسط اداره عضو متعاهد مالک یا اداره کشور عضو متعاهدی که اجازه‌استفاده در آن کشور واگذار می‌شود، به دفتر بین‌المللی تسلیم خواهدشد.

ب – درخواست مذکور حاوی مطالب زیر خواهدبود.
(1) – شماره ثبت بین‌المللی
(2)- نام مالک
(3) – نام و نشانی گیرنده اجازه استفاده که طبق دستورالعملهای اداری ذکر می‌شود
(4)- اعضای متعاهد تعیین شده که اجازه استفاده در آن کشورها واگذار می‌شود
(5) – این نکته که اجازه استفاده برای کلیه کالاها و خدمات مندرج در ثبت‌بین‌المللی اعطا می‌شود یا فقط کالاها و خدماتی که اجازه استفاده برای آنها اعطا می‌شود‌که طبق طبقات مناسب طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات گروه‌بندی می‌شوند.

ج – درخواست فوق موارد زیر را نیز منعکس خواهدکرد:
(1) – هرگاه گیرنده اجازه استفاده شخصیت حقیقی باشد، نام کشوری که او تبعه آن‌است.
(2) – هرگاه گیرنده اجازه استفاده شخصی حقوقی باشد، ماهیت حقوقی‌شخصیت حقوقی مذکور و کشور آن و در صورت لزوم، مشخصات منطقه‌ای (استان،‌شهرستان، ایالت یا غیره) که تحت قوانین آن منطقه این شخصیت حقوقی تأسیس‌شده‌است.
(3) – این نکته که اجازه استفاده فقط بخشی از قلمرو یک عضو خاص متعاهد‌تعیین شده را در بر می‌گیرد.
(4) – هرگاه گیرنده اجازه استفاده نماینده‌ای داشته‌باشد، نام و نشانی نماینده طبق‌دستورالعملهای اداری.
(5) – هرگاه اجازه استفاده انحصاری باشد، این قضیه نیز قید خواهدشد.
(6) – در صورت امکان، مدت اجازه استفاده.

د – درخواست فوق توسط مالک یا اداره‌ای که به وسیله آن درخواست مذکور‌تسلیم شده‌است امضاء خواهدشد.

2- (درخواست ناقص)

الف – اگر درخواست ثبت اجازه استفاده شرائط بند (1)(‌الف)(ب)‌و (‌د) را ‌رعایت نکرده‌باشد، دفتر بین‌المللی مراتب را به مالک و اگر درخواست توسط اداره تسلیم‌ شده ‌باشد به آن اداره اطلاع خواهدداد.

ب – در صورتی‌که نقصها ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اخطار رفع نقص فوق که‌توسط دفتر بین‌المللی ارسال شده است رفع نشود، درخواست مذکور ترک شده تلقی‌خواهدشد و دفتر بین‌المللی مراتب را به صورت همزمان به مالک و اگر درخواست توسط‌ اداره‌ای تسلیم شده باشد، به آن اداره نیز ابلاغ خواهدکرد و هرگونه هزینه پرداخت شده را‌پس از کسر مبلغی برابر نصف مبلغ اصلی پیش‌بینی شده در بخش 7 فهرست هزینه‌ها به‌عضوی که آنرا پرداخت نموده است مسترد خواهد کرد.

3- (ثبت و ابلاغ)
‌هرگاه درخواست ثبت اجازه استفاده شرائط بند (1)(‌الف)(ب)‌و (‌د) را رعایت‌کرده‌باشد، دفتر بین‌المللی اجازه استفاده و همچنین اطلاعات مندرج در درخواست را در‌دفاتر ثبتی بین‌المللی به ثبت خواهد رساند و مراتب را عیناً به ادارات کشورهای عضو‌متعاهد تعیین شده که در آنها اجازه استفاده اعطا شده‌است ابلاغ خواهدکرد و همزمان با‌آن به مالک و اگر درخواست توسط اداره‌ای تسلیم شده‌باشد به آن اداره اطلاع خواهدداد.

5 – (اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه ثبت یک اجازه استفاده معین هیچ تأثیری ندارد)

4- (اصلاح یا ابطال ثبت اجازه استفاده)
بند های (1) ‌الی (3) در مورد درخواست اصلاح یا ابطال ثبت اجازه استفاده در‌اینجا با انجام اصلاحات لازم صادق خواهند بود.

5- (اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه ثبت یک اجازه استفاده معین هیچ تأثیری ندارد)

الف – اداره یک کشور عضو متعاهد تعیین شده که توسط دفتر بین‌المللی از ثبت‌ اجازه استفاده در آن کشور مطلع شده‌است می‌تواند اعلام نماید که ثبت اجازه استفاده در‌آن کشور فاقد اعتبار است و هیچ تأثیری ندارد.

ب – اعلامیه مشروحه در جزء (‌الف) فوق حاوی مطالب زیر خواهدبود:
(1) – دلایلی که براساس آنها ثبت اجازه استفاده فاقد اعتبار است و هیچ تأثیری‌ندارد.
(2) – هرگاه اعلامیه فوق بر کلیه کالاها و خدمات که اجازه استفاده به آنها مربوط‌می‌شود مؤثر نباشد، آن دسته از کالاها و خدمات که تحت تأثیر اعلامیه قرار می‌گیرند و آن‌دسته از کالاها و خدمات که تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.
(3) – مواد اساسی قانونی مربوط به آن اگر وجود داشته باشد و
(4)- اینکه آیا اعلامیه مذکور می‌تواند مشمول تجدیدنظرخواهی یا بررسی مجدد‌بشود یا خیر

ج – اعلامیه مندرج در جزء (‌الف) قبل از خاتمه مدت 18 ماه از تاریخی که در آن‌تاریخ اعلامیه مندرج در بند (3) به اداره مربوط ارسال گردیده‌است برای دفتر بین‌المللی‌ارسال خواهدشد و

د – دفتر بین‌المللی هرگونه اعلامیه صادره طبق جزء (ج) را در دفاتر ثبتی بین‌المللی‌به ثبت خواهدرساند و مراتب را عیناً به عضوی که (‌مالک یا اداره) درخواست ثبت اجازه‌استفاده را تسلیم نموده ابلاغ خواهدکرد.

هـ – هرگونه تصمیم نهائی و قطعی مربوط به اعلامیه صادره طبق جزء (ج) به دفتر‌بین‌المللی ابلاغ خواهدشد و دفتر مذکور آنرا در دفاتر ثبتی بین‌المللی به ثبت خواهد‌رساند و آنرا عیناً به عضوی که (‌مالک یا اداره) درخواست ثبت اجازه استفاده را تسلیم ‌نموده ابلاغ خواهدکرد.

6- (اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه یک اجازه استفاده ثبت شده در دفاتر ثبتی بین‌المللی‌در مورد یک کشور متعاهد هیچ تأثیری ندارد) .
‌الف – اداره یک کشور عضو متعاهد که قوانین آن ثبت اجازه استفاده از علائم ‌تجارتی را مقرر نمی‌کند می‌تواند به دبیرکل اعلام کند که ثبت اجازه استفاده در دفاتر ثبتی‌بین‌المللی در مورد آن عضو متعاهد هیچ تأثیری ندارد و فاقد اعتبار است.
ب – اداره یک کشور عضو متعاهد که قوانین آن ثبت اجازه استفاده از علائم‌تجارتی را مقرر می‌کند می‌تواند قبل از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از این آئین‌نامه یا‌قبل از تاریخی که در آن تاریخ عضو متعاهد مکلف به رعایت موافقتنامه یا پروتکل شود، به‌دبیرکل اطلاع دهد که ثبت اجازه استفاده در دفاتر ثبتی بین‌المللی در آن کشور عضو‌متعاهد هیچ تأثیری ندارد و فاقد اعتبار است. این اعلامیه را می‌توان در هر زمان در صورت ‌تمایل مسترد نمود.

ماده 21 – جایگزین کردن یک ثبت ملی یا منطقه‌ای با یک ثبت بین‌المللی

1- (ابلاغ)
‌هرگاه وفق بند (2) ماده (4) مکرر موافقتنامه یا بند (2) ماده (4) مکرر پروتکل،‌ اداره یک کشور عضو متعاهد تعیین شده، بنا بر درخواستی که مستقیماً توسط مالک به‌اداره مذکور تسلیم شده است، در دفاتر خود مطالبی دال بر این که یک ثبت بین‌المللی‌جایگزین یک ثبت ملی یا منطقه‌ای شده است را ذکر کرده باشد، اداره مذکور مراتب را‌عیناً به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهد داد. اطلاعیه مربوطه حاوی مطالب زیر خواهد بود:
(1) – شماره ثبت بین‌المللی مربوط،
(2) – هرگاه جایگزینی فقط شامل یک یا چند کالا یا خدمات منظور شده در‌تصدیق ثبت بین‌المللی باشد، کالاها یا خدمات مزبور،
(3) – شماره و تاریخ تقاضا، شماره و تاریخ ثبت و تاریخ حق تقدم ثبت ملی یا‌منطقه‌ای (‌اگر داشته باشد) که ثبت بین‌المللی جایگزین آن شده است،

2 – (ثبت)
‌دفتر بین‌المللی موارد ابلاغ شده در بند (1) را در دفاتر ثبتی بین‌المللی وارد خواهد‌کرد و مراتب را عیناً به مالک اطلاع خواهد داد.

ماده 22 – ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبداء، ختم اعتبار ثبت ناشی از اظهارنامه مبداء، یا ختم اعتبار ثبت مبداء

1- (ابلاغیه مربوط به ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبداء، ختم اعتبار ثبت ناشی از‌اظهارنامه مبداء یا ختم اعتبار ثبت مبداء):

الف – هرگاه بندهای (3) و (4) ماده (6) موافقتنامه یا بندهای (3) و(4) ماده (6)‌ پروتکل یا هر دو آنها صادق باشند، اداره مبداء مراتب را عیناً به دفتر بین‌المللی اطلاع داده‌ و موارد زیر را ذکر خواهد کرد:
(1) – شماره ثبت بین‌المللی
(2) – نام مالک
(3) – مطالب و تصمیماتی که ثبت مبداء را تحت تأثیر قرار می‌دهند یا هرگاه آن‌ثبت بین‌المللی براساس یک اظهارنامه ثبت مبداء باشد که منتهی به ثبت نشده است،‌مطالب و تصمیماتی که اظهارنامه ثبت مبداء را تحت تأثیر قرار می‌دهند و هرگاه ثبت‌بین‌المللی براساس یک اظهارنامه مبداء باشد که منتهی به ثبت شده است، مطالب و‌تصمیماتی که آن ثبت را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تاریخ قابلیت اجرای مطالب و‌تصمیمات مذکور، و
(4) – هرگاه مطالب و تصمیمات فوق ثبت بین‌المللی را فقط درخصوص برخی از‌کالاها یا خدمات تحت تأثیر قرار می‌دهند، آن دسته از کالاها یا خدمات که تحت تأثیر‌مطالب و تصمیمات فوق قرار گرفته‌اند یا آن دسته از کالاها یا خدمات که تحت تأثیر‌مطالب و تصمیمات فوق قرار نگرفته‌اند.

ب – هرگاه اقدام قضائی مندرج در بند (4) ماده (6) موافقتنامه، یا دعوی مندرج در‌اجزاء (1)، (2) یا (3) بند (3) ماده (6) پروتکل قبل از انقضاء مدت پنج ساله آغاز شده‌باشد ولی قبل از پایان مدت مذکور منتهی به صدور تصمیم نهائی ذکر شده در بند (4) ماده (6) موافقتنامه نشده باشد و یا به صدور تصمیم نهائی ذکر شده در جمله دوم بند (3) ماده (6) پروتکل منجر شده باشد یا به استرداد یا ترک مشروح در جمله سوم بند (3) ماده (6)‌ پروتکل منتهی شده باشد، اداره مبداء هر زمان که از مطالب مذکور آگاه شود بلافاصله پس‌از انقضاء مدت مذکور، مراتب را عیناً به دفتر بین‌المللی منعکس خواهد کرد.

ج – پس از این که اقدام قضائی یا دعوی مشروح در بند (ب) فوق به صدور تصمیم‌نهائی ذکر شده در بند (4) ماده (6) منجر شده باشد، یا به صدور تصمیم نهائی ذکر شده در‌جمله دوم بند (3) ماده (6) پروتکل منتهی شده یا به استرداد یا ترک مشروح در جمله‌ سوم بند (3) ماده (6) پروتکل منجر شده باشد، هرگاه اداره مبداء از مراتب مذکور آگاه‌شود، سریعاً آن‌را به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهد داد و نکات مشروح در جزء (‌الف) (1)‌ الی (4) را دراختیار دفتر بین‌المللی قرار خواهد داد.

2 – (ثبت و ارسال اخطار؛ ابطال ثبت بین‌المللی)

الف – دفتر بین‌المللی هرگونه اخطار مشروح در بند (1) را در دفتر ثبت بین‌المللی‌وارد خواهد کرد و نسخه‌ای از آن را به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده و‌همچنین به مالک ارسال خواهد کرد.

ب – هرگاه اخطار ذکر شده در بند (1) (‌الف) یا (ج) ابطال ثبت بین‌المللی را‌درخواست نماید و الزامات بندهای مذکور را رعایت نماید، دفتر بین‌المللی تا حدی که‌امکان‌پذیر باشد، ثبت بین‌المللی را در دفاتر ثبتی بین‌المللی باطل خواهد کرد.

ج – هرگاه ثبت بین‌المللی طبق مفاد جزء (ب) فوق در دفاتر ثبتی بین‌المللی باطل‌شود، دفتر بین‌المللی موارد زیر را به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده و مالک ‌اطلاع خواهد داد:
(1) – تاریخ ابطال ثبت بین‌المللی در دفاتر،
(2) – اگر ابطال شامل کلیه کالاها و خدمات باشد، مراتب عیناً ذکر می‌گردد،
(3)- اگر ابطال تنها شامل برخی کالاها و خدمات باشد، کالاها و خدماتی که در بند(1) (‌الف) (4) ذکر شده است.

ماده 23 – تقسیم یا ادغام اظهارنامه ثبت مبداء، تقسیم یا ادغام ثبت ‌بین‌المللی حاصل از آن، یا تقسیم یا ادغام ثبت مبداء

1 – (اطلاع دادن تقسیم اظهارنامه یا ادغام اظهارنامه مبداء)
‌هرگاه طی مدت پنج ساله مندرج در بند (3) ماده (6) پروتکل، اظهارنامه مبداء به‌دو یا چند اظهارنامه تقسیم شده باشد، یا چندین اظهارنامه با یک اظهارنامه ادغام شده‌باشند، اداره مبداء مراتب را عیناً با ذکر موارد زیر به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهد داد.
(1) – شماره ثبت بین‌المللی یا اگر ثبت بین‌المللی هنوز انجام نشده باشد، شماره‌اظهارنامه مبداء
(2) – نام مالک یا متقاضی،
(3) – شماره هر یک از اظهارنامه‌های ناشی از تقسیم یا شماره اظهارنامه ناشی از‌ادغام.

2 – (ثبت و ابلاغ آن توسط دفتر بین‌المللی)
‌دفتر بین‌المللی مراتب ابلاغ اشاره شده در بند (1) را در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت‌خواهد کرد و آن را به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده و همزمان با آن به مالک‌ ابلاغ خواهد کرد.

3 – (تقسیم یا ادغام ثبتهای حاصل از اظهارنامه مبداء یا ثبت مبداء) .
بند های (1) و (2) فوق با اعمال تغییرات لازم درخصوص تقسیم ثبت مبداء یا‌ادغام ثبتهای مبداء ناشی از اظهارنامه یا اظهارنامه‌های مبداء مندرج در بند (3) ماده (6)‌پروتکل و تقسیم ثبت مبداء یا ادغام ثبتهای مبداء طی مدت پنج سال مندرج در بند (3)‌ماده (6) موافقتنامه و بند (3) ماده (6) پروتکل نیز صادق خواهد بود.

فصل پنجم – تعیین متعاقب یک یا چند کشور؛ تغییرات

ماده 24 – تعیین یک یا چند کشور پس از ثبت بین‌المللی

1 – (حقوق مربوطه)

الف – اگر در زمان تعیین، وفق بند (2) ماده (1) و ماده (2) موافقتنامه یا ماده (2)‌ پروتکل، مالک حق تعیین عضو متعاهدی را داشته باشد هر عضو متعاهد را می‌توان پس از‌انجام ثبت بین‌المللی به عنوان یک کشور مورد نظر تعیین نمود (‌که از این پس «‌تعیین‌متعاقب» نامیده می‌شود(.

ب – هرگاه کشور عضو متعاهد مالک مکلف به رعایت موافقتنامه باشد، مالک‌می‌تواند طبق موافقتنامه هر عضو متعاهد مکلف به رعایت موافقتنامه را تعیین نماید.

ج – هرگاه کشور عضو متعاهد مالک مکلف به رعایت پروتکل باشد، مالک ‌می‌تواند طبق پروتکل هر عضو متعاهد مکلف به رعایت پروتکل را تعیین نماید به شرطی‌که هر دو عضو متعاهد مذکور مکلف به رعایت موافقتنامه نباشند.

2 – (تسلیم؛ فرم و امضاء)

الف – مراتب «‌تعیین متعاقب» توسط مالک یا توسط اداره کشور عضو متعاهد مالک‌به دفتر بین‌المللی تسلیم خواهد شد؛ با این حال:
(1) – هرگاه بند (1) ماده (7) که قبل از دوازدهم مهرماه 1380 (4 اکتبر 2001)‌ معتبر است صادق باشد، باید توسط اداره مبداء تسلیم شود؛
(2) – هرگاه هر یک از اعضای متعاهد طبق موافقتنامه تعیین شوند‌«‌تعیین متعاقب»‌باید توسط اداره مبداء یا مالک تسلیم شود.

ب – مراتب تعیین متعاقب بر روی فرم مخصوص و در یک نسخه تسلیم می‌گردد.‌هرگاه توسط مالک تسلیم شود، توسط مالک امضاء خواهد شد. هرگاه توسط اداره‌ای ‌تسلیم شود، توسط آن اداره امضاء خواهد شد و هرگاه آن اداره درخواست نماید، توسط‌مالک نیز امضاء خواهد شد. هرگاه توسط اداره‌ای تسلیم شود و اداره مذکور بدون این که از‌مالک درخواست نماید که آن را امضا کند ولی به وی اجازه امضاء کردن آن را بدهد،‌مالک می‌تواند آن را امضاء نماید.

3- (محتویات)

الف – مراتب «‌تعیین متعاقب» حاوی مطالب زیر خواهد بود:
(1) – شماره ثبت بین‌المللی مربوطه،
(2) – نام و نشانی مالک،
(3) – عضو متعاهدی که تعیین می‌گردد،
(4) – هرگاه «‌تعیین متعاقب» برای کلیه کالاها و خدمات ذکر شده در تصدیق ثبت‌بین‌المللی مربوطه انجام گیرد، کلیه کالاها و خدمات یا هرگاه «تعیین متعاقب» برای تنها‌ بخشی از کالاها یا خدمات ذکر شده در تصدیق ثبت بین‌المللی مربوطه انجام گیرد، فقط‌ کالاها و خدمات مزبور،
(5) – مبلغ هزینه پرداختی و روش پرداخت یا دستورات مقتضی مبنی بر واریز مبلغ‌مربوطه به حساب دفتر بین‌المللی و مشخصات طرف پرداخت کننده یا صادرکننده‌ دستور، و
(6) – هرگاه «‌تعیین متعاقب» توسط اداره‌ای تسلیم شده باشد، تاریخ دریافت آن ‌توسط آن اداره.

ب – هرگاه «‌تعیین متعاقب» درخصوص کشور متعاهدی باشد که وفق بند (2) ماده (7) این آیین‌نامه، اعلامیه‌ای را صادر کرده است، «‌تعیین متعاقب» حاوی اعلامیه‌ای مبنی‌بر قصد استفاده از علامت در حیطه قلمرو آن عضو متعاهد نیز خواهد بود؛ این اعلامیه، ‌طبق درخواست عضو متعاهد مذکور:
)1 –( روی فرم رسمی جداگانه‌ای تنظیم و پس از امضاء توسط شخص مالک به فرم«‌تعیین متعاقب» ضمیمه خواهد گردید، یا
(2) – در فرم «‌تعیین متعاقب» گنجانده خواهد شد.

ج – «‌تعیین متعاقب» می‌تواند حاوی مطالب زیر نیز باشد:
(1) – مطالب و ترجمه یا ترجمه‌های پیش‌بینی شده در بند (4) (ب) ماده (9)‌آیین‌نامه بر حسب مورد،
(2) – درخواستی مبنی بر این که «‌تعیین متعاقب» پس از ثبت یک تغییر یا یک ابطال ‌درمورد ثبت بین‌المللی مربوط یا پس از تمدید مدت ثبت بین‌المللی، انجام گیرد.

د – هرگاه ثبت بین‌المللی براساس یک اظهارنامه ثبت مبداء باشد، به فرم «‌تعیین‌متعاقب» اعلامیه‌ای باید ضمیمه باشد که ضمن ذکر شماره و تاریخ ثبت، گواهی نماید که‌اظهارنامه مذکور به ثبت رسیده است، مگر این که چنین اعلامیه‌ای قبلاً توسط دفتر‌بین‌المللی دریافت شده باشد. این اعلامیه باید توسط اداره مبداء امضاء شود.

4 – (هزینه‌ها)
‌مراتب تعیین متعاقب مشمول پرداخت هزینه‌هائی خواهد بود که در بخش (5)‌ فهرست هزینه‌ها مشخص شده یا به آنها اشاره شده است.

5 – (نقصها)

الف – اگر «‌تعیین متعاقب» شرایط لازم را رعایت نکند و مشروط بر رعایت بند (9)‌این ماده، دفتر بین‌المللی مراتب را عیناً به مالک و درصورتی که فرم مربوطه تعیین متعاقب‌توسط اداره‌ای تسلیم شده باشد، به آن اداره نیز اطلاع خواهد داد.

ب – در صورتی که نقصها ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اخطار رفع نقص فوق که توسط‌دفتر بین‌المللی ارسال شده‌است رفع نشود، مراتب «‌تعیین متعاقب» ترک شده تلقی‌خواهدشد و دفتر بین‌المللی مراتب را به مالک و اگر فرم مربوطه توسط اداره‌ای تسلیم‌شده‌باشد، به آن اداره نیز به صورت همزمان اطلاع خواهدداد و پس از کسر مبلغی برابر‌نصف مبلغ اصلی پیش‌بینی شده در بخش 1-5 فهرست هزینه‌ها کلیه هزینه‌های پرداخت‌شده را به عضوی که آنرا پرداخت نموده است برگشت خواهدداد.

ج – با وجود جزء‌های (‌الف) و (ب) فوق، هرگاه شرائط بند (1)(ب) یا (ج)‌درخصوص یک یا چند عضو متعاهد تعیین شده رعایت نشده‌باشد، چنین تلقی‌خواهدشد که «‌تعیین متعاقب» حاوی تعیین اعضای متعاهد تعیین شده مذکور نمی‌باشد و‌هر گونه هزینه تکمیلی که تاکنون پرداخت شده برای آن کشورهای عضو عیناً مسترد‌خواهدشد. اگر الزامات بند (1)(ب) یا (ج) درخصوص هیچ‌یک از اعضاء تعیین‌شده‌رعایت نشوند، بند (5)(ب) فوق صادق خواهدبود.

6- (تاریخ تعیین متعاقب)

الف – تعیین متعاقب که مستقیماً توسط مالک به دفتر بین‌المللی تسلیم شده‌است،‌مشروط بر مفاد جزء (ج)(1)، حاوی تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین‌المللی خواهدبود.

ب – «‌تعیین متعاقب» که توسط اداره‌ای به دفتر بین‌المللی تسلیم شده‌است،‌مشروط بر مفاد جزء ( ج)(1)، حاوی تاریخ دریافت آن توسط اداره مذکور خواهدبود به‌شرطی که فرم مذکور ظرف مدت دو ماه از تاریخ مذکور توسط دفتر بین‌المللی دریافت‌شده‌باشد. در صورتی که دفتر بین‌المللی فرم مذکور را ظرف مدت مزبور دریافت‌نکرده‌باشد، مشروط بر مفاد جزء (ج)(1)، حاوی تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین‌المللی‌خواهدبود.

ج – هرگاه «‌تعیین متعاقب» مقررات مربوطه را رعایت نکرده‌باشد و نقصهای آن‌ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اخطار ذکر شده در بند (5)(‌الف) فوق اصلاح شده‌باشد:
(1) – هرگاه نقصها به هر یک از مقررات ذکر شده در اجزاء (1)، (3) و(4) بند(3) (‌الف) و (ب) (1) مربوط باشند، فرم «‌تعیین متعاقب» حاوی تاریخ رفع آن نقصها‌خواهدبود، مگر اینکه فرم مذکور توسط یک اداره به دفتر بین‌المللی تسلیم شده‌باشد و‌نقص مربوط ظرف مدت دو ماه پیش‌بینی شده در جزء (ب) فوق اصلاح شده‌باشد، که در‌این‌صورت فرم «‌تعیین متعاقب» حاوی تاریخ دریافت آن به وسیله اداره مذکور خواهدبود.
(2) – تاریخ ذکر شده در جزء (‌الف) یا (ب) برحسب مورد به هیچ وجه تحت تأثیر‌نقصهای مربوط به الزامات به غیر از آنچه که در اجزاء (1)، (3) و(4) بند (3) (‌الف) و(ب)(1) ذکر شده‌اند، قرار نخواهدگرفت.

د – علی رغم جزء‌های (‌الف)،(ب)‌و (ج)، هرگاه فرم تعیین متعاقب حاوی‌درخواستی باشد که وفق بند (3)(ج)(2) انجام شده‌است، فرم مذکور حاوی تاریخی ‌مؤخر بر تاریخ ناشی از جزء‌های (‌الف)(ب) یا (ج) خواهدبود.

7) – ثبت و ابلاغ(
‌هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد که تعیین متعاقب مطابق با مقررات مربوط به‌آن می‌باشد، آنرا در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهدکرد و مراتب را عیناً به اداره عضو‌متعاهد که در فرم تعیین متعاقب تعیین شده‌است و همزمان به مالک و در صورتی که فرم‌مربوطه توسط اداره‌ای تسلیم شده‌باشد به آن اداره ابلاغ خواهدکرد.

8- (مردودیت)
‌در اینجا مواد (16) الی (18) با انجام اصلاحات لازم قابل اجرا خواهندبود.

9 – («تعیین متعاقب» که به عنوان مراتب تعیین متعاقب تلقی نمی‌شوند.)
‌در صورتی که الزامات بند (2)(‌الف) رعایت نشده‌ باشند، مراتب تعیین متعاقب‌قابل قبول نخواهدبود و مراتب عدم پذیرش آن توسط دفتر بین‌المللی عیناً به فرستنده آن‌اطلاع داده خواهد شد.

ماده 25- درخواست ثبت تغییر؛ درخواست ثبت ابطال

1- (تسلیم درخواست)

الف – هرگاه درخواستی برای ثبت هر یک از موارد زیر تنظیم شده ‌باشد،‌درخواست مذکور روی فرم مخصوص در یک نسخه تنظیم و به دفتر بین‌المللی تسلیم‌ خواهد شد:
(1-( تغییر در مالکیت ثبت بین‌المللی درخصوص کلیه یا بخشی از کالاها یا‌خدمات و کلیه یا برخی از کشورهای عضو متعاهد تعیین شده
)2-( محدودیت فهرست کالاها و خدمات در کلیه یا برخی از کشورهای عضو‌متعاهد تعیین شده.
)3-( حذف کلیه کالاها و خدمات در برخی از کشورهای عضو متعاهد تعیین‌شده
)4 –( تغییر نام یا نشانی مالک.
)5 –( ابطال ثبت بین‌المللی درخصوص کلیه یا برخی از کالاها یا خدمات در کلیه‌کشورهای عضو متعاهد تعیین‌شده.

ب – مشروط بر رعایت جزء (ج) درخواست فوق توسط مالک یا اداره عضو‌متعاهد مالک تسلیم خواهدشد، با این حال درخواست ثبت تغییر مالکیت ممکن است به‌ وسیله اداره عضو متعاهد یا یکی از اعضاء متعاهد که در درخواست پیش‌بینی شده در بند(2) (‌الف) (4) درج می‌شود، تسلیم شود.

ج – اگر ابطال یا حذف هر یک از اعضاء متعاهد که طبق موافقتنامه تعیین شده‌اند را‌ تحت تأثیر قرار دهد مالک نمی‌تواند درخواست ثبت ابطال یا حذف را مستقیماً تسلیم‌نماید.

د – هرگاه درخواست توسط مالک تسلیم شود، توسط مالک امضاء خواهد شد.‌هرگاه توسط اداره‌ای تسلیم شود، توسط آن اداره امضاء خواهدشد و هرگاه اداره مذکور‌درخواست نماید، مالک نیز آنرا امضاء خواهد کرد. هرگاه درخواست توسط اداره‌ای تسلیم‌ شود و اداره مذکور بدون اینکه از مالک رسماً درخواست نماید که آنرا امضاء نماید ولی به ‌وی اجازه امضاء کردن آنرا بدهد مالک می‌تواند آنرا امضاء کند.

2-(-محتویات درخواست)

الف – درخواست ثبت یک تغییر یا درخواست ثبت ابطال ثبت علاوه بر ذکر تغییر‌یا ابطال مورد درخواست مطالب زیر را نیز در بر خواهد داشت:

1)- شماره ثبت بین‌المللی مربوط

2) – نام مالک، مگر اینکه تغییر مورد نظر به نام و نشانی نماینده مربوط باشد.

3) – در موارد تغییر مالکیت ثبت بین‌المللی، نام و نشانی شخص حقیقی یا‌حقوقی طبق دستورالعملهای اجرائی که به عنوان مالک جدید ثبت در درخواست معرفی‌می‌شود (‌که از این پس انتقال گیرنده نامیده میشود.)

4) – در موارد تغییر مالکیت ثبت بین‌المللی، نام عضو یا اعضای متعاهد تعیین ‌شده که درخصوص آنها انتقال گیرنده وفق مفاد بند (2) ماده (1( و ماده (2) موافقتنامه و‌طبق ماده (2) پروتکل شرائط لازم برای احراز مالکیت ثبت بین‌المللی را دارا می‌باشد.

5) – در موارد تغییر در مالکیت ثبت بین‌المللی، هرگاه نشانی انتقال گیرنده که طبق‌جزء (3) فوق ذکر گردیده در قلمرو عضو متعاهد یا یکی از اعضای متعاهد که طبق جزء(4) درج شده است، نباشد، و مگر اینکه انتقال گیرنده اعلام کرده‌ باشد که تابعیت یک‌ کشور متعاهد یا کشوری که در یک سازمان متعاهد عضویت دارد را دارا می‌باشد، نشانی ‌محل کار یا تجارتخانه یا نشانی محل اقامت انتقال گیرنده در کشور عضو متعاهد یا در یکی‌از کشورهای عضو متعاهد که در آنها انتقال گیرنده شرائط لازم برای احراز مالکیت ثبت ‌بین‌المللی را داراست.

6)- در موارد تغییر مالکیت ثبت بین‌المللی که به کلیه کالاها و خدمات و کلیه ‌اعضای متعاهد مرتبط نمی‌باشد، کالاها و خدمات و اعضای متعاهد تعیین ‌شده که تغییر‌مالکیت به آنها مربوط می‌شود، و

7)- مبلغ هزینه‌ای که پرداخت می‌شود و روش پرداخت آن، یا دستورات مقتضی‌ درخصوص واریز مبلغ مذکور به حسابی که توسط دفتر بین‌المللی افتتاح شده، و‌مشخصات شخص پرداخت کننده یا صادرکننده دستورات فوق.

ب – درخواست ثبت یک تغییر در مالکیت ثبت بین‌المللی می‌تواند حاوی مطالب‌زیر نیز باشد:
(1)- هرگاه انتقال گیرنده یک شخص حقیقی باشد، نام کشوری که انتقال گیرنده‌تابعیت آنرا دارد
(2)- هرگاه انتقال گیرنده یک شخص حقوقی باشد، اطلاعاتی درخصوص ماهیت‌ حقوقی آن و همچنین کشور و حتی واحد منطقه‌ای (‌مانند ایالت، استان و غیره) که طبق ‌قوانین آن، شخصیت حقوقی مذکور تأسیس شده‌است. جزء#*ج* – درخواست ثبت تغییر یا ابطال ثبت می‌تواند حاوی درخواستی باشد مبنی بر‌اینکه تغییر یا ابطال مورد نظر قبل یا بعد از ثبت تغییر یا ابطال دیگری یا «‌تعیین متعاقب»‌درخصوص ثبت بین‌المللی مورد نظر یا پس از تمدید مدت ثبت بین‌المللی، به ثبت برسد.

3-(درخواست غیرمجاز – غیرمسموع)
‌تغییر در مالکیت یک ثبت بین‌المللی در یک عضو متعاهد تعیین شده ممکن است‌قابل ثبت نباشد اگر آن عضو متعاهد:
(1) – متعهد و ملزم به رعایت مفاد موافقتنامه باشد ولی متعهد و ملزم به رعایت‌ پروتکل نباشد و عضو متعاهد مذکور در بند (2)(‌الف)(4) متعهد و ملزم به رعایت‌موافقتنامه نباشد یا هیچ یک از اعضای متعاهد مشروحه در بند مذکور متعهد و ملزم به ‌رعایت موافقتنامه نباشند.
)2 -( متعهد و ملزم به رعایت مفاد پروتکل باشد ولی متعهد و ملزم به رعایت‌موافقتنامه نباشد و عضو متعاهد مذکور در بند (2)(‌الف)(4) متعهد و ملزم به رعایت‌پروتکل نباشد و یا هیچ یک از اعضای متعاهد مشروحه در بند مذکور متعهد و ملزم به‌رعایت پروتکل نباشند.

4- (انتقال گیرنده‌های متعدد) ‌هرگاه درخواست ثبت تغییری در مالکیت ثبت بین‌المللی چندین انتقال گیرنده را‌در برگیرد، در کشور عضو متعاهد تعیین شده‌ای که هر یک از انتقال گیرندگان شرائط احراز‌مالکیت ثبت بین‌المللی در آن کشور عضو را دارا نباشند، تغییر مزبور قابل ثبت نخواهد بود.

ماده 26- نقصهای مربوط به درخواست ثبت تغییر و ابطال ثبت

1 – (درخواست ناقص)
‌اگر درخواست ثبت تغییر یا درخواست ثبت ابطال ثبت مندرج در بند (1)(الف)‌ماده (25) این آئین‌نامه شرائط مربوط را رعایت نکند و مشروط بر رعایت بند(3) این ماده،‌دفتر بین‌المللی مراتب را به مالک و اگر درخواست توسط اداره‌ای تسلیم شده‌باشد، به آن‌ اداره اطلاع خواهد داد.

2- (مهلت مجاز برای رفع نقص)
نقصها را می‌توان ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغیه دفتر بین‌المللی رفع نمود. در‌صورتی که نقصها ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغیه دفتر بین‌المللی رفع نشوند،‌درخواست مورد نظر ترک شده تلقی خواهدشد و دفتر بین‌المللی مراتب را به مالک و در‌صورتی که درخواست ثبت تغییر یا ابطال توسط اداره‌ای تسلیم شده‌باشد، به صورت‌همزمان به آن اداره نیز ابلاغ خواهد کرد و پس از کسر مبلغی برابر با نصف هزینه مربوط ‌مشروحه در بخش (7) فهرست هزینه‌ها مبلغ پرداخت‌شده را به عضو پرداخت‌کننده‌ مسترد خواهد کرد.

3- (درخواستهای غیرقابل قبول)
‌در صورتی که مقررات بند (1)(ب) یا (ج) ماده (25) این آیین‌نامه رعایت‌نشده‌ باشند، درخواست مطروحه به عنوان درخواست ثبت یا ابطال پذیرفته و تلقی‌نخواهد شد و دفتر بین‌المللی مراتب را عیناً به فرستنده آن اطلاع خواهد داد.

ماده 27- ثبت و ابلاغ تغییر و ابطال ثبت، ادغام ثبتهای بین‌المللی، اعلامیه‌ای ‌مبنی بر اینکه تغییر در مالکیت یا محدودیت فاقد اعتبار است.

1 – ثبت و ابلاغ تغییر و ابطال ثبت

الف – مشروط بر این که درخواست مندرج در بند (1) (‌الف) ماده (25) آیین‌نامه ‌کامل و بدون نقص باشد، دفتر بین‌المللی سریعاً تغییر یا ابطال را در دفاتر ثبتی بین‌المللی به‌ثبت خواهند رساند و به ادارات اعضای متعاهد تعیین شده که تغییر مذکور در آنها معتبر‌است یا درخصوص ابطال، ادارات اعضای متعاهد تعیین شده که ابطال در آن کشورها نافذ ‌است و همزمان با آنها به مالک مراتب را عیناً اطلاع خواهد داد و درصورتی که درخواست ‌مورد نظر توسط اداره‌ای تسلیم شده باشد همزمان به آن اداره نیز اطلاع خواهد داد. هرگاه ‌تغییر مورد نظر درخصوص تغییر کلی مالکیت یک ثبت بین‌المللی باشد، دفتر بین‌المللی ‌نیز مراتب را به مالک قبلی اطلاع خواهد داد و درصورتی که بخشی از مالکیت تغییر یافته‌ باشد مراتب را به مالک بخشی از ثبت بین‌المللی که انتقال یافته است اطلاع خواهد داد.‌هرگاه درخواست ثبت ابطال توسط مالک یا اداره‌ای غیر از اداره مبداء طی مدت پنج ساله‌پیش‌بینی شده در بند (3) ماده (6) موافقتنامه و بند (3) ماده (6)پروتکل، تسلیم شده‌باشد، دفتر بین‌المللی مراتب را به اطلاع اداره مبداء نیز خواهد رساند.

ب – تغییر یا ابطال از تاریخ دریافت درخواستی توسط دفتر بین‌المللی که مطابق با‌شرایط مربوط تنظیم و تسلیم شده است به ثبت خواهد رسید، مگر در مواردی که‌درخواست مزبور طبق بند (2) (ج) ماده (25) تنظیم شده باشد که در این صورت در تاریخ‌ مؤخری ثبت خواهد شد.

2 – حذف شده است.

3 – ثبت ادغام ثبت بین‌المللی
‌هرگاه یک شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی به عنوان مالک دو یا چند ثبت‌ناشی از تغییر بخشی از مالکیت که طبق بند (2) انجام شده است، به ثبت رسیده باشد،‌بنابر درخواست شخصیت حقوقی یا حقیقی مذکور که به صورت مستقیم یا ازطریق اداره مبداء مالک تسلیم می‌شود، ثبتهای مذکور ادغام خواهند شد. دفتر بین‌المللی مراتب را‌عیناً به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده که تحت تأثیر تغییر قرار گرفته‌اند اطلاع‌خواهد داد و همزمان با آن به مالک و اگر درخواست توسط اداره‌ای تسلیم شده باشد به آن‌اداره ابلاغ خواهد کرد.

4 – اعلامیه‌ای مبنی بر این که تغییر مالکیت فاقد اعتبار است

الف – اداره یک عضو متعاهد تعیین شده که توسط دفتر بین‌المللی از تغییر مالکیت‌ در آن کشور مطلع شده است می‌تواند اعلام نماید که تغییر مالکیت در آن کشور عضو فاقد‌اعتبار است. نتیجه این اعلامیه این خواهد بود که تا آنجائی که به آن عضو متعاهد مربوط‌می‌شود آن ثبت بین‌المللی کماکان بنام انتقال دهنده باقی خواهد ماند.

ب – اعلامیه مشروحه در جزء (‌الف) فوق حاوی مطالب زیر خواهد بود:
(1)-دلایلی که براساس آنها تغییر در مالکیت فاقد اعتبار است،
(2 )-مواد اساسی قانونی مربوط به آن ،و
(3)- آیا اعلامیه مذکور می‌تواند مشمول تجدیدنظرخواهی یا تقاضای بررسی‌ مجدد بشود یا خیر؟

ج – اعلامیه مندرج در جزء (‌الف) قبل از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخی که در‌آن تاریخ اعلامیه مذکور در جزء (‌الف) فوق به اداره مزبور ارسال گردیده است به دفتر‌بین‌المللی ابلاغ خواهد شد.

د – دفتر بین‌المللی هرگونه اعلامیه‌ای که طبق جزء (ج) فوق صادر شده است،‌برحسب مورد، به عنوان ثبت بین‌المللی جداگانه یا بخشی از ثبت بین‌المللی که مشمول‌اعلامیه مذکور است را در دفاتر ثبتی بین‌المللی به ثبت خواهد رساند و آن را عیناً به‌عضوی که (‌مالک یا اداره) درخواست ثبت تغییر مالکیت را تسلیم نموده و همچنین به‌مالک جدید ابلاغ خواهد کرد.

هـ – هرگونه تصمیم نهائی و قطعی مربوط به اعلامیه صادره طبق جزء (ج) به دفتر‌بین‌المللی ابلاغ خواهد شد و دفتر مذکور آن را در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهد کرد و‌بنابر مورد، تغییرات لازم را در دفاتر ثبتی درج خواهد کرد و آن را عیناً به عضوی که (‌مالک‌یا اداره) درخواست ثبت تغییر مالکیت را تسلیم نموده و همچنین به مالک جدید ابلاغ ‌خواهد کرد.

5 – اعلامیه‌ای مبنی بر این که محدودیت فاقد اعتبار است

الف – اداره یک عضو متعاهد تعیین شده که توسط دفتر بین‌المللی از محدودیت‌فهرست کالاها و خدمات که آن کشور عضو را تحت تأثیر قرار می‌دهد مطلع شده است‌می‌تواند اعلام نماید محدودیت در آن کشور عضو فاقد اعتبار است. نتیجه این اعلامیه این‌خواهد بود که تا آنجائی که به آن کشور عضو متعاهد مربوط می‌شود محدودیت مورد نظر‌درمورد کالاها و خدمات مندرج در اعلامیه صادق نخواهد بود.

ب – اعلامیه مشروحه در جزء (‌الف) فوق حاوی مطالب زیر خواهد بود:
)1 )- دلایلی که براساس آنها محدودیت فاقد اعتبار است،
(2 ) هرگاه اعلامیه مذکور کلیه کالاها و خدمات که محدودیت به آنها مربوط‌ می‌شوند را شامل نشود، آن دسته از کالاها و خدمات که تحت تأثیر اعلامیه قرار گرفته‌اند و‌آن دسته از کالاها و خدمات که تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند،
(3 )- مواد اساسی قانونی مربوط به آن؛ و
(4-( آیا اعلامیه مذکور می‌تواند مشمول تجدیدنظرخواهی یا بررسی مجدد بشود ‌یا خیر؟

ج – اعلامیه مندرج در جزء (‌الف) قبل از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخی که در‌آن تاریخ اعلامیه مذکور در جزء (‌الف) فوق به اداره مزبور ارسال گردیده است به دفتر‌بین‌المللی ابلاغ خواهد شد.

د – دفتر بین‌المللی هرگونه اعلامیه‌ای که طبق جزء (ج) فوق صادر شده است را در‌دفاتر ثبتی بین‌المللی به ثبت خواهد رساند و آن را عیناً به عضوی که (‌مالک یا اداره)‌درخواست ثبت محدودیت را تسلیم نموده ابلاغ خواهد کرد.

هـ – هرگونه تصمیم نهائی و قطعی مربوط به اعلامیه صادره طبق جزء (ج) به دفتر‌بین‌المللی ابلاغ خواهد شد و دفتر مذکور آن را در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهد کرد و‌آن را عیناً به عضوی که (‌مالک یا اداره) درخواست ثبت محدودیت را تسلیم نموده ابلاغ‌ خواهد کرد.

ماده 28 – تصحیح دفاتر ثبتی بین‌المللی

1 – تصحیح
‌هرگاه دفتر بین‌المللی به اعتبار مقام و سمت خود یا بنا به درخواست مالک یا یک‌اداره، تشخیص دهد که اشتباهی درمورد ثبت بین‌المللی در دفاتر ثبتی بین‌المللی رخ داده‌است، نسبت به تصحیح آن اقدام خواهد کرد.

2 – ابلاغ
‌دفتر بین‌المللی به مالک و همزمان با وی به ادارات کشورهای متعاهد تعیین شده که‌تصحیحات انجام شده به آنها مربوط می‌شود، مراتب را عیناً ابلاغ خواهد کرد.

3 – رد تصحیحات
‌هر یک از ادارات مندرج در بند (2) می‌تواند طی اعلامیه‌ای به دفتر بین‌المللی‌اعلام نماید که تصحیحات انجام شده را به رسمیت نمی‌شناسند و نمی‌پذیرند. ماده (5)‌موافقتنامه و ماده (5) پروتکل و مواد (16) تا (18) این آئین‌نامه با انجام تغییرات لازم قابل‌اجراء خواهند بود با این معنی که تاریخ ارسال اعلامیه تصحیح اشتباهات همان تاریخی‌ خواهد بود که از آن تاریخ مهلت مردودیت محاسبه می‌شود.

4 – مهلت تصحیح
‌علی‌رغم بند (1) یک اشتباه که به یک اداره نسبت داده می‌شود و تصحیح آن‌برحقوق حاصل از ثبت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد صرفاً درصورتی می‌تواند تصحیح شود‌ که درخواست تصحیح توسط دفتر بین‌المللی ظرف مدت نه ماه از تاریخ انتشار ثبت‌ موضوع تصحیح در دفاتر ثبتی بین‌المللی دریافت شده باشد.

فصل ششم – تمدید مدت

ماده 29 – اعلام غیررسمی انقضاء مدت
‌این مطلب که اعلامیه غیررسمی مشروحه در بند (4) ماده (7) موافقتنامه و بند (3)‌ماده (7) پروتکل دریافت نشده است دلیل موجهی برای عدم رعایت هرگونه مهلت مقرر‌در ماده (30) این آئین‌نامه نمی‌باشد.

ماده 30 – جزئیات مربوط به تمدید مدت

1 – (هزینه‌ها)

الف – ثبت بین‌المللی پس از پرداخت هزینه‌های زیر همان‌گونه که در بخش (6)‌فهرست هزینه‌ها ذکر شده است حداکثر در تاریخی که موعد تمدید ثبت بین‌المللی فرا‌می‌رسد، تمدید خواهد شد:
1- هزینه اصلی،
2 – درصورت لزوم، هزینه اضافه، و
3 – هزینه تکمیلی یا هزینه انفرادی، بنا بر مورد، برای هر عضو متعاهد تعیین‌شده که در آنجا هیچ‌گونه رد درخواست یا ابطال در دفاتر ثبتی برای کلیه کالاها و خدمات ‌مربوطه ثبت نشده است،
‌با این حال، هزینه‌های فوق را می‌توان ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ موعد‌تمدید ثبت بین‌المللی نیز پرداخت نمود مشروط بر این که هزینه اضافی مشخص شده در‌بخش (6 – 5) فهرست هزینه‌ها همزمان پرداخت گردد.

ب – درصورتی که مبالغ پرداخت شده جهت تمدید مدت قبل از سه ماه قبل از‌تاریخ موعد تمدید ثبت بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی دریافت شود، چنین تلقی‌ خواهد شد که مبلغ مذکور سه ماه قبل از موعد تمدید دریافت شده است.

2 – (جزئیات بیشتر)

الف – هرگاه مالک مایل نباشد ثبت بین‌المللی را در یک کشور عضو متعاهد تعیین‌شده‌ای که برای آن مراتب رد در دفاتر ثبتی بین‌المللی برای کلیه کالاها و خدمات مربوطه‌ثبت نشده است تمدید نماید، پرداخت هزینه لازم اعلامیه‌ای را به همراه خواهد داشت‌مبنی بر این که تمدید مدت ثبت بین‌المللی نباید درخصوص آن کشور عضو در دفاتر ثبتی‌ بین‌المللی به ثبت برسد.

ب – هرگاه مالک مایل باشد درخصوص یک عضو متعاهد تعیین شده بدون درنظر‌گرفتن این که در دفاتر ثبتی بین‌المللی برای آن کشور عضو مراتب رد درخواست‌درخصوص کلیه کالاها و خدمات ثبت شده است، ثبت بین‌المللی را تمدید نماید،‌پرداخت هزینه مربوطه، شامل هزینه تکمیلی یا هزینه انفرادی برای آن کشور عضو،‌ برحسب مورد، اعلامیه‌ای را به همراه خواهد داشت مبنی بر این که تمدید آن ثبت ‌بین‌المللی باید در دفاتر ثبتی بین‌المللی درخصوص آن کشور عضو متعاهد به ثبت برسد.

ج – در هر کشور عضو متعاهد تعیین شده که برای آن درخصوص کلیه کالاها و‌خدمات طبق بند (2) ماده (19) این آئین‌نامه ابطال به ثبت رسیده باشد یا برای آن طبق‌بند (1) (‌الف) ماده (27) این آیین‌نامه مراتب استرداد به ثبت رسیده باشد، ثبت‌بین‌المللی قابل تمدید نخواهد بود. در هر کشور عضو متعاهد تعیین شده که برای کالاها و‌خدماتی که برای آنها ابطال اعتبار ثبت بین‌المللی در آن کشور عضو متعاهد طبق بند (2)‌ماده (19) این آئین‌نامه به ثبت رسیده باشد یا درخصوص آن محدودیتی طبق بند (1) (‌الف) ماده (27) این آیین‌نامه به ثبت رسیده باشد، ثبت بین‌المللی مذکور قابل تمدید ‌نخواهد بود.

د – این مطلب که مدت ثبت بین‌المللی درخصوص کلیه کشورهای عضو متعاهد‌تمدید نشده است هیچ نوع تغییری درخصوص مقاصد مشروح در بند (2) ماده (7)موافقتنامه یا بند (2) ماده (7) پروتکل به وجود نمی‌آورد.

3 – (هزینه‌های ناکافی)

الف – چنانچه مبلغ هزینه‌های دریافت شده کمتر از مبلغ هزینه‌های مقرر شده برای‌تمدید باشد، دفتر بین‌المللی مراتب را سریعاً و به صورت همزمان به مالک و نماینده او‌اطلاع خواهد داد. اطلاعیه مذکور مبلغ کسری را مشخص خواهد کرد.

ب – هرگاه، در تاریخ انقضاء مدت شش ماه پیش‌بینی شده در بند (1) (الف)، مبلغ‌هزینه‌های دریافت شده کمتر از مبلغ تعیین شده در بند (1) باشد، دفتر بین‌المللی مشروط‌به رعایت مفاد جزء (ج)، مراتب تمدید مدت را ثبت نخواهد کرد و مبلغ دریافت شده را‌به پرداخت کننده آن مسترد کرده و مراتب را عیناً به مالک و اگر نماینده‌ای داشته باشد به‌آن نماینده اطلاع خواهد داد.

ج – درصورتی که ابلاغیه مشروح در جزء (‌الف) فوق طی مدت سه ماه قبل از‌انقضاء مدت شش ماه مشروح در بند (1) (‌الف) ارسال شده باشد و اگر مبلغ هزینه مقرر‌دریافت شده، در تاریخ انقضاء مدت مذکور، کمتر از مبلغ مقرر در بند (1) باشد ولی‌حداقل 70 درصد مبلغ مذکور باشد، دفتر بین‌المللی طبق بندهای (1) و (3) ماده (31) این‌آئین‌نامه اقدام خواهد کرد. درصورتی که مبلغ مقرر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغیه‌ فوق به صورت کامل پرداخت نشود، دفتر بین‌المللی تمدید را لغو خواهد کرد و مراتب را‌به مالک و اگر نماینده‌ای داشته باشد به نماینده او و اداراتی که تمدید به آنها ابلاغ شده‌است اطلاع خواهد داد و مبلغ دریافتی را به پرداخت کننده آن مسترد خواهد کرد.

4 – (مدتی که هزینه تمدید مدت برای آن پرداخت می‌شود)
‌بدون در نظر گرفتن این که فهرست کشورهای عضو متعاهد تعیین شده در تصدیق ‌ثبت بین‌المللی، تنها حاوی اعضای متعاهد تعیین شده طبق موافقتنامه باشد، یا تنها حاوی‌اعضای متعاهد تعیین شده طبق پروتکل باشد یا هر دو آنها باشد یعنی هم اعضای متعاهد ‌تعیین شده طبق موافقتنامه و هم اعضای متعاهد تعیین شده طبق پروتکل باشد،‌هزینه‌های مقرر برای تمدید برای ده سال پرداخت خواهد شد. آنچه که به پرداخت طبق ‌موافقتنامه مربوط می‌شود، پرداخت هزینه برای ده سال بعنوان پرداخت قسط ده ساله ‌تلقی خواهد شد.

ماده 31 – ثبت تمدید مدت؛ ابلاغ آن و گواهینامه آن

1-(ثبت و تاریخ آغاز اعتبار تمدید)
‌تمدید مدت در دفاتر ثبتی بین‌المللی از تاریخ موعد تمدید به ثبت خواهد رسید،‌حتی اگر هزینه‌های مقرر برای تمدید ظرف مهلت پیش‌بینی شده در بند (5) ماده (7)‌موافقتنامه و بند (4) ماده (7) پروتکل پرداخت شده باشد.

2 – (تاریخ تمدید در «‌تعیین متعاقب»)
‌تاریخ آغاز اعتبار تمدید برای کلیه کشورهای تعیین شده در تصدیق ثبت بین‌المللی‌بدون در نظر گرفتن تاریخ ثبت تعیین آنها در دفاتر بین‌المللی، یکسان خواهد بود.

3 – (ابلاغ و گواهینامه)
‌دفتر بین‌المللی به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده مربوط مراتب تمدید‌ مهلت را ابلاغ خواهد کرد و گواهینامه مربوطه را به مالک ارسال خواهد کرد.

4 – (ابلاغ مراتب عدم تمدید)
‌الف – هرگاه یک ثبت بین‌المللی تمدید نشود، دفتر بین‌المللی مراتب عدم تمدید را‌عیناً به ادارات کلیه کشورهای عضو متعاهد تعیین شده در ثبت بین‌المللی مذکور، ابلاغ ‌خواهد کرد.
ب – هرگاه یک ثبت بین‌المللی درخصوص یک عضو متعاهد تعیین شده تمدید‌نشده باشد، دفتر بین‌المللی مراتب عدم تمدید را عیناً به اداره آن عضو متعاهد ابلاغ‌ خواهد کرد.

فصل هفتم – مجله و بانک اطلاعاتی

ماده 32 – مجله

1- (اطلاعات مربوط به ثبتهای بین‌المللی)
‌الف – دفتر بین‌المللی داده‌های مربوط به موارد زیر را در مجله‌ای منتشر خواهد‌کرد:
(1-( ثبت‌های بین‌المللی که طبق ماده (14) این آیین‌نامه به ثبت رسیده است؛
)2-( اطلاعات ارسال شده طبق بند (1) ماده (16) این آیین‌نامه؛
)3 -( مراتب رد موقت مندرج در بند (4) ماده (17) این آئین‌نامه با ذکر این که رد ‌مذکور به کلیه کالاها یا خدمات مربوط می‌شود یا فقط برخی از آنها، بدون ذکر کالاها یا‌خدمات مورد نظر و بدون ذکر دلایل و مستندات رد و اعلامیه‌ها یا اطلاعات ثبت شده‌طبق بند (5) (ج) و (6) (ب) ماده (17) این آئین‌نامه.
(4 )- تمدید ثبت شده طبق بند (1) ماده (31) این آئین‌نامه؛
)5 -( تعیین متعاقب که طبق بند (7) ماده (24) این آئین‌نامه ثبت شده است؛
(6-( ادامه اعتبار ثبت بین‌المللی طبق ماده (39) این آئین‌نامه؛
)7 -( تغییرات در مالکیت، محدودیتها، استرداد و صرف‌نظر کردن و تغییرات نام و‌نشانی مالک که طبق ماده (27) این آئین‌نامه ثبت شده‌اند؛
)8 – ( ابطال‌های ثبت شده طبق بند (2) ماده (22) یا بند (1) ماده (27) یا بند (3)(‌د) ماده (34) این آئین‌نامه؛ )9 -( تصحیحات انجام شده طبق ماده (28) این آئین‌نامه؛
)10 -( ابطال‌هائی که طبق بند (2) ماده (19) این آئین‌نامه انجام شده‌اند؛
(11 )-اطلاعات ثبت شده طبق ماده (20)، ماده (20) مکرر، ماده (21 ( بند (2)(‌الف) ماده (22)، ماده (23)، بندهای (3) و (4) ماده (27) و بند(3) ماده (40) این‌آئین‌نامه؛
(12)- ثبتهای بین‌المللی که تمدید نشده‌اند.
ب – نمونه علامت همان گونه که در اظهارنامه ثبت بین‌المللی درج شده‌است‌ منتشر خواهدشد. هرگاه متقاضی اعلامیه‌ای طبق بند (4)(‌الف)(6) ماده (9) این آئین‌نامه ‌تنظیم کرده‌باشد، اعلامیه مذکور نیز آگهی خواهدشد.
ج – هرگاه نمونه رنگی علامت طبق بند(4)(‌الف)(5) یا (7) ماده (9) این آیین‌نامه ‌تسلیم شده‌باشد، مجله حاوی نمونه سفید و سیاه و همچنین نمونه رنگی خواهدبود.

2- (اطلاعات مربوط به شرائط خاص و اعلامیه‌های به خصوص صادره توسط اعضای متعاهد(
‌دفتر بین‌المللی موارد زیر را در مجله منتشر خواهدکرد:
(1) – هرگونه اطلاعیه که طبق ماده (7) یا بند (6) ماده (20) مکرر این آیین‌نامه و‌اعلامیه صادره طبق بند (5) (‌د) یا (‌هـ) ماده (17) این آئین‌نامه صادر شده‌است؛
(2) – هرگونه اطلاعیه که طبق اولین جمله بند (2)(ب) ماده (5) یا بند (2)(ب) و(ج) ماده (5) پروتکل تنظیم شده‌اند.
(3) – هرگونه اعلامیه‌ای که طبق بند (7) ماده (8) پروتکل تنظیم شده‌باشد.
(4) – هر گونه ابلاغیه صادره طبق بند (2) (ب) یا (3) (‌الف) ماده (34) این‌آئین‌نامه.
(5) – فهرست روزهائی از سال جاری و سال بعد که طبق برنامه، دفتر بین‌المللی‌ برای عموم تعطیل است.

3- (اندیکس سالانه .) ‌برای هر سال، دفتر بین‌المللی اندیکسی را منتشر خواهدکرد که در آن به ترتیب‌حروف الفبا، نام آن دسته از مالکین ثبتهای بین‌المللی که طی آن سال در مورد آنها یک یا‌چند مورد در مجله منتشر شده‌است، به همراه نام مالک، شماره ثبت بین‌المللی، شماره‌ صفحه‌ای از مجله که آگهی مربوط به ثبت بین‌المللی در آن منتشر شده و مطالبی دال بر‌ماهیت آگهی مانند ثبت، تمدید، رد، ابطال، لغو اعتبار یا تغییر نیز درج خواهدشد.

4- (تعداد نسخه‌ها برای ادارات کشورهای عضو متعاهد)
‌الف – دفتر بین‌المللی نسخه‌ای از مجله را برای ادارات هر یک از کشورهای عضو‌متعاهد خواهد فرستاد. هر اداره مجاز خواهد بود دو نسخه را به صورت مجانی دریافت‌ نماید و هرگاه طی یک سال تعداد موارد تعیین شده در مورد آن عضو متعاهد بیش از 000 2 باشد، سال بعد از آن یک نسخه اضافه نیز دریافت خواهدکرد و برای هر 000 1‌مورد تعیین بیش از 000 2 مورد یک نسخه اضافه دریافت خواهدکرد. هر عضو متعاهد‌ می‌تواند هر ساله با پرداخت مبلغی برابر نصف هزینه آبونمان، به تعداد نسخه‌هائی ‌که ‌مجاز است به صورت مجانی دریافت کند به همان تعداد مجله خریداری نماید.
ب – در صورتی که مجله به بیش از یک شکل موجود باشد، هر اداره می‌تواند شکل‌مورد علاقه خود را برای نسخه‌هائی که مجاز است دریافت کند را انتخاب نماید.

ماده 33- بانک اطلاعاتی الکترونیکی

1- (محتویات بانک اطلاعاتی)
‌داده‌هائی که در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت و همچنین در مجله طبق ماده (32) این‌آئین‌نامه منتشر می‌شوند در یک بانک اطلاعاتی الکترونیکی وارد خواهندشد.

2- (داده‌های مربوط به اظهار نامه‌های ثبت بین‌المللی و مراتب تعیین متعاقب که‌ ثبت نشده.(
‌در صورتی که یک اظهارنامه ثبت بین‌المللی یا مراتب تعیین یک کشور طبق ماده (24) این آیین‌نامه ظرف مدت سه روز کاری پس از دریافت آن توسط دفتر بین‌المللی در‌دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت نشود، دفتر بین‌المللی علی‌رغم وجود هرگونه نقص در‌اظهارنامه بین‌المللی یا درخواست تعیین دریافت شده، کلیه اطلاعات موجود در آنرا در‌بانک اطلاعاتی الکترونیکی وارد خواهدکرد.

3- (دستیابی به بانک اطلاعاتی الکترونیکی)
‌بانک اطلاعاتی الکترونیکی برای ادارات اعضای متعاهد قابل دسترسی خواهدبود‌و عموم نیز در صورت پرداخت هزینه‌های مقرر، (‌اگر تعیین شده‌باشد) می‌توانند به آن ‌دسترسی داشته‌ باشند. دسترسی به بانک اطلاعاتی الکترونیکی به صورت آن – لاین و یا از‌طریق دیگری که دفتر بین‌المللی مقتضی بداند و تعیین نماید امکان‌پذیر خواهدبود. هزینه ‌دستیابی به عهده استفاده کننده خواهدبود. داده‌هائی که طبق بند (2) فوق وارد شوند‌ اخطاریه‌ای به همراه خواهندداشت مبنی بر اینکه دفتر بین‌المللی درخصوص اظهارنامه‌ثبت بین‌المللی یا در مورد تعیین اعضای متعاهد طبق ماده (24)، هنوز تصمیمی اتخاذ ‌نکرده‌است.

فصل هشتم – هزینه‌ها

ماده 34- مبلغ و نحوه پرداخت هزینه‌ها

1- (مبلغ هزینه‌ها)
‌مبلغ هزینه مقرر طبق موافقتنامه، پروتکل یا این آئین‌نامه به غیر از هزینه‌های‌انفرادی در فهرست هزینه‌ها که به این آئین‌نامه ضمیمه است و بخش لاینفک آن محسوب‌می‌شود مشخص شده‌اند.

2- (پرداخت)
‌الف – متقاضی، یا مالک، می‌توانند هزینه‌های مندرج در فهرست هزینه‌ها را به دفتر‌بین‌المللی پرداخت نمایند، یا هرگاه اداره مبداء یا اداره عضو متعاهد بپذیرد که این‌گونه‌هزینه را دریافت و سپس به دفتر بین‌المللی پرداخت نماید و متقاضی یا مالک هم موافقت‌خود را اعلام کرده باشد، اداره مذکور نیز می‌تواند مبالغ مربوطه را پرداخت نماید.
ب – هر عضو متعاهد که اداره آن بپذیرد که هزینه‌ها را دریافت و سپس به دفتر‌بین‌المللی پرداخت نماید، مراتب را به دبیر کل اطلاع خواهدداد.

3 – (هزینه انفرادی که در دو بخش قابل پرداخت است)

الف – عضو متعاهدی که طبق بند (7) ماده (8) پروتکل اعلامیه‌ای صادر می‌کند یا‌صادر کرده است ممکن است به دبیر کل اطلاع دهد که هزینه انفرادی که درخصوص تعیین‌آن عضو متعاهد باید پرداخت گردد متشکل از دو بخش است که بخش اول باید همزمان با‌تسلیم اظهارنامه بین‌المللی یا تعیین متعاقب آن عضو متعاهد پرداخت گردد و بخش دوم‌باید متعاقباً پرداخت شود که تاریخ آن طبق قوانین آن کشور عضو متعاهد تعیین می‌گردد.

ب – هرگاه جزء (‌الف) فوق صادق باشد، اشارات انجام شده به هزینه انفرادی در‌مواد 3، 2 و 5 فهرست هزینه‌ها به عنوان اشاره انجام شده به بخش اول هزینه انفرادی‌ تلقی خواهدشد.

ج – هرگاه بند (‌الف) فوق صادق باشد، اداره عضو متعاهد موردنظر موعد پرداخت‌بخش دوم هزینه انفرادی را به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهدداد. اطلاعیه مذکور حاوی‌ مطالب زیر خواهدبود:
(1) – شماره ثبت بین‌المللی مربوط.
(2) – نام مالک.
(3) – تاریخی که قبل از آن بخش دوم هزینه انفرادی باید پرداخت شود.
(4) – هرگاه مبلغ بخش دوم هزینه انفرادی به تعداد طبقات کالاها و خدمات و‌طبقات علامتی که در کشور عضو متعاهد تعیین شده مربوط حمایت می‌شود بستگی‌داشته‌باشد، تعداد آن طبقات .

د – دفتر بین‌المللی اطلاعیه فوق را برای مالک ارسال خواهدکرد. هرگاه بخش دوم‌هزینه انفرادی ظرف مهلت مقرر پرداخت گردد، دفتر بین‌المللی مراتب پرداخت را در‌دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهد کرد و مراتب را عیناً به اداره کشور عضو متعاهد ابلاغ‌خواهدکرد. هرگاه بخش دوم هزینه انفرادی ظرف دوره مربوط پرداخت نشود، دفتر‌بین‌المللی مراتب عدم پرداخت را به اداره کشور عضو متعاهد ابلاغ، و ثبت بین‌المللی را‌درخصوص آن عضو متعاهد در دفاتر ثبتی بین‌المللی باطل و مراتب را عیناً به مالک ابلاغ ‌خواهدکرد.

4- (روش پرداخت هزینه‌ها به دفتر بین‌المللی)
‌هزینه مقرر طبق دستورالعملهای اداری به دفتر بین‌المللی پرداخت خواهدشد.

5- (مطالبی که باید به همراه قبض پرداخت ذکر شوند) ‌هنگام پرداخت هرگونه هزینه به دفتر بین‌المللی مطالب زیر باید ذکر شوند:
(1) – قبل از ثبت بین‌المللی، نام مالک، علامت مورد نظر و مقصود از پرداخت.
(2) – پس از ثبت بین‌المللی، نام مالک: شماره ثبت بین‌المللی مورد نظر و مقصود‌از پرداخت.

6- (تاریخ پرداخت) ‌الف – مشروط بر رعایت بند (1)(ب) ماده(30) این آئین‌نامه و همچنین بند (ب)‌ این ماده هر گونه هزینه زمانی به دفتر بین‌المللی پرداخت شده محسوب خواهدشد که ‌دفتر بین‌المللی آن مبلغ را دریافت نماید.
ب – هرگاه مبلغ مقرر در حسابی که توسط دفتر بین‌المللی افتتاح شده‌است موجود‌باشد و دفتر بین‌المللی از جانب صاحب حساب دستور برداشت آن مبلغ را دریافت نماید،‌در تاریخ دریافت اظهارنامه ثبت بین‌المللی، درخواست تعیین متعاقب، درخواست ثبت‌تغییر، یا دستور تمدید مدت ثبت بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی، هزینه مزبور پرداخت‌شده تلقی خواهدشد.

7 – (تغییر در مبلغ هزینه‌ها)

الف – هرگاه مبلغ هزینه‌های قابل پرداخت درخصوص یک اظهارنامه ثبت‌بین‌المللی در فاصله زمانی میان تاریخ دریافت درخواست تسلیم اظهارنامه ثبت بین‌المللی‌به دفتر بین‌المللی یا تاریخی که در آن تاریخ طبق بند(1((الف) یا (ج) ماده (11) این‌آیین‌نامه چنین تلقی می‌گردد که توسط اداره مبداء چنین درخواستی دریافت شده‌است از‌یک طرف، و تاریخ دریافت اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی از طرف دیگر،‌ تغییر یابد، مبلغی که در اولین تاریخ، معتبر بوده‌است قابل پرداخت خواهدبود.

ب – هرگاه درخواست تعیین کشوری طبق ماده (24) این آیین‌نامه توسط اداره‌ مبداء یا اداره عضو متعاهد مالک تسلیم شده‌باشد و مبلغ هزینه‌های قابل پرداخت در‌مورد تعیین مذکور در فاصله زمانی میان تاریخ دریافت درخواست صادره از جانب مالک‌ به اداره مزبور مبنی بر تسلیم آن از یک طرف و تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین‌المللی از‌طرف دیگر، تغییر یابد، مبلغی که در اولین تاریخ معتبر بوده‌است قابل پرداخت‌خواهدبود.

ج – هرگاه بند (3) (‌الف) صادق باشد، مبلغ دومین بخش هزینه انفرادی که در‌تاریخ مؤخر مندرج در آن بند معتبر است صادق خواهد بود.

د – هرگاه مبلغ قابل پرداخت درخصوص تمدید مدت یک ثبت بین‌المللی در‌فاصله زمانی میان تاریخ پرداخت و تاریخ موعد تمدید تغییر یابد، مبلغی که در تاریخ ‌پرداخت یا تاریخی که در آن تاریخ طبق بند (1) (ب) ماده (30) مبلغ مقرر پرداخت شده‌ تلقی شده و اعتبار داشته‌است قابل پرداخت خواهدبود. هرگاه بعد از تاریخ موعد تمدید‌ پرداخت انجام شده‌باشد، مبلغی که در تاریخ موعد تمدید معتبر بود قابل پرداخت‌ خواهدبود.

هـ – هرگاه مبلغ هزینه‌هائی به غیر از هزینه‌های مندرج در جزء‌های (‌الف)، (ب)، (ج) و (‌د) فوق تغییر یابد، مبلغی که در تاریخ دریافت هزینه توسط دفتر‌بین‌المللی معتبر بوده قابل پرداخت خواهدبود.

ماده 35- وجه رایج برای پرداخت هزینه‌ها

1- (اجبار به استفاده از وجه رایج کشور سوئیس)
‌کلیه وجوهی که طبق این مقررات به دفتر بین‌المللی پرداخت می‌شوند به وجه رایج‌ کشور سوئیس انجام خواهدشد بدون در نظر گرفتن اینکه مبالغ مذکور توسط اداره مبداء ‌پرداخت شوند و اداره مذکور قبلاً وجوه مربوطه را به وجه دیگری دریافت کرده‌باشد.

2- (تعیین مبلغ هزینه انفرادی به وجه رایج کشور سوئیس)

الف – هرگاه یک عضو متعاهد طبق بند (7)(‌الف) ماده (8) پروتکل اعلامیه‌ای‌بدهد. مبنی بر اینکه مایل است هزینه انفرادی دریافت کند، مبلغ هزینه انفرادی مذکور که ‌به دفتر بین‌المللی منعکس می‌شود باید به وجه رایجی باشد که توسط اداره آن کشور مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.

ب – هرگاه مبلغ مورد نظر در اعلامیه مندرج در جزء (‌الف) فوق به وجه دیگری غیر‌از وجه رایج کشور سوئیس منعکس شده‌باشد، دبیر کل پس از مشاوره با اداره آن عضو‌متعاهد، مبلغ هزینه انفرادی مذکور را به وجه رایج کشور سوئیس براساس نرخ رسمی‌برابری ارزهای سازمان ملل متحد تعیین خواهدکرد.

ج – هرگاه، برای مدت بیش از سه ماه متوالی، نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان‌ ملل بین وجه رایج کشور سوئیس و وجه رایج دیگری که هزینه انفرادی به آن وجه توسط‌یک عضو متعاهد منعکس شده‌است حداقل 5 درصد کمتر یا بیشتر از آخرین نرخ برابری‌که به منظور تعیین هزینه انفرادی به وجه رایج کشور سوئیس بکار رفته‌باشد، اداره آن عضو‌متعاهد می‌تواند از دبیرکل درخواست نماید مبلغ جدید هزینه انفرادی را به وجه رایج‌کشور سوئیس براساس نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان ملل متحد در روز قبل از تسلیم‌درخواست مزبور، تعیین نماید. دبیرکل طبق درخواست مزبور عمل خواهدکرد. مبلغ‌جدید از تاریخی که توسط دبیر کل تعیین خواهدشد قابل پرداخت خواهدبود به شرطی‌که تاریخ مذکور بین یک ماه و دو ماه پس از تاریخ انتشار مبلغ مذکور در مجله باشد.

د – هرگاه برای سه ماه متوالی، نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان ملل متحد بین‌ وجه رایج کشور سوئیس و وجه رایج دیگری که هزینه انفرادی به آن وجه توسط یک عضو‌متعاهد منعکس شده‌است حداقل 10 درصد کمتر از آخرین نرخ بکار رفته برای تعیین‌مبلغ هزینه انفرادی به وجه رایج کشور سوئیس باشد، دبیرکل مبلغ جدیدی برای هزینه‌ انفرادی به وجه رایج کشور سوئیس بر اساس نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان ملل،‌تعیین خواهدکرد. مبلغ جدید در تاریخی که توسط دبیرکل تعیین خواهدشد قابل پرداخت‌خواهدبود به شرطی که تاریخ مذکور بین یک ماه و دو ماه پس از تاریخ انتشار مبلغ مذکور‌در مجله باشد.

ماده 36- معافیت از پرداخت
‌ثبت موارد زیر از پرداخت هزینه معاف خواهد بود:
(1) – منصوب کردن نماینده جدید، هرگونه تغییر مربوط به نماینده و ابطال ثبت‌یک نماینده،
(2) – هر تغییری مربوط به شماره تلفن یا دورنگار مالک
(3) – ابطال ثبت بین‌المللی
(4) – هرگونه ترک پرونده یا صرفنظر کردن طبق بند(1)(‌الف) (3) ماده (25) این‌آئین‌نامه.
(5) – هر گونه محدودیت در اظهارنامه ثبت بین‌المللی طبق بند(4)(‌الف)(8) ماده(9) این آئین نامه یا تعیین متعاقب طبق بند (3)(‌الف) (4( ماده (24) این آئین نامه .
(6) – هر گونه درخواست ارائه شده توسط اداره طبق جمله اول بند (4) ماده(6) ‌موافقتنامه یا بند (4( ماده (6) پروتکل
(7) – وجود یک دعوی قضائی یا تصمیم قطعی و نهائی مؤثر بر اظهارنامه مبداء یا‌ثبت ناشی از آن یا ثبت مبداء .
(8) – مراتب رد طبق ماده (17)، بند(8) ماده(24) یا بند(3) ماده(28) این‌آئین‌نامه، هرگونه اعلامیه طبق بندهای (5) یا (6) ماده (17) یا هرگونه ابلاغیه طبق بند(5) ‌ماده (20‌مکرر) یا بندهای (4) یا (5) ماده (27) این آئین‌نامه .
(9) – ابطال ثبت بین‌المللی .
(10) – اطلاعات تبادل‌شده طبق ماده (20) این آیین‌نامه .
(11) – هرگونه ابلاغیه طبق ماده(21) یا ماده(23) این آئین‌نامه .
(12) – هر گونه تصحیح در دفاتر ثبتی بین‌المللی .

ماده 37- توزیع هزینه‌های متمم و هزینه‌های تکمیلی

1- ضریب پیش‌بینی شده در بندهای (5) و (6) ماده (8) موافقتنامه و بندهای (5)‌ و (6) ماده (8) پروتکل به شرح زیر می‌باشد:
– برای اعضای متعاهدی که فقط برای دلایل و مستندات قطعی رد تقاضا، بررسی می‌کنند…………………………………………………………………………..2
– برای اعضای متعاهدی که برای تعیین هرگونه حق تقدم بررسی می‌کنند:
‌الف – پس از ورود اعتراض از جانب اشخاص ثالث………………….3
ب – به اعتبار مقام وسمت خود ………………………………………….4

2- ضریب (4) برای اعضای متعاهدی که بنابر اعتبار مقام و سمت خود به منظور‌یافتن حقوق قبلی و سابقه ثبت قبلی در سوابق خود جستجو می‌کنند و مهمترین آنها را ذکر‌می‌کنند نیز بکار می‌رود.

ماده 38- واریز هزینه‌های انفرادی به حسابهای اعضای متعاهد مربوطه
‌هرگونه هزینه انفرادی که برای یک عضو متعاهد که اعلامیه‌ای را طبق بند(7)(‌الف) ماده(8) پروتکل صادر کرده به دفتر بین‌المللی پرداخت شده‌است ظرف ماه‌بعد از ماهی که در طی آن مراتب ثبت یک ثبت بین‌المللی، تعیین متعاقب یا تمدید که‌هزینه مذکور برای آن پرداخت شده‌است، انجام گرفته‌است، به حساب آن عضو متعاهد‌نزد دفتر بین‌المللی واریز خواهدشد.

فصل نهم – موارد متفرقه

ماده 39- استمرار اعتبار ثبت‌های بین‌المللی در برخی دولتهای جانشین

1- هرگاه هر کشور (‌دولت یا کشور جانشین) که قلمرو آن قبل از استقلال آن کشور،‌بخشی از قلمرو یک کشور متعاهد بوده‌است (‌دولت یا کشور سابق) به دبیر کل اعلامیه ‌استمرار تسلیم کرده‌باشد به این مضمون که «‌موافقتنامه» توسط کشور جانشین نیز بکار‌گرفته می‌شود، اعتبار هر ثبت بین‌المللی در کشور جانشین با گسترش قلمرو به کشور سابق‌که از تاریخی قبل از تاریخ تعیین شده طبق بند(2) معتبر است مشروط خواهدبود بر:
(1) – تسلیم درخواستی به دفتر بین‌المللی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اعلامیه دفتر‌بین‌المللی خطاب به مالک ثبت بین‌المللی، مبنی بر درخواست اینکه اعتبار ثبت‌بین‌المللی در کشور جانشین ادامه پیداکند.
(2) – پرداخت مبلغ 23 فرانک سوئیس، در همان مهلت فوق، به دفتر بین‌المللی که‌به وسیله دفتر بین‌المللی به اداره آن کشور جانشین پرداخت خواهدشد و همچنین واریز‌کردن مبلغ 41 فرانک سوئیس به حساب دفتر بین‌المللی.

2- تاریخ ذکر شده در بند (1)، همان تاریخی خواهدبود که به منظور رعایت مفاد‌این ماده توسط دولت جانشین به دفتر بین‌المللی ابلاغ شده‌است به شرطی که تاریخ مذکور‌قبل از تاریخ استقلال آن کشور نباشد.

3- پس از دریافت درخواست و هزینه پیش‌بینی شده در بند(1)، دفتر بین‌المللی‌مراتب را به اداره کشور جانشین ابلاغ خواهدکرد و آنرا در دفاتر ثبتی مربوط به ثبت‌ خواهد رساند.

4- درخصوص هرگونه ثبت بین‌المللی مربوط که برای آن اداره کشورجانشین‌ابلاغیه‌ای را طبق بند (3) فوق دریافت کرده‌است، اداره مذکور تنها در صورتی می‌تواند‌حمایت درخواست شده را رد کند که مهلت پیش‌بینی شده در بند(2) ماده(5) موافقتنامه ‌درخصوص گسترش منطقه‌ای به کشور سابق منقضی نشده‌باشد، و اخطار رد ظرف مهلت‌مذکور توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده‌باشد.

5- این ماده فدارسیون روسیه را شامل نمی‌شود.

ماده 40- لازم‌الاجرا شدن مقررات انتقالی

1- (لازم‌الاجراشدن)
‌این آیین‌نامه برابر با دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) قابل اجرا خواهد‌بود و از آن تاریخ جانشین آیین‌نامه تحت موافقتنامه مورخ یازدهم اسفند 1375 (‌سوم‌مارس 1996) خواهد بود (‌از این پس «‌ آیین‌نامه موافقتنامه» نامیده می‌شود.)

2 – مقررات انتقالی عمومی

الف – با وجود بند (1) فوق
(1) – اظهارنامه بین‌المللی که درخواست تسلیم آن به دفتر بین‌المللی توسط اداره‌مبداء قبل از دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) دریافت شده یا طبق بند (1)(‌الف) یا (ج) ماده (11) این آیین‌نامه دریافت شده تلقی می‌گردد، تا حدی که مفاد«‌آیین‌نامه موافقتنامه» را رعایت نماید، چنین تلقی خواهد شد که با آیین‌نامه مربوطه جهت ‌رعایت مفاد ماده (14) مطابقت دارد؛
(2)- اگر درخواست ثبت یک تغییر طبق ماده (20) «‌آیین‌نامه موافقتنامه» توسط‌ اداره مبداء یا هر اداره ذی‌نفع دیگر قبل از دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) به‌دفتر بین‌المللی ارسال گردیده باشد، یا اگر بتوان تاریخ ارسال آن را مشخص نمود مبنی بر‌این که تاریخ دریافت آن توسط اداره مبداء یا هر اداره ذی‌نفع دیگر به منظور تسلیم آن به‌دفتر بین‌المللی قبل از دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) بوده است، چنین‌درخواستی تا حدی که با مفاد «‌آیین‌نامه موافقتنامه» مطابقت داشته باشد، چنین تلقی‌خواهد شد که با مفاد مربوط آئین‌نامه ذکر شده در بند (7( ماده (24) یا ماده (27) این‌آیین‌نامه مطابقت دارد؛
(3) – یک اظهارنامه تقاضای ثبت بین‌المللی، یا درخواست ثبت تغییر که وفق ماده (20) «‌آیین‌نامه موافقتنامه» قبل‌از دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) طبق مواد(11)، (12)، (13) یا (21) «‌آیین‌نامه موافقتنامه» مشمول هر نوع عملیات از جانب دفتر‌بین‌المللی شده است، کماکان طبق مواد مذکور توسط دفتر بین‌المللی تحت بررسی قرار‌خواهد گرفت و رسیدگی خواهد شد؛ تاریخ ثبت بین‌المللی ناشی از اظهارنامه مذکور یا‌ثبت تغییر در دفاتر ثبتی بین‌المللی طبق مواد (15) یا (22) تابع «‌آیین‌نامه موافقتنامه»‌خواهد بود؛
(4) – اخطار رد یا اخطار ابطال که توسط اداره یک عضو متعاهد تعیین شده قبل از‌دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) ارسال شده است، تا حدی که مطابق با‌ الزامات «‌آیین‌نامه موافقتنامه» باشد چنین تلقی خواهد شد که با مفاد بندهای (4) و (5) ‌ماده (17) و بند (2) ماده (19) مطابق دارد؛

ب – در بند (7) ماده (34) هزینه‌های تعیین شده و معتبر قبل از دوازدهم فروردین1375 (‌اول آوریل 1996) همان هزینه‌های پیش‌بینی شده در ماده (32) «‌آیین‌نامه‌موافقتنامه» خواهد بود.

ج – با وجود بند (1) ماده (10)‌این آیین‌نامه، هرگاه طبق بند (7) (الف) ماده (34)‌این آیین‌نامه هزینه‌های پرداخت شده درخصوص یک اظهارنامه ثبت بین‌المللی همان‌هزینه‌های پیش‌بینی شده برای مدت بیست سال طبق ماده (32(«آیین‌نامه موافقتنامه»‌باشند، قسط دوم پرداخت نخواهد شد.

د – هرگاه طبق بند (7) (ب) ماده (34) این آیین‌نامه هزینه‌های پرداخت شده‌درخصوص مراتب تعیین متعاقب همان هزینه‌های پیش‌بینی شده توسط ماده (32)‌ آیین‌نامه موافقتنامه باشند، بند (3) صادق نبوده و قابل اجرا نخواهد بود.

3 – مقررات انتقالی مربوط به اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی که برای آنها هزینه‌های‌لازم برای مدت بیست سال پرداخت شده‌اند.

الف – هرگاه یک ثبت بین‌المللی که هزینه‌های مربوط به آن برای مدت بیست سال‌پرداخت شده است، طبق ماده (24) این آیین‌نامه مشمول «‌تعیین متعاقب» گردد و هرگاه‌مدت فعلی حمایت از ثبت بین‌المللی مذکور بیش از ده سال پس از تاریخ «‌تعیین متعاقب»‌مزبور همان‌گونه که طبق بند (6) ماده (24) این آیین‌نامه تعیین شده است، منقضی شود،‌مفاد جزء‌های (ب) و (ج) صادق بوده و قابل اجراء خواهند بود.

ب – شش ماه پس از انقضاء اولین دوره ده ساله مدت فعلی حمایت از ثبت‌بین‌المللی، دفتر بین‌المللی اخطاریه‌ای که تاریخ دقیق انقضاء اولین دوره ده ساله و‌همچنین نام اعضای متعاهد که در «‌تعیین متعاقب» مندرج در (الف) فوق تعیین شده را‌منعکس می‌نماید را به مالک یا نماینده او (‌اگر داشته باشد) ارسال خواهد کرد. ماده (29) ‌این آیین‌نامه با انجام تغییرات لازم قابل اجرا خواهد بود.

ج – پرداخت هزینه‌های تکمیلی و هزینه‌های انفرادی مربوط به هزینه‌های‌ مشروحه در بند (1) و (3) ماده (30) این آیین‌نامه برای دومین دوره ده ساله درخصوص ‌کشورهائی که طبق بند (‌الف) متعاقباً تعیین شده‌اند، الزامی خواهد بود. بندهای (1) و (3)‌ماده (30) این آیین‌نامه با انجام تغییرات لازم قابل اجراء خواهد بود.

د – مراتب پرداخت هزینه‌های مربوطه برای دومین دوره ده ساله توسط دفتر‌بین‌المللی در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهد شد. تاریخ ثبت آن تاریخ انقضاء اولین‌دوره ده ساله خواهد بود حتی اگر هزینه‌های لازم ظرف مدت احتیاط پیش‌بینی شده در‌بند (5) ماده (7) موافقتنامه و بند (4) ماده(7) پروتکل پرداخت شده باشند.

هـ – دفتر بین‌المللی مراتب پرداخت یا عدم پرداخت هزینه‌های لازم را برای دومین ‌دوره ده ساله به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده و همزمان با آنها به مالک ابلاغ‌خواهد کرد.

ماده 41 – دستورالعملهای اداری

1- (تهیه دستورالعملهای اداری؛ اموری که تابع آنها هستند(
‌الف – دبیرکل دستورالعمل‌های اداری را تهیه و تنظیم خواهد کرد. دبیرکل می‌تواند‌آنها را تغییر داده یا اصلاح کند. قبل از تهیه یا اصلاح آنها، دبیرکل با اداراتی که مستقیماً ‌درارتباط با دستورالعمل‌های اداری پیشنهادی یا اصلاحات آنها ذی‌نفع هستند مشورت‌ خواهند کرد.
ب – دستورالعمل‌های اداری در ارتباط با مواردی که در این آیین‌نامه صریحاً به آنها‌ اشاره شده است و همچنین جزئیات اجرای این آیین‌نامه، خواهد بود.

2- (کنترل به وسیله مجمع)‌مجمع ممکن است از دبیرکل دعوت نماید تا هر یک از مفاد مقررات‌دستورالعمل‌های اداری را اصلاح یا تغییر دهد و دبیرکل طبق آن عمل خواهد کرد.

3- (انتشار و تاریخ اجراء)‌الف – دستورالعمل‌های اداری و هرگونه اصلاح آنها در مجله منتشر خواهد شد.
ب – متنی که منتشر می‌شود تاریخ قابلیت اجرائی هر یک از مقررات را دقیقاً‌ مشخص و منعکس خواهد کرد. تاریخ‌های مذکور برای مقررات متفاوت یکسان نخواهد‌بود، به شرطی که هیچ یک از مقررات قبل از انتشار آن در مجله قابل اجراء اعلام نشوند.

4- (تناقض با موافقتنامه، پروتکل یا این آیین‌نامه)
‌در صورت تناقض میان مفاد دستورالعمل‌های اداری از یک طرف و مفاد‌موافقتنامه، پروتکل یا این آیین‌نامه از طرف دیگر، موافقتنامه، پروتکل یا این آیین‌نامه‌ارجحیت خواهند داشت.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

دستورالعمل‌های اداری برای اجرای موافقتنامه مادرید ‌درخصوص ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به آن
] قابل اجرا از تاریخ دوازدهم فروردین 1381 (‌اول آوریل 2002 [(
فهرست مواد
‌-بخش اول – تعاریف
‌-ماده 1 – اصطلاحات اختصاری
‌-بخش دوم – فرم‌ها
‌-ماده 2 – اظهارنامه بین‌المللی
‌-ماده 3 – تعیین پس از ثبت بین‌المللی
‌-ماده 4 – سایر فرم‌های رسمی
‌-ماده 5 – فرم‌های غیررسمی
‌-بخش سوم – مکاتبات با دفتر بین‌المللی، امضاء
‌-ماده 6 – مکاتبه کتبی، اسناد متعدد در یک پاکت
‌-ماده 7 – امضاء
‌-ماده 8 – مکاتبه از طریق فکس
‌-ماده 9 – نمونه یا نمونه‌های اصلی علامت
‌-ماده 10 – تأیید و تاریخ دریافت فکس توسط دفتر بین‌المللی
‌-ماده 11 – مکاتبات الکترونیکی، تأیید و تاریخ دریافت مکاتبات الکترونیکی توسط ‌دفتر بین‌المللی
‌-بخش چهارم – شرایط مربوط به نامها و نشانی‌ها
‌-ماده 12 – نام‌ها و نشانی‌ها
‌-ماده 13 – نشانی مکاتباتی
‌-بخش پنجم – ابلاغ رد موقت
‌-ماده 14 – تاریخ ارسال اخطار رد موقت
‌-ماده 15 – محتوای اخطار رد موقت براساس اعتراض
‌-بخش ششم – شماره‌گذاری ثبت بین‌المللی
‌-ماده 16 – شماره‌گذاری پس از تغییر قسمتی از مالکیت
‌-ماده 17 – شماره‌گذاری پس از ادغام ثبت‌های بین‌المللی
‌-ماده 18 – شماره‌گذاری پس از اعلام اینکه تغییر در مالکیت فاقد اعتبار است .
‌-بخش هفتم – پرداخت هزینه‌ها
‌-ماده 19 – نحوه پرداخت

بخش اول – تعاریف

ماده 1 – اصطلاحات اختصاری
‌الف – ازنظر این دستورالعمل‌های اداری :
(1)- «آیین‌نامه» یعنی آیین‌نامه مشترک موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت‌بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به آن موافقتنامه.
(2)- «ماده» یعنی ماده‌ای از آیین‌نامه.
ب – ازنظر این دستورالعمل‌های اداری، اصطلاحی که در ماده (1) به آن اشاره شده‌است دارای همان معنی موجود در آیین‌نامه است.

بخش دوم – فرم‌ها

ماده 2 – اظهارنامه بین‌المللی
‌الف – اظهارنامه بین‌المللی که منحصراً تابع موافقتنامه است بر روی فرم مربوط ( ) ‌تنظیم خواهد شد.
ب – اظهارنامه بین‌المللی که منحصراً تابع پروتکل است بر روی فرم مربوط () ‌تنظیم خواهد شد.
ج – اظهارنامه بین‌المللی که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل است بر روی فرم ‌مربوط ( ) تنظیم خواهد شد.

ماده 3 – تعیین پس از ثبت بین‌المللی
‌تعیین ثانوی بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد شد.

ماده 4 – سایر فرم‌های رسمی
‌الف – درخواست ثبت تغییر در مالکیت بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد شد.
ب – درخواست ثبت محدودیت فهرست کالاها و خدمات بر روی فرم مربوط ( ) ‌تنظیم خواهد شد.
ج – درخواست ثبت انصراف بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد شد.
‌د – درخواست ثبت ابطال بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد شد.
‌هـ- درخواست ثبت تغییر نام یا نشانی مالک بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد‌شد.
‌و – درخواست ثبت اجازه استفاده مالک بر روی فرم مربوط( ) تنظیم خواهد شد.
‌ز – درخواست ثبت اصلاح ثبت اجازه استفاده بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد‌شد.
ح – درخواست ثبت ابطال ثبت اجازه استفاده بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد‌شد.

ماده 5 – فرم‌های غیررسمی
‌الف – درخواست ثبت تغییر درنام یا نشانی نماینده را می‌توان بر روی فرم‌ مربوط ( ) تنظیم نمود.
ب – درخواست تمدید مدت ثبت بین‌المللی را می‌توان بر روی فرم مربوط ( )‌ تنظیم نمود.
ج – مکاتبات جداگانه مربوط به نصب نماینده موضوع بند (2) (ب) ماده (3) ‌آیین‌نامه را می‌توان بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم نمود.

بخش سوم – مکاتبات با دفتر بین‌المللی، امضاء

ماده 6 – مکاتبات کتبی، اسناد متعدد در یک پاکت
‌الف – با رعایت ماده (11) (‌الف) این دستورالعمل، مکاتبات خطاب به دفتر‌بین‌المللی باید به صورت کتبی با استفاده از ماشین تحریر یا ماشین دیگری تهیه و امضاء‌ شود.
ب – اگر اسناد متعدد در یک پاکت با پست ارسال شوند، فهرستی که نشان دهنده‌مشخصات هر یک از اسناد مذکور است باید به آنها ضمیمه گردد.

ماده 7 – امضاء
‌-امضاء باید به صورت دستخط ، چاپی یا مهر شده باشد، به جای آن می‌توان از مهر‌نیز استفاده نمود یا درخصوص مکاتبات الکترونیکی مندرج در ماده (11) (‌الف) این‌دستورالعمل می‌توان از وسیله‌ای برای شناسایی هویت استفاده نمود که در مورد آن دفتر‌بین‌المللی و اداره مربوط به توافق رسیده‌اند.

ماده 8 – مکاتبه از طریق فکس
‌هرگونه مکاتبه را می‌توان از طریق فکس به دفتر بین‌المللی ارسال نمود به این شرط‌که هرگاه مکاتبات مذکور باید روی فرم رسمی تسلیم شوند، آن فرم رسمی در مکاتبه انجام‌شده از طریق فکس نیز مورد استفاده قرار گرفته شود.

ماده 9 – نمونه یا نمونه‌های اصلی علامت
‌الف – هرگاه اظهارنامه بین‌المللی به وسیله اداره مبدأ از طریق فکس به دفتر‌بین‌المللی ارسال شود، نسخه اصلی صفحه‌ای از فرم رسمی که نمونه یا نمونه‌های اصلی‌علامت روی آن الصاق شده، توسط اداره مبدأ امضاء شده و اطلاعات کافی که شناسائی‌هویت اظهارنامه بین‌المللی مربوط به آن را میسر سازد در آن درج شده است باید به دفتر‌بین‌المللی ارسال گردد.
ب – هرگاه اظهارنامه بین‌المللی به وسیله اداره مبدأ از طریق فکس به دفتر‌بین‌المللی ارسال شود، بررسی اظهارنامه بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی به‌منظور تعیین‌مطابقت آن با شرایط و مقررات مربوط در موارد زیر آغاز خواهد شد :
(1) – پس از دریافت نسخه اصل آن اگر نسخه اصلی ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌دریافت از طریق فکس دریافت شود، یا
(2) – پس از انقضاء مدت یک ماه مندرج در جزء (1) فوق اگر نسخه‌اصلی ظرف‌مدت مذکور توسط دفتر بین‌المللی دریافت نشود.

ماده 10 – تأیید و تاریخ دریافت فکس توسط دفتر بین‌المللی
‌الف – دفتر بین‌المللی سریعاً و از طریق فکس به ارسال کننده فکس وصول‌مکاتبات از طریق فکس را اعلام خواهد کرد و هرگاه مکاتبات ارسالی از طریق فکس ناقص‌ یا ناخوانا باشد، مراتب مذکور را نیز به وی اطلاع خواهد داد به این شرط که هویت ارسال‌کننده را بتوان شناسائی نمود و بتوان از طریق فکس با او تماس گرفت. ب – هرگاه مکاتبه‌ای از طریق فکس مخابره شود و به دلیل تفاوت زمانی بین مکانی‌که از آنجا فکس مخابره شده و شهر ژنو، تاریخ آغاز مخابره فکس با تاریخ دریافت کامل‌مکاتبات توسط دفتر بین‌المللی تفاوت داشته باشد، تاریخی که زودتر است به عنوان تاریخ‌ دریافت توسط دفتر بین‌المللی محسوب خواهد شد.

ماده 11 – مکاتبات الکترونیکی، تأیید و تاریخ دریافت
‌مکاتبات الکترونیکی توسط دفتر بین‌المللی
‌الف – هرگاه اداره مایل باشد، مکاتبات انجام شده بین آن اداره و دفتر بین‌المللی،‌شامل تسلیم اظهارنامه بین‌المللی، به صورت الکترونیکی و به طریقی که مورد توافق دفتر‌بین‌المللی و اداره مذکور باشد، انجام خواهد گرفت.
ب – دفتر بین‌المللی سریعاً و از طریق مکاتبه الکترونیکی وصول مکاتبات‌الکترونیکی را به ارسال کننده آن اعلام خواهد کرد و هرگاه مکاتبه الکترونیکی مذکور‌ناقص یا غیرقابل استفاده باشد مراتب را نیز به وی اطلاع خواهد داد به این شرط که هویت ‌ارسال کننده قابل شناسائی باشد و وی قابل دسترسی باشد.
ج – هرگاه مکاتبات از طریق الکترونیکی باشد و ، به دلیل تفاوت زمانی بین مکانی‌که پیام مخابره شده است و شهر ژنو، تاریخ آغاز ارسال مخابره با تاریخ دریافت کامل آن‌ توسط دفتر بین‌المللی تفاوت داشته باشد، تاریخی که زودتر است به عنوان تاریخ دریافت‌توسط دفتر بین‌المللی محسوب خواهد شد.

بخش چهارم – شرایط و مدارک مربوط به نام‌ها و نشانی‌ها

ماده 12 – نام‌ها و نشانی‌ها
‌الف – درخصوص اشخاص حقیقی، نامی که باید ذکر شود نام خانوادگی، نام اصلی‌ و نام یا نام‌های دوم یا مشخص و نام شخص حقیقی خواهد بود.
ب – درخصوص اشخاص حقوقی، نامی که باید ذکر شود نام کامل رسمی شخص‌ حقوقی مذکور خواهد بود.
ج – درخصوص نام‌هائی که با حروفی غیر از حروف لاتین نوشته می‌شوند،‌ آوانویسی آن نام با حروف لاتین که باید طبق اصول آوانویسی زبانی باشد که اظهارنامه‌ بین‌المللی به آن زبان تنظیم شده است، پس از نام مذکور ذکر خواهد شد. درخصوص‌ شخص حقوقی که نام آن با حروفی غیر از حروف لاتین ذکر می‌شود، به جای آوانویسی‌می‌توان آن نام را به زبانی که اظهارنامه بین‌المللی تنظیم شده است ترجمه و درج نمود.
‌د – نشانی باید با رعایت کلیه شرایط و مقررات لازم برای تحویل پستی سریع درج‌گردد و حداقل باید حاوی کلیه اطلاعات دقیق درباره تمامی واحدهای اداری باشد شامل‌شماره ساختمان در صورتی که وجود داشته باشد. به علاوه، شماره‌های تلفن، فکس،‌نشانی پست الکترونیکی و همچنین نشانی متفاوت مکاتباتی را نیز می‌توان درج نمود.

ماده 13 – نشانی مکاتباتی
‌هرگاه دو یا چند متقاضی، مالکین جدید یا دارندگان اجازه استفاده با نشانی‌های‌متفاوت وجود داشته باشند، باید یک نشانی مکاتباتی ذکر شود. هرگاه چنین نشانی ذکر‌نشود، نشانی اولین شخصی که نام او ذکر شده است به عنوان نشانی مکاتباتی محسوب‌خواهد شد.

بخش پنجم – ابلاغ رد موقت

ماده 14 – تاریخ ارسال اخطار رد موقت
‌در صورتی که اخطار رد موقت از طریق خدمات پستی ارسال شده باشد، تاریخ‌ارسال براساس تاریخ ذکر شده توسط اداره پست تعیین خواهد شد. اگر تاریخ مذکور ذکر‌نشده یا ناخوانا باشد، دفتر بین‌المللی چنین تلقی خواهد کرد که اخطار بیست روز قبل از‌تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین‌المللی ارسال شده است. با این حال، گر تاریخی که به‌ترتیب مذکور تعیین می‌شود زودتر از تاریخ اخطار یا تاریخ ارسال اخطار باشد، دفتر‌بین‌المللی چنین تلقی خواهد کرد که آن اخطار در تاریخ اخیرالذکر ارسال شده است. هرگاه‌اخطار رد توسط خدمات پیک ارسال شده باشد، تاریخ ارسال همان تاریخی خواهد بود که‌ پیک مذکور براساس اطلاعات پستی ثبت شده خود اعلام می‌کند.

ماده 15 – محتوای اخطار رد موقت براساس اعتراض
‌الف – محتوای اخطار رد موقت براساس اعتراض به موارد مندرج در بندهای(2) و(3) ماده (17) آیین‌نامه خواهد بود. هنگام ذکر دلیل و مستندات رد موقت، طبق بند (2)(4) ماده (17) آیین‌نامه، علاوه بر درج اینکه رد براساس اعتراض صورت گرفته است،‌ دلیل و مستندات اعتراض نیز باید دقیقاً و به طور خلاصه ذکر شود (‌مانند تناقض با علامت‌ یا حقوق پیشین، عدم صفت مشخصه)..هرگاه اعتراض براساس تناقض با حقوق پیشین‌باشد غیر از علامتی که قبلاً ثبت شده یا تقاضای ثبت آن تسلیم شده است، حقوق مذکور و‌ترجیحاً نام مالک آن حقوق درحد امکان به صورت خلاصه درج خواهد شد. هیچ ‌یادداشت یا مدارکی به اخطار ضمیمه نخواهد شد.
ب – هر سندی که به اخطار ضمیمه باشد ولی بر کاغذ جداگانه‌ای به اندازه A4‌نباشد و یا برای اسکن کردن مناسب نباشد و هرگونه سند دیگر از قبیل نمونه یا بسته، ثبت‌نخواهد شد و دفتر بین‌المللی آنها را منهدم خواهد کرد.

بخش ششم – شماره‌گذاری ثبت بین‌المللی

ماده 16 – شماره‌گذاری پس از تغییر قسمتی از مالکیت
‌الف – انتقال یا واگذاری مالکیت ثبت بین‌المللی درخصوص فقط برخی از کالاها یا‌خدمات یا فقط درخصوص برخی از کشورهای متعاهد تعیین شده در دفاتر ثبتی‌بین‌المللی تحت همان شماره ثبت بین‌المللی ثبت خواهد شد که بخشی از آن واگذار یا به‌نحو دیگر منتقل شده است.
ب – هر بخش منتقل یا واگذار شده تحت شماره ثبت بین‌المللی مذکور باطل و به‌عنوان ثبت بین‌المللی جداگانه‌ای ثبت خواهد شد. ثبت بین‌المللی جداگانه مذکور دارای‌همان شماره ثبتی خواهد بود که بخشی از آن منتقل یا به نحو دیگری واگذار شده است و‌یک حرف بزرگ از حروف الفبا در کنار آن درج خواهد شد.

ماده 17 – شماره‌گذاری پس از ادغام ثبت‌های بین‌المللی
‌ثبت بین‌المللی که در نتیجه ادغام ثبت‌های بین‌المللی طبق بند (3) ماده (27)‌ آیین‌نامه ایجاد شده است شماره همان ثبت بین‌المللی را خواهد داشت که بخشی از آن‌ منتقل یا به نحو دیگر واگذار شده است و در صورت لزوم یک حرف بزرگ از حروف الفبا‌ در کنار آن درج خواهد شد.

ماده 18 – شماره گذاری پس از اعلام اینکه تغییر در مالکیت فاقد اعتبار است
‌ثبت بین‌المللی جداگانه‌ای که طبق بند (4) (‌هـ) ماده (27) آیین‌نامه در دفاتر ثبتی‌بین‌المللی ثبت شده است همان شماره ثبتی را خواهد داشت که بخشی از آن منتقل یا به‌ نحو دیگر واگذار شده است و یک حرف بزرگ از حروف الفبا در کنار آن درج خواهد شد.

بخش هفتم – پرداخت هزینه‌ها

ماده 19 – نحوه پرداخت
‌هزینه‌ها را می‌توان از طریق زیر به دفتر بین‌المللی پرداخت نمود :
(1) – واریز به حساب جاری دفتر بین‌المللی.
(2) – پرداخت به حساب چک پستی یا سوئیسی یا هر حساب بانکی خاص متعلق‌به دفتر بین‌المللی.
(3) – به وسیله چک بانکی.
(4) – به صورت نقد به دفتر بین‌المللی.
‌فهرست هزینه‌ها
که از 12 فروردین 1381 (‌اول آوریل 2002) معتبر است
‌فرانک سوئیس

1 – اظهارنامه تقاضای ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع موافقتنامه است.
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت خواهند بود و برای مدت ده سال می‌باشند :
1-1 – هزینه اولیه ) بند (2) (‌الف) ماده (8) موافقتنامه(
1-1-1- اگر نمونه علامت به صورت رنگی نباشد 653
1-1-2 – اگر نمونه علامت به صورت رنگی باشد 903
1-2 – هزینه تکمیلی برای هر طبقه کالا و خدمات بیش از 3 طبقه
(-بند (2) (ب) ماده (8) موافقتنامه) 73
1-3 – هزینه متمم برای تعیین هر کشور متعاهد تعیین شده
(-بند (2) (ج) ماده (8) موافقتنامه) 73

2 – اظهارنامه تقاضای ثبت بین‌المللی که منحصراً تابع پروتکل است.
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت خواهند بود و برای مدت ده سال می‌باشند :
2-1 – هزینه اولیه (‌بند (2*1) ماده (8) پروتکل)؛
2-1-1 – اگر نمونه علامت به صورت رنگی نباشد 653
2-1-2 – اگر نمونه علامت به صورت رنگی باشد . 903
2-2 – هزینه تکمیلی برای هر طبقه کالا و خدمات بیش از سه طبقه:
(-بند (2) (2) ماده (8) پروتکل) به استثناء اینکه اگر فقط اعضای متعاهدی
که هزینه انفرادی (2-4 زیر) برای آنها پرداخت می‌شونـد تعییـن شــده
باشد (‌به بند (7) (‌الف) (1) ماده (8) پروتکل مراجعه شود). 73
2-3 – هزینه متمم برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده (‌بند (2) (3) مــاده
(8)پروتکل( ‌به استثناء اینکه اگر عضو متعاهد تعیین شده،
عضـو متعاهـدی باشـد کـه هزینه انفرادی (2-4) برای آن قابل پرداخت است
(‌به بند (7) (‌الف)(2) ماده (8) پروتکل مراجعه شود. ) 73
2-4 – هزینه انفرادی برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده که برای آن هزینه
انفرادی (‌به غیر از هزینه متمم) قابل پرداخت‌است (‌به بند (7) (‌الف)
-ماده (8) پروتکـل مراجعـه شود) : مبلغ هزینـه انفـرادی توسط عضـو
متعاهد تعیین خواهد شد.

3 – اظهارنامه‌های تقاضای ثبت که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل‌هستند
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت هستند و برای ده سال خواهند بود :
3-1 – هزینه اولیه ؛
3-1-1 – اگر نمونه علامت به صورت رنگی نباشد 653
3-1-2 – اگر نمونه علامت به صورت رنگی باشد 903
3-2 – هزینه تکمیلی برای هر طبقه کالاها یا خدمات بیش از سه طبقه 73
3-3 – هزینه متمم برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده که برای آن هزینـه
انفرادی قابل پرداخت نمی‌باشد 73
3-4 – هزینه انفرادی برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده کـه درخصـوص
آن هزینه‌انفرادی قابل پرداخت‌است (‌بند (7) (‌الف) ماده (8)‌ پروتکل(
به استثناء مواردی که کشور تعیین شده ملزم به رعایت مفاد موافقتنامه
(نیز) می‌باشـد و اداره مبـدأ اداره کشـوری است کـه ملـزم بــه رعـایت
موافقتنـامـه (‌نیز) است (‌بـرای چنیـن کشـوری، یک هـزینه متمم قـابل
پرداخت است): مبلغ هزینه انفرادی تـوسط هـر عضـو متعاهـد تعیین
می‌گردد :

4 – نقص درخصوص طبقه‌بندی کالاها و خدمات
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت خواهند بود. (‌بند (1) (ب) ماده (12(
4-1 – هرگاه کالاها و خدمات در یک گروه قرار بگیرند 77 به
‌اضافه4
‌ فرانک
‌برای‌هر
‌کلمه
‌بیش‌از
20‌کلمه
4-2 – هرگاه در طبقه‌بندی درج شده در اظهارنامه یک یا چند کلمه اشتباه‌باشد
20 به
‌اضافه4
‌فرانک
‌برای‌هر
‌کلمه
‌که‌به‌غلط
‌طبقه‌بندی
‌شده
‌به‌شرطی که، جمع مبلغ قابل پرداخت طبق این بخش برای یک اظهارنامه ¤
‌بین‌المللی کمتر از 150 فرانک سوئیس باشد، هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهدشد.

5 – تعیین یک کشور پس از ثبت بین‌المللی
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت خواهند بود و مدت زمان میان تاریخ آغاز
‌اعتبـار تعیین یک کشـور و خـاتمـه مـدت اعتبـار ثبت بیـن‌المللی را دربر
‌خواهد گرفت :
5-1 – هزینه اولیه 300
5-2 – هزینه متمم برای هر عضو متعاهد تعیین‌شده که در یک درخواست قید
شده‌اند اگرهزینه‌انفرادی برای چنین‌کشور عضوی قابل‌پرداخت نباشد
‌(این مبلغ مدت باقی‌مانده از ده سال رادربر می‌گیرد. ) 73
5-3 – هزینه انفرادی برای تعیین هرعضو متعاهد تعیین شده که برای آن هزینه انفرادی (‌به‌جای هزینه متمم) قابل پرداخت است (‌به بنـد (7) (‌الف) ماده (8) پروتکل مراجعه شود): مبلغ هزینه انفرادی توسـط هر عضـو متعاهد تعیین شده مشخص خواهد شد.

6 – تمدیدمدت
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت خواهند بود و مدت ده سال را دربرخواهند
گرفت :
6-1 – هزینه اولیه 653
6-2 – هزینه تکمیلی، مگر اینکه تمدید مدت تنها برای اعضای متعاهد تعیین
شده‌ای انجام شود که برای آن کشـورهـای عضـو هـزینه انفرادی قابـل
پرداخت است . 73
6-3 – هزینه متمم برای هر عضو متعاهد تعیین شـده کـه بـرای آن کشور عضو
هزینه انفرادی قابل پرداخت نمی‌باشد . 73
6-4 – هزینه انفرادی برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین‌شده که برای آن هزینه
انفرادی (‌به جای هزینه متمم) قابل پرداخت است (‌به بند (7) (‌الف)
-ماده (8) پروتکل مراجعه شود): مبلغ هزینه‌های انفـرادی تـوسط هـر
عضو متعاهد تعیین شده مشخص می‌شود : 50%
‌مبلغی
‌که‌طبق
6 – 1
‌پرداخت
‌می‌شود
6-5 – هزینه اضافی برای استفاده از ضرب‌الاجل

7 – ثبت‌های متفرقه
7-1 – انتقال کامل یک ثبت بین‌المللی 177
7-2 – انتقال بخشی از یک ثبت بین‌المللی (‌برای برخی از کالاهـا و خـدمـات
برای برخی اعضای متعاهد) 177
7-3 – محدودیت درخواست شده توسط مالک پـس از انجام ثبت بین‌المللی،
به‌شرطی که، اگر محدودیت بیش از یک عضـو متعـاهـد را دربرگیـرد،
محدودیت مذکور برای کلیه کشورهای عضو یکسان باشد . 177
7-4 – تغییر نام و یا نشانی مالک یک یا چند ثبت بیـن‌المللی که بـرای آن ثبت
یک تغییر از طریق یک درخواست یکسان تقاضا شده است . 150
7-5 – ثبت اجازه استفاده در مورد ثبت بین‌المللی یا اصلاح ثبت اجازه‌استفاده 177

8 – اطلاعات مربوط به ثبتهای بین‌المللی
8-1 – تهیه مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت بین‌المللـی متشکل از تجـزیـه
تحلیل وضعیت ثبت بین‌المللی (‌مستخرجه گواهی شده مفصل حاوی
جزئیات) تا سه صفحه 155
برای هر صفحه بیش از سه صفحه 10
8-2 – تهیه مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت بین‌المللی متشکل‌از رونوشتی
از کلیـه آگهی‌هـا و کلیـه اخطـارهای رد درخواست که درخصوص یک
ثبت بین‌المللی صادرشده‌اند. (‌مستخرجه گواهی‌شده ساده)
تا سه صفحه 77
برای هر صفحه بیش از سه صفحه 2
8-3 – گواهی یا اطلاعات منفرد به صورت کتبی برای یک ثبت بین‌المللی 77
برای هر ثبت بین‌المللی علاوه برای مورد فوق
اگر اطلاعات یکسان در یک درخواست واحد تقاضا شده باشد. 10
8-4 – چاپ مجدد یا فتوکپی آگهی یک ثبت بین‌المللی، هر صفحه 5

9 – خدمات ویژه
‌دفتر بین‌المللی مجاز است برای عملیاتی که به صورت فوری انجام
می‌شوند و همچنین برای خدماتی که در ایـن فهرست هزینـه‌هـا
گنجانده نشده‌اند، هزینه‌هائی که مبلـغ آن را خـود تعیین می‌کنـد
را دریافت کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و پروتکل مربوط به آن و‌آیین‌نامه مشترک در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/6/5 به تأیید‌ شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی-‌ مهدی کروبی