آیین‌ نامه بهبود و‌ضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مصوب 1383

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۰۶۶/۸۰/۱/۱۰ مورخ ۲۷ /۶ /۱۳۸۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به‎ استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌ نامه بهبود و‌ضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مصوب ۱۳۸۳,۱۰,۲۷با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ 

کارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به ریاست وزیر کشور و عضویت شهردار تهران، فرمانده نیروی انتظامی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس شورای اسلامی شهر تهران، معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استاندار تهران، معاون وزیر مسکن و شهرسازی، معاون بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تشکیل می ‎شود.

تبصره ۱ ـ دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت کشور مستقر خواهد بود.

تبصره ۲ ـ کارگـروه یاد شـده می تواند حسب مورد از مسئولین سایر دستگاههای اجرایی دعوت به ‎عمل آورد.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵)

شورای‌عالی بیمه مجاز است:
الف ـ به منظور کاهش تخلفات منجر به تصادف با بهره‌گیری از اطلاعات ثبت شده راهنمایی و رانندگی نیرو‌ی انتظامی درخصوص تصادفات و تخلفات مربوط، نسبت به افزایش تعرفه‌های خود برای رانندگان متخلف و سیاستهای تشویقی برای سایرین اقدام نماید.
ب ‌ـ‌ به منظور کاهش تراکم ترافیک ناشی از تصادفات خسارتی، نسبت به افزایش مبلغ خسارت ناشی از تصادفات، بدو‌ن ارایه گزارش پلیس تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال اقدام نماید.

ماده ۳ ‌(منسوخه ۳۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

در اجرای ماده (۷) قانون بیمه اجباری مسؤو‌لیت مدنی دارندگان و‌سایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ‌ـ‌ مصوب ۱۳۴۷ ‌ـ‌ و بند (۵) ماده (۱۸) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دو‌لت ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰ ‌ـ‌ نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مأ‌موران اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه) از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۴ از حرکت و‌سایل نقلیه موتوری که فاقد قرارداد بیمه و گواهینامه معاینه فنی موضوع قوانین یادشده باشند، جلوگیری و خودرو را تا ارایه قرارداد بیمه شخص ثالث و گواهینامه معاینه فنی در توقفگاه، متوقف می‌ نمایند.

ماده ۴ ‌(اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵)

شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موظف است به منظور مدیریت تقاضای سفر و کاهش سفر و کاهش سفرهای زاید، طرحهای لازمه از جمله طرحهای زیر را تهیه و پس از تأیید وزیر کشور به مرحله اجرا در آو‌رد:
الف ‌ـ‌ ارایه پیشنهاد در مورد مراکز عمده نامناسب جذب کننده سفر به خارج از شهر تهران یا ضرو‌رت اجرای طرحهای مکمل ترافیکی برای کاهش بار ترافیکی مراکز مذکور و همچنین ارایه پیشنهاد در تفکیک و تقسیم جاذبه‌های بیش از حد سفرها به مراکز خاص با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به دبیرخانه کارگرو‌ه موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.
ب ـ پیشنهاد طیف زمانی شرو‌ع و پایان کار ادارات، سازمانها، مدارس و کارخانجات و غیره با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به دبیرخانه کارگرو‌ه موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.
پ ـ اقدام در جهت تمرکززدایی و ارایه خدمات موردنیاز جامعه در سطح محله.
ت ـ تهیه طرح کامل نیازمندی شهر تهران به جایگاههای عرضه سوخت با همکاری و‌زارت نفت تا توسط بخش خصوصی به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده ۵ 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تمهیدات لازم برای افزایش اعتماد عمومی به خدمات شرکتهای وابسته را فراهم آورد، تا با استفاده بیشتر مردم، ادارات، شرکتها و سازمانها از خدمات مذکور سفرهای غیرضرور کاهش یابد. گزارش عملکرد و مقایسه ‎ای اقدامات مزبور هر شش ماه به کارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، ارایه خواهد شد.

ماده ۶ 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور ارتقای فرهنگ و افزایش آگاهیهای عمومی برای رعایت قوانین و مقررات و توسعه رفتارهای صحیح ترافیکی، قوانین و مقررات مذکور را در تهیه و پخش برنامه ها رعایت نماید و طرحهای آموزشی مورد نظر کارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران را به مرحله اجرا درآورد.

ماده ۷ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵)

و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است دستورالعملهای ترافیکی مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را جهت رعایت در تهیه فیلمها، به فیلمسازان اعلام و کنترل نماید.

ماده ۸ 

برای ارتقای توان کنترل پلیس ترافیک تهران، منابع مالی لازم برای خرید هزار دستگاه موتور سیکلت، سیصد دستگاه خودرو و سایر تجهیزات مورد نیاز، طبق زمانبندی پیشنهادی تأمین می ‎گردد.

ماده ۹(اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵)

ساختار و تشکیلات سازمانی راهنمایی و رانندگی تهران توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.

ماده ۱۰

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است شغل افسران و درجه داران راهنمایی و رانندگی که فعالیت انتظامی ـ ترافیکی در معابر شهری و جاده ‎ها دارند را جزو مشاغل سخت و زیان آور منظور نماید.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵)

شهرداری تهران مجاز است براساس او‌لویتهای مصوب کارگرو‌ه بهبود و‌ضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، نسبت به ایجاد پارکینگهای عمومی و همچنین ایستگاههای اتوبوس و تاکسی و ایجاد پلهای عابر پیاده برابر استانداردهای قابل قبول و نیز انجام اصلاحات هندسی معابر و تقاطعها اقدام نماید.

ماده ۱۲

شهرداری تهران نسبت به تهیه تجهیزات کنترل هوشمند ترافیک شهر تهران از قبیل دوربینهای ثبت سرعت و سیستم ثبت تخلفات چراغ قرمز اقدام نماید و امکان بهره برداری از تصاویر مرتبط با تجهیزات کنترلی برای راهنمایی و رانندگی تهران را فراهم نماید. حضور نماینده راهنمایی و رانندگی در مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران الزامی است.

ماده ۱۳ 

طرح ‎ساماندهی علایم ‎راهنمایی و رانندگی تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵)

نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح تعویض پلاک خودرو‌های کشور را حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در تهران اجرا نماید.

ماده ۱۵

دستورالعمل بررسی تأثیرات ترافیکی احداث ساختمانها، به منظور اعمال پیش‎از صدور پروانه ‎ساخت توسط شهرداری تهران تهیه و به‎ تصویب مراجع ذی ربط می‎ رسد.

ماده ۱۶

شهرداری تهران موظف است با حمایت دولت ترتیبی اتخاذ نماید تا سهم حمل و نقل عمومی را در جابجایی مسافر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ به هفتاد و پنج درصد افزایش دهد.

ماده ۱۷

شهرداری تهران می‌تواند نسبت به تشویق و ایجاد تشکلهای مردمی غیردو‌لتی مؤثر در بهبود و‌ضعیت ترافیک اقدام نماید.

ماده ۱۸ (منسوخه ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵)

شهرداری تهران موظف است اعتبار ردیف متفرقه تملک داراییهای سرمایه‌ای به شماره ۵۰۳۷۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور را به او‌لویتهای این آیین‌نامه اختصاص دهد

ماده ۱۹

دورۂ اجرای این تصویب نامه از زمان ابلاغ (۱۸) ماه تعیین می شود.

محمد رضا عارف – معاون اول رییس جمهور