آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران مصوب 1396

هیأت وزیران در جلسه ۲۱ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۳۷۶۷ مورخ ۴ /۲ /۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۸) قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳- و ماده (۲۲) اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸-، آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶,۰۳,۲۱

ماده ۱ 

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف شناور: هر نوع وسیله آب رو، دارای عرشه یا بدون عرشه، با کاربری های باری، مسافری، تفریحی، صیادی، خدماتی، فنی و سایر کاربری ها که مصداق ماده (۱) قانون دریایی ایران نباشد و در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران تردد نماید از قبیل قایق، لنج، جت اسکی، جت بت و سایر وسایل مشابه.

ب قایق : شناور فاقد یا دارای رو سازه که طول آن حداکثر تا (۱۲) متر است.

پ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.

ماده ۲ 

هر شناوری که مالکیت آن به شخص حقیقی ایرانی و یا شخص حقوقی که سهام آن با نام بوده و حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱ %) سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد، مطابق مقررات این آیین نامه به ثبت می رسد.

ماده ۳ 

شناور در حال ساخت باید مطابق مقررات این آیین نامه موقتاً به ثبت برسد و سازمان برای آن گواهینامه ثبت موقت صادر می کند. تکالیف مربوط به ارایه اظهارنامه ثبت بر عهده کارخانه سازنده است. گواهینامه موقت ثبت، پس از آزمایش و تحویل شناور به مالک، باطل و مسترد خواهد شد.

ماده ۴ 

به منظور ثبت اطلاعات شناورهای موضوع این آیین نامه بر اساس مفاد گواهینامه ثبت شناور، دفتری به نام دفتر ثبت شناور در هر یک از ادارات کل سازمان در بنادر نگاهداری خواهد شد.

الف دفتر ثبت شناور مشتمل بر (۲۰۰) برگ است که در آن (۱۰۰) فروند شناور به ثبت می رسد.

ب صفحات دفتر ثبت شناور به ترتیب شماره گذاری و برای هر دو صفحه یک شماره تعیین می شود. شماره مذکور، شماره رسمی شناور است و فقط به ثبت همان شناور اختصاص دارد.

ماده ۵ 

درخواست ثبت شناور توسط مالک شناور یا نماینده قانونی وی به سازمان تقدیم می شود و پس از ثبت رسید آن به متقاضی تسلیم می شود.

ماده ۶ 

مالک یا نماینده قانونی وی به همراه تقاضای ثبت شناور باید اسناد زیر را به سازمان تحویل دهد :

الف اظهارنامه ثبت قایق مطابق پیوست (۱) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است.

ب اصل و تصویر مصدق اسناد مالکیت شناور.

پ اصل و تصویر مصدق گواهی ساخت در مورد شناور نو.

ت گواهینامه های فنی و ایمنی مربوط از مؤسسات رده بندی برحسب نوع شناور.

ث موافقتنامه کتبی شرکت سهامی شیلات ایران در مورد ثبت شناور ماهیگیری، موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره اسناد مالکیت شناور در خصوص شناورهای ساخت داخل کشور، اسناد خرید و یا قرارداد سفارش ساخت و در مورد شناورهای ساخت خارج از کشور، گواهی ثبت سفارش و اسناد خرید است.

ماده ۷ 

شناورهایی که قبلاً در خارج به ثبت رسیده اند، در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین نامه، ثبت آنها منوط به ارایه تصویر مصدق گواهی ثبت و ابطال ثبت خارجی است.

ماده ۸ 

در صورتی که شناور شرایط ثبت را داشته باشد و درخواست و اسناد پیوست آن کامل باشد، سازمان اقدامات مربوط به بازرسی فنی و صدور گواهینامه های فنی و ایمنی را انجام می دهد.

ماده ۹ 

بازرسی از شناور و صدور گواهینامه های فنی و ایمنی قانونی را مؤسسات رده بندی، که یک شخص حقوقی ایرانی یا غیرایرانی مورد تأیید سازمان است، به نیابت از طرف سازمان در چارچوب توافق منعقده انجام می دهد.

ماده ۱۰ 

سازمان پس از احراز سلامت و قابلیت دریانوردی شناور و بررسی اسناد و مدارک و تطبیق آن با اظهارنامه و دریافت حق الثبت، شناور را در دفتر ثبت شناورها، با درج مشخصات فنی و ابعادی شناور و نام مالک آن ثبت می کند و مندرجات آن را به امضای مالک و یا نماینده قانونی وی می رساند.

تبصره نمایندگان کنسولی ایران می توانند با کسب اجازه از سازمان، گواهینامه ثبت موقت جهت شناورهایی که در ایران به ثبت خواهند رسید، صادر نمایند.

ماده ۱۱ 

سازمان پس از بازرسی شناور و احراز درج شماره رسمی ثبت در دو طرف سینه شناور، گواهینامه ثبت صادر می‏ کند.

تبصره گواهینامه ثبت قایق مطابق پیوست (۲) و گواهینامه ثبت شناورهای کوچک مطابق پیوست (۳) و گواهینامه حداقل خدمه مورد نیاز شناور مطابق پیوست (۴) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است صادر خواهد شد.

ماده ۱۲ 

در گواهینامه ثبت، موارد زیر نوشته می شود:

الف شماره ثبت شناور.

ب کاربری و نوع استفاده از شناور.

پ نیروی محرکه شناور.

ت ابعاد شناور.

ث سال ساخت و نام کارخانه سازنده.

ج جنس بدنه شناور.

چ ظرفیت خالص و ناخالص شناور.

ح مشخصات مالک و محل اقامت وی.

خ بندر محل ثبت شناور.

د محل صدور گواهینامه شناور.

ذ محدوده تردد شناور.

ر حداقل پرسنل مورد نیاز قایق.

ز حداکثر ظرفیت حمل مسافر برای قایق های مسافری و تفریحی.

ژ تاریخ انقضا و شماره سریال گواهینامه ثبت.

ماده ۱۳ 

گواهینامه ثبت فقط در یک نسخه اصلی صادر و به مالک تسلیم و تصویر آن در سوابق ثبتی شناور نگهداری می شود.

تبصره در صورتی که گواهینامه ثبت شناور مفقود شود و یا از بین برود، مالک یا نماینده او بلافاصله باید گزارش مشروحی در این مورد تسلیم سازمان کرده و تقاضای صدور گواهینامه ثبت المثنی نماید. اگر سازمان دلایل از بین رفتن گواهینامه را موجه تشخیص دهد، با تقاضای صدور المثنای گواهینامه ثبت، پس از ارایه اقرارنامه و تعهدنامه توسط مالک یا نماینده قانونی وی موافقت می کند.

ماده ۱۴ 

شناورهایی که بدون قصد انتفاع، صرفاً برای تفریح شخصی مورد استفاده قرار می گیرند، تابع مقررات این آیین نامه بوده و برای آنها گواهینامه ثبت شناور تفریحی شخصی صادر خواهد شد.

تبصره شناورهایی که با کاربری تفریحی عمومی جهت ثبت معرفی می شوند، برای آنها گواهینامه ثبت شناور تفریحی عمومی صادر خواهد شد.

ماده ۱۵ 

گواهینامه های فنی و ایمنی صادر شده توسط مؤسسات رده بندی یک سال اعتبار دارد و پس از آن مالک یا نماینده قانونی وی باید نسبت به تمدید گواهینامه فنی و ایمنی اقدام نماید.

ماده ۱۶ 

گواهینامه های ثبت شناورهایی که قبل از تصویب این آیین نامه صادر شده اند، ظرف دو سال پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه باید تجدید ثبت شوند. سازمان ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه، باید مقررات این ماده را با نشر آگهی به اطلاع مالکان یا نماینده قانونی آنان برساند و از آنان برای تجدید ثبت دعوت نماید. در صورت عدم مراجعه مالکان یا نماینده آنان جهت تجدید ثبت گواهینامه، سازمان می تواند پس از شش ماه از خاتمه مهلت مقرر نسبت به ابطال ثبت شناور اقدام نماید.

ماده ۱۷ 

حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک شناور باید پرداخت شود، به شرح زیر است:

الف حق الثبت قایق و شناورهای کوچک تفریحی، با در نظر گرفتن مکان تردد و با تشخیص سازمان از یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال تا سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال

ب حق الثبت شناور تا (۱۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال.

پ حق الثبت شناور تا (۳۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال.

ت حق الثبت شناور تا (۵۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده هفت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال.

ث حق الثبت شناور بالای (۵۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال.

تبصره ۱ هزینه درج تغییرات، تجدید گواهینامه ثبت، صدور گواهینامه المثنی، گواهینامه مصدق و گواهینامه ابطال ثبت، پنجاه درصد (۵۰ %) هزینه حق الثبت است.

تبصره ۲ مبالغ مندرج در این ماده هر سه سال یکبار بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال افزایش می یابد.

ماده ۱۸ 

شناور در صورتی می تواند در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران تردد کند که در سازمان به ثبت رسیده و گواهینامه ثبت اخذ کرده باشد.

تبصره ممانعت و اعمال قانون برای شناورهای فاقد هویت و خارج از حدود و اوقات مندرج در گواهینامه ثبت در بنادر آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران بر عهده گارد بنادر، دریابانی ناجا و نیروی دریایی (آجا /سپاه) حسب مقررات مربوط است.

ماده ۱۹ 

نقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهای موضوع این آیین نامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی و با استعلام از سازمان صورت می گیرد. دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند، یک نسخه از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک (در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) به انضمام فیش واریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید. این تغییرات در دفتر ثبت شناورها درج می گردد.

ماده ۲۰ 

در صورت تغییر قهری مالک شناور، ورثه و یا قائم مقام قانونی وی باید ظرف یک ماه پس از تاریخ تغییر مالکیت، مراتب را کتباً به سازمان اعلام نماید. سازمان پس از بررسی مستندات ارایه شده، شناور را به نام مالک جدید ثبت و گواهینامه ثبت به نام او صادر خواهد کرد.

ماده ۲۱ 

شناور تنها با داشتن گواهینامه ثبت و گواهینامه های فنی و ایمنی معتبر مجاز به دریانوردی خواهد بود. در صورتی که شناور به هر علت قابلیت دریانوردی خود را از دست بدهد و یا در کشور دیگر به ثبت برسد، مالک یا نماینده قانونی او موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ از کار افتادن و یا ثبت جدید، مراتب را کتباً به سازمان گزارش و گواهینامه ثبت را تسلیم نماید.

ماده ۲۲ 

پس از وقوع هر سانحه که در نتیجه آن به شناور صدمه وارد گردد، مالک یا نماینده قانونی باید مراتب را به سازمان گزارش دهد. در صورتی که سازمان تشخیص دهد شناور سالم نبوده و یا برای کاری که اختصاص داده شده قابل استفاده نیست، گواهینامه ثبت آن را تا انجام تعمیر و بازرسی فنی و ایمنی مجدد، موقتاً نزد خود نگهداری خواهد کرد.

ماده ۲۳ 

سازمان پس از بازرسی شناور و اسناد و مدارک، در صورتی که غرق شدن و یا از حیّز انتفاع خارج شدن شناور و یا ثبت آن در کشور دیگر را احراز نماید، نسبت به ابطال گواهینامه ثبت اقدام خواهد کرد.

ماده ۲۴ 

در صورتیکه مالک تصمیم به اوراق کردن شناور را داشته باشد باید تقاضای خود را به همراه گواهینامه ثبت به سازمان ارایه کند، در صورتی که شناور متعلق حقوق اشخاص دیگر نباشد، سازمان ضمن رعایت مقررات زیست محیطی، رأساً اجازه اوراق شناور را صادر خواهد کرد.
مالک حداکثر یک ماه پس از اوراق کردن شناور، باید مراتب را به سازمان محل ثبت شناور اعلام کند. سازمان پس از اوراق شدن شناور، رأساً گواهینامه ابطال ثبت را صادر خواهد کرد.

ماده ۲۵ 

ابعاد و مشخصات فنی شناورها توسط مؤسسات رده بندی مجاز و بر اساس مقررات مربوط محاسبه و در گواهینامه های ثبت و فنی و ایمنی آن درج می شود.

ماده ۲۶ 

مالک قبل از هرگونه اقدام به تغییر ابعاد، موتور و سایر مشخصات فنی شناور موظف است مراتب را به سازمان اعلام نماید. پس از صدور مجوز توسط سازمان، تغییرات مورد نظر تحت نظر مؤسسه رده بندی، انجام و در گواهینامه ثبت درج می شود.

ماده ۲۷ 

در موارد زیر مالک حق بهره برداری از شناور را ندارد و سازمان می تواند تا رفع مشکل، از خروج شناور از بندر جلوگیری کند.

الف نداشتن گواهینامه ثبت یا مفقود شدن یا از بین رفتن یا مخدوش شدن آن.

ب اعلام نکردن اختلال در قابلیت بهره برداری از شناور.

پ ثبت شناور در کشور دیگر.

ت اعلام نکردن تغییر قهری مالک شناور.

ماده ۲۸ 

شناورهای نظامی و انتظامی و شناورهای با کاربری تفریحی یا ورزشی که فاقد نیروی خود رانش هستند، مشمول این آیین نامه نیستند.

ماده ۲۹ 

احکام این آیین نامه ناظر بر شناورها و کشتی هایی است که مشمول ماده (۱) قانون دریایی ایران نباشند. احکام این آیین نامه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز لازم الاجرا است.
با اجرای این آیین نامه احکام مغایر پیش بینی شده در ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۷۷۲ /ت۴۴۲۰۰ک مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۸ لغو می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

(پیوست ۱)

اظهارنامه ثبت قایق
نوع قایق: تفریحی صیادی خدماتی
مشخصات قایق: طول: عرض: عمق :
جنس بدنه: سال ساخت: کارخانه سازنده:
نوع موتور /موتورها: قدرت موتور/ موتورها:
در صورت تعویض موتور
نوع موتور /موتورها: قدرت موتور /موتورها:
تجهیزات ایمنی
تعداد جلیقه نجات: تعداد حلقه نجات:
چراغ راه در شب: تعداد کپسول آتش نشانی:
تجهیزات مخابراتی
بی سیم دستی: تلفن همراه: سایر:


مشخصات مالک /مالکین
الف : مالک حقیقی

نام: نام خانوادگی: شماره شناسنامه:
نام پدر: محل تولد /صدور شناسنامه: تاریخ تولد:
شماره ملی: کدپستی: تلفن ثابت و همراه:
آدرس:


ب : مالک حقوقی

نام مالک: شماره ثبت:
محل ثبت: تاریخ ثبت: شناسه ملی:
کدپستی: تلفن ثابت و همراه:
آدرس:


محل امضای مالک
تاریخ
توضیحات :
متقاضی محترم لطفاً فرم با [را] بدقت مطالعه و تکمیل فرمائید.
اطلاعات مندرج در فرم شخصی و محرمانه تلقی می گردد.
هرگونه تغییر در مشخصات شناور و یا مالکین باید کتباً به اداره بازرسی و ثبت شناورها اطلاع داده شود.

(پیوست ۲)

شماره ثبت:تاریخ صدور:

شماره سریال:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی……..
گواهینامه ثبت قایق………
محل الصاق عکس
نام:
نام خانوادگی:
فرزند:
شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:
محل صدور:
شماره ملی:
آدرس مالک:
مدیر………………
اجازه فعالیت قایق منوط به اعتبار گواهینامه ایمنی قایق های تفریحی و صیادی می باشد.


*
گواهینامه ایمنی توسط مؤسسات رده بندی داخلی مورد تأیید صادر خواهد شد.

مشخصات قایق:
طول:
عرض:
عمق:
جنس بدنه:
تاریخ ساخت:
کارخانه سازنده:
نوع موتور:
شماره موتور:
قدرت موتور:
حداکثر سرنشین مجاز:
حداقل پرسنل مورد نیاز:
در صورت تعویض موتور:
نوع موتور:
نوع بدنه:
شماره موتور:
قدرت موتور:
تجهیزات ایمنی:
تعداد جلیقه نجات:
تعداد حلقه نجات:
چراغ راه در شب:
تعداد کپسول آتش نشانی:
تجهیزات مخابراتی:
بی سیم دستی:
موبایل:
تذکرات:
۱ – این گواهینامه به هنگام استفاده از قایق می بایستی همراه استفاده کننده باشد و در صورت تقاضا ارائه نماید.
۲ – در صورت مفقود شدن فوراً مراتب به بندر صادرکننده اطلاع داده شود.
۳ – این گواهینامه از نظر مالکیت و نقل و انتقالات اعتبار قانونی ندارد.
۴ – هرگونه جعل، تزویر، حک و اصلاح طبق قانون قابل تعقیب است.
۵ – سوارنمودن تعداد سرنشین بیش از حد تعیین شده اکیداً ممنوع است.

(پیوست ۳)
دولت جمهوری اسلامی ایران
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
وزارت راه و شهرسازی
MINISTRY OF ROAD & URBAN DEVELOPMENT
سازمان بنادر و دریانوردی
PORTS & MARITIM ORGANIZATION
گواهی نامه ثبت شناورهای کوچک
(
مجاز به تردد در آبهای داخلی و سرزمینی)
CERTIFICATE OF REGISTRY
FOR SMALL VESSELS
(PERMITTED TO SAIL IN INTERNAL & TERRITORIAL WATERS)

نام شناور
Name of Vessel
بندر ثبت
Port of Registery
شماره و تاریخ ثبت
NO. & Date of Registery
علامت خطاب
Call sign
نوع شناور
Type of Vessel
سال ساخت
Year of Built
محل ساخت
Place of Built
تحت کلاس
Classed by
نام و نشانی سازنده
Name & Address of Manufacturer
شماره و تاریخ و بندر ثبت قبلی (درصورت وجود)
Prevlous: No. Date. & Port of Registery

 

مشخصات بدنه و ظرفیت ثبت شده
Registered Dimensions, Tonnage & Hull Particulars
عمق (متر)
Moulded Depth (m)
عرض میانی (متر)
Moulded Breath (m)
طول سرتاسری (متر)
Length Overall (m)
ظرفیت خالص
N.T
ظرفیت ناخالص
GT

 

مشخصات موتورهای اصلی
Particulars of Main Engines
نوع موتورهای اصلی
Type of Main Engines
تعداد موتورها و سیلندر
No.of Eng &Cyl.
قدرت موتورها
BHP (KW)
حداکثر سرعت
Max.Speed
تعداد پروانه
No. of Propeller (s)
سال ساخت
Year of Built
محل ساخت
Place of Built
نام و نشانی سازنده
Name & Address of Manufacturer
مشخصات مالک (مالکین)
Name of Owner (s) تابعیت
Nationality
ایران
IRANIAN
نشانی
Address
تعداد سهام
Rate of Shares
۱۰۰ %
۱۰۰ %
محل صدور
تاریخ صدور
نام و سمت مقام مسئول
Place of Issue
Date of
Name & Position of Authority


خلاصه معاملات – رهن و تغییرات در پشت صفحه می باشد.
Summary of Transactions,Mortagages & Modifications on overleaf

خلاصه معاملات – رهن و تغییرات
Summary of Transactions,Mortagages & Modifications
نام شناور
Name of Vessel
شماره و تاریخ ثبت
NO. & Date of Registery
بندر ثبت
Port of Registery
علامت خطاب
Call sign


(
پیوست ۴)
دولت جمهوری اسلامی ایران
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
وزارت راه و شهرسازی
MINISTRY OF ROAD & URBAN DEVELOPMENT
سازمان بنادر و دریانوردی
PORTS & MARITIM ORGANIZATION
گواهینامه حداقل خدمه مورد نیاز شناور جهت دریانوردی ایمن
MINIMUM SAFE MANING CERTIFICATE
صادره مطابق با ماده V/ 13 (b)
ISSUED UNDER THE PROVISION OF REGULATION V/ 13 (b) OF THE
کنوانسیون بین المللی ایمن جان اشخاص در دریا (۱۹۷۴) و اصلاحیه های مربوطه
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFEtY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended

نام کشتی
NAME OF SHIP
نوع کشتی
TYPE OF SHIP
شماره مشخصه
DISTINCTIVE NUMBER OR LETTER
شماره آیمو
IMO NUMBER
بندر ثبت
Port of Registery
محدوه دریانوردی
AREA OF OPERATION

 

ظرفیت غیرخالص
GROSS TONNAGE
ظرفیت خالص
NET TONNAGE
نوع و تعداد موتورهای اصلی
NO. & TYPE OFMAIN ENGINES
قدرت موتور (KW)
POWER (KW)

موتورخانه، نگهبانی دوره ای ندارد دارد
PERIODICALLY UNATTEDMACHINERY SPACE NO YES
کشتی نامبرده شده در این گواهینامه جهت دریانوردی ایمن، بایستی حداقل تعداد خدمه ذیل با درجه مشخص شده را به همراه داشته باشد.
THIS SHIP NAMED IN THIS DOCUMENT IS CONSIDERED TO BE SAFELY MANNED IF, WhEN IT PROCEEDS TO SEA, IT CARRIES NOT LESS THAN THE NUMBER AND GRADE/ CAPACITY OF PERSONNEL SPECIFIED IN THE TABLE (s) BELOW.

تعداد نفرات درجه تعداد نفرات درجه
Nr . PERSONS GRADE/ CAPACITY Nr . PERSONS GRADE/ CAPACITY


تاریخ صدور: Date of Issue
محل صدور: Place of Issue
نام و سمت مقام مسئول: Name & Position of Authorized person