دستورالعمل نحوه تأمین و واگذاری مینی بوس توسط وزارت کشور به بخش غیردولتی مصوب 1385

دستورالعمل نحوه تأمین و واگذاری مینی بوس توسط وزارت کشور به بخش غیردولتی مصوب ۱۳۸۵,۰۹,۰۵

فصل اول تعاریف

ماده ۱

برخی عبارات که دراین دستورالعمل به اختصار به کار می روند در ذیل تعریف شده است.
سازمان: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
اتوبوسرانی: سازمان های با اساسنامه مصوب، زیرنظر شهرداری شهرها می باشد که مسئولیت هدایت ، نظارت وکنترل ارائه خدمات حمل ونقل عمومی توسط ناوگان اتوبوسرانی در شهرها را برعهده دارند.
بانک عامل: شخص حقوقی که مسئولیت پرداخت تسهیلات و اخذ اقساط را بر عهده دارد.
بخش غیر دولتی: شخص حقوقی یاحقیقی می باشد که زیر نظر سازمانهای اتوبوسرانی و یا راساً نسبت به ارائه خدمات حمل ونقل عمومی مسافر در شهرها اقدام می نمایند.
کمیته های فنی: کمیته های فنی در سازمان تشکیل شده و وظایف سه گانه الف) سفارش دهی ب) تحویل و ج) نظارت و پایش عملیات بهره برداری را برعهده دارند. جزئیات کمیته ها و وظایف ایشان در «دستورالعمل نحوه واگذاری و بهره بردای اتوبوس از وزارت کشور به اتوبوسرانی ها» آمده است.

فصل دوم کلیات

ماده ۲

 مینی بوس های مورد نظر این دستورالعمل بر اساس توافق بین سازمان و کارخانجات خودروساز به متقاضیان واجد شرایط واگذار می گردد.

تبصره ۱: نحوه توزیع مینی بوس موضوع این دستورالعمل براساس درخواست متقاضیان حقوقی و حقیقی و اعلام شهرداریها و اتوبوسرانی، توسط سازمان تعیین شده و متقاضیان به بانک عامل و کارخانجات طرف قرارداد معرفی می گردند.

تبصره ۲: واگذاری مینی بوس های موضوع این دستورالعمل با اولویت گازسوز یا دوگانه سوز می باشند. درصورت عدم تولید مینی بوس گازسوز یا دوگانه سوز توسط کارخانجات داخلی، مینی بوس های یاد شده به صورت دیزلی واگذار می گردد.

فصل سوم تأمین مینی بوس

ماده ۳

فهرست متقاضیان مینی بوس توسط شهرداری و یا اتوبوسرانی به سازمان اعلام شده و سازمان بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه و آیین نامه اجرایی آن، ضمن هماهنگی لازم با کارخانه های خودروسازی برای تأمین ناوگان مورد نظر متقاضیان واجد شرایط را به بانک عامل و کارخانه های طرف قرارداد، معرفی می نماید.

تبصره ۱ سازمان بر اساس قرارداد منعقده با بانک عامل، به ازای هر دستگاه مینی بوس، مکلف به تأمین ۸۰ میلیون ریال تسهیلات برای متقاضیان می باشد که دوره باز پرداخت آن ۷ ساله بوده و ۸ % سود تسهیلات اعطایی توسط وزارت کشور در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.

تبصره ۲ : بر اساس توافق صورت گرفته با بانک عامل، بانک عامل موظف است علاوه بر تسهیلات موضوع تبصره۱ این ماده به منظور تسهیل امکان خرید مینی بوس، به ازای هر دستگاه مینی بوس به متقاضیان ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات با سود ۱۴ درصد اعطا نماید.

تبصره ۳ : متقاضیان خرید مینی بوس در صورت از رده خارج نمودن هر دستگاه مینی بوس فرسوده، بر اساس تصویب نامه شماره ۴۷۸۴۳/ت ۳۰۵۸۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت محترم وزیران، از ۳۰ میلیون ریال تخفیف در قیمت مینی بوس به عنوان کمک بلاعوض بهره مند می گردند.

تبصره ۴خارج از رده نمودن مینی بوس های فرسوده منوط به تأیید کمیته فنی عملیاتی و ارائه گواهی اسقاط توسط راهنمایی و رانندگی شهر مورد نظر می باشد.

فصل چهارم بهره برداری مینی بوس :

ماده ۴ 

مسئولیت ارائه خدمات حمل ونقل عمومی به شهروندان توسط کلیه ناوگان حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مینی بوس، برعهده اتوبوسرانی ها می باشد و سازمانهای اتوبوسرانی موظفند با توجه به وضعیت شهرها نسبت به برنامه ریزی بهره برداری و فعالیت ناوگان مینی بوس تحت نظارت در شهرها در ارائه خدمات بهینه به شهروندان نظارت نمایند.

تبصره ۱ : باتوجه به ضرورت اصلاح ساختار سامانه های حمل ونقل عمومی توسط شهرداری ها با همکاری شورای اسلامی شهرها ، اتوبوسرانی ها موظفند نسبت به اصلاح نحوه قیمت گذاری خدمات حمل ونقل عمومی با مینی بوس، میدی باس و اتوبوس بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهرها اقدام نمایند.

تبصره ۲: هزینه های بهره برداری اعم از مالیات ، بیمه وعوارض سالیانه و هزینه های مربوط به ثبت اسناد برای متقاضیان دریافت مینی بوس اعم از حقوقی و حقیقی، یا بهره برداری از خطوط بر عهده متقاضی یا بهره بردار می باشد.

تبصره ۳: چنانچه دولت در بودجه های سنواتی و یا وزارت کشور، سازمان یا اتحادیه تمهیداتی برای مالیات ، بیمه شخص ثالث ، عوارض وسایر هزینه های بهره برداری پیش بینی وعملیاتی نماید، اتوبوسرانی ها مکلف هستند تمهیدات مربوطه را برای ناوگان مینی بوس تحت نظارت اتوبوسرانی فراهم و ارائه نمایند.

فصل پنجم تعهد خدمات و تأمین قطعات و تعمیر و نگهداری مینی بوس:

ماده ۵

وزارت کشور در تفاهم نامه با کارخانجات طرف قرارداد برای تأمین مینی بوس، شرایطی فراهم نماید تا کارخانجات طرف قرارداد در طول حداقل ۲ سال دوران ضمانت و ۱۵ سال خدمات پس از فروش نسبت به تأمین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز مینی بوسها متعهد گردند.

ماده ۶

اتوبوسرانی موظف است همکاریهای لازم را با کمیته فنی عملیاتی که به منظور بازرسی عملکرد مینی بوسها و بررسی چگونگی تعمیرات و نحوه سرویس و نگهداری علت توقف و تحت تعمیر بودن آنها و نحوه اجرای طرح مراقبت وضعیت CM دستگاههای مراجعه می نمایند به عمل آورد.

ماده ۷

اتوبوسرانی ها موظفند همکاری لازم را با کمیته فنی عملیاتی که به منظور بازرسی عملکرد مینی بوسها و بررسی چگونگی تعمیرات و نحوه سرویس و نگهداری و علت توقف و تحت تعمیر بودن آنها و نحوه اجرای طرح مراقبت وضعیت(CM) دستگاهها مراجعه می نمایند، به عمل آورد.