دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت خدمات هوایی کشور (‌آسمان) مصوب 1374

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پیشنهاد شماره 6778/د مورخ 24/11/1372سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (12) ‌قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 – دستورالعمل چگونگی اجرای قانون یاد شده در شرکت خدمات هوایی کشور (‌آسمان) را به ‌شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت خدمات هوایی کشور (‌آسمان) مصوب 1374,02,17

ماده 1 

جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این دستورالعمل به گروه‌های ورودی بر اساس مدرک تحصیلی به شرح زیر است:
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن پایان دوره ابتدایی است در گروه یک تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن پایان دوره راهنمایی است در گروه دو تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن دیپلم کامل متوسطه است در گروه چهار تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن فوق دیپلم است در گروه پنج تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن لیسانس است در گروه هفت تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن فوق لیسانس است در گروه نه تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن دکتر است در گروه ده تخصیص می‌یابند.

تبصره 1 گروه ورودی مشاغل عملیاتی پرواز نسبت به دارندگان مدرک تحصیلی همتراز دو گروه بالاتر تعیین می‌شود.

تبصره 2 شرکت مکلف است طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مربوط را براساس روشهای مورد عمل با توجه به مواد (1) و (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ کارکنان دولت تنظیم و پس از تصویب هیأت مدیره به مرحله اجرا درآورد. هرگونه تغییر در گروههای ورودی موکول به پیشنهاد مشترک شرکت و سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران است.

ماده 2

ضریب افزایش سنواتی سالانه در زمان تطبیق وضع برابر سه درصد و پس از آن طبق ضوابطی که توسط شرکت تعیین می گردد سه درصد، چهار درصد و پنج درصد تعیین می شود.

ماده 3

میزان فوق العاده شغل مستخدمان شرکت با در نظر گرفتن نوع کار، وظایف و مسوولیتها در مورد کادر زمینی و خدماتی پرواز بین حداقل پنجاه درصد و حداکثر صد و بیست درصد حقوق مبنا و در مورد کادر عملیاتی پرواز(خلبان، کمک خلبان، مهندس پرواز) بین حداقل پنجاه درصد و حداکثر صد و چهل درصد حقوق مبنا تعیین می شود.

تبصره 1فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تا بیست و پنج درصد حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.

تبصره 2فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمانی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی یا آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا بیست و پنج درصد حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.

تبصره 3 فوق‌العاده‌های موضوع ماده (3) و تبصره‌های (1) و (2) آن طبق ضوابطی که توسط شرکت تنظیم و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد،‌ پرداخت می‌شود.

ماده 4 

شرکت می‌تواند به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در مورد کادر عملیاتی پرواز (‌خلبان، کمک خلبان، مهندس پرواز) تا صد و هشتاد‌ درصد حقوق و فوق‌العاده شغل همچنین تا بیست درصد حقوق و فوق‌العاده شغل بابت سختی شرایط پرواز و در مورد کادر زمینی (‌متصدیان مشاغل مهندسی و ‌فنی) تا صد درصد حقوق و فوق‌العاده شغل همچنین تا چهل درصد حقوق و فوق‌العاده شغل بابت سختی شرایط کار و در مورد سایر کادر زمینی همچنین کادر‌خدماتی پرواز تا صد درصد حقوق مبنا به عنوان فوق‌العاده خاص پرداخت نماید.

تبصره 1 گروه عملیاتی و خدماتی پرواز معادل بیست درصد فوق‌العاده یاد شده را به عنوان فوق‌العاده پرواز دریافت می‌کنند.

تبصره 2 ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص براساس گروه و سری مشاغل تخصصی تعیین می‌شود و پس از تصویب هیأت مدیره شرکت به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

ماده 5 

در صورتی که حقوق و مزایای مستخدمان شرکت با اجرای این تصویبنامه از حقوق و مزایا و فوق‌العاده شغل آنان قبل از تاریخ 1/1/1371 کمتر شود،‌ مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق قابل پرداخت است.

ماده 6 

با اجرای این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1371قابل اجرا می‌باشد سایر موارد مغایر در آئین‌نامه استخدامی شرکت خدمات هوایی کشور (‌آسمان) ملغی ‌و آئین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل به استناد ماده (13) آئین‌نامه استخدامی یاد شده جایگزین آن می‌شود.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی