دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ‌ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰– دستورالعمل چگونگی اجرای قانون مزبور در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ‌ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴,۰۲,۱۷

ماده ۱ 

تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آیین‌نامه به گروههای ورودی جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح ‌زیر است:
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن پایان دوره ابتدایی است در گروه «‌یک» تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن پایان دوره راهنمایی است در گروه «‌دو» تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن دیپلم کامل متوسطه است در گروه «‌چهار» تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن فوق دیپلم است در گروه «‌پنج» تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن لیسانس است در گروه «‌هفت» تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن فوق لیسانس است در گروه «‌نه» تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن دکتراست در گروه «‌ده» تخصیص می‌یابند.

تبصره ۱ – کارکنان بخش دریایی از یک گروه بالاتر برخوردار می‌شوند.

تبصره ۲ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مکلف است طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مربوط را با توجه به مواد (۱) و (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تنظیم و پس از تصویب هیأت عامل و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجراء درآورد. هرگونه تغییر در گروههای ورودی‌ موکول به پیشنهاد شرکت، تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران است.

ماده ۲ 

ضریب افزایش سنواتی تا زمان تطبیق وضع (۱/۱/۱۳۷۱) برابر سه درصد است و پس از آن براساس ماده (۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌ دولت و آئین‌نامه مربوط تعیین می‌شود.

ماده ۳ 

میزان فوق‌العاده شغل مستخدمان شرکت با در نظر گرفتن نوع کار، وظایف و مسوولیتها حداقل ۵۰% و حداکثر ۱۳۰% حقوق مبنا و برای کارکنان بخش ‌دریایی حداقل ۵۰% و حداکثر ۱۵۰% حقوق مبنا تعیین می‌شود.

تبصره ۱ فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع این ماده تا ۲۵% حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.

تبصره ۲ فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدمانی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی یا آموزشی را برعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا ۲۵% حقوق مبنا قابل افزایش است.

تبصره ۳– پرداخت فوق العاده شغل موضوع ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن طبق ضوابطی است که توسط شرکت تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد ‌می‌رسد.

ماده ۴ 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۵) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و به منظور افزایش بازدهی مستخدمان خود ‌موظف است طرح استاندار مشاغل اختصاصی شرکت را تهیه و پس از تصویب هیأت عامل و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجرا کند. تعیین میزان‌ فوق‌العاده کارانه تا حداکثر صد درصد حقوق مبنای مستخدمان شرکت با شورای حقوق و دستمزد است.

ماده ۵ 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به منظور جذب و نگهداری کارکنان شاغل در شرکت حداکثر تا ۱۵۰% مجموع حقوق مبنا و‌ فوق‌العاده شغل به عنوان فوق‌العاده خاص پرداخت کند.

تبصره ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص توسط شرکت تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

ماده ۶ 

در صورتی که حقوق و مزایای مستخدمان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در زمان تطبیق وضع با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(۱/۱/۱۳۷۱) از حقوق و مزایای آنان قبل از تاریخ یاد شده که طبق مقررات قانونی دریافت می‌کرده‌اند کمتر شود، مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به آنان‌ پرداخت می‌شود.

ماده ۷ 

این تصویبنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ قابل اجراست.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی