قانون اجازه وصول جریمه تأخیر تأدیه صورتحساب هزینه حمل کالا به وسیله شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1376

قانون اجازه وصول جریمه تأخیر تأدیه صورتحساب هزینه حمل کالا به وسیله شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1376,03,11

ماده واحده در مواردی که کرایه و سایر هزینه‌های حمل و نقل بصورت اعتباری باشد، شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف‌است ضمن قرارداد شرط کند که در صورت عدم پرداخت صورتحساب در موعد مقرر (‌یکماه) طرف قرارداد ملزم به پرداخت جریمه نقدی (‌به شرح‌جدول ذیل) به حساب راه‌آهن باشد.

 


‌ردیف

زمان پرداخت

کرایه میزان کرایه لازم

1

از یک ماه تا سه ماه

15
درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا

2

از سه ماه تا شش ماه

20
درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا

3

از شش ماه تا نه ماه

25
درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا

4

از نه ماه تا دوازده ماه

30
درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا

تبصره 1در صورت اعمال هریک از ردیفهای فوق زمان از ابتدای زمان حمل و صدور صورتحساب از جانب راه‌آهن تا زمان پرداخت کرایه‌محاسبه خواهد شد.

تبصره 2در صورت پرداخت کرایه بعد از یکسال همواره کرایه براساس 30 درصد افزایش سالیانه محاسبه خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری