قانون اجازه وصول جریمه تأخیر تأدیه صورتحساب هزینه حمل کالا به وسیله شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1376

قانون اجازه وصول جریمه تأخیر تأدیه صورتحساب هزینه حمل کالا به وسیله شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۷۶,۰۳,۱۱

ماده واحده در مواردی که کرایه و سایر هزینه‌های حمل و نقل بصورت اعتباری باشد، شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف‌است ضمن قرارداد شرط کند که در صورت عدم پرداخت صورتحساب در موعد مقرر (‌یکماه) طرف قرارداد ملزم به پرداخت جریمه نقدی (‌به شرح‌جدول ذیل) به حساب راه‌آهن باشد.

 


‌ردیف

زمان پرداخت

کرایه میزان کرایه لازم

۱

از یک ماه تا سه ماه

۱۵
درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا

۲

از سه ماه تا شش ماه

۲۰
درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا

۳

از شش ماه تا نه ماه

۲۵
درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا

۴

از نه ماه تا دوازده ماه

۳۰
درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا

تبصره ۱در صورت اعمال هریک از ردیفهای فوق زمان از ابتدای زمان حمل و صدور صورتحساب از جانب راه‌آهن تا زمان پرداخت کرایه‌محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲در صورت پرداخت کرایه بعد از یکسال همواره کرایه براساس ۳۰ درصد افزایش سالیانه محاسبه خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری