قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها ، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی.پی.دبلیو (p.p.w) مصوب 1387

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها ، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی.پی.دبلیو (p.p.w) مصوب ۱۳۸۷,۰۲,۲۹

ماده واحده– به دولت (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) اجازه داده می شود به منظور تسهیل و انجام امور مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا، عضویت مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی.پی.دبلیو(p.p.w) را پذیرفته و آئین نامه ها و مقررات تصویبی و تعرفه ها و ضمائم مربوط به آنها را اجراء نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم
مقررات استفاده از واگنها در حمل و نقل بین المللی پی.پی.دبلیو (p.p.w)

فصل اول ناوگان واگنهای مسافری

ماده ۱ـ مقررات عمومی

۱-۱- این مقررات شامل کلیه ناوگان باری و مسافری، بارگنجها (کانتینرها)، تخته های حمل ونقلی راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و همچنین واگنهای استیجاری یکی از راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) را که به شخص ثالث جهت حمل ونقل بین المللی اجاره داده شده است می باشد. از این به بعد کلمات «واگنهای استیجاری» واگنهای اجاره داده شده را منظور خواهد کرد.

۱-۲- انتقال واگنهای راه آهن یک کشور به راه آهن کشور دیگر می تواند با عرض خط مساوی و یا نامساوی انجام پذیرد. انتقال واگنها با عرض خط متفاوت به نحو زیر انجام می پذیرد.
۱-۲-۱-
بدون تعویض بوژی با عرض خط راه آهن کشور تحویل دهنده وقتی که مقصد فقط ایستگاه مرزی راه آهن کشور همسایه میباشد.
۱-۲-۲-
با تعویض بوژی وقتی که بوژیهای واگنها عوض می شود، بوژیها به گیرنده و فرستنده و یا راه آهن مالک پس داده می شود. در مورد نحوه واگذاری و برگرداندن بوژیها طرفهای گیرنده، فرستنده و یا راه آهن مالک به توافق می رسد.
۱-۲-۳-
در موارد به کارگیری محورهای انعطاف پذیر (قابل افزایش در عرض) طرفهای ذی نفع درمورد شرایط سیر اینگونه واگنها توافقنامه تهیه می کنند.

۱-۳- تعویض بوژی با توافق ادارات مرکزی هر دو راه آهن در ایستگاههای مرزی و یا محلهای اختصاصی که دارای تجهیزات مربوطه می باشد انجام می پذیرد.

۱-۴- تعویض بوژی واگنهای استیجاری بطور معمول توسط راه آهن تعویض کننده با شرط داشتن توافقنامه با موجر و یا راه آهن مالک انجام می گیرد.
جابه جایی واگن استیجاری بابوژیهای مستاجر و یا راه آهن گیرنده با شرط داشتن توافقنامه بین راه آهن تعویض کننده، موجر و یا گیرنده امکان پذیر است.
کرایه استفاده از بوژیها توسط موجر واگن و یا گیرنده بار بعد از امضاء قرارداد فی مابین پرداخت می شود. به دستور موجر و راه آهن دارنده نمایندگان آنها این قرارداد را تنظیم می کنند.

۱-۵- اگر راه آهنهای اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) یکی به دیگری واگنها را تحویل دهد که راه آهن گیرنده توافقنامه ای با راه آهن مالک نداشته باشد کرایه، خسارتهای وارده بر واگن و گم شدن آن را راه آهن گیرنده به راه آهن فرستنده به فرانک سوئیس مطابق قرارداد بین راه آهن فرستنده و راه آهن مالک پرداخت می کند.
این مقررات شامل بارگنجها (کانتینرها)، تخته ها و وسائل حمل ونقلی دیگر نیز می شود.

۱-۶- در موارد تحویل واگنها، بارگنجها (کانتینرها)، تخته ها (پالتها) و وسائل حمل ونقلی دیگر که متعلق به اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باشد به راه آهنهایی که عضو این قرارداد نمی باشند برای بارگیری مجدد، تعویض آدرس گیرنده این مقررات فقط تا آخرین ایستگاه مرزی راه آهن عضو قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) که بارگیری مجدد و تعویض آدرس می کند قوت دارد.
در موارد زیر این مقررات شامل واگنها، بارگنجها (کانتینرها) و وسائل حمل ونقل اعضاء قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی(پ.پ.و) نمی باشد:
۱-۶-۱-
بارگیری واگن و یا بارگنج (کانتینر) به راه آهنی که عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نمی باشد.
۱-۶-۲-
برای سیر واگن و یا بارگنج (کانتینر) از یک راه آهن عضو قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به راه آهن دیگر عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) که از راه آهن غیر عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) عبوری (ترانزیتی) عبور می نماید.
۱-۶-۳-
در کل مسیر واگنهای باردار و خالی و یا بارگنجها (کانتینرها) در برگشت به راه آهن مالک که از راه آهن غیرعضوقرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می گذرد.
۱-۶-۴-
در موارد وجود قرارداد دیگر بین راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و).

۱-۷- کلیه محاسبات منتج از این مقررات، نظم و زمانبندی آنها برمبناء «مقررات محاسبه حمل ونقل مسافر و بار در ارتباطات بین المللی» انجام می پذیرد.
محاسبات را می توان برمبناء قراردادهای امضاء شده بین راه آهنهای مختلف نیز انجام داد.

۱-۸- راه آهنهای مختلف اعضاء قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می تواند بین خود توافقنامه های جداگانه ای جهت استفاده مشترک از واگنها، بارگنجها (کانتینرها)، تخته ها و وسائل حمل ونقل و همچنین تأسیس انبارهای قطعات یدکی واگنها داشته باشد، به شرط این که قراردادهای مذکور ضد منافع دیگر اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نباشد.

۱– ۹- مسائل مربوط به تغییرات و اضافات مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به جز مسائل مالی در جلسات کمیسیون بهره برداری اعضاء سازمان همکاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) هماهنگ و تصویب می شود.
مسائل ملی در کنفرانس مدیران راه آهنهای سازمان همکاری راه آهنها تصویب می شود.

ماده ۲ ـ شرایط به کارگیری واگنها
۲-۱-
برای حمل ونقل بین المللی، واگنهای سالم که با شرایط فنی پیوست شماره یک مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انطباق دارد مجاز می باشد. در حمل ونقل همراه با تعویض وسیله نقلیه، تنها واگنهای منطبق با ابعاد قطار راه آهن تحویل دهنده پذیرفته می شود. در موارد سیر در راه آهن جمهوری سوسیالیستی ویتنام و راه آهنهایی که دارای عرض خط (۱۰۰۰) میلیمتر می باشد و راه آهن جمهوری خلق چین واگنهای به کارگرفته شده باید شرایط فنی خاص دیگری نیز داشته باشد که بین طرفین مربوطه توافق می گردد.
۲-۲-
بارگذاری روی محور واگنها نباید بیش از اندازه های مجاز در راه آهنهای مسیر حرکت آنها باشد.(رجوع به پاراگراف ۱۴ فقره ۳۰۱۴)
۲-۳- 
واگنهایی که در حمل ونقل بین المللی استفاده می گردد باید دارای بوژی باشد. شاسی، اتاق بار و بدنه واگن باید سازه های یکپارچه فلزی باشد.
در واگنهای راه آهن جمهوری سوسیالیستی ویتنام که بر روی خطی با عرض (۱۰۰۰) میلیمتر حرکت می کند بدنه و شاسی می تواند غیر فلزی باشد.
۲-۴-
جهت واگنهای صندلی دار و همچنین واگنهای خواب به جز واگنهای ترکیبی و واگن رستورانهای صندلی دار کوپه های افراد سیگاری و غیر سیگاری ها مطابق با درجه واگن باید مجزا باشد.
(
رجوع به پیوست شماره ۴۷ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و(۱)))
۲-۵-
به خاطر رزرو جا در واگنهای (ترکیبی) دارای صندلی و تختخواب دار بر روی هر جایگاه اتیکت با شماره مربوطه نوشته شود. جایگاهها مطابق پیوست ۴۴ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) شماره گذاری می شود.

ماده ۳ـ نحوه واگذاری واگنها
۳-۱-
تعداد و نحوه واگذاری واگنها جهت حمل ونقل منظم، شماره مسیرهای واگنهای جداگانه، سرعت موردنظر، حداقل نسبت ترمز و همچنین تعیین مسیرهایی که واگنهای ترکیبی با جایگاههای نشسته و یا خواب در آن حرکت خواهد نمود و همین طور برای برنامه فصلی حرکت قطارهای مسافری در کنفرانس مسؤولان ادارات واگن شرکت کننده در چهارچوب سازمان همکاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) یا توافقنامه های دوطرفه تعیین می گردد.

اطلاعات مربوط به واگنها که در حمل ونقل منظم سیر می کند باید در «برنامه مسیرهای واگنهای مسافری حمل ونقل بین المللی مستقیم» مشخص گردد که بوسیله کمیته سازمان همکاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) برمبناء پیشنهادات راه آهنها تنظیم و توافق گردیده و چهارده روز قبل از اجراء برنامه جدید ابلاغ می شود.
۳-۲-
نحوه واگذاری و تعداد واگنها جهت حمل ونقل نامنظم و همچنین واگنهای اضافی جهت افزایش حجم حمل ونقل منظم (۲) برای هر حالت معین توسط طرفین ذی نفع تعیین می شود.

ماده ۴ـ تحویل واگنها

۴-۱- تحویل واگنها از یک راه آهن به راه آهن دیگر با شرایط زیر انجام می پذیرد :
۴-۱-۱-
برای حمل ونقل مسافر در خطوط حمل ونقلی بدون تعویض قطار ـ در ایستگاههای مرزی تعیین شده در موافقتنامه های مرزی ریلی هر دو طرف.
۴-۱-۲-
برای حمل ونقل مسافر در خطوط حمل ونقلی با تعویض قطار ـ در ایستگاههای مرزی راه آهن تحویل گیرنده با توافق طرفین تحویل واگنها می تواند همچنین در ایستگاههای مرزی راه آهن تحویل دهنده انجام پذیرد.

۴-۲- فقط واگنهای واجد شرایط فنی مندرج در پیوست شماره (۱) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می تواند تحویل گردد که از طرف راه آهن تحویل دهنده بازدید و از لحاظ فنی جهت حمل ونقل بین المللی قابل قبول شناخته شده باشد. راه آهن مالک ورود به کله گی واگن مسافری و کله گی واگن باری را برای تشخیص وضعیت فنی قطعات آنها که در ایمنی حرکت تأثیر دارد تأمین می کند. راه آهن مالک باید واگنهای خالی خود را بدون در نظر گرفتن وضعیت فنی آنها بپذیرد، واگنهای مذکور در پاراگراف ۱۲ بند .(۱-۲-۴) از این قاعده مستثنی می باشد. در صورت تحویل واگن آسیب دیده ( که واجد شرایط مندرج در پیوست (۱مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نمی باشد به راه آهن مالک و یا به راه آهن عبور (ترانزیت) جهت بازگرداندن به مالک وضعیت واگن باید مطابق فرم(۱) (پیوست شماره۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و)) از طرف راه آهن گیرنده صورت جلسه گردد. این صورت جلسه توسط نمایندگان هر دو طرف امضاء می شود. این صورت جلسه که به زبان کشور گیرنده تنظیم می شود باید ترجمه به زبان چینی یا روسی صورت جلسه از طرف راه آهن گیرنده در موارد زیر تنظیم گردد.
۴-۲-۱-
به هنگام تحویل به راه آهن عبوری (ترانزیت) در سه نسخه که هرکدام از راه آهنها یک نسخه دریافت می کند نسخه های سوم صورتجلسه توسط راه آهن گیرنده، جمع آوری می گردد و ماهیانه توسط پست به حسابداری راه آهن مالک ارسال می گردد. (تا پانزدهم ماه آینده)
علاوه بر این راه آهنی که در آن آسیب دیدگی واگن انجام گرفته باید برچسب مطابق پیوست شماره (۱۵ a، ۱۵ b) و مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) بر روی واگن بزند. مطابق با دستورالعمل شماره ۱۲ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) این برچسب به زبان کشوری که آسیب دیدگی در آن اتفاق افتاده است نوشته می شود، لیست خرابیها به زبان چینی و یا روسی اضافه می شود.

برچسب را در دوطرف واگن کنارگیره های تابلوی عنوان مسیر واگن و در صورتی که امکان پذیر نباشد برروی تیرک طولی واگن می چسبانند. این برچسب تا رسیدن واگن به راه آهن مالک آن برداشته نمی شود.
۴-۲-۲-
در موارد تحویل واگن آسیب دیده مستقیما از راه آهن وارد کننده آسیب به راه آهن مالک صورتجلسه در سه نسخه تنظیم گردیده، دو نسخه آن به راه آهن مالک و یک نسخه به راه آهن تحویل دهنده تحویل می شود. صورتجلسه توسط دو طرف امضاء می شود و مبناء محاسبات برای راه آهن واردکننده آسیب و راه آهن مالک می گردد. مسؤولیت مالی در مقابل لیست خرابیها و آسیبها برعهده راه آهن استفاده کننده واگن می باشد.
صورتجلسه مطابق فرم پیوست (۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) برای واگنهایی که در راه آهنهای طرف سوم شرکت می کند وبرای خرابیها دارای برچسبهای «M» یا «K » یا «L » مطابق «مقررات استفاده از واگنهای مسافری در حمل ونقل بین المللی»، «آر.آی.سی» (RIC) می باشد تنظیم نمی گردد.

۴– ۳- مدت زمان تحویل واگنها (بدون در نظر داشتن تعداد آنها در قطار) به میزان زیر تعیین شده است:
۴-۳-۱-
بدون تعویض بوژی ظرف حداکثر ۳۰ دقیقه
۴-۳-۲-
با تعویض بوژی حداکثر ظرف ۶۰ دقیقه
تحویل واگنها از یک راه آهن به دیگری با تنظیم اظهارنامه (مطابق پیوست سه مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و)) انجام می پذیرد که در چهار نسخه توسط راه آهن واگذارکننده نوشته می شود، دو نسخه برای هرطرف.
این اظهارنامه ها باید شماره گذاری پیوسته از اول سال را دارا باشد.

۴-۴- لحظه واگذاری واگنها از زمان تحویل اظهارنامه های واگنها به نمایندگان طرف گیرنده حساب می شود.
اظهارنامه های واگنها قبل از تحویل توسط نمایندگان طرف واگذارکننده امضاء می شود.
نمایندگان طرف گیرنده بعد از بازدید و یا بعد از گذشت مدت تعیین شده برای بازدید واگن آنها را امضاء می کنند.
زمانهای واگذاری و بازدید واگنها توسط مهرهای تاریخدار طرفین تأیید می شود.
از لحظه امضاء اظهارنامه ها توسط نمایندگان طرف گیرنده واگنها تحویل داده به حساب می آید.

۴– ۵- به دلایل زیر واگنها قبول نمی شوند:
۴-۵-۱-
اگر واگنها مطابق شرایط فنی مقررات حاضر نباشند (به پاراگراف (۴) .بند ۴-۲ مراجعه شود).
۴-۵-۲-
در موارد قطع حرکت قطارها بین ایستگاههای مرزی و عدم امکان استفاده از خط طرف دیگر جهت تحویل، در این حالت طرفهای ذی نفع به موقع باید از وضعیت مطلع شوند.
۴-۵-۳-
در شرایطی که مدیریتهای راه آهنها قبول واگن را منع کرده در این مورد طرفهای ذی نفع را باید به موقع مطلع نمایند.
۴-۵-۴-
در موارد عبور واگنها از منطقه ای که در آنها قرنطینه طبی به خاطر امراض واگیر و مسری وجود دارد و هیچ گونه تأییدیه در مورد ضدعفونی شدن واگنها کسب نشده باشد.
۴-۵-۵-
در مواردی که راه آهن گیرنده اطلاع دارد که از واگنها برای حمل مسافرها با امراض مسری و از واگنهای اسباب و اثاثیه برای حمل احشام استفاده شده است و ضدعفونی نگردیده است.

۴– ۶- برای کلیه حالتها که نمایندگان طرف گیرنده از تحویل واگن خودداری می کنند صورتجلسه مطابق فرم پیوست (۱۱) با اشاره به دلایل عدم قبول واگنها تنظیم می کنند که در آن، زمان برگشت واگنها به طرف مقابل را ذکر می کنندواگنهای رد شده از لیست اظهارنامه حذف شده و در ردیف« ملاحظات »، شماره صورتجلسه مطابق .پیوست(۱۱) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نوشته می شود و به علامت « ردشد » ممهور می گردد.
صورتجلسه به زبان کشور راه آهن گیرنده با ترجمه به زبان چینی و یا روسی و یا با توافق طرفین به زبان دیگر تنظیم می شود.
صورتجلسه در دو نسخه نوشته می شود که هر طرف یکی از آنها را دریافت می کندواگنهایی که رد شده به ایستگاه مرزی راه آهن فرستنده با لیست اظهارنامه جدید برگردانده می شود و روی لیست کلمه «غیرقبولیها» با اشاره به شماره صورتجلسه مربوطه نوشته می شود.

۴-۷- واگنهایی که مقصد آنها تا اولین ایستگاه مرزی ورودی راه آهن دیگر می باشد از نظر فنی مورد تحویل قرار نمی گیرد. انتقال این واگنها با لیست اظهارنامه پیوست شماره (۳) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می پذیرد.

ماده ۵ ـ شرایط استفاده از واگنها
۵-۱-
براساس مقررات حاضر، از لحظه امضاء لیست واگنها توسط نمایندگان طرف گیرنده مسؤولیت راه آهن گیرنده در مقابل واگنها شروع می شود.
۵-۲-
راه آهن هر کشور موظف است از واگنهای کشورهای دیگر به خوبی حفاظت نموده و آنها را از نظر فنی سالم نگهدارد.
۵-۳- 
واگنهایی که از راه آهنهای کشورهای دیگر تحویل گرفته می شود باید مطابق کاربرد تعیین شده آنها استفاده شود.
استفاده از واگنها به غیر از کاربرد تعیین شده (به کارگیری واگنهای خواب برای نشستن و یا تغییر مسیر حرکت واگنها و غیره) می تواند تنها با داشتن توافق قبلی از راه آهن مالک انجام گیرد.
۵-۴-
شرکت کننده های قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) موظفند حرکت واگن را طبق برنامه که بین طرفین ذی نفع به توافق رسیده تأمین نمایند.
۵-۵-
اگر واگنها با تأخیر به ایستگاهی که باید به قطاردیگری متصل شود برسد (چه قبل از حرکت و چه بعد از حرکت قطار موردنظر) و انجام مانور باعث به تأخیر افتادن قطار شود این واگنها باید با اولین قطار مسافری که از آن ایستگاه عزیمت می کند به مقصد تعیین شده ارسال گردد.
ایستگاه و یا راه آهن مذکور باید موضوع تغییرات انجام شده را بلافاصله به راه آهنهای در مسیر حرکت، ایستگاههای مبدأ، مقصد مرزی و ایستگاههای تعویض بوژی که در مسیر حرکت می باشند توسط تلگرام اطلاع دهد.
در تلگرام تاریخ حذف واگن، شماره قطار، شماره واگن و شماره واگن جایگزین شده، شماره ردیف واگن در قطار و همچنین شماره قطار که با آن واگن تأخیر کرده به مقصد خواهد رسید داده می شود ذکر می گردد. در ایستگاه مقصد واگنهایی که با تأخیر رسیده است به قطار عادی خود متصل می گردد. اگر واگن تأخیری را نمی توان به قطار خود متصل نمود، واگن جایگزین در قطار باقی می ماند. اگر واگن جایگزین شده وجود نداشته باشد ایستگاه مقصد کمکی از واگنهای خود را به قطار متصل می نماید.
۵-۶-
راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می تواند با ناوگان واگنهای مسافری جهت حمل ونقل بین المللی و داخلی به یکدیگر کمک کند.
واگنهای واگذار شده طبق شرایطی که بین طرفین ذی نفع توافق می گردد مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۶ ـ حذف واگنها از قطار
در موارد حذف واگن از قطار ایستگاه و یا راه آهنی که این واگن را حذف کرده است باید موضوع را توسط تلگرام به ایستگاههای مبدأ، مقصد، راه آهن مالک، ایستگاههای مرزی و ایستگاه تعویض بوژی و راه آهنهای در مسیر حرکت اطلاع دهد.
در تلگرام شماره واگن و راه آهن مالک و یا کد دوازده رقمی، نوع واگن، شماره مسیر عادی، شماره قطار، ردیف واگنها در قطار، تاریخ و اسم ایستگاهی که واگن را جدا کرده است، دلایل واگن و همچنین اطلاعات در مورد برگشت واگن و یا متصل کردن آن به قطار دیگر آورده می شود.
واگنهای جداشده حتی المقدور با واگنهای از نوع مشابه جایگزین می شود. در این صورت تلگرافی به ایستگاههای مبدأ، مقصد، مرزی و ایستگاه تعویض بوژی با ذکر نوع واگن و تعداد جا در آن فرستاده می شود. در حالتهای استثنائی جایگزین کردن واگن درجه دو با واگن درجه یک مجاز می باشد. در این صورت کلمه درجه دو بر روی شیشه درهای ورودی واگن نوشته می شودواگنهایی که از قطار عادی خود منفصل شده است بعد از رفع نواقص مربوطه باید در ایستگاههای مقصد به قطارهای خود متصل شود.
اگر تعمیر واگن منفصل شده امکان پذیر نمی باشد، راه آهن مالک آن باید واگن دیگری را جایگزین کند. اطلاعات مربوطه باید توسط تلگرام مخابره گردد.
اگر راه آهن استفاده کننده نمی تواند خرابیها را رفع کند و این خرابیها امنیت حرکت را تهدید نمی کند. (به طور مثال: خرابی گرمایش- روشنایی و غیره) و واگن می تواند بدون تقلیل سرعت در قطارهای مسافری حرکت کند باید آن را به صورت واگن خالی به راه آهن مالک اعاده نمود.
واگنهای جایگزین شده بعد از آزاد شدن با اولین قطار به راه آهن مالک برگردانده می شود. در این مورد به راه آهنهای در مسیر حرکت تلگرام زده می شود. اطلاعات مربوطه باید در تلگرام ذکر شود.
آدرسهای تلگرافی راه آهنها در پیوست شماره (۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مشخص شده است.

ماده ۷ ـ پرداخت حق استفاده از واگنها و محاسبات دیگر
۷-۱-
جبران حق استفاده از واگن در مسیرهای برنامه ریزی شده و یا غیر برنامه ریزی شده باید به طریق استفاده متقابل از واگنهای طرف دیگر محاسبه گردد.
به هر طرف باید امکان استفاده متقابل جهت جبران واگنمحور- کیلومتر داده شود.
استفاده متقابل از واگنهای خدماتی، واگن رستورانها، واگن پست، واگن خواب و واگنهای مسیرهای غیر برنامه ای را که برای افراد استفاده کننده از بلیط رایگان به کار گرفته می شوند (سالنهای خواب، واگنهای با صندلیهای نشسته و غیره) عملاً جهت جبران به حساب نمی آورند.
۷-۲-
برای محاسبه کارکرد واگن مسافری واحد محورکیلومتر انتخاب گردیده است واگنهای شش محوره مانند واگنهای چهار محوره در نظر گرفته می شود. محور واگن توشه ۷/۰ محور واگن مسافری منظور می گردد. محور واگنهای مخصوص حمل اتومبیلهای سواری ۵/۰ محور واگن مسافری حساب می شود.
واحد اندازه گیری کارکرد واگن تختخوابشو (COCUCHE) یا کوپه معادل ۶۵% محور کیلومتر کارکرد واگن مسافری معمولی صندلی دار در نظر گرفته می شود.
۷-۳-
در محاسبه خدماتی که باید جبران شوند کارکرد حقیقی واگنهای پر و خالی به حساب می آید.
۷-۴-
جهت کارکرد واگنهای خالی که استفاده مفید ندارد، راه آهنی که این کارکرد در آن صورت پذیرفته است خسارت کارکرد خالی را از راه آهنی که این واگنها را فرستاده به میزانی که بند (۱) پاراگراف (۴۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) آمده است دریافت می نماید.
۷-۵-
کارکردها باید جداگانه بین راه آهنهای ذی نفع در مسیر مربوطه جبران شود.
۷-۶-
راه آهنهایی که دارای برنامه حرکت قطارهای دوساله می باشند بدهی برحسب واگن محور-کیلومترها باید براساس بند (۲) ضمیمه (۴۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت.
۷-۷-
هزینه های مربوط به تعویض بوژی واگنهای مسافری توسط راه آهن تعویض کننده مطابق بند (۳) پیوست شماره (۴۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) متناسب با فاصله های طی شده مطابق تعرفه بین المللی به کارگرفته شده بین راه آهنهای ذی نفع تقسیم می شود.

ماده ۸ ـ حرکت واگنهای خالی
۸-۱-
بابت حرکت واگنهای خالی که در حمل ونقل برنامه ریزی شده ویا غیربرنامه ای پیش بینی شده است و همچنین واگنهای خالی حذف شده از قطارها در موارد عبور از راه آهنـــهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) کرایه دریافت نمی شود ولی کارکرد آن برحسب واگنمحور-کیلومتر مدنظر می باشد.
واگنها باید در ترکیب قطارهای مسافری حرکت کند ولی واگنهای دارای نواقص فنی استثنائاً می تواند تنها در ترکیب قطارهای باری حرکت کند.
۸-۲- 
واگنهای خالی که به راه آهن مالک برگردانده می شود باید از مسیرهای تعیین شده با عبور از همان ایستگاههای مرزی که در آنها تحویل داده شده بود برگردانده شود.
با توافق طرفین واگنهای مذکور می تواند از ایستگاههای مرزی غیر مسیر اولیه برگردانده شود. جهت این واگنها اظهارنامه حرکت مطابق توافق طرفین ذی نفع تنظیم می گردد و به نشانی رئیس ایستگاه مرزی راه آهن مالک ارسال می شود. ایستگاه مربوطه در مورد حرکت واگنهای خالی تلگرامی را به راه آهنهای در مسیر حرکت و همچنین به ایستگاههای مبدأ، مقصد، مرزی و ایستگاه تعویض بوژی و راه آهن مالک ارسال می کند.

ماده ۹ ـ بهره برداری از واگنها
۹-۱-
سرویس دهی در واگنهای مسافری به صورت زیر انجام می پذیرد :
۹-۱-۱-
توسط پرسنل راه آهن مالک در واگنهای خواب و یا ترکیبی در مسیرهایی که واگنهای ترکیبی مانند واگن خواب به کار گرفته می شود.
۹-۱-۲-
در واگنهای صندلی دارتوسط پرسنل راه آهنی که قطار در محدوده آن حرکت می کند و یا با توافق طرفین توسط پرسنل راه آهن مالک واگن.
۹-۲-
راه آهنی که واگن از آن عبور می کند باید واگن را با ذغال سنگ جهت گرمایش انفرادی همچنین گرمایش بخاری یا برقی و آب را مجاناً تأمین کند خدمه واگنها جهت ذغال سنگ درخواستی مطابق فرم پیوست (۴) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) ارائه می دهند. درخواستها در سه نسخه نوشته می شود که دو نسخه آن راراه آهن تجهیزکننده و یک نسخه (ته سوش) را راه آهن درخواست کننده دریافت می کند.
۹-۳-
راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) موظف است مجاناً و به موقع تلگرامهای اداری مربوط به سیر واگنها را در حمل ونقل بین المللی ارسال نماید.
ارسال مکاتبات مربوط به خدمات واگنها برای حرکت برنامه ریزی شده و موردی توسط پست و مطابق مقررات رایج در هر کشور مربوطه انجام می گیرد.
۹-۴-
خدمه واگنها در مسائل مربوط به تجهیز واگنها با ارسال تلگرام اداری، درخواست کمک پزشکی و غیره باید به مسؤول ایستگاه مراجعه کنند.
۹-۵-
کلیه مسائل مربوط به سیر واگن رستورانها در حمل ونقل بین المللی باید در توافقنامه های جداگانه که بین راه آهنهای ذی نفع امضاء می شود پیش بینی گردد.

ماده ۱۰ ـ تجهیزات داخلی و ابزارآلات واگنها
۱۰-۱-
راه آهن مالک باید واگنهای خواب را با لوازم رختخواب، حوله و تجهیزات دیگر به میزان کافی برای برطرف ساختن نیاز های قطار مسافری در مسیر رفت و برگشت تأمین نماید.
۱۰-۲-
لیست تجهیزات داخلی و ابزارآلات واگن و ارزش آنها به فرانک سوئیس مطابق فرم پیوست (۱۷) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نوشته و داخل واگن بر روی دیوار آن چسبانیده می شود.
لیست به زبان راه آهن مالک با ترجمه به زبان روسی در صورت سیر در راه آهن چین با ترجمه به زبان چینی نوشته می شود.
۱۰-۳-
مسؤولیت در قبال تجهیزات داخلی و ابزارآلات
۱۰-۳-۱-
به عهده پرسنل راه آهن مالک می باشد. در صورت منفصل کردن واگن از قطار جهت تعمیر راه آهن استفاده کننده صورتجلسه ای در مورد تجهیزات واگن در دو نسخه تنظیم کرده و پرسنل راه آهن مالک را معاف می نماید.
بعد از تعمیر واگن راه آهن استفاده کننده براساس تلگرامی تحویل گرفتن واگن را اطلاع می دهد و آن را به پرسنل راه آهن مالک تحویل می دهد. اگر در واگن کمبودی مشاهده شود صورتجلسه طبق فرم پیوست(۱۴) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تنظیم می گردد.
۱۰-۳-۲-
در صورتی که واگن توسط پرسنل راه آهن مالک همراهی نشود مسؤولیت برعهده راه آهنی است که واگن در آن حرکت می کند.
۱۰-۴-
در صورت تحویل واگنهای صندلی دار واگنهای اسباب بدون همراهی پرسنل راه آهن مالک، تحویل تجهیزات داخلی و ابزارآلات مطابق لیست انجام می پذیرد. اگر تجهیزات با لیست مربوطه مطابقت نداشته باشند راه آهن تحویل گیرنده صورتجلسه ای طبق فرم پیوست (۱۴) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تنظیم می کند که مبناء محاسبات قرار می گیرد. صورتجلسه به زبان راه آهن گیرنده با ترجمه به زبان چینی و یا روسی نوشته می شود.
صورتجلسه به صورت زیر تنظیم می گردد :
۱۰-۴-۱-
در موارد تحویل به راه آهن عبوری (ترانزیت) صورتجلسه ای در سه نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه به طرفین و نسخه سوم را راه آهن تنظیم کننده صورتجلسه یک بار در ماه (تا پانزدهم ماه بعدی) به حسابداری راه آهن مالک توسط پست ارسال می نماید.
۱۰-۴-۲-
در موارد تحویل به راه آهن دارنده در سه نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه جهت راه آهن تحویل دهنده و دو نسخه جهت راه آهن مالک می باشد.
در موارد تحویل واگنهای خواب، رستوران و خدماتی که بدون همراهی پرسنل راه آهن مالک انجام می گیرد، تجهیزات و ابزارآلات با تنظیم صورتجلسه مطابق فرم پیوست (۱۴) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به ترتیب مذکور در بندهای .(۱۰-۴-۱ و ۱۰-۴-۲) انجام می گردد. این صورتجلسه توسط پرسنل راه آهن گیرنده تنظیم می شود.

ماده ۱۱ـ پاکسازی و ضدعفونی کردن واگنها
۱۱-۱-
راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) موظف است در ایستگاههای مبدأ و مقصد و همچنین در ایستگاههایی که مطابق برنامه تمیز کردن واگنها پیش بینی شده است پاکسازی واگنها را انجام دهد. این راه آهنها باید آب، صابون مایع یا قالبی، کاغذ توالت و دستمال واگنها را تأمین کند.
۱۱-۲-
پاکسازی و ضدعفونی کردن واگنها باید توسط ادوات و موادی انجام پذیرد که به واگنها و تجهیزات آن آسیب نرساند.
۱۱-۳- 
واگنهایی که برای حمل افراد با امراض مسری و یا حیوانات استفاده شده است (جز حیوانات همراه مسافر) بعد از آزاد شدن باید مطابق مقررات بهداشتی کشور مربوطه ضدعفونی شود.
۱۱-۴-
در صورتی که واگنها از مناطق قرنطینه طبی عبور کرده است قبل از تحویل به راه آهن دیگر باید ضدعفونی شود.
۱۱-۵-
جهت جلوگیری از بروز امراض مسری راه آهنها می تواند کابینها و توالتهای واگنها را مطابق دستورالعملهای بهداشتی کشور خود ضدعفونی کند. این بند شامل واگنهایی که با پرسنل راه آهن مالک همراهی می شود نیز می گردد.
۱۱-۶-
پاکسازی و ضدعفونی کردن واگنها به حساب و یا تجهیزات راه آهنی انجام می گیرد که واگنها در آن قرار دارد.

ماده ۱۲ـ نگهداری و تعمیرات جاری واگنها

۱۲-۱- بازدیدها و تعمیرات دوره ای واگنها را راه آهن مالک انجام می دهد.

۱۲-۲- تعمیرات جاری واگنها ( بازدیدهای فنی، تعمیرات جاری، روغن کاری قطعات ساینده) و همچنین رفع نواقصی که در حین بهره برداری بروز می نماید به حساب و توسط راه آهنی که واگنها در آن قرار دارند انجام می پذیرد.
در تعمیرات مواد و قطعات یدکی باید از کیفیت مربوطه برخوردار باشد. تغییرات در ساختمان واگن مجاز نمی باشد.
راه آهن استفاده کننده مجاز می باشد تا خسارات ناچیزی را که مخارج زیادی را به دنبال ندارد تعمیر نماید.
تعمیر جعبه یاتاقانها با یاتاقانهای بولبرینگی توسط راه آهنهای استفاده کننده منع می شود. جهت تراش چرخها فقط دریچه جعبه یاتاقان برداشته می شود. در صورت نیاز باید از راه آهن مالک محورهای واگنها با یاتاقانهای بولبرینگی را درخواست نمود.
اگر راه آهن استفاده کننده نمی تواند تعمیرات مربوطه را انجام دهد، واگن جهت تعمیر به حساب راه آهن استفاده کننده و با قیمتهایی که در .پیوست (۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) آمده است به راه آهن مالک فرستاده می شود.
در موارد آسیبهای سنگین واگن در حد تعمیرات اساسی، توسط راه آهن مالک به حساب راه آهن استفاده کننده انجام می گیرد.
اجرت تعمیرات با قیمت تمام شده اما حداکثر تا میزان شصت درصد (۶۰%) ارزش خود واگن محاسبه می شودواگن به شدت آسیب دیده تا حدی تعمیر می شود که بتواند به راه آهن مالک برسد. اگر راه آهن استفاده کننده نتواند تعمیرات خود را به نحوی انجام دهد که واگن آسیب دیده بر روی چرخهای خود به راه آهن مالک برسد، راه آهن استفاده کننده واگن را بر روی واگن کفی (پلاتفرم) بارگیری می کند و به راه آهن مالک مطابق فرم مندرج در توافقنامه بین طرفین ذی نفع ارسال می نماید.
۱۲-۲-۱-
بین راه آهنهای اروپایی و راه آهنهای دارای عرض (۱۵۲۰) میلیمتر دستورالعملهای زیر به کار گرفته می شود:
در موارد آسیب سنگین واگن و یا بوژی در حد تعمیرات اساسی، تعمیرات توسط راه آهن مالک به حساب راه آهن استفاده کننده انجام می پذیرد.
اجرت تعمیرات واگن و یا بوژی مطابق پیوست .(۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) بوده اما حداکثر تا میزان شصت درصد (۶۰%) ارزش واگن و یا بوژی نو محاسبه می شود.
واگن آسیب دیده باید به نحوی تعمیر گردد که قادر به رسیدن به راه آهن مالک باشد. اگر واگن و یا بوژی را نتوان تعمیر کرد راه آهن استفاده کننده، واگن و یا بوژی را بر روی واگن کفی (پلاتفرم) بارگیری کرده و مطابق توافقنامه های موجود بین طرفین به راه آهن مالک ارسال می نماید. اجرتی بابت حمل ونقل واگن و یا بوژی آسیب دیده گرفته نمی شود.

۱۲-۴- در موارد آسیب سنگین واگن و یا بوژی که در آن بین تعمیر و یا خارج شدن واگن یا بوژی از رده شکی وجود داشته باشد، مسئله با توافق راه آهن مالک و راه آهن استفاده کننده برمبناء اطلاعاتی که راه آهن استفاده کننده در مورد میزان خسارت واگن و یا بوژی ارسال می کند حل و فصل می شودواگن، بوژی و یا قسمتهایی از آنها فقط با داشتن موافقت از راه آهن مالک به آن برگردانده می شوند.

۱۲-۵- در صورت نیاز ، قطعات یدکی جهت تعمیرات را می توان از راه آهن مالک مطابق فرم .پیوست (۱۸) از نشانی تعیین شده در پیوست (۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) درخواست کرد.
در این درخواست اسامی و اندازه های قطعات ( در صورت نیاز کروکی آنها) ارسال می گردد شماره و نوع واگن آسیب دیده راه آهن مالک و همچنین آدرس درخواست کننده نوشته می شود. در درخواستهای جهت محورها و چرخهای واگن علاوه بر موارد فوق نوع چرخها، قطر آنها و فاصله بین وسط سرمحورها نوشته می شود.

۱۲-۶- قطعات یدکی از جمله فنرهای حلزونی، محورها، کمک فنرها، قلاب خودکار مجاناً از طرف راه آهن مالک ارسال می شود. این قطعات باید بدون عملیات اضافی قابل نصب باشد. قطعات یدکی دیگر به حساب راه آهن استفاده کننده توسط راه آهن مالک فرستاده می شود. محورها و فنرهای آسیب دیده صرف نظر از وضعیت فنی آنها باید به راه آهن مالک عودت داده شود. قطعات آسیب دیده دیگر به راه آهن مالک برگردانده نمی شود.
قطعات آسیب دیده برگشتی باید از همان ایستگاههای مرزی برگردانده شود که قطعات سالم جهت تعویض آنها ارسال شده بود.
اگر قطعات آسیب دیده قابل عودت به راه آهن مالک برگردانده نشود راه آهن مالک شصت درصد (۶۰%) ارزش قطعات را دریافت می کند. راه آهنی که نتواند تحویل قطعات آسیب دیده را اثبات کند مبلغ خسارت را پرداخت می کند.
در موارد ارسال قطعات یدکی به راه آهن استفاده کننده، برروی آنها با رنگ روغنی علامت راه آهن مالک، شماره واگن مربوطه و مقصد آنها یعنی نام ایستگاه و راه آهن گیرنده نوشته می شود.
بر روی قطعات آسیب دیده که به راه آهن مالک عودت می شود با رنگ روغنی علامت راه آهن مالک و شماره واگن که از آنها این قطعات برداشته شده است و همچنین اسم ایستگاه و راه آهن گیرنده نوشته می شود.
اگر به خاطر کمبود جا علامتگذاری بر روی قطعات امکان پذیر نباشد نوشته ها را باید بر روی قطعه حلبی درج نموده و به قطعات ارسال وصل کرد.
بابت قطعات یدکی گم شده که برای تعمیر واگن ارسال شده ولی به مقصد نرسیده است ارزش قطعات به صورت کامل دریافت می شود خسارت را راه آهنی که قطعات را گم کرده و یا راه آهنی که تحویل آنها را نمی تواند اثبات کند می پردازد.

۱۲-۷- قطعات یدکی مجاناً و حتی المقدور با سرعت بالا حمل می شود. برگشت قطعات آسیب دیده نیز مجاناً ولی با سرعت کم به نشانی هایی که در پیوست شماره (۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مشخص شده اند ارسال می گردد.

۱۲-۸- قطعات یدکی بدون مجوز و بدون أخذ عوارض گمرکی و غیره حمل می شود.

۱۲-۹- ارسال قطعات یدکی و قطعات آسیب دیده طی بارنامه انجام می پذیرد. در بارنامه در ستون «عنوان بار» باید ذکر شود که «به ازاء هرگونه عوارض گمرکی واردات، صادرات و عبوری (ترانزیتی) معاف می باشد» علاوه براین در بارنامه شماره و نوع واگن که برای آن قطعه ارسال می شود و یا شماره و نوع واگن که از آن قطعه برداشته شده است درج می شود.

ماده ۱۳ـ پرداخت خسارتها بابت واگنهای گم شده

۱۳-۱- واگنهایی که آسیبهای وارده بر آنها باعث از رده خارج شدن آنها گردیده و واگنهایی که به دلایل دیگر به مدت سه ماه به راه آهن مالک برگردانده نشده است جزو واگنهای گم شده به حساب می آید.

۱۳-۲- راه آهنی که واگن را گم کرده است طی تلگرامی موضوع را به راه آهن مالک اطلاع می دهد. در این تلگرام شماره واگن، شماره قطار، نام مسیری که در آن حرکت می کرده و دلایل گم شدن واگن ذکر می گردد.
جهت واگنهایی که فاقد کد دوازده گانه می باشند در تلگرام نوع واگن، تعداد محورهای آن و راه آهن مالک نوشته می شود.

۱۳-۳- راه آهن استفاده کننده موظف است به راه آهن مالک بابت واگن گم شده مطابق فهرست توافق شده ارزش واگنها، خسارت مربوطه را بپردازد.

با توافق طرفین ذی نفع می توان خسارت واگن گم شده را با واگن دیگرجبران نمود. در مواردی که باتوافق راه آهن مالک راه آهن استفاده کننده واگن آسیب دیده را به راه آهن مالک ارسال می نماید که سپس راه آهن مالک آن واگن آسیب دیده را از رده خارج شده محسوب نماید راه آهن استفاده کننده باید هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش واگن نو را به راه آهن مالک بپردازد، بین راه آهنهای اروپایی با عرض (۱۴۳۵) میلیمتر و راه آهنهای با عرض (۱۵۲۰) میلیمتر دستورالعمل به شرح زیر اعمال می گردد:
۱۳-۳-۱-
بابت واگن گم شده راه آهن استفاده کننده باید مبلغی را به شرح زیر بپردازد:
۱۳-۳-۱-۱-
ارزش واگن برمبناء پیوست .(۱۶ آ) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تعیین می گردد.
۱۳-۳-۱-۲-
از مبلغ جبرانی که برمبناء .پاراگراف ۱۳-۳-۱-۱ گرفته شده ارزش محورهای واگن با چرخها صرف نظر از وضعیت فنی آنها ذکر می شود و ارزش محورها و چرخها مانند محور و چرخهای تازه به حساب می آید.
۱۳-۳-۱-۳-
بابت قطعات دیگر برگشتی براساس توافق یک ششم مبلغ جبران مطابق .پاراگرافهای ۱۳-۳-۱-۱ و ۱۳-۳-۱-۲ کسر می شود.
۱۳-۳-۱-۴-
اگر به راه آهن مالک هیچ کدام از قطعات واگن برگردانده نشده باشد کسریهای پاراگراف ۱۳-۳-۱-۲ و ۱۳-۳-۱-۳ در نظر گرفته نمی شود.
۱۳-۳-۱-۵-
از محاسبات انجام شده جهت هریک سال خدمت واگن (استهلاک) سه درصد (۳%) ارزش آن کاسته می شود و این کسری نباید بیش از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) باشد سال ساخت و سال آسیب واگن روی هم رفته یک سال محسوب می شود.

۱۳-۴- در مواردی که واگن در طی سه ماه به راه آهن مالک برگردانده نشده باشد راه آهن مالک صورتحسابی را بابت ارزش این واگن به راه آهنی که واگن در آن گم شده محسوب می گردد ارائه می نماید.
بین راه آهنهای اروپایی با عرض (۱۴۳۵) میلیمتر و راه آهنهای با عرض (۱۵۲۰) میلیمتر دستورالعملهای زیر بکار گرفته می شود.
۱۳-۴-۱-
اگر واگن مسافری در طی سه ماه از روز تحویل از سوی راه آهن مالک، به آن برگردانده نشود راه آهن مالک صورتحسابی به ارزش این واگن به راه آهن استفاده کننده ای که واگن را برنگردانیده است مطابق پاراگراف ۱۳-۳-۱ ارائه می کند.

۱۳-۵- اگر واگن گم شده پیدا شود و در طی یک سال بعد از گم شدن آن به راه آهن مالک برگردانده شود راه آهن مالک مبلغ دریافت شده را با کسر شش درصد (۶%) سالانه برمی گرداند. این کسورات از لحظه گم شدن واگن ( دریافت ابلاغیه توسط راه آهن مالک) محاسبه می گردد.

۱۳-۶- بین راه آهنهای اروپایی با عرض (۱۴۳۵) میلیمتر و راه آهنهای با عرض (۱۵۲۰) میلیمتر دستورالعملهای زیر به کار گرفته می شوند :
بابت آسیبهای سنگین وارده به بوژیها، راه آهن استفاده کننده ارزش بوژی را باید بپردازد. میزان استهلاک بوژی معادل عمر واگن که زیرآن تا لحظه سانحه قرار داشته است محاسبه می گردد. محاسبه برمبناء پاراگراف (۱۹) بند ۱۹-۳-۱-۵ انجام می گردد.

فصل دوم – واگنهای باری

ماده ۱۴ـ شرایط به کارگیری واگنها
۱۴-۱- 
واگنهای مناسب جهت بهره برداری و مطابق با شرایط فنی پیوست شماره (۵) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مجاز به تردد در خطوط بین المللی در راه آهنها است.
در موارد حمل ونقل از یک وسیله به وسیله دیگر (ترانسشیپ)، واگنها باید با ابعاد قطار راه آهن تحویل دهنده مطابقت داشته باشد.
در موارد حرکت در راه آهنهای جمهوری خلق چین، جمهوری سوسیالیستی ویتنام و دیگر راه آهنها که دارای عرض خط (۱۰۰۰) میلیمتر می باشد واگنها باید واجد شرایط فنی دیگری نیز باشد که طرفهای ذی نفع در مورد آنها به توافق می رسد.
۱۴-۲-
در حمل ونقل بین المللی واگنهای استیجاری و واگنهایی که به اجاره داده شده است نیز می تواند به کار گرفته شود.
از نقطه نظر فنی این واگنها باید به صورت کامل با شرایط فنی پیوست شماره (۵) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مطابقت داشته باشد. شرایط حرکت این واگنها در حمل ونقل بین المللی در قسمت سوم پاراگرافهای (۲۱) و (۲۲) و (۲۳) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تعیین شده است.
۱۴-۳-
بارگذاری روی محورهای واگنهای با عرض (۱۴۳۵) میلیمتر در حمل ونقل بین المللی (۲۰) تن نیرو می باشد. به استثنای راه آهن جمهوری بلغارستان که بارگذاری محوری جهت حمل ونقل بین المللی در آن ۵/۲۲ تن نیرو می باشد (۱).
محدودیتهای داخلی بارگذاری محوری زیر (۲۰) و یا (۱۸) تن نیرو که در بند (۳) آمده است با توجیه فنی می تواند به صورت استثناء و فقط در گذرگاههای مرزی اعمال گردد. اگر یکی از راه آهنها در گذرگاههای مرزی مشخص نتواند واگنها یا بارگذاری محوری مجاز را قبول کند باید به راه آهنهای ذی نفع توسط تلگراف اطلاع دهد. در مورد رفع محدودیتها نیز باید به راه آهنهای ذی نفع اطلاع داده شود.
افزایش بارگذاری محوری بیش از (۲۰) و (۱۸)تن با کسب توافق کتبی و یا تلگراف از راه آهنهای ذی نفع امکان پذیر می باشد.

ماده ۱۵ـ تحویل واگنها

۱۵-۱- تحویل واگنها از یک راه آهن به راه آهن دیگر به صورت زیر انجام می گیرد.
۱۵-۱-۱-
در ارتباط بدون جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) در ایستگاههای مرزی که طرفین ذی نفع آنها را در قراردادهای راه آهنی مرزی تعیین می کنند.
۱۵-۱-۲-
در ارتباطات با جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) در ایستگاههای مرزی طرف گیرنده، با توافق طرفین این عملیات می تواند در ایستگاه مرزی طرف تحویل دهنده انجام پذیرد.

۱۵-۲- واگنهایی که جهت تحویل ارائه می شود باید به صورت کامل با شرایط فنی پیوست .شماره (۵) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مطابقت داشته باشد.
واگنها باید از قبل توسط راه آهن تحویل دهنده بازدید شده و از نظر فنی و تجاری جهت حمل ونقل بین المللی مناسب شناخته شود. راه آهن مالک موظف است واگنهای خالی خود را صرف نظر از وضعیت فنی آنها قبول کند.
در موارد تحویل واگن آسیب دیده و یا غیرقابل استفاده که با شرایط فنی پیوست (۵) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مطابقت ندارد به راه آهن مالک و یا به راه آهن عبور (ترانزیت) جهت برگشت به راه آهن مالک از طرف راه آهن گیرنده صورتجلسه ای مطابق فرم پیوست .(۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تنظیم شود. این صورتجلسه توسط نمایندگان هردو طرف امضاءگردیده ومبناء محاسبات بین راه آهن مالک و راه آهن واردکننده خسارت می شود.
مسؤولیت مالی در قبال خرابیهای وارده و برشمرده شده در صورتجلسه به عهده راه آهن استفاده کننده می باشد.
صورتجلسه به زبان راه آهن گیرنده با ترجمه به زبان چینی و یا روسی نوشته می شود.
صورتجلسه به شکل زیر تنظیم می شود :
۱۵-۲-۱-
در موارد تحویل به راه آهن عبور (ترانزیت) در سه نسخه که هریک از طرفین یک نسخه از آن را دریافت می کند. طرف گیرنده نسخه سوم را جمع آوری کرده و یک بار در ماه (تا پانزدهم ماه آینده) توسط پست به حسابداری راه آهن مالک می فرستد.

علاوه براین راه آهن واردکننده خسارات باید بر روی واگن برچسبی را مطابق فرم پیوست (۱۵) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) بزند. برچسب به زبان کشور راه آهن واردکننده خسارات نوشته می شود و لیست خرابیها به زبان روسی و یا چینی ترجمه می شود.

بر روی واگنهای اروپایی با عرض (۱۴۳۵) میلیمتر و یا واگنهایی که از روی خطوط مذکور حرکت می کند برچسب مطابق فرم پیوست (۱۵ آ) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نوشته می شود.

برچسب را در دوطرف واگن در کنار شبکه ها و یا بر روی نوار طولی واگن می چسباند. این برچسب تا رسیدن واگن به راه آهن مالک و یا راه آهن دارنده واگن استیجاری، از روی واگن برداشته نمی شود.

۱۵-۲-۲- در موارد تحویل واگن آسیب دیده مستقیماً از راه آهن وارد آورنده آسیب به راه آهن مالک و یا راه آهن دارنده واگن استیجاری صورتجلسه در سه نسخه تنظیم می شود که دو نسخه آن را راه آهن مالک و یا راه آهن دارنده واگن استیجاری و یک نسخه دیگر را راه آهن تحویل دهنده دریافت می کند.

در مورد واگنهایی که در راه آهنهای ثالث حرکت می کند و در مورد خرابیهای بروزکرده در شبکه این راه آهنها که برچسبهای « M » یا «K » طبق مقررات مربوط به استفاده متقابل از واگنهای باری در ترافیک بین المللی(RIV ) دارد صورتجلسه پیوست(۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تنظیم نمی گردد.

۱۵-۳- تحویل واگنها از راه آهن یک کشور به راه آهن کشور دیگر با تنظیم بارنامه واگنی مطابق فرم پیوست شماره (۳) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد. طرف تحویل دهنده این سند را در چهار نسخه تنظیم می کند که دو نسخه آن را گیرنده و دو نسخه دیگر را طرف تحویل دهنده دریافت می کند.

بارنامه واگنی باید شماره گذاری مسلسل از اول سال داشته باشد.

در موارد تعویض بوژی در قسمت ملاحظات بارنامه واگنی نام راه آهن مالک و یا راه آهنی که واگن استیجاری را در اختیار دارد و همچنین شماره بوژی (اگر وجود داشته باشد) قید می شود. تحویل و برگشت بوژیها جهت تعویض برای واگنها با تنظیم فیش پیوست شماره (۱۵) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد.

۱۵-۴- واگنها از لحظه تسلیم بارنامه واگنی به نمایندگان طرف گیرنده «ارائه شده» به حساب می آید. نمایندگان طرف گیرنده واگنها را با بارنامه واگن مقایسه کرده و از آنها بازدید به عمل می آورد. مدت زمان بازدید فنی و تجاری صرف نظر از تعداد واگنها یک دقیقه جهت هر محور مجاز می باشد.

عملیات بازدید فنی و تجاری همزمان انجام می شود. جهت واگنهایی که قبول نمی شود در ستون «ملاحظات» بارنامه واگنی کلمه «قبول نشده ها» نوشته می شود و این واگنها را از بارنامه خط می زند. بارنامه واگنها قبل از تسلیم توسط نمایندگان طرف تحویل دهنده امضاء گردیده و بر روی آنها مهر تاریخدار زده می شود. نمایندگان طرف گیرنده بعد از بازدید و یا منقضی شدن مدت پیش بینی شده جهت بازدید بارنامه را امضاء کرده و با مهر تاریخدار ممهور می کند.

در راه آهنهای اروپایی زمانهای تحویل واگنها توسط قراردادهای محلی مرزی تعیین می شود که با برنامه حرکت قطارها هماهنگی می گردد. در صورت تأخیر قطارها به تقصیر هریک از طرفین، زمان تحویل واگنها باید به مدت زمان تحویل اصلاح گردد.

تأخیرات باید در بارنامه واگنی با قید جداگانه نوشته شود. از لحظه امضاء و تأیید آن با مهر تاریخدار توسط نمایندگان طرف گیرنده واگنها تحویل داده حساب می شود.

در مسیر اولیه واگنها، راه آهن گیرنده باید آن را با برچسب مطابق پیوست شماره (۱۰) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تجهیز کند برای واگنهایی که به راه آهن مجاور سیر می کند نصب برچسب اجباری نیست به جز واگنهایی که تعویض بوژی می شود.

بعد از برگشت واگن راه آهن مالک و یا راه آهنی که واگن را اجاره کرده است برچسب مربوطه را می کند. این برچسبها در راه آهن جمهوری خلق چین و جمهوری دموکراتیک کره به کار گرفته نمی شود. تحویل واگنها بین راه آهنهای بلغارستان، لیتوانی، اوکراین، مولداوی، روسیه و کشورهای اروپایی به وقت اروپایی انجام می پذیرد.

۱۵-۵- واگنهای برگشتی باید از باقیمانده بارها کاملاً پاکسازی شود. راه آهنی که بار را تخلیه کرده است موظف است واگنها را کاملاً تمیز کند. با توافق راه آهن گیرنده واگنها را می توان نیمه تمیز تحویل داد. راه آهن گیرنده حق دارد واگنهای تمیز نشده را قبول نکند. جهت واگنهای مخزندار که در آنها بارهای خطرناک حمل می شود مقررات خاصی اعمال می گردد که راه آهنهای مربوطه در مورد آنها جداگانه به توافق رسیده اند.

واگنهایی که داخل آنها گوشت، ماهی و مرغ و پرندگان حمل شده است بعد از تخلیه باید شسته شودواگنهایی که داخل آن احشام و یا بارهایی که ممکن است عفونی گردد حمل شده است بعد از تخلیه باید شسته و ضدعفونی شود.

دریچه های واگن مخزندارهای حمل گاز مایع فقط توسط راه آهن مالک و یا مستأجر واگن گشوده می شودواگنهای مخزندار برای بارهای خارج از شرایط موافقتنامه های حمل ونقل که راه آهنهای جداگانه عضو آن می باشد می تواند با داشتن باقیمانده بار به ارتفاع پنج سانتیمتر با دریچه های بالایی و شیرهای پائینی بسته تحویل شود.

شست وشو و ضدعفونی کردن واگنها برای حمل ونقل بدون جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) (حمل و نقل مستقیم)به عهده و به حساب راه آهن تخلیه کننده می باشدواگنهایی که بعد از حمل احشام مرغ، بارهای بدبو و بارهایی که ممکن است عفونت ایجاد نمایند شست وشو و ضدعفونی نشده است برای حمل ونقل بدون جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) قبول نمی شود.

در حمل ونقل با جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) (با ورود واگنهایی که در راه آهن همسایه بارگیری می شود) اگر نیاز به شست وشو و ضدعفونی کردن باشد واگنها با درهای مهرشده (پلمپ شده) جهت شست وشو و ضدعفونی شدن به راه آهن بارگیری کننده برگردانده می شود.

در حمل ونقل با جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) اگر واگنهای کشور ثالث مشاهده گردد که نیاز به شست وشو و ضدعفونی کردن داشته باشد و جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) در ایستگاه مرزی راه آهن گیرنده انجام می شود شست وشو و ضدعفونی کردن آنها برعهده راه آهن جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) کننده می باشد.

اگر راه آهن جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) کننده واگنها نتواند آنها را شست وشو و ضدعفونی کند واگنها با درهای مهر شده (پلمپ شده) به راه آهن هم جوار برگردانده می شود که شست وشو و ضدعفونی کردن واگنها را به حساب راه آهن تخلیه کننده و براساس فهرست بهای مندرج در بندهای (۴) و (۵) .پیوست (۴۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می دهد. در این موارد راه آهن گیرنده واگن جهت شست وشو و ضدعفونی کردن صورتجلسه ای را مطابق فرم (۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) در دو نسخه تنظیم می کند که بعد از امضاء آن توسط نمایندگان دوطرف، هر کدام یک نسخه آن را دریافت می کنند.

اگر ترانسشیپمنت مطابق پاراگراف۱۵-۱ این مقررات در ایستگاه مرزی طرف تحویل دهنده انجام می پذیرد، شست وشو و ضدعفونی کردن واگنها با نیروها و تجهیزات طرف تحویل دهنده و به حساب طرف گیرنده و با فهرست بها که در بالا به آن اشاره شد انجام می گیرد.

۱۵-۶- واگنهای حاوی بارهایی که در توافقنامه های جداگانه بین چند راه آهن برشمرده شده اند در حمل ونقل بین المللی فقط با توافق قبلی طرفهای شرکت کننده در حمل این بارها تحویل داده می شود. بر روی واگنهای حاوی بارهای با ابعاد غیراستاندارد در دو طرف واگن لوحه ای با چهارچوب قرمزرنگ نصب می شود و بر روی لوحه عبارت زیر نوشته می شود :

«توجه ! بار دارای ابعاد غیراستاندارد……. (نام اختصاری راه آهنها)»

در بعضی موارد این نوشته ها مستقیماً بر روی خود بار قرار می گیرد. این نوشته به زبان راه آهن فرستنده با ترجمه به یکی از زبانهای رسمی سازمان همکاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) (روسی یا چینی) و برای حمل در کشورهای زیر نوشته می شود.

جمهوری بلاروس- جمهوری بلغارستان- جمهوری مجارستان- جمهوری لتونی-جمهوری لیتوانی- جمهوری مولداوی- جمهوری لهستان- روسیه و جمهوری رومانی- جمهوری اسلواکی- اوکراین- جمهوری استونی- به زبان روسی، برای حمل ونقل به جمهوری ویتنام- جمهوری چین- جمهوری کره دموکراتیک و مغولستان به زبان چینی و یا روسی.

برای حمل ونقل به مغولستان و یا عبور (ترانزیت) از آن به زبان روسی و برای حمل ونقل بین کشورهای چین، ویتنام و جمهوری دموکراتیک کره و مغولستان به زبان چینی و روسی نیز نوشته می شود، بر روی تجهیزات، ماشین آلات و بارهایی از این قبیل در جعبه هایی که ارتفاع آنها بیش از یک متر می باشد، فرستنده با رنگ غیرقابل شست وشو در مقاطع عرضی و طولی آنها علامت « مرکز ثقل » مطابق با پیوست (۴۸) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می گذارد و همچنین وزن ناخالص را ذکر می نماید.

۱۵-۷- واگنها به دلایل زیر قبول نمی شود :

۱۵-۷-۱- اگر واگنها با شرایط این مقررات مطابقت نداشته باشد.

۱۵-۷-۲- اگر حرکت قطارها بین ایستگاههای مرزی در مسیر واگنها قطع شده باشد و امکان ارسال واگنها با راه آهن دیگر وجود نداشته باشد در این مورد طرفهای ذی نفع به موقع باید مطلع شود.

۱۵-۷-۳- اگر ادارات مرکزی راه آهنها بخواهد پذیرش واگنها را منع نماید باید چهار روز قبل از اجراء عدم پذیرش طرفهای ذی نفع را مطلع سازد.

۱۵-۷-۴- اگر دلیلی جهت عدم پذیرش وجود داشته باشد و یا منع حمل ونقل موردنظر در قراردادهای بین المللی فی مابین طرفین اعلام شده باشد .

۱۵-۷-۵- اگر مالک واگن استیجاری با راه آهن تعویض کننده بوژی قراردادی جهت تأمین بوژی، تعویض بوژی و پرداخت مربوطه نداشته باشد.

۱۵-۸- در موارد عدم پذیرش واگنها، طرفی که از قبول کردن واگنها امتناع ورزیده صورتجلسه مطابق فرم پیوست شماره (۱۱) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) را با اشاره به دلایل عدم قبول و تاریخ موردانتظار برگشت واگن به طرف فرستنده یا مدت زمان مورد نیاز جهت رفع نواقص، در دو نسخه تنظیم می کند که هرطرف یک نسخه آن را دریافت می کندواگنهای قبول نشده با بارنامه های جدید واگنها به راه آهن فرستنده برگردانده می شود و در لیست واگنها نوشته می شود «غیرقبولیها» ضمناً شماره صورتجلسه نیز به نوشته ها اضافه می گردد.

در موارد برگشت واگنها دیرتر از وقت مقرر که در صورتجلسه عدم قبولی قید شده است بابت روزهای تأخیر مبلغ مربوط به استفاده از واگن مطابق این مقررات دریافت می شود.

ماده ۱۶ـ شرایط استفاده از واگنها

۱۶-۱- مسؤولیت و وظایف راه آهن گیرنده در مقابل واگنهای تحویل گرفته شده از لحظه امضاء بارنامه واگنها توسط نمایندگان آن راه آهن شروع می شود.

۱۶-۲- راه آهن هر کشور موظف است از واگنهای راه آهن کشور دیگر به خوبی مراقبت کند و آنها را از لحاظ فنی سالم نگهداری نماید.

۱۶-۳- واگنهای خالی و حاوی بار سایر راه آهنها باید فقط درجهت کاربرد تعیین شده برای آنها به کار گرفته شود.

استفاده از واگنها بعد از تخلیه آنها در حمل ونقل داخلی مجاز نمی باشد. موارد استثنائی در .پاراگراف ۱۷-۱-۲ منظور گردیده است.

۱۶-۴- واگنهای اختصاصی فقط برای بارهای اختصاص داده شده به آنها به کارگرفته می شود. استفاده از واگنهای اختصاصی جهت بارهای دیگر و به خصوص بارهایی که می تواند به واگن و یا تجهیزات آن آسیب برسانند فقط با داشتن مجوز راه آهن مالک امکان پذیر می باشد.

مخازن باید تا ظرفیت کامل و یا تا خط تعیین شده بارگیری شود. بارگیری بارهای خطرناک در مخازن باید مطابق شرایط تعیین شده در توافقنامه های طرفهای ذی نفع انجام گیرد.

مخزن خالی که برای بارگیری از راه آهن مالک به راه آهن استفاده کننده فرستاده می شود باید در محل بارگیری مورد بازدید فنی بدنه، دریچه های بارگیری و شیرهای تخلیه قرار گیرد. اگر بر روی بدنه مخازن نشتی مشاهده گردد محل نشتی با گچ سفید علامتگذاری می شود. مخازن دارای این گونه نواقص با داشتن توافق تلگرامی با راه آهن مالک به حساب راه آهن مالک و راه آهن واردکننده آسیب توسط راه آهن استفاده کننده تعمیر می شود و یا خالی به راه آهن مالک برگردانده می شود. مخارج استفاده از مخازن در مدت زمان تعمیر آن و کرایه سیر مخازن خالی به حساب طرف مقصر پرداخت می شود. در صورتجلسه فرم پیوست (۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باید نام راه آهن مسؤول خسارات ذکر شود.

مخازن خالی اختصاصی با برچسب مطابق فرم پیوست .(۱۵) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و برگه همراه مطابق فرم پیوست .(۱۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به راه آهن مالک برگردانده می شود. برای واگنها و مخازن خالی اختصاصی که در تملک راه آهن نمی باشد بارنامه ای مطابق موافقتنامه بین طرفهای ذی نفع صادر می گردد.

مخازنی که بارهای خطرناک و یا باقیمانده این بارها را حمل می کند در هر مورد باید با مقررات راه آهنهای شرکت کننده جهت حمل ونقل بین المللی مطابقت داشته باشد و یا مطابق توافقنامه های دوطرفه و یا چندطرفه بین راه آهنها باشد.

۱۶-۵- تحویل واگنهای راه آهنهای شرکت کننده در قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به راه آهن غیر عضو قرارداد بدون توافق راه آهن مالک در موارد زیر انجام می گیرد.

۱۶-۵-۱- در صورت حمل مجدد بار

۱۶-۵-۲- در مواردی که گیرنده بارعضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نمی باشد ولی راه آهنی است مجاور راه آهن مالک.

۱۶-۵-۳- در موارد بارگیری واگن به مقصد راه آهن غیر عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) که مجاور راه آهن مالک است. در موارد دیگر جهت تحویل واگن باید توافق راه آهن مالک کسب گردد.

۱۶-۶- جهت حمل ونقل بین المللی اساساً واگنهای مورد نیاز از سوی راه آهن فرستنده بار عرضه می شودواگنهای عرضه شده با برچسبهای مطابق فرم پاراگراف .۱۵-۲ این مقررات مجهز شده و با برگه های مطابق .پیوست شماره (۱۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) همراهی می شود.

این واگنها به راه آهنهای مجاور بدون برچسب و برگه های همراه تحویل می شودواگنها با شرایطی که بین راه آهن مالک و راه آهن درخواست کننده توافق می شود به کارگرفته می شود. اگر واگنهای عرضه شده خالی به محل موردنظر سیر کرده و خالی به راه آهن مالک برگردانده شود راه آهن درخواست کننده باید در مقابل حرکت خالی واگنها به کلیه راه آهنهای شرکت کننده در حمل خالی واگنها خسارات واگن کیلومتر را مطابق پاراگراف (۶) .پیوست (۴۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت کند. مسافت طی شده با بار توسط این واگنها از کل مسافت حرکت خالی کسر می شودواگنهای عرضه شده باید در کوتاهترین مسیرها حرکت کند. در محاسبات کرایه حرکت خالی واگنها، مبنای محاسبات طول کوتاهترین مسیر می باشد.

۱۶-۷- راه آهنهای اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی(پ.پ.و) می تواند واگنها را به یکدیگر اجاره دهد.

شرایط اجاره، علامتگذاری واگنهای اجاره شده و شرایط دیگر در توافقنامه های فی مابین تعیین می گردد. وقتی که این واگنها جهت اجاره اعزام می شود و بعد از گذشت مدت اجاره به راه آهن مالک برگردانده می شود باید مجهز به برچسبهای مطابق پاراگراف ۱۵-۲ این مقررات باشد و با فرم پیوست شماره (۱۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) همراهی شود.

ماده ۱۷ـ برگرداندن واگنها

۱۷-۱- واگنهایی که جزو داراییهای راه آهنها می باشد بعد از تخلیه به راه آهن مالک حتی المقدور با بار برگردانده می شود. راه آهن استفاده کننده و یا راه آهن عبور(ترانزیت) می تواند درموارد زیر واگنهارا مجدداً بارگیری کند. چنانچه مقصدبار:

۱۷-۱-۱- تا ایستگاه راه آهن مالک و یا دورتر از آن در حالت عبور از راه آهن مالک باشد.

۱۷-۱-۲- تا ایستگاهی که در نزدیکی راه آهن مالک قرار دارد.

واگنهای کمرشکن را فقط با داشتن مجوز از راه آهن مالک می توان مجدداً بارگیری نمود. مجوز را توسط تلگراف با ذکر شماره واگن، تاریخ اعزام وتاریخ رسیدن به ایستگاه مقصد درخواست می کند. راه آهن مقصد بار و یا راه آهنهای عبور (ترانزیت) می تواند واگنهای خالی را جهت بارگیری به هر نقطه شبکه خود با رعایت مفاد بند حاضر و همچنین پاراگرافهای شماره ۱۶-۳-۲ و۱۶-۳-۳ این مقررات ارسال نمایدواگنهای حاوی بار در برگشت به راه آهن مالک می تواند از هر ایستگاه مرزی عبورنمایدواگنهایی که بوژیهای آنها تعویض گردیده و یا محورهای آنها عوض شده است باید به ایستگاه مرزی که آنجا تعویض انجام گرفته برگردانده شود. اگر راه آهن واگنهای راه آهن دیگر را تحویل گیرد و سپس بوژیهای آنها را عوض کند و یا عرض محورها را تغییر دهد در برگشت این واگنها به راه آهن مالک نمایندگان طرف تحویل دهنده باید در بارنامه واگنها بنویسند :

«واگن با تعویض بوژی»

مخازن به صورت خالی و یا برچسبهایی که طرفهای ذی نفع در مورد آنها به توافق می رسد برگردانده می شود.

۱۷-۲- واگنهای خالی در برگشت به راه آهن مالک باید از همان ایستگاههای مرزی عبور کند که از طریق آنها تحویل گرفته شده بود. با توافق طرفهای ذی نفع واگنهای خالی را می توان از ایستگاههای مرزی دیگر برگرداند.

اگر واگنها طبق مفاد پاراگراف ۱۷-۱-۲ این مقررات بارگیری شده است راه آهن مقصد بعد از تخلیه واگنها باید آنها را به ایستگاه مرزی وارد کننده ارسال نماید و یا از کوتاهترین مسیر به راه آهن مالک برگرداند.

اگر واگن برگشتی از کوتاهترین مسیر حرکت خالی داشته باشد که در بند ۱۷-۳ پیش بینی گردیده کرایه سیر خالی را راه آهن تخلیه کننده واگن که این سیر را به وجود آورده است پرداخت می کند. این قاعده شامل واگنهای راه آهنهای غیرعضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نیز می شود.

۱۷-۳- اگر واگن خالی برگشتی به راه آهن مالک مسیر طولانی تر از سیر با بار را طی کند و یا از راه آهنی بگذرد که در حمل ونقل واگن با بار شرکت نکرده بود، راه آهنی که از آن واگن خالی عبور می کند کرایه مسیر خالی را دریافت می کند. این کرایه را راه آهنی که به تقصیر آن، واگن خالی حرکت کرده است پرداخت می نماید.

جبران سیر خالی جهت هر واگن کیلومتر مطابق پاراگراف (۶) پیوست (۴۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) محاسبه می شود. در محاسبات بر واگن حاوی بار از راه آهن پرداخت کننده کسر می شود. سیر واگنهای خالی که باید جبران شود در فرم پیوست (۱۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) در نظر گرفته می شود. این فرم تنها در مواردی تنظیم می شود که اختلاف سیر واگن خالی نسبت به سیر واگن حاوی بار بیش از پنجاه کیلومتر باشد.

این فرم همراه با صورتحساب استفاده از واگن به راه آهن مالک فرستاده می شود. راه آهن مالک بعد از محاسبه سیر خالی واگنها، فرم پیوست (۱۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) را ظرف مدت چهارماه به راه آهن درخواست کننده جبران برمی گرداند.

فرم پر شده مبنای محاسبات جهت دریافت وجه از راه آهن مقصر می گردد. اگر راه آهن مقصر درطی مدت دوماه اعتراض نکند صورتحساب قابل قبول به شمار می آید.

اینگونه خسارات تنها در مواردی پرداخت می شود که سیر واگن خالی جبران نشده بیش از پنجاه کیلومتر باشد اگر در برگشت واگن خالی متعلق به راه آهن غیر عضوقرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) بین راه آهنهایی که از این مقررات استفاده نمی کند مسئله سیر خالی بوجود آمده است که باید مبلغ آن پرداخت شود و توافقنامه ای نیز در این خصوص وجود نداشته باشد پرداخت به عهده راه آهن مقصر در سیر خالی می باشد.

۱۷-۴- در موارد ضروری راه آهن مالک حق دارد برگشت فوری واگنهای خود را درخواست کند در این موارد راه آهن استفاده کننده می تواند واگنها را فقط به مقصد راه آهن مالک و یا راه آهن عبور (ترانزیت) در مسیر راه آهن مالک بارگیری کند. اگر باری وجود نداشته باشد واگنهای خالی فوراً به راه آهن مالک برگردانده می شود. استفاده از این واگنها در حمل ونقل داخلی ممنوع است.

اگر ضرورت برگشت فوری واگنها برطرف شده باشد راه آهن درخواست کننده باید راه آهنهای ذی نفع را مطلع سازد.

ماده ۱۸ـ نگهداری و تعمیرات جاری واگنها

۱۸-۱- بازدیدها و تعمیرات دوره ای واگنها طبق دستورالعملهای راه آهن مالک انجام می گیرد.

درمورد واگنهای استیجاری مطابق دستورالعملهای راه آهنی که به آنها تعلق دارد انجام می پذیرد.

۱۸-۲- سرویس جاری واگنها (بازدیدهای فنی، تعمیرات جاری، روغن کاری قطعات) و رفع نواقصی که در نتیجه بهره برداری به وجود آمده است توسط و به حساب راه آهنی که واگنها بر روی آن قرار دارد انجام می گیرد. از جمله تعویض بولبرینگها، در تعمیرات باید از مواد و قطعات یدکی با کیفیت خوب استفاده گردد. تغییرات در ساختمان واگنها منع می شود.

واگنهای از ریل خارج شده حتی اگر ظاهراً آسیب هم ندیده باشد باید مورد بازدید قرار گیرد. محورهای واگنها با چرخهای مربوطه که از ریل خارج شده باید به وسیله اندازه گیرها (شابلونها) حداقل در سه نقطه با زاویه های صد و بیست درجه و در فاصله بین وجه داخلی طوقه چرخها اندازه گیری شود. بعد از هر اندازه گیری واگنها به میزان یک سوم طول دایره چرخها جابه جا می شود. اگر اختلاف اندازه ها برای محورهای با بولبرینگهای لغزشی بیش از چهار میلیمتر و برای محورهای با بولبرینگهای غلتکی دو میلیمتر باشد محورها و چرخها را باید تعویض کرد.

راه آهنی که سرمحور را بیش از حد تراش داده باشد باید بر روی جعبه یاتاقان با رنگ سفید علامت ضربدر بزند. تعمیر جعبه یاتاقانهای غلتکی (رولبرینگی) توسط راه آهن استفاده کننده منع می شود. جهت تراش چرخ می توان دریچه جعبه یاتاقانها را باز کرد.

در موارد ضروری می توان محورهای واگنها را با یاتاقانهای غلتکی (رولبرینگی) از راه آهن مالک درخواست نمود. اگر راه آهن استفاده کننده نتواند واگن را تعمیر کند آن را برای تعمیر به راه آهن مالک می فرستد. تعمیرات به حساب راه آهن استفاده کننده مطابق فهرست بهای مندرج در پیوست (۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد.

۱۸-۳- در موارد آسیب دیدگی شدید واگن در حد تعمیرات اساسی، راه آهن مالک آن را به حساب راه آهن استفاده کننده انجام می دهد.

بهای تعمیرات برمبنای قیمت تمام شده اما حداکثر در حد شصت درصد (۶۰%) زیر ارزش واگن تازه محاسبه می گرددواگن آسیب دیده باید توسط راه آهن استفاده کننده به حساب خود تا حدی تعمیر شود که بتواند تا راه آهن مالک سیرنماید.

اگر راه آهن استفاده کننده نتواند واگن را طوری تعمیر کند که بر روی چرخهای خود به راه آهن مالک برسد، باید واگن آسیب دیده را بر روی کفی (پلاتفرم) بارگیری کرده و به همراه بارنامه مطابق فرمی که طرفهای ذی نفع در توافقنامه ها دارند به راه آهن مالک ارسال کند. کرایه ای بابت حمل واگن آسیب دیده دریافت نمی شود. بین راه آهنهای اروپایی با عرض (۱۴۳۵) میلیمتر و راه آهنهای با عرض (۱۵۲۰) میلیمتر قراردادهای زیر وجود دارد.

۱۸-۳-۱- در موارد آسیب دیدگی واگن و یا بوژی تا حد تعمیرات اساسی، تعمیرات توسط راه آهن مالک و به حساب راه آهن استفاده کننده انجام می گیرد. ارزش تعمیرات واگن و یا بوژی مطابق پیوست (۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) اما حداکثر در حد شصت درصد (۶۰%) قیمت واگن و یا بوژی نو مطابق .پیوست (۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) محاسبه می شود.

واگن با آسیب دیدگی شدید باید به حساب راه آهن استفاده کننده تا حدی تعمیر شود که خود را به راه آهن مالک برساند.

اگر راه آهن استفاده کننده نتواند واگن را طوری تعمیر کند که بر روی چرخهای خود به راه آهن مالک برسد، واگن و یا بوژی آسیب دیده را بر روی واگن کفی (پلاتفرم) بارگیری کرده و به همراه بارنامه مطابق فرمی که طرفهای ذی نفع در توافقنامه ها دارند به راه آهن مالک ارسال می کند. کرایه ای بابت حمل واگن آسیب دیده و یا بوژی دریافت نمی شود.

۱۸-۴- اگر واگن و یا بوژی طوری آسیب دیده باشد که شکی بین اقتصادی بودن تعمیر و یا از دور خارج کردن آن ویا برگشت آن به راه آهن مالک وجود داشته باشد مسأله با توافق راه آهن مالک حل و فصل می شود.

در این مورد راه آهن استفاده کننده میزان و نوع خسارت وارده بر واگن و یا بوژی را به راه آهن مالک اطلاع می دهدواگن و یا بوژی و یا قطعات آنها فقط با توافق راه آهن مالک برگردانده می شود.(۱).

۱۸-۷- در موارد آسیب قطعات استاندارد (محورها با چرخها، ورقهای کمک فنرها، ضربه گیرها (تامپونها)، گیره های قلابها، قلابهای زنجیری) که توسط راه آهن مالک با حرف «U» علامتگذاری شده است، راه آهن استفاده کننده می تواند آنها را با قطعات یدکی استاندارد خود جایگزین کند. اگر راه آهن استفاده کننده محورها و چرخهای آسیب دیده را جایگزین می کند واگن باید با برچسب مطابق پیوست (۱۵ a) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تجهیز گردد. در موارد جایگزین کردن قطعات استاندارد نیازی به برچسب نمی باشد.

قطعه آسیب دیده تعویض شده باید به راه آهن مالک برگردانده شود. راه آهن مالک در اولین تعمیر محورها و چرخهای بیگانه را تعویض می کند اما قطعات استاندارد غیراصل (فابریک) قبل از اولین بازدید کلی تعویض می شود. قطعات استاندارد برگشتی هر سه ماه یک بار مجاناً به آدرسهای مطابق پیوست (۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) برگردانده می شود.

قطعات استانداردآسیب دیده همراه بارنامه فرم که در توافقنامه های موجود بین طرفهای ذی نفع ارسال می شود در ستون «اسم بار» تعداد ونوع قطعات استاندارد و شماره واگن مربوطه درج می شود. طرف گیرنده ورود قطعات را ثبت نموده و فرم را با تأیید به راه آهن فرستنده برمی گرداند.

در موارد وجود اختلاف در ارزش قطعات تعویضی، راه آهن تأمین کننده حق درخواست جبران دارد. راه آهن تأمین کننده، تعداد قطعات را که راه آهن دیگر دریافت کرده است از قطعات استاندارد ارسالی کسر کرده و جبران را برمبنای فهرست بهای وارده در پیوست (۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) محاسبه می کند.

راه آهن بستانکار تا یازده خرداد شمسی (اول ژوئن میلادی) هر سال صورتحساب (فاکتور) طلبهای خود را به راه آهن بدهکار می فرستد. راه آهن بدهکار در مدت سه ماه نظر خود را در این مورد اعلام می کند، در غیراین صورت، صورتحساب قبول شده به شمار می آید.

اگر راه آهن استفاده کننده در انبار خود قطعات استاندارد مربوطه را ندارد و یا نیازی به قطعات استاندارد نمی باشد باید مطابق .پاراگراف ۱۸-۸ عمل کرد.

۱۸-۸- در موارد ضروری قطعات یدکی موردنیاز جهت واگنهای آسیب دیده را می توان طبق پیوست (۱۸) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و آزادرسهای مندرج در پیوست (۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) از راه آهن مالک درخواست نمود. در این درخواست اسامی و ابعاد قطعات یدکی (اگر نیاز است کروکی قطعات) شماره و نوع واگن آسیب دیده راه آهن مالک واگن و همچنین آدرس درخواست کننده نوشته می شود.

در درخواستهای مربوط به محورها و چرخها باید نوع محور، قطر چرخها، ابعاد سرمحورها و فاصله بین وسط دوسرمحور محورها نوشته شود. اگر بر روی واگنها با عرض (۱۴۳۵) میلیمتر که دارای علامتهای «MC و RIV» نیز می باشد قطعات غیر اصل (فابریک) (محور و چرخها، کمک فنرها، ضربه گیر (تامپون)، سرقلاب، قلاب زنجیری) دارای علامت «U» نصب شده باشد دلیلی جهت قبول نکردن واگنها در ایستگاههای مرزی نیست. امتناع از قبول کردن واگن در مواردی امکان پذیر است که راه آهن تحویل دهنده بخواهد واگنهای خود را بر روی چرخهای غیراصل (فابریک) تحویل دهد.

۱۸-۹- قطعات یدکی مانند محورها، چرخها، فنرها، فنرهای حلزونی، بوژیها، جعبه یاتاقانها، یاتاقانها، ضربه گیرها (تامپونها)، قلابهای خودکار که از طرف راه آهن مالک جهت واگنهای تعمیری ارسال می شود باید سالم باشد و نیازی به عملیات اضافی بر روی آنها نباشد این قطعات رایگان واگذار می شود. قطعات یدکی دیگر جهت تعمیر واگنها توسط راه آهن مالک و به حساب راه آهن استفاده کننده واگذار می شود.

محورها، چرخها، فنرها، فنرهای حلزونی، بوژیها، جعبه یاتاقانها، یاتاقانها، ضربه گیرها (تامپونها)، قلابهای خودکار آسیب دیده صرف نظر از وضعیت آنها به راه آهن مالک برگردانده می شود.

قطعات آسیب دیده دیگر به راه آهن مالک برگردانده نمی شود. قطعات آسیب دیده از همان ایستگاههای مرزی برگردانده می شود که قطعات سالم جایگزین عبور کرده بوده است.

اگر قطعات آسیب دیده به راه آهن مالک برگردانده نشود راه آهن مالک شصت درصد(۶۰%) ارزش قطعات سالم را دریافت می کند. این مبلغ توسط راه آهنی که نتواند تحویل قطعات مذکور را به اثبات برساند پرداخت می گردد. بر روی قطعات ارسالی به راه آهن مقصد با رنگ روغنی علامت راه آهن مالک، شماره واگن که این قطعات برای آن فرستاده می شود، مقصد (ایستگاه و راه آهن مقصد) نوشته می شود. بر روی قطعات آسیب دیده اعزامی به راه آهن مالک با رنگ قرمز روغنی علامت راه آهن مالک، شماره واگنی که از آن قطعات برداشته شده است ومقصد (ایستگاه و راه آهن مقصد) نوشته می شود.

اگر به خاطر کمبود جا این علامتها را نتوان برروی قطعه نوشت، بر روی پلاک فلزی نوشته و به قطعه متصل می کند.

بابت گم شدن قطعات یدکی که برای تعمیر واگنها فرستاده می شود و به راه آهن مقصد نمی رسد باید خسارت پرداخت گردد. خسارت را راه آهن گم کننده قطعات و یا راه آهنی که نمی تواند تحویل قطعات را اثبات کند پرداخت می نماید.

۱۸-۱۰- قطعات یدکی رایگان و حتی المقدور با سرعتهای بالا حمل می شود. دربرگشت قطعات آسیب دیده با سرعت کم و رایگان به آدرسهای وارد در پیوست ۹ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) فرستاده می شود. قطعات یدکی و قطعات آسیب دیده بدون مجوز ورود وخروج و بدون دریافت عوارض گمرکی و غیره حمل می شود.

اعزام قطعات یدکی و قطعات آسیب دیده با تنظیم بارنامه مطابق فرمی که بین طرفهای ذی نفع در مورد آنها به توافق رسیده اند انجام می گیرد. در فرم مربوطه در ستون «اسم بار» جمله زیر «بار از هرگونه عوارض گمرکی ورود، خروج و عبور (ترانزیت) آزاد می باشد» نوشته می شود. علاوه براین شماره و نوع واگن که جهت آن قطعات اختصاص دارد و یا شماره واگن که از آن قطعه آسیب دیده برداشته شده است در فرم نوشته می شود.

قطعات یدکی واگنهای استیجاری مطابق .پاراگراف ۲۳-۵ درخواست می شود.

مسؤولیت جهت سالم بودن دیگهای مخازن استیجاری، آرماتور آنها، سوپاپهای اطمینان و دیگر تجهیزات برعهده مالک مخازن استیجاری می باشد.

ماده ۱۹ـ پرداخت خسارت بابت واگنهای گم شده

۱۹-۱- واگنهایی که آسیبهای شدید دیده و باید از دور خارج شود و همچنین واگنهایی که طی شش ماه به دلایل دیگربه راه آهن مالک برگردانده نشده است جزو واگنهای گم شده به حساب می آید.

۱۹-۲- راه آهنی که واگن را گم کرده است راه آهن مالک را توسط تلگرام با ذکر شماره واگن و دلیل گم شدن آن مطلع می سازد. جهت واگنهایی که فاقد کدگذاری دوازده گانه هستند در تلگرام نوع واگن، تعداد محورهای آن، وزن خالی، سال ساخت و نام راه آهن مالک نوشته می شود.

۱۹-۳- برای واگن گم شده، راه آهن استفاده کننده به راه آهن مالک قیمت واگن نو را مطابق پیوست (ب۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت می کند. با توافق طرفین ذی نفع، جبران خسارت می تواند به صورت جایگزینی با واگن از نوع مشابه انجام گیرد.

اگر با توافق راه آهن مالک، واگن آسیب دیده توسط راه آهن استفاده کننده به راه آهن مالک فرستاده شود و سپس راه آهن مالک واگن آسیب دیده را از داراییهای خود حذف کند، راه آهن استفاده کننده هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش واگن نو را مطابق پیوست (ب۱۶) قسمت دوم مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به راه آهن مالک پرداخت می کند.

بین راه آهنهای اروپایی با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر و راه آهنهای با عرض ۱۵۲۰ میلیمتر دستورالعملهای زیر به کار گرفته می شود :

۱۹-۳-۱- جهت واگن گم شده راه آهن استفاده کننده به راه آهن مالک باید مبالغی را که در زیر تعیین می گردد پرداخت کند.

۱۹-۳-۱-۱- مطابق پاراگراف (ب۱۶) قسمت اول مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) وزن خالی در ارزش یک کیلوگرم واگن مشابه تازه ضرب می شود. برمبنای توافق طرفهای ذی نفع واگن گم شده را می توان با واگن مشابه دیگر تعویض کرد.

۱۹-۳-۱-۲- از مبلغ پرداختی که در .بند ۱۹-۳-۱-۱ تعیین گردیده ارزش محورها و چرخهای برگردانیده شده صرف نظر از وضعیت آنها کسر می شود. در این صورت ارزش آنها مانند نو منظور می گردد.

۱۹-۳-۱-۳- جهت قطعات برگشتی دیگر برمبنای توافقنامه، یک ششم ارزش محاسبه شده در .بندهای ۱۹-۳-۱-۱ و ۱۹-۳-۱-۳ منظور نمی شود.

۱۹-۳-۱-۴- اگر به راه آهن مالک قطعات واگن برگردانده شود هزینه ها مطابق .بندهای ۱۹-۳-۱-۲ و ۱۹-۳-۱-۳ در نظر گرفته نمی شود.

۱۹-۳-۱-۵- از نتایج محاسبات جهت هر سال عمر واگن چهاردرصد (۴%) از بابت استهلاک کسر می گردد ولی این مبلغ نباید از هشتاد درصد (۸۰%) قیمت نو بیشتر باشد. سال ساخت و سال آسیب دیدگی روی هم رفته معادل یک سال در نظر گرفته می شود.

۱۹-۴- اگر شش ماه از تحویل واگن از راه آهن مالک به راه آهن دیگر بگذرد راه آهن مالک صورتحساب جهت واگن گم شده را به راه آهن گم کننده واگن ارائه می دهد.

بین راه آهنهای اروپایی با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر و راه آهنهای با عرض ۱۵۲۰ میلیمتر دستورالعملهای زیر وجود دارد :

۱۹-۴-۱- اگر واگن باری طی شش ماه بعد از تحویل، به راه آهن مالک برگردانده نشود، راه آهن مالک به راه آهن استفاده کننده که واگن را برنگردانده صورتحسابی رامعادل ارزش واگن مطابق بند ۱۹-۳-۱ ارائه می دهد.

۱۹-۵- محاسبات مربوط به حق استفاده از واگن از لحظه ارسال اظهاریه مبنی بر گم شدن واگن به راه آهن مالک در مورد گم شدن واگن و یا مرور شش ماه مذکور فوق قطع می شود.

۱۹-۶- اگر واگن گم شده در عرض یک سال بعد از گم شدن پیدا شود و به راه آهن مالک برگردانده شود، راه آهن مالک مبلغ دریافتی را با کسر شش درصد(۶%) عودت می دهد. کسری از لحظه گم شدن واگن تا لحظه تحویل آن به راه آهن مالک محاسبه می گردد.

۱۹-۷- مقررات مربوط به گم شدن واگن استیجاری در پاراگراف ۲۳-۶ آمده است. نحوه محاسبات جهت گم شدن واگنها و آسیبهای وارده بر آنها در پاراگرافهای .۲۳-۸ و ۲۳-۹ آمده است.

ماده ۲۰ـ محاسبات حق الاستفاده واگنها

۲۰-۱- راه آهن گیرنده واگنهای متعلق به راه آهن دیگر جهت استفاده از واگنهای مذکور باید متناسب با مدت استفاده مبالغی مطابق نرخهای ذکر شده در پاراگرافهای (۷و۸) پیوست شماره (۴۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت کند. در ارتباط با تعویض بوژی در موارد استفاده از بوژیهای راه آهن دیگر، راه آهن مالک واگن به راه آهن مالک بوژی برای هر بوژی مبلغ پانزده درصد (۱۵%) از فهرست بهای استفاده از واگنها را می پردازد، (پاراگراف ۱۲ پیوست ۴۶ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و)) که این مبلغ نباید بیش از سی درصد(۳۰%) جهت هر واگن صرف نظر از تعداد محورهای آن باشد. این مبلغ از لحظه تحویل واگن تا برگشت آن مورد محاسبه قرار می گیرد.

۲۰-۲- مبنای محاسبات جهت استفاده از واگنها روز و یا سرعت می باشد. اگر مبنای محاسبات بین راه آهنها به روز تعیین گردد روزتحویل وروز برگشت واگن روی هم رفته معادل یک روز منظور می شود.

اگر واگن تحویل شده همان روز برگردانده شود مبلغ استفاده از واگن یک روز محاسبه می گردد. این امر شامل واگنهایی که در روز چند بار رفت و برگشت داشته اند نیز می شود. اگر مبنای محاسبات جهت استفاده از واگنها به ساعت منظور می شود محاسبات از ساعت بعد از تحویل شروع و با ساعت بعد از برگشت تمام می شود. به طور مثال از ساعت ۰۰/۲۳ تا ۵۹/۲۳، ساعت ۲۴ منظور می گردد، از ساعت ۰۰/۰ تا ساعت ۵۹/۰ ساعت یک منظور می شود.

در موارد بروز اختلافات در محاسبات طرف تحویل دهنده و طرف تحویل گیرنده داده های طرف گیرنده در صورت اثبات مورد قبول می باشد.

۲۰-۳- راه آهن استفاده کننده در موارد زیر از پرداخت حق الاستفاده از واگنها معاف می باشد.

۲۰-۳-۱- تا ده روز در موارد قطع حرکت قطارها به دلایل بروز حوادث غیرمترقبه که استفاده از خط دیگر را نیز غیر ممکن می سازد. در این مواقع راه آهن استفاده کننده از پرداخت غرامت تأخیر برزنتها نیز معاف می باشد. این موضوع توسط تلگرام تأیید می گردد.

۲۰-۳-۲- در مواردی که تأخیر واگنها به تقصیر راه آهن مالک اتفاق می افتد که این نیز در بارنامه های واگنها قیدمی شود و تلگرامهای عدم قبول واگنها آن را تأیید می کند.

۲۰-۳-۳- در مواردی که تأخیر واگنها به تقصیر راه آهن تحویل گیرنده اتفاق می افتد در این صورت راه آهنی که از قبول واگن امتناع ورزیده است باید مبلغی را که راه آهن استفاده کننده بابت کل زمان عدم قبول واگن به راه آهن مالک پرداخت نموده است، بپردازد. این مسأله با درج یادداشتهای مربوطه در فهرست واگنی و تلگرافهای مربوط به امتناع از قبول قطار تأیید میگردد.

۲۰-۳-۴- در موارد به کارگیری واگنهای خالی جهت تأمین فاصله حفاظ و یا جهت تأمین فشار ترمز (چنانچه این واگنها به هیچ وجه بارگیری نمی شود و حرکت آنها در توافقنامه ها بین طرفهای ذی نفع پیش بینی گردیده باشد)، جهت به کارگیری واگنهای خدماتی که کارکنان (پرسنل) (رئیس قطار، ترمزبان، واگن بان و غیره) را حمل می کنند، جهت به کارگیری واگنهای اختصاصی توریستی اگر بین طرفین در این مورد توافقنامه ای وجود دارد که این مسأله در بارنامه های مربوطه واگنها با تأیید قید می شود.

۲۰-۳-۵- در مواردتعمیر واگنها از روز درخواست قطعات یدکی تا رسیدن آنها از راه آهن مالک این موضوع به وسیله درخواست ارسال قطعات یدکی در بارنامه ها تأیید می شود.

۲۰-۳-۶- در موارد آسیب دیدگی شدید واگن، از روز ارسال تلگرام به راه آهن مالک، این امر به وسیله تلگرام در مورد واگن آسیب دیده تأیید می شود.

در مواردی که راه آهن استفاده کننده در بعضی از روزها شامل معافیت از پرداخت مطابق .پاراگرافهای ۲۰-۳-۱ و ۲۰-۳-۲ و ۲۰-۳-۵ این قسمت بوده، جهت محاسبه حق استفاده از کل روزهای استفاده شده، روزهای معافیت از پرداخت را کسر نموده و برای بقیه روزها صورتحساب ارائه می کند. در مواردی که تعداد روزهای کل با روزهای معاف شده از پرداخت برابر باشد مبلغ حق الاستفاده بابت یک روز مطابق فهرست بهای دوره اول حساب می شود.

۲۰-۳-۷- بین راه آهنهای اروپایی با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر و راه آهنهایی با عرض ۱۵۲۰ میلیمتر برای موارد زیر چنین مقرراتی در نظر گرفته شده است :

۲۰-۳-۷-۱- تا ده روز در موارد قطع حرکت قطار به دلایل بروز حوادث غیرمترقبه که استفاده از خط دیگر را نیز غیرممکن می سازد. در این مواقع راه آهن استفاده کننده، از پرداخت غرامت تأخیر برزنتها نیز معاف می باشد. این موارد توسط تلگرام تأیید می گردد.

۲۰-۳-۷-۲- در مواردی که تأخیر واگنها به تقصیر راه آهن مالک و یا راه آهن گیرنده انجام می گیرد. در این موارد راه آهنی که باعث تأخیر شده است غرامت کل تأخیر را به راه آهن مالک پرداخت می کند. این امر در بارنامه واگن قید می شود و توسط تلگرامهای عدم قبول، تأیید می گردد.

بارنامه مطابق فرم پیوست (۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) که در سه نسخه تنظیم می گردد مبنای محاسبات می شود. در این فرم شماره واگنها و مدت تأخیر نوشته می شود که یک نسخه آن به حسابداری راه آهن مقصد مطابق مقررات محاسبات در حمل ونقل بین المللی مسافر و بار ارسال می گردد.

۲۰-۳-۷-۳- در موارد تعمیر واگنها بدون درخواست قطعات یدکی، از روز بعد از جداشدن واگن از قطار تا روز بهره برداری مجدد معافیت از پرداخت حق استفاده از واگنها منظور می گردد اما این مدت نباید بیش از هفت روز باشد این امر توسط اظهاریه در مورد حذف واگن از بهره برداری مطابق پیوست (۴۳) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تأیید می شود.

۲۰-۳-۷-۴- در موارد به کارگیری واگنهای خالی به عنوان حائل یا حفاظ و یا جهت تأمین فشار ترمز (اگر این واگنها تنها بین ایستگاههای مرزی رفت و آمد می کند و به هیچ وجه بارگیری نمی شود و حرکت آنها در توافقنامه ها بین طرفهای ذی نفع پیش بینی گردیده است)، جهت به کارگیری واگنهای خدماتی که کارکنان (رئیس قطار، واگن بان و تکنیسین واگن) را حمل می کند، جهت به کارگیری واگنهای اختصاصی توریستی اگر بین طرفین در این مورد توافقنامه هایی وجود دارد که این امر در بارنامه مربوطه قید می شود.

۲۰-۳-۷-۵- جهت واگنهای تعمیری که برای آنها قطعات یدکی درخواست گردیده، از فردای روز واگذاری جهت تعمیر، تا روز رسیدن قطعات به علاوه دو روز این اقدام توسط اظهاریه مطابق پیوست (۴۳) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) در مورد حذف واگن از بهره برداری و فرم درخواست قطعات یدکی تأیید می شود.

۲۰-۳-۷-۶- واگنها با آسیبهای سنگین از روز آسیب دیدگی. این موضوع باید توسط راه آهن استفاده کننده بوسیله تلگرام تأیید شود.

۲۰-۳-۷-۷- در مواردی که در چهارچوب کمکهای متقابل، واگنها دو روز قبل از وقت مقرر تحویل داده شود. این مواردتوسط فرم مربوط و تلگرام تأیید می شود.

۲۰-۳-۷-۸- در موارد قبول واگن با نواقص نامرئی که بعداً بارگیری و یا تخلیه آن امکان پذیر نمی شود و تشخیص این نواقص در حین تحویل در ایستگاه ممکن نمی گردد (پیوست ۱۱ـ آ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و)) این موضوع توسط صورتجلسه که در مورد وضعیت فنی واگن حاوی بار و خالی تنظیم می شود تأیید می گردد.

در مواردی که راه آهن استفاده کننده در بعضی از روزها شامل معافیت از پرداخت مطابق .پاراگرافهای ۲۰-۳-۷-۵ و۲۰-۳-۷-۱ و۲۰-۳-۷-۲ این قسمت بوده، جهت محاسبه حق استفاده از کلیه روزهای استفاده شده، روزهای معاف شدن از پرداخت را کسر نموده و برای بقیه روزها صورتحساب صادر می کنند. در مواردی که تعداد کل روزها برابر با روزهای معاف شده از پرداخت باشد حق استفاده جهت یک روز مطابق فهرست بهای دوره اول حساب می شود.

۲۰-۳-۸- قبل از ۴۸ ساعت-بابت استفاده از واگنهای خالی متصل شده :

۲۰-۴- هر راه آهن حق دارد مطابق .پاراگراف ۱۷-۴ از راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) درخواست اعاده سریع واگنهای خود را نماید. این کار توسط مخابره تلگراف از طرف مالک واگن انجام می گیرد. در تقاضای برگشت واگنها، شماره واگنها در مواردی که فقط برگشت تعدادی از واگنها درخواست می شود و تاریخ شروع عملیات برگشت واگنها ذکر می شود را می توان هرسال و برای تعداد روزهای کمتر از نود روز استفاده نمود. در موارد عدم اجراء درخواست عودت سریع واگنها جهت استفاده از واگنها که در .پاراگراف۲۰-۱ پیش بینی شده است حق استفاده از روز یازدهم دو برابر محاسبه می شود.

این حق استفاده از روز دریافت اظهاریه توسط راه آهن استفاده کننده شروع و با اظهاریه لغو درخواست عودت سریع واگنها تمام می شود. راه آهنی که اظهاریه عودت سریع واگنها را دریافت می کند تاریخ دریافت اظهاریه را به راه آهن درخواست کننده اعلام می کند (۱).

۲۰-۵- محاسبه جهت واگنهای راه آهنهای بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی و اسلواکی که به راه آهنهای بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، لیتوانی، لتونی، مولداوی، روسیه، اوکراین، تاجیکستان و استونی تحویل داده می شود در طول مدت حضور واگنها در این راه آهنها مستقیماً بین راه آهن مالک وراه آهن استفاده کننده انجام می گیرد.

به همین ترتیب محاسبات جهت واگنهای راه آهنهای بلاروس، لیتوانی، لتونی، مولداوی، روسیه، اوکراین و استونی که به راه آهنهای بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی عبوری از راه آهنهای ذکر شده تحویل داده می شود انجام می گیرد.

فصل سوم – واگنهای باری خصوصی

ماده ۲۱– مقررات عمومی

۲۱-۱- در حمل ونقل بین المللی به کارگیری واگنهای باری خصوصی به عبارت دیگر واگنهایی که متعلق به افراد حقیقی و یا حقوقی هستند که در یکی از راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) ثبت شده است و همچنین واگنهای راه آهنها که به شخص ثالث اجاره داده شده است و واجد شرایط فنی مندرج در پیوست ۵ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و دارای علامت «پ» هستند مجاز می باشد. از این به بعد افراد حقیقی یا حقوقی که در بالا به آنها اشاره شد «مالک واگن» و واگنهای باری استیجاری «واگنهای استیجاری» نامیده خواهد شد.

۲۱-۲- واگنهای استیجاری و واگنهایی که به اجاره داده شده است باید شماره دوازده گانه داشته باشد و بر روی آنها علامت و نوشته های پیش بینی شده در پاراگراف ۲۱-۱۰ و قسمت دوازدهم پیوست (۵) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و همچنین یادداشت پ۵۸۱ مربوط به سازمان همکاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) باشد(۱)

۲۱-۳- تصمیم گیری در مورد به کارگیری واگنهای استیجاری در حمل ونقل بین المللی با راه آهنی است که این واگنها نزد وی ثبت شده است.

۲۱-۳-۱- در مواردی که مشخصات فنی واگنهای استیجاری دارای انحرافاتی نسبت به شرایط مندرج در پیوست (۵) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باشد.

راه آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است جهت شرایط سیر و مبادله آنها قبلاً باید توافقهای لازم را از سایر راه آهنهای ذی ربط کسب نماید.

۲۱-۴- اگر واگنهایی که از طرف راه آهن به شخص ثالث اجاره داده شده است براساس .پاراگراف ۲۱-۱ می باشد، این واگنها باید مانند واگن استیجاری به اسم موجر ثبت و علامتگذاری شود.

۲۱-۵- اگر به یک راه آهن، مجموعه واگنهای استیجاری جهت ثبت ارسال شود که قبلاً در ناوگان راه آهن دیگر بوده است، مسأله باید با توافق راه آهنی که قبلاً واگنها جزو ابواب جمعی آن به ثبت رسیده است باشد.

۲۱-۶- راه آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است باید هماهنگی های لازم را در مورد مسائل مربوط به آسیب دیدگی، تعمیرات، گم شدن واگن و قطعات آن و حذف آن از دارایی را با مالک واگن به عمل آورد.

۲۱-۷- مبلغی جهت حضور واگن استیجاری و واگن اجاره داده شده در راه آهن استفاده کننده پرداخت نمی شود.

ماده ۲۲ـ تبادل واگنهای خصوصی

۲۲-۱- شرایط به کارگیری واگنهای خصوصی مطابق ماده (۱۴) مقررات حاضر می باشد.

۲۲-۲- تحویل واگنهای خصوصی و امتناع از قبول آنها مطابق ماده (۱۵) این مقررات انجام می گیرد.

ماده ۲۳ـ نگهداری واگنهای خصوصی (مسؤولیت)

۲۳-۱- مقررات عمومی

۲۳-۱-۱- به پاراگراف (۱۸) این مقررات مراجعه شود.

در زمان حمل ونقل، نگهداری جاری واگنهای استیجاری به عهده راه آهنی می باشد که واگنها در خطوط آن راه آهن قرار دارد. شرایط نگهداری مشابه واگنهای خود راه آهن مذکور می باشد.

۲۳-۲- تمیز کردن، شست وشو و ضدعفونی کردن

۲۳-۲-۱- تمیز کردن، شست وشو و ضدعفونی کردن واگنهای استیجاری مطابق ماده (۱۵) این مقررات انجام می گیرد.

۲۳-۲-۲- تمیز کردن داخل مخازن و واگنهای اختصاصی دیگر جزو وظایف راه آهنها نمی باشد.

۲۳-۳- قسمتهای باز شونده واگنهای استیجاری.

۲۳-۳-۱- قسمتهای باز شونده واگنهای خصوصی به آن دسته از اجزاء واگن اطلاق می شود که محکم به واگن نصب نشده است و در بهره برداری به صورت موقت برداشته وسپس به محل خود برگردانده می شود. فهرست این قطعات در ضمیمه (۵۷) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) آمده است.

۲۳-۳-۲- قسمتهای واگنهای خصوصی باید دارای علامت مالک واگن و کد راه آهنی که در آن به ثبت رسیده است باشد.

۲۳-۳-۳- تعداد و نوع قسمتهای باز شونده واگنهای خصوصی در دو طرف واگن با علامتهای اختصاصی خود باید نوشته شود. طبق ضمیمه مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مسؤولیت جهت فقدان و یا آسیب قطعات بازشونده واگنهای خصوصی فقط در مواردی به وجود می آید که آنها در دو طرف واگن درج شده است و حل و فصل مسأله مطابق پاراگراف ماده ۲۳-۸-۴ انجام می پذیرد. پرداخت خسارتها مطابق پاراگرافهای ماده های ۲۳-۸-۱ و ۲۳-۹-۲ انجام می گیرد.

۲۳-۳-۴- قطعات بازشونده واگنهای خصوصی باید مجدداً درمحلهای تعیین شده خود قرارگیرد. اگر بار امکان دهد پایه های متحرکه در گیره های خود قرار می گیرد. زنجیرهای پایه های طرف مقابل باید به هم بسته شود و یا به روش دیگر محکم شده باشد.

اگر بار امکان نمی دهد که قسمتهای باز شونده واگنهای استیجاری در محلهای خود نصب شود آنها را داخل واگن طوری قرار می دهد که به سادگی به چشم دیده شود.

آنها را باید طوری بست که گم نشود و یا با افتادن از واگن ایمنی حرکت قطارها را به مخاطره نیندازد. اگر واگنهای خصوصی دارای جعبه های مخصوص جهت نگهداری پایه باشد پایه ها را در آنها قرار می دهند.

در زمان تحویل، نبود قطعات قابل برداشت واگنهای خصوصی و یا فقدان این قطعات که ایمنی حرکت قطارها را به مخاطره نمی اندازد، نباید دلیلی برای امتناع از قبول واگن گردد. کمبود قطعات قابل برداشت با تنظیم فرم پیوست (۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) ثبت می شود که به امضاء دوطرف می رسد.

واگن با برچسب طبق فرم ضمیمه (۱۵a) یا (۱۵b) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مجهز می گردد.

۲۳-۳-۵- قطعات قابل برداشت نباید از واگن مربوطه جدا شود. اگر آنها برداشته و جدا شود، راه آهنی که آنها را برداشته رایگان قطعات را با تنظیم اسناد حمل برطبق فرم موجود در موافقتنامه فی مابین راه آهن ذی نفع به راه آهنی که واگن خصوصی در آن به ثبت رسیده است برگشت می دهد و مطابق آدرسهای مندرج در پیوست (۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) ارسال می نماید. در نامه همراه قطعات، لیست قطعات و شماره واگنی که از آن قطعات برداشته شده است نوشته می شود.

۲۳-۳-۶- راه آهن استفاده کننده جهت گم شدن قطعات قابل برداشت واگنهای خصوصی، به راه آهنی که واگن خصوصی در آن به ثبت رسیده مبلغی به ارزش قطعات نو پرداخت می کند.

۲۳-۴- واگنهای استیجاری آسیب دیده، آسیبهای سنگین واگنهای استیجاری و یا بوژیها.

۲۳-۴-۱- واگنهای استیجاری آسیب دیده

۲۳-۴-۱-۱- اگر واگن خالی استیجاری آسیب دیده قابل بهره برداری بعدی نباشد و از قطار منفصل شود راه آهن استفاده کننده باید واگن را به حالت قابل حرکت درآورده و آن را برای حمل ونقل آماده سازدواگنهای خالی استیجاری آسیب دیده که نمی تواند بر روی چرخهای خود حرکت کند از این قاعده مستثنی است (رجوع به پاراگراف ۲۳-۴-۲-۲).

در مواردی که ارزش تعمیرات واگن استیجاری برای راه آهن استفاده کننده ارزان تر از فهرست بهای مندرج در پیوست (۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باشد، راه آهن استفاده کننده می تواند تعمیرات را انجام دهد.

ـ واگن خالی استیجاری را جهت حمل ونقل آماده سازد.

ـ خرابیهایی را که مشکلی برای بارگیری ندارد اما اشکالاتی برای بهره برداری بعدی ایجاد می نماید رفع کند.

این دستورالعمل شامل واگن استیجاری حاوی بار که دارای خرابیهای مشابه نیز می باشد که بهره برداری بعدی آن امکان پذیر نمی باشد و باید برای تعمیر تخلیه شود یا بدون تخلیه بار تعمیر گردد. اگر مسؤولیت خرابیها با راه آهن نبوده هزینه تعمیر واگن استیجاری توسط مالک واگن پرداخت می شود.

مقررات فوق شامل تعمیرات دوره ای واگنهای استیجاری نمی باشد.

۲۳-۴-۱-۱-۱- خرابیها تا حد ۵۰۰ فرانک سوئیس را راه آهن کشف کننده خرابیها انجام می دهد.

تعمیرات بالای مبلغ ذکر شده را می توان تنها با توافق راه آهنی که واگن استیجاری در آن ثبت گردیده انجام داد. این بند مربوط به بازدیدهای جاری نمی شود.

۲۳-۴-۱-۲- راه آهن استفاده کننده می تواند علاوه بر عملیاتی که در پاراگراف .۲۳-۴-۱-۱-۱ آمده است، با داشتن موافقت راه آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است و همچنین مالک واگن عملیات دیگر نیز انجام دهد. اگر راه آهن مقصر آسیبهای وارده بر واگن نباشد تعمیرات به حساب مالک واگن انجام می گیرد.

۲۳-۴-۱-۳- تغییرات در ساختمان واگن استیجاری بدون داشتن توافق از مالک واگن و راه آهنی که این واگن در آن به ثبت رسیده است ممنوع می باشد.

۲۳-۴-۱-۴- چنانچه هنگام حمل واگنهای استیجاری برروی فرابر (فریبوت)، پذیرش آنها تنها پس از عبور صورت پذیرد در آن صورت راه آهن تحویل گیرنده باید این واگنها را مطابق .پاراگراف ۲۳-۴-۱-۱ نگهداری کند.

۲۳-۴-۱-۵- واگنهای استیجاری که جهت تعمیرات به واحدهای تعمیراتی راه آهنی مطابق .پاراگرافهای ۲۳-۴-۱-۱ و ۲۳-۴-۱-۲ ارسال می شود باید تاحدی که برای بازرسی، تعمیرات واستقرار ظرف این واگن لازم است تمیز شود. هزینه های تمیزکردن واگنها را مالک واگن می پردازد. مشروط به این که این تمیزی مربوط به آسیب دیدگی نباشد که مسؤولیت آن با راه آهنی است که آسیب را وارد نموده است.

۲۳-۴-۱-۶- اگر واگنهای خصوصی دارای خرابیهایی باشد که رفع نشده باشد و این خرابیها مانعی برای بارگیری آنها و ایمنی حرکت قطارها ایجاد نمی کند باید با برچسبهای پیوستهای (۱۵a) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مجهز شود تا بر روی فرم مربوطه خرابیهای موجود اشاره شود.

۲۳-۴-۱-۷- واگنهای خصوصی آسیب دیده حاوی بار و یا خالی که خرابی آنها را راه آهن استفاده کننده مطابق پاراگرافهای۲۳-۴-.۱-۱ و ۲۳-۴-۱-۲ نمی تواند رفع کند اما این واگنها قادرند بر روی چرخهای خود حرکت کنند باید با برچسبهای پیوست (۱۵b) مجهز شود.

۲۳-۴-۲- واگنهای استیجاری با آسیبهای سنگین.

۲۳-۴-۲-۱- اگر بدنه، شاسی و بوژیهای واگنهای استیجاری طوری آسیب ببیند که واگن نتواند بر روی چرخهای خود حرکت کند و وجود این واگن در قطار حتی در انتخاب آن ایمنی حرکت را به مخاطره می اندازد واگن دارای آسیب سنگین به شمار خواهد آمد. در واگنهای استیجاری بوژی دار (دارای بیش از چهار محور) هر بوژی، شاسی و بدنه جداگانه بررسی می شود. هر بوژی را باید مانند واگن دومحوره در نظر داشت.

۲۳-۴-۲-۲- وقتی واگن با بوژی دارای آسیب سنگین مطابق پاراگراف ۲۳-۴-۱-۲ تعمیر گردیده باید پاراگرافهای ۲۳-۴-۱-۳ و ۲۳-۴-۱-۷ رعایت شود.

۲۳-۴-۲-۳- تصمیم گیری در مورد تعمیر واگن با آسیب سنگین و یا بوژی با آسیب سنگین با راه آهنی است که در آن واگن به ثبت رسیده است و آن راه آهن باید تصمیم خود را توجیه کند.

۲۳-۴-۲-۴- اگر راه آهن استفاده کننده، تعمیرات واگن استیجاری با آسیبهای سنگین (و یا بوژی با آسیبهای سنگین) را انجام نمی دهد باید به راه آهنی که واگن استیجاری در آن به ثبت رسیده است اطلاعات زیر را بدهد : میزان خرابیها، وزن خالی و ساخت واگن، ضمناً توافق مربوط به برگشت واگن و یا بوژی را درخواست کندواگنهای استیجاری و یا قطعات آنها فقط با موافقت راه آهنی که واگن در آن به ثبت رسیده است، برگردانده می شود.

راه آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است توافق خود را به راه آهنهای عبوری (ترانزیتی) ابلاغ می کند. عدم کسب این توافق می تواند دلیلی جهت عدم قبول واگن استیجاری (یا بوژی) گردد.

۲۳-۴-۲-۵- بعد از دریافت توافقنامه که در پاراگراف ۲۳-۴-۲-۴- به آن اشاره شد راه آهن استفاده کننده واگن آسیب دیده را (یا بوژی را) روی واگن دیگر بارگیری کرده و به ایستگاهی که راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری درخواست نموده است می فرستد. هزینه های بارگیری واگن استیجاری با آسیبهای شدید به نحو زیر پرداخت می شود.

ـ توسط راه آهن استفاده کننده اگر مسؤولیت آسیب دیدگی با آن است.

ـ توسط مالک واگن اگر مسؤولیت آسیب به عهده آن باشد.

واگن استیجاری آسیب دیده که مطابق پاراگراف .۲۳-۴-۲-۳ تعمیر گردید می تواند بر روی چرخهای خود به راه آهنی که در آن ثبت شده است اعزام گردد.

درموارد زیر واگن (و یا بوژی) استیجاری آسیب دیده به نحو زیر برگردانده می شود:

ـ رایگان طبق بارنامه اگر مقصر راه آهن باشد.

ـ با اجرت، اگر مقصر مالک واگن است و یا هنوز مقصر تشخیص داده نشده باشد.

اگر بعداً مشخص شود که مقصر راه آهن می باشد اجرت دریافت شده به مالک واگن برگردانده می شود

۲۳-۴-۲-۶- اگر واگن خصوصی آسیب دیده (و یا بوژی) روی واگن دیگر بارگیری می شود راه آهن استفاده کننده باید بر روی آن برچسب قرمز رنگ مطابق پیوست (۱۵- و) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نصب نماید. اگر واگن خصوصی آسیب دیده برروی چرخهای خود برگردانده می شود بر روی آن برچسب پیوست (۱۵– و) به رنگ آبی مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) چسبانده می شود.

۲۳-۴-۲-۷- تصمیم گیری در مورد این که واگن خصوصی می تواند در شبکه راه آهنهای دیگر همسایه بدون خطر ایمنی حرکت کند با اولین راه آهن گیرنده واگن می باشد.

۲۳-۵- قطعات یدکی

۲۳-۵-۱- قطعات یدکی موردنیاز برای تعمیر واگن استیجاری از راه آهنی که در آن واگن به ثبت رسیده است با تنظیم فرم مطابق پیوست (۱۸) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) درخواست می شود درخواستها به زبان روسی یا چینی نوشته می شود و به آدرسهای مندرج در پیوست (۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) فرستاده می شود.

۲۳-۵-۱-۱- قطعات یدکی را به صورت آماده جهت نصب می فرستند. قطعات یدکی را باید به صورت فوری ارسال نمود و اگر ابعاد آنها اجازه می دهد با سرعتهای بالا و اگر ارسال قطعات به صورت فوری امکان پذیر نیست، درخواست کننده را در اولین فرصت باید مطلع ساخت.

۲۳-۵-۱-۲- قطعات یدکی آسیب دیده صرف نظر از وضعیت آنها باید به راه آهنی که واگن استیجاری در آن به ثبت رسیده است برگردانده شود. آدرسها مطابق پیوست شماره (۹) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می باشد.

۲۳-۵-۱-۳- مدارک مربوط به قطعات یدکی واگن استیجاری در موارد ارسال باید در پاکت پلاستیکی قرار گیرد و به قطعات وصل شود.

۲۳-۵-۱-۴- قطعات یدکی جهت تعمیر قطعات آسیب دیده و برگشتی، بدون أخذ مجوز و عوارض گمرکی و غیره رایگان و اگر امکان است با سرعت بالا حمل می شود. مطابق ماده (۱۸).

۲۳-۵-۱-۵- ارزش قطعات ارسالی جهت تعمیر و یا قطعات آسیب دیده در موارد گم شدن و نرسیدن به راه آهن مقصد توسط راه آهنی پرداخت می شود که نتواند تحویل قطعات را به راه آهن همسایه اثبات کند. ارزش مانند قطعات تازه دریافت می شود.

۲۳-۵-۱-۶- استفاده از قطعات واگنهای دیگر منع می شود مگر این که واگن دیگر متعلق به راه آهنی است که واگن آسیب دیده استیجاری در آن به ثبت رسیده است و آن راه آهن توافق خود را اعلام کرده است.

۲۳-۶- گم شدن واگنهای استیجاری.

۲۳-۶-۱- اگر سه ماه از وقت مقرر برای رسیدن واگن استیجاری به گیرنده بگذرد واگن گم شده به حساب می آید. راه آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است با درخواست مالک واگن باید درجستجوی واگن گم شده شرکت کند.

۲۳-۶-۲- اگر راه آهنی نتواند واگنی را که برای حمل ونقل قبول شده بود در اختیار مالک بگذارد اما در شبکه آن قرار نداشته به درخواست مالک، راه آهن اقداماتی را جهت یافتن واگن انجام می دهد. اگر بعد از درخواست سه ماه بگذرد و راه آهن قادر نباشد واگن را تحویل مالک بدهد واگن استیجاری گم شده به حساب می آید.

۲۳-۶-۳- مهلت سه ماه پیش بینی شده در .بندهای ۲۳-۶-۱ و ۲۳-۶-۲ درمواردی که واگن استیجاری آسیب دیده و یا به دلایلی که راه آهن در آن مقصر نیست به میزان مربوطه افزوده می شود.

۲۳-۶-۴- راه آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است راه آهنی را که برای آخرین بار در آن واگن قرار داشته در مورد گم شدن واگن مطلع می سازد.

۲۳-۶-۵- راه آهنی که در شبکه آن برای آخرین بار واگن استیجاری قرار داشته باید خسارت واگن را به راه آهن ثبت کننده واگن از روز تحویل (پاراگراف ۲۳-۸) پرداخت کند. صورتحساب را باید تا هشت ماه بعد از دریافت اظهاریه مطابق پاراگراف ۲۳-۴-۶ پرداخت نمود.

۲۳-۶-۶- اگر واگن استیجاری گم شده بعد از پرداخت خسارت پیدا شود و راه آهنی که در آن واگن ثبت شده است در این مورد مالک واگن را مطلع سازد، مالک واگن می تواند در مدت شش ماه به شرط بازپرداخت خسارت، برگشت واگن را به صورت مجانی به ایستگاه مربوطه درخواست کند. مالک واگن درصد مربوط به تأخیر واگن را از مبلغ پرداختی کسر می نماید.

اگر واگن به خود مالک برگردانده شود راه آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است باید خسارت دریافتی را به راه آهن پرداخت کننده خسارت برگرداند.

۲۳-۶-۷- راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری و راه آهنی که باید واگن را برمی گرداند طی پنج سال به جستجو ادامه می دهد. در این مدت شماره واگن استیجاری شده به واگن دیگر واگذار نمی شود.

۲۳-۷- پرداخت هزینه های تعمیر واگنهای استیجاری.

۲۳-۷-۱- اگر راه آهن استفاده کننده مطابق پاراگراف ۲۳-۴ واگن استیجاری را تعمیر و یا تجهیز کند صورتحساب مربوطه را به راه آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است ارائه می کند، به جز عملیاتی که باید به حساب خود انجام دهد.

۲۳-۷-۲- در صورتحساب ارائه شده به راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری، هزینه های واقعی تعمیرات (هزینه های کلی و فرعی) و همچنین عوارض مسیر حمل را که در بارنامه مربوطه منظور نگردیده است درج می نماید باوجود این در صورتی که هزینه های تعمیرات کمتر از مبلغ مندرج در پیوست شماره (۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می باشد صرف نظر از مسؤولیت آسیبها به عهده راه آهن استفاده کننده خواهد بود.

۲۳-۷-۳- راه آهن استفاده کننده برای تنظیم صورتحساب از پیوست شماره (۵۱) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) استفاده می کند. صورتحسابها باید در دو نسخه تنظیم شود و دارای شرح آسیب و عملیات انجام شده باشد صورتحسابها و پیوست (۵۱) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باید روشن و دقیق تنظیم گردد که راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری بتواند مسؤولیت آسیبها را تعیین و در صورت نیاز درجهت تعمیر در حمل واگن استیجاری آسیب دیده و همچنین جبران از دور خارج شدن واگن تصمیم بگیرد.

۲۳-۷-۴- فرم پیوست (۵۱) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) همراه با صورتحساب تعمیرات باید زودتر از شش ماه بعد از تشخیص آسیب به راه آهنی که واگن استیجاری در آن ثبت شده است بفرستد. اگر مدت شش ماه مذکور رعایت نگردد آن وقت راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری می تواند از آن صرف نظر کند به جز مواردی که راه آهن استفاده کننده با ذکر دلایلی درخواست افزایش این مدت زمان را کرده باشد.

۲۳-۷-۵- راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری که فرم پیوست (۵۱) و صورتحساب را دریافت می کند در مدت دو ماه دریافت آنها را تأیید کرده و باید نشان دهد که در کدام ماه مبلغ هزینه ها پرداخت خواهد شد و همچنین ذکر کند که نمی تواند این مسأله را فوراً حل و فصل کند.

۲۳-۸- مبلغ خسارتهایی که توسط راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری تقسیم می شود در مواردی که خرابیها ناچیز است و یا مبلغ خسارت که توسط راه آهن استفاده کننده به راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری در موارد آسیبهای سنگین مطابق پاراگراف (۲۳-۹) پرداخت می شود به نحو زیر تعیین می گردد.

۲۳-۸-۱- در صورتی که تعمیرات واگن استیجاری (و یا بوژی) انجام می گیرد هزینه تعمیرات که از هزینه های حقیقی اصلی و اضافی تشکیل می شود با در نظر داشتن کلیه خرابیهای به وجود آمده تا برگشت به راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری محاسبه گردد. در مواردی که منظور واگن آسیب دیده شدید (و یا بوژی) است که باید به طرف واحد تعمیراتی به صورت بارگیری شده بر روی واگن دیگر حمل گردد هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری که راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری انجام داده است باید در هزینه های تعمیراتی منظور گردد. اگر مبلغ کلی هزینه بیش از مبلغ پرداختی جهت واگن گم شده باشد (ارزش واگن بدون ارزش قطعاتی که می تواند مورد استفاده قرار گیرد) باید کوچکترین آنها را جهت پرداخت منظور نمود.

۲۳-۸-۲- اگر واگن استیجاری (و یا بوژی) از دور خارج می گردد جبران هزینه ها مطابق .پاراگراف ۲۳-۸-۲ محاسبه می شود. اگر مبلغ کل مطابق پاراگراف .۲۳-۸-۱-۱ کمتر از مبلغ خسارت از دور خارج شدن واگن است مبلغ کل باید مطابق پاراگراف ۲۳-۸-.۱-۱ محاسبه شود. به خصوص در مواردی که واگن استیجاری (و یا بوژی) به خاطر آسیبهای وارده تعمیر نشود بلکه به دلایلی دیگر.

۲۳-۸-۳- در موارد از دور خارج شدن واگن استیجاری (و یا بوژی) و یا در مواردی که در .پاراگراف ۲۳-۸-۱-۱ ذکر شده است ارزش تجدید اموال واگن استیجاری (و یا بوژی) به نحو زیر تعیین می گردد :

۲۳-۸-۲-۱- مبنای ارزش واگن (یا بوژی) از ارزش یک کیلوگرم واگن جدید (یا بوژی) مطابق پیوست (۱۶ب) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) ضرب در وزن خالی واگن خصوصی (و یا بوژی)محاسبه می گردد. در ارتباط با چین، کره، مغولستان، بلاروس، لتونی، لیتوانی، مولداوی، روسیه، اوکراین و استونی مبناء عبارت است از ارزش واگن نوع مشابه طبق جدول (۱۶ ب) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و).

۲۳-۸-۲-۲- بابت هرسال استهلاک واگن چهار در صد از ارزش واگن خصوصی (یا بوژی) کسر می شود. اما حداکثر تا سقف هشتاد درصد(۸۰%) در محاسبات عمر مفید سال ساخت وآسیب دیدگی و یا سال گم شدن روی هم رفته یک سال در نظر گرفته می شود.

۲۳-۸-۲-۳- مابه التفاوت بین ارزش واگن مطابق ۲۳-۸-۲-۱و مبلغ استهلاک که در ۲۳-۸-۲-۲ آمده است ارزش واگن خصوصی (و یا بوژی) را برای لحظه آسیب دیدگی ویا گم شدن تعیین می کند.

۲۳-۸-۲-۴- ارزش قطعات واگنی که در صورت از دور خارج شدن آن قابل استفاده می باشد از حاصل ضرب وزن این قطعات در بهای یک کیلوگرم که از تقسیم ارزش واگن (مطابق پاراگراف ۲۳-۸-.۲-۳) بر وزن خالص واگن (یا بوژی) به دست می آید منتج می گردد.

۲۳-۸-۲-۵- اگرراه آهن ثبت کننده واگن خصوصی قطعات واگن را برای استفاده مجددقبول می کند، مابه التفاوت محاسبات مطابق .پاراگرافهای ۲۳-۸-۲-۳و ۲۳-۸-۲-۴ مبلغ خسارتهای پرداختی را تعیین می کند. در غیراین صورت مبلغ محاسبه شده مطابق پاراگراف ۲۳-۸-۲-۳ پرداخت می گردد.

۲۳-۸-۴- اگر محورها و چرخهای واگن استیجاری که با تقصیر راه آهن استفاده کننده آسیب دیده است و قابل تعمیر نیست به راه آهن ثبت کننده واگن برگردانده شود باید حمل آنها رایگان و تا ایستگاهی که راه آهن ثبت کننده واگن تعیین می کند انجام پذیرد.

۲۳-۸-۵- اگر قسمتهای قابل برداشت واگن استیجاری که در دو طرف آن نشان داده شده است گم شود و مسؤولیت این امر با راه آهن باشد صورتحسابی جهت ارزش این قطعات ارائه می شود که دیگر خسارتها را منتفی می کند.

۲۳-۹- ارائه و تقسیم هزینه های تعمیر واگنهای استیجاری و پرداخت خسارتها جهت آسیبهای وارده.

۲۳-۹-۱- اگر در طی مدتی که واگن استیجاری تحویل حمل ونقل راه آهن گردیده است واگن و یا قطعات آن آسیب ببیند و یا گم شود راه آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است با توافق راه آهن استفاده کننده میزان مسؤولیتها را بین راه آهنها توزیع می کند و هماهنگی های لازم درجهت پرداخت خسارتهای درخواستی مالک واگن را به عمل می آورد.

۲۳-۹-۲- در موارد آسیب و یا گم شدن واگن استیجاری و یا قطعات آن، هزینه هایی که براساس آن راه آهن استفاده کننده صورتحسابی را به راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری ارائه می دهد به نحو زیر تقسیم می گردد:

۲۳-۹-۲-۱- اگر در حمل ونقل بین المللی واگن استیجاری و یا قسمتهای قابل برداشت آن آسیب دیده است و کشف این آسیبها در هنگام تحویل امکان پذیر نبوده (آسیبهای غیرآشکار)، راه آهن ثبت کننده واگن مبلغ هزینه های مربوطه را که به حساب راه آهنهای مسیر پرداخت گردیده است برحسب تن کیلومترهای تعرفه ای طی شده، بین راه آهنهای شرکت کننده در حمل این واگن تقسیم می کند. در این موارد سهم پرداختی توسط یک راه آهن نباید بیش از شصت و پنج درصد (۶۵%) کل ارزش تعمیرات باشد. اگر در حمل ونقل بیش از دو راه آهن شرکت داشتــه اند مابقی هزینه های تعمیـر بین آنها با روش مشابه تقسیم می گردد.

۲۳-۹-۲-۲- حق تقسیم هزینه با گذشت دو سال بعد از ارائه درخواست جبران خسارتها ساقط می شود. این حق همچنین با گذشت دو سال بعد از انقضاء هشت ماهی که در آن درخواست تازه جهت پیگیری درخواست اولیه نباشد ساقط می شود، این مدت اعتبار حق را در شرایطی می توان تمدید کرد که راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری اعلام کند که به دلایلی که در کنترل ایشان نیست بررسی علت آسیب امکان پذیر نبوده و این اعلام باید قبلاً ازمنقضی شدن زمان تعیین شده انجام پذیرد.

اگر تقسیم هزینه در طی فرصت بعدی نیز امکان پذیر نباشد، راه آهنی که تقسیم را انجام می دهد دلایل تأخیر در این امر را اطلاع می دهد، اگر این مسأله با انقضاء دوسال آخر به اطلاع طرفین مقابل نرسد حق تقسیم به صورت کامل ساقط می شود. راه آهنی که ثبت کننده واگن استیجاری است تأییدیه های مبنی بر پرداخت هزینه ها را جمع آوری کرده و سهم راه آهنهای شرکت کننده را به ارز پرداخت می کند. راه آهن ثبت کننده بلافاصله پس از پرداخت خسارت، راه آهنهای دیگر را مطلع ساخته و تاریخ ومیزان خسارت پرداختی و سهم هریک از راه آهنها در آن را توسط فرم تقسیم مطابق پیوست (۵۳) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) اعلام می کند. فرم تقسیم درجهت مسیر حمل ونقل انجام شده ارسال می گردد، اگر یادداشتی در مورد بیمه در بارنامه وجود دارد در فرم تقسیم اسم و آدرس شرکت بیمه و همچنین مبلغ بیمه مشخص می شود. اگر یکی از عملیات تعمیراتی ارزانتر از ارزش تعیین شده در پیوست (۱۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باشد پرداخت هزینه آن به حساب راه آهن استفاده کننده انجام می گیرد.

۲۳-۹-۲-۳- اگر آسیب بر روی خطوط داخلی راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری و یا در خطوط خارج از قرارداد حمل ونقل به واگن رسیده باشد هزینه پرداختی به حساب راه آهن که می تواند شامل هزینه های حمل خود واگن آسیب دیده نیز باشد توسط راه آهن استفاده کننده پرداخت می شود.

اگر واگن استیجاری (و یا بوژی) توسط راه آهن استفاده کننده تعمیر نمی شود راه آهن ثبت کننده واگن صورتحساب هزینه های تعمیراتی را مطابق .پیوست (۵۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به آن راه آهن ارائه می دهد، در تقسیم و پرداخت مبلغ فوق، مفاد .پاراگرافهای ۲۳-۷-۳ و ۲۳-۷-۵ اعمال می گردد.

۲۳-۹-۳- اگر واگن استیجاری (و یا بوژی) طوری آسیب ببیند که باید به واگن دیگر بارگیری شود و آسیب وارده به تقصیر راه آهنی است که در مقابل راه آهن ثبت کننده واگن مسؤولیت دارد، راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری حق دارد مطابق پاراگراف ۲۳-۸ از راه آهنی که در آن آسیب شدید به واگن (یا بوژی) رسیده است درخواست خسارت نماید.

۲۳-۹-۴- راه آهنی که واگن استیجاری را به ثبت رسانده فرم مطابق پیوست (۵۲) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) را به همراه صورتحسابهای مطابق پاراگرافهای ۲۳-.۹-۳ و ۲۳-۹-۲ در مدتهای تعیین شده زیر ارسال نماید :

۲۳-۹-۴-۱- برای واگنهای آسیب دیده

۲۳-۹-۴-۱-۱- در طی شش ماه بعد از برگشت واگن به راه آهن ثبت کننده آن اگر واگن در راه آهن دیگر آسیب دیده و جهت تعمیر به راه آهن ثبت کننده واگن ارسال گردیده است.

۲۳-۹-۴-۱-۲- در طی شش ماه بعد از دریافت فرم پیوست (۵۲) با صورتحساب مربوطه اگر واگن استیجاری در راه آهن دیگر آسیب دیده وهمان جا تعمیر شده است.

۲۳-۹-۴-۱-۳- در طی شش ماه بعد از منفصل شدن واگن استیجاری اگر آن واگن در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) در خود راه آهن ثبت کننده آسیب دیده و در آنجا تعمیر شده است.

۲۳-۹-۴-۱-۴- اگر بعد از گذشت شش ماه مدارک مربوطه ارائه نگردد راه آهنهایی که باید خسارت را پرداخت کنند می توانند از قبول مدارک امتناع ورزند به جز مواردی که راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری به موقع بااشاره به دلایل تأخیر، درخواست تمدید مدتهای مذکور را بنماید.

۲۳-۹-۴-۲- برای واگنهای (یا بوژیهای) استیجاری با آسیبهای شدید.

۲۳-۹-۴-۲-۱- در طی هشت ماه بعد از برگشت واگن (و یا بوژی) استیجاری با آسیبهای شدید به راه آهن ثبت کننده آن.

۲۳-۹-۴-۲-۲- در طی هشت ماه از تاریخ اعلام راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری مبنی بر عدم قبول واگن (و یا بوژی) با آسیبهای شدید.

۲۳-۹-۴-۲-۳- اگر راه آهن استفاده کننده فرم پیوست (۵۴) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) را ارسال نکرده است و یا اطلاعات موردنیاز جهت بررسی مسأله از طرف راه آهن ثبت کننده واگن کافی نیست مدت زمانهای فوق الذکر از لحظه رسیدن اطلاعات دقیق به راه آهن ثبت کننده واگن شروع می شود.

۲۳-۹-۵- راه آهنهای استفاده کننده در قبال آسیب دیدگی یا گم شدن قطعات قابل برداشت که در دو طرف واگن علامتگذاری نشده باشد مسؤولیتی ندارند (مانند ابزارآلات، شیلنگهای تخلیه وغیره).

۲۳-۹-۶- راه آهن استفاده کننده در مواردی که تقصیر آن اثبات شود و یا در موارد زیر در مقابل راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری مسؤولیت دارد:

ـ برای شکستن ظرفهای سفالی، شیشه و غیره اگر این خرابیها همزمان با آسیبهای دیگر وارده بر واگن که مسؤولیت آنها با راه آهن می باشد، به وقوع پیوسته است.

ـ برای خرابیهای ظرفهایی که دارای پوشش داخلی (لعابی) می باشد اگر برروی ظرفها آسیبهایی وجود داشته باشد، مسؤولیت این خرابیها با راه آهن می باشد.

هزینه های تعمیراتی این نوع خرابیها مانند تعمیر خود واگن آسیب دیده مدنظر قرارمی گیرد و مطابق پاراگرافهای ۲۳-۹-۲ و ۲۳-۹-۳ محاسبه می شود.

۲۳-۱۰- پرداخت خسارتهای ناشی از خواب (توقف) واگن آسیب دیده استیجاری.

۲۳-۱۰-۱- اگر واگن استیجاری به علت آسیب دیدگی که راه آهن مسؤول آن می باشد از قطار منفصل شده باشد :

– در طول مدت اعتبار قرارداد حمل ونقل اگر واگن بعد از تعمیر به ایستگاه اولیه فرستاده نشده است.

ـ به ایستگاه مقصد

ـ در ایستگاههای دیگر

در این صورت راه آهن ثبت کننده واگن استیجاری خسارتها را به مالک واگن پرداخت می کند به شرط این که می توانست واگن را تعمیر کند. میزان پرداختها طبق فیش سازمان همکاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) به شماره (P.O 1/4) شرایط ثبت وبهره برداری واگنهای خصوصی در زیر تعیین گردیده است:

ـ واگنهای یخچالدار بوژی دار با ظرفیت بالای (۳۰) تن.

ـ واگنهای بوژی دار جهت حمل گاز.

ـ واگنهای باری دوطبقه جهت حمل ماشینهای سواری.

ـ واگنهای باری با چهار محور مستقل و با ظرفیت بالای چهل تن.

نرخهای جبران از دست رفته برای سایر واگنهای خصوصی از برگه (فیش) فوق الذکر آمده است.

هزینه ها به شکل زیر پرداخت می شود.

ـ از روز ششم منفصل شدن واگن.

از روز ششم بعد از منقضی شدن قرارداد حمل ونقل چنانچه واگن استیجاری قبل از سپری شدن مدت قرارداد جدا شده باشد تا آخرین روز تعمیر و یا اگر خود مالک واگن را تعمیر می کند و یا تعمیر را به مؤسسه دیگر واگذار می کند تا روز مقرر جهت تعمیر، اما نباید بیشتر از چهارده روز باشد.

اگرمدت تعمیر بیش از چهارده روز باشد پرداختهای فوق الذکر به شکل زیر انجام می پذیرد:

ـ از روز اول منفصل شدن واگن.

ـ از روز اول بعد از انقضاء قرارداد حمل ونقل وقتی که واگن در ظرف مدت اعتبار قرارداد منفصل شده است.

۲۳-۱۰-۲- پرداخت خسارت بابت در آمد از دست رفته بهتر است همزمان با پرداخت هزینه های تعمیراتی انجام گیرد که در پاراگراف ۲۳-۹ عنوان شده است.

فصل چهارم ملحقات و تجهیزات جانبی بارگنجها (کانتینرها) و تخته ها (پالتها)

ماده ۲۴ـ ملحقات و تجهیزات جانبی

۲۴-۱- تجهیزات جانبی مندرج در پیوست (۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می تواند همراه بار تا ایستگاه مقصد و یا ایستگاه تخلیه و بارگیری همراه باشد به شرط اینکه از طرف راه آهن گیرنده سریعاً برگردانده شود. لوازم مخصوصی که جزو واگن می باشد و دارای شماره است (تخته ها ی حفاظتی چوبی جهت درهای واگن، پایه ها) جزو ملحقات و تجهیزات جانبی به حساب نمی آید. مسؤولیت راه آهن استفاده کننده در مقابل قطعات مذکور براساس پاراگراف (۱۸مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می باشد.

۲۴-۲- تجهیزات جانبی باید دارای اتیکت کشور مالک باشد و برزنتها علاوه بر این باید دارای شماره و اندازه در متر مربع باشد، بر روی ملحقات و تجهیزات جانبی می تواند علامتها و نوشته های مربوط به راه آهن مالک وجود داشته باشد.

۲۴-۳- تحویل تجهیزات جانبی در ایستگاههای مرزی براساس فهرست تحویل مطابق فرم پیوست (۷) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) که طرف تحویل دهنده آنها در چهار نسخه تنظیم می کند انجام می گیرد. هر طرف دو نسخه از فرم را دریافت می کند.

علاوه براین جهت برزنتها لیست مشخصات همراه مطابق فرم پیوست (۱۳) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) در ایستگاههای مبدأ تنظیم می گردد. جهت تجهیزات جانبی دیگر که در واگن وجود دارند فقط یک لیست همراه با تعیین تعداد تجهیزات تهیه می شود، لیست همراه تا برگشت تجهیزات به راه آهن مالک با آنها حرکت می کند.

شماره لیست همراه در ستون «عنوان» فرم بارنامه نوشته می شود، جهت لیستهای گمشده راه آهن تحویل دهنده، لیستهای همراه جدید تنظیم می کند. بر روی لیستهای جدید نوشته می شود «مدارک المثنی به جای گم شده».

در موارد سیر تجهیزات جانبی تا ایستگاه مرزی راه آهن مجاور که عملیات جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) بارها آنجا انجام می گیرد، تهیه لیست همراه ضروری نیست.

اگر لیست دارای اطلاعات مغایر با وضعیت حقیقی تجهیزات می باشد و یا کسری دارد، در ستون «ملاحظات» لیست همراه وضعیت موجود تجهیزات نوشته و با امضاء، تاریخ و مهر ایستگاه تأیید می گردد. نوشته های ایستگاه مبدأ دست نخورده می ماند. برای راه آهنهای خط ۱۵۲۰ میلیمتر به استثناء مغولستان ایستگاه مبدأ عبارت است از مبادله مرزی.

۲۴-۴- کنترل ماهانه تحویل تجهیزات جانبی بجز برزنتها توسط ایستگاههای مرزی طرفین مطابق فرم تراز نامه های پیوست (۸) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد. ترازنامه ها جداگانه برای تجهیزات جانبی هر راه آهن تنظیم می گردند.

فرمهای ترازنامه ماهیانه توسط راه آهن تحویل دهنده در چهار نسخه و در تاریخ پنجم ماه بعدی تنظیم می گردد که هرطرف دو نسخه آن را دریافت می کند. ترازنامه های ماهانه را رؤسای ایستگاههای مرزی امضاء کرده و به مهر تاریخدار ایستگاهها تأیید می کنند.

طرفها به طور جداگانه برای هر راه آهن مالک ترازنامه کنترل را در یک نسخه تنظیم می کنند، نتایج تحویل انتقال روزانه و باقیمانده آن بین نمایندگان دو طرف توافق می گردد. برمبناء ترازنامه ها که در ایستگاههای مرزی تنظیم می شود طرف گیرنده باقیمانده تجهیزات جانبی هر راه آهن مالک را تعیین می کند.

برمبناء باقیمانده های روزانه ترازنامه ماهانه تهیه می گردد و تا سی ام ماه بعدی به پیوست یک نسخه ترازنامه های روزانه ایستگاههای مرزی به راه آهن مالک ارسال می کنند. کنترل برزنتها با شمارش و برطبق لیست انجام می گیرد.

۲۴-۵- در مواردی که در نتیجه آسیب دیدگی واگن، بارها به واگن دیگر منتقل می شود، تجهیزات جانبی همراه بار تا ایستگاه مقصد و یا ایستگاه مرزی که آنجا جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) انجام خواهد شد سیر می کند، در این مورد موضوع عملیات جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) و شماره واگن که با آن تجهیزات سیر می کند در لیست همراه قید می شود.

۲۴-۶- تجهیزات جانبی متعلق به یک راه آهن باید بلافاصله بعد از تخلیه بار در مقصد و یا عملیات جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) در ایستگاههای مرزی از سوی راه آهن مقصد به راه آهن مالک برگردانده شود. راه آهن مقصد و راه آهنهای عبور(ترانزیت) این تجهیزات را در برگشت فقط برای بارهای به مقصد راه آهن مالک می تواننداستفاده کنند.

تجهیزات جانبی که متعلق به فرستنده ها می باشد جزو بار است و در تر از نامه ها در نظرگرفته نمی شود. بعد از رسیدن تجهیزات جانبی به مقصد که متعلق به فرستنده می باشد آنها را در اختیار گیرنده بار می گذارند.

۲۴-۷- تجهیزات جانبی که برای بارگیری در برگشت استفاده می شود می تواند از هر ایستگاه مرزی عبور کند، تجهیزات جانبی که در برگشت استفاده نمی شود باید از کوتاه ترین مسیر به راه آهن مالک برگردانده شود.

تجهیزات جانبی که در تملک راه آهن می باشد مجاناً و حتی الامکان با سرعت بالا برگردانده می شود. در راه برگشت، تجهیزات جانبی با تنظیم لیست مطابق .۲۴-۳ به عنوان خرده بار یا بار دربست، بسته به تعداد آنها حمل می شود.

برزنتها در هنگام استفاده نشدن باید خشک و با طناب بسته شود و طوری چیده باشند که نشانه راه آهن و شماره برزنت دیده شود. طنابها و سیمها نیز داخل برزنت گذاشته شود. برزنتهایی که در راه آهن مالک به صورت عبور (ترانزیت) از چند راه آهن عودت داده می شود باید توسط راه آهن استفاده کننده مهر (پلمپ) شود.

در تحویل این برزنتها از یک راه آهن عبوری(ترانزیتی) به راه آهن عبوری(ترانزیتی) دیگر وضعیت آنها مدنظر قرار نمی گیرد فقط مهرها (پلمپها) کنترل می شود. به جز آخرین راه آهن تحویل دهنده (که با راه آهن مالک تحویل می دهد) که با نماینده راه آهن مالک وضعیت برزنتها را بررسی می کنند.

اگر برزنتها داخل واگن حمل می شود مهر (پلمپ) کردن خود واگن کافی می باشد، در تحویل این برزنتها از یک راه آهن عبوری(ترانزیتی) به راه آهن عبوری(ترانزیتی) دیگر فقط مهر (پلمپ) کنترل می شود به جز آخرین راه آهن عبوری (ترانزیتی) که برزنتها را به راه آهن مالک تحویل می دهد که نمایندگان دوطرف وضعیت برزنتها را نیز کنترل می کنند. اگر آسیبهایی در ابعاد برزنت مشاهده شود که در ماده ۲۴-۱۳ به آنها اشاره شده است نمایندگان دو طرف در صد آسیب را تعیین کرده و آن را در کلیه نسخه های لیست همراه و لیست تحویل قید می کنند.

در لیست همراه و لیست تحویل از روی مهرها (پلمپها) اسم راه آهن شماره مهر (پلمپ) تاریخ و ایستگاه فرستنده برزنت نوشته می شود. این اطلاعات از طرف تحویل دهنده امضاء می شود و با مهرهای تاریخدار ایستگاههای مرزی دو طرف تأیید می شود.

۲۴-۸- تجهیزات جانبی که برای حمل بار در واگنها مطابق بند ۱۵-۵ استفاده شده بود (پاراگرافهای ۵ و ۶) در ارتباطات حمل ونقل مستقیم به حساب راه آهن گیرنده شست وشو و ضدعفونی شده و تحویل داده می شود، راه آهن گیرنده تجهیزات جانبی حق دارد از پذیرش تجهیزات جانبی شسته نشده و ضدعفونی نشده امتناع ورزد.

۲۴-۹- تجهیزات جانبی در حمل ونقل بین المللی بدون دریافت حق استفاده، تحویل می شود. جهت هرروز تأخیر بیشتر از حد مقرر برزنتها، راه آهن استفاده کننده به راه آهن مالک هزینه های مندرج در بند ۹ پیوست ۴۶ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت می نماید.

طبق فرم، برزنتها می تواند چهارده روز در راه آهن مقصد و شش روز در هر راه آهن عبوری (ترانزیتی) از پرداخت حق التأخیر معاف باشد.

برای راه آهنهای با عرض ۱۵۲۰ میلیمتر و راه آهن چین برزنتها باید در راه آهن مقصد و راه آهنهای عبور (ترانزیت) روزانه ۲۰۰ کیلومتر طی کنند و در ایستگاههای تخلیه و یا ایستگاههای که در آن جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) انجام می گردد حداکثر شش روز توقف منظور می شود. فاصله طی شده برزنتها در راه آهن مقصد در لیست همراه توسط ایستگاه مقصد تأیید می شود. در موارد محاسبه مدت حرکت برزنتها، روز تحویل گرفتن و روز تحویل دادن آن روی هم رفته یک روز محاسبه می شود.

۲۴-۱۰- تجهیزات جانبی که در مدت چهارماه به راه آهن مالک برگردانده نشده است گم شده به حساب می آید.

راه آهن استفاده کننده باید راه آهن مالک را در مورد گم شدن تجهیزات جانبی مطلع سازد و هزینه های آنها را مطابق فهرست بهای مندرج در .پیوست ۶ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت کند.

اگر راه آهن استفاده کننده در مورد گم شدن تجهیزات جانبی به راه آهن مالک اطلاع ندهد، راه آهن مالک صورتحساب تجهیزات گم شده را به راه آهن استفاده کننده می فرستد. هزینه های تجهیزات جانبی که در فهرست بها مشخص نشده است مطابق نرخهای راه آهن مالک پرداخت می شود.

تجهیزات جانبی گم شده از لیست ترازنامه حذف می شود.

۲۴-۱۱- راه آهن فرستنده بار باید آن را با تجهیزات جانبی سالم ارسال نماید و راه آهن استفاده کننده باید تجهیزات را خوب نگهداری نموده و سالم برگرداند.

۲۴-۱۲- در مواردی که تجهیزات جانبی آسیب می بیند راه آهن استفاده کننده باید آن را با نیروهای خود و به حساب خود تعمیر کند.

۲۴-۱۳- اگر تجهیزات جانبی از طرف راه آهن استفاده کننده به صورت آسیب دیده برگردانده شود میزان آسیبها در لیست تحویل و لیست همراه قید می شود.

میزان آسیبها و مبالغ هزینه های مربوطه به شکل زیر می باشد:

۲۴-۱۳-۱- برزنتها

در موارد آسیب بین ۱۰ الی ۲۵% – ۱۰% قیمت برزنتها در موارد آسیب بین ۲۵ الی ۶۰%- ۲۵% قیمت برزنتها

۲۴-۱۳-۲- تجهیزات جانبی دیگر.

در موارد آسیب ۲۵ الی ۶۰%- ۳۵% قیمت آنها

اگر تجهیزات جانبی بیش از ۶۰% آسیب ببیند آنها گم شده به حساب می آید.

تعمیر برزنتها با آسیب کمتر از ۱۰% و تجهیزات کمتر از ۲۵% به حساب راه آهن مالک انجام می پذیرد.

۲۴-۱۴- در صد آسیب تجهیزات جانبی توسط نمایندگان طرفین تحویل دهنده و گیرنده در محل تحویل انجام می گیرد. تعداد تجهیزات از کار افتاده در لیست مبادله نوشته می شود. علاوه براین در مورد تجهیزات آسیب دیده در لیست همراه و در ستون «ملاحظات» در صد آسیب و نام راه آهنی که در آن آسیب رخ داده است درج می شود. این ملاحظات با امضاء نمایندگان طرفین تحویل دهنده و گیرنده تأیید می شوند و برروی آنها مهر تاریخ دار ایستگاههای مرزی زده می شود.

۲۴-۱۵- صورتحساب جهت تجهیزات آسیب دیده، گم شده و یا به تأخیر افتاده فرستاده می شود.

۲۴-۱۶- اگر تجهیزات جانبی گم شده در مدت یک سال از روز گم شدن پیدا شود و به راه آهن مالک برگردانده شود راه آهن مالک هزینه های دریافتی با کسر ۶% برمی گرداند، ۶% مذکور از لحظه اطلاع دادن در مورد گم شدن تجهیزات تا لحظه برگشت آنها محاسبه می شود.

ماده ۲۵ـ بارگنجها (کانتینرها)

۲۵-۱- در حمل ونقل بین المللی، بارگنجهای (کانتینرهای) زیر مورد قبول می باشد:

ـ با حجم زیر ۳ متر مکعب و با وزن ناخالص ۵/۲ الی ۵ تن [بارگنجهای (کانتینرهای) متوسط]

ـ با حجم ۱ الی ۳ متر مکعب با وزن ناخالص ۵/۲ تن [بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک]

بارگنجهای (کانتینرهای) دیگر من جمله بارگنجهای (کانتینرهای) اختصاصی (یخچالدار، حمل مشتقات نفتی، سیمان و غیره)

در مواردی مورد قبول می باشد که طرفهای شرکت کننده در حمل ونقل بین خود توافقنامه ای در این رابطه داشته باشند.

بارگنجهای (کانتینرهای) متوسط از کلیه ایستگاههای باز (مفتوح) برای حمل ونقل بارگنجی (کانتینری) می تواند ارسال شود اما مقصد باید به ایستگاههایی که لیست آنها در توافقنامه توسط راه آهنهای شرکت کننده تعیین گردیده باشند.

بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک می تواند بین کلیه ایستگاههای باز (مفتوح) جهت عملیات باری حمل شود به استثناء:

ـ بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک با وزن ناخالص ۵/۱ تن و در ارتباطات از راه آهن بلغارستان و لهستان با وزن بیش از ۲۵/۱ تن.

ـ بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک با جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) به مقصــد راه آهنها با عرض ۱۵۲۰ میلیمتر و راه آهن چین. این بارگنجها (کانتینرها) فقط به ایستگاههایی که لیست آنها در توافقنامه راه آهنهای شرکت کننده در حمل ونقل درج شده است فرستاده می شود.

حمل بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک و متوسط به راه آهن ویتنام ممنوع می باشد.

بارگنجها (کانتینرها) باید مناسب برای جابه جایی توسط جرثقیل باشد. علاوه براین بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک باید مجهز به دستگاه گردان (غل دهنده) باشد.

بارگنجها (کانتینرها) باید سلامتی بارهای داخل آن را تأمین کند.

۲۵-۲- بارگنجها (کانتینرها) باید دارای علامتها و نوشته های زیر باشد:

۲۵-۲-۱- نام راه آهن مالک

۲۵-۲-۲- شماره

۲۵-۲-۳- ظرفیت

۲۵-۲-۴- وزن خالی

۲۵-۲- ۵- حجم برحسب مترمربع

علاوه براین بر روی بارگنجها (کانتینرها) علامتها و نوشته هایی که راه آهن مالک تعیین کرده است درج می گردد.

۲۵-۳- ایستگاه مبدأ جهت هر بارگنج (کانتینر) لیست همراه را تنظیم می کند که تا برگشت بارگنج (کانتینر) به راه آهن مالک همراه بارگنج (کانتینر) سیر می کند(۱) لیست همراه مطابق پیوست ۱۳ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تهیه می گردد.

در لیست همراه بارگنج (کانتینر) در ستون بارگنج (کانتینر) شماره آن و راه آهن مالک، در ستون «ملاحظات» نوع بارگنج (کانتینر) (فلزی یا چوبی) ظرفیت و حجم در ستون «عنوان بار» خالی و یا حاوی بار بودن آن قید می شود به لیست همراه شماره و زنجیره (سریال) داده می شود.

داخل بارنامه در ستون «اسم بارها» شماره لیست همراه نوشته می شود.

اگر به دلایلی ایستگاه اعزام کننده، لیست همراه بارگنج (کانتینر) را تنظیم نکرده باشد و یا لیست گم شده باشد ایستگاه مرزی تحویل دهنده موظف است لیست جدیدی با قید «المثنی» تنظیم نماید.

۲۵-۴- تحویل بارگنج (کانتینر) از یک راه آهن به راه آهن دیگر با تنظیم لیست تحویل انجام می گیرد که مطابق فرم پیوست (۷مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نوشته می شود.

لیست تحویل توسط راه آهن تحویل دهنده در چهار نسخه نوشته می شود که هر طرف دو نسخه از آن را دریافت می کند.

بارگنجها (کانتینرها) بعد از امضاء و زدن مهر تاریخدار در لیست تحویل توسط نمایندگان طرف گیرنده تحویل داده به حساب می آید.

۲۵-۵- بازدیدهای فنی و تجاری بارگنجها (کانتینرها) که بر روی واگنهای مسطح قرار دارد یا مطابق پاراگراف ماده ۱۵-۴ همزمان با بازدید واگن و به صورت جداگانه که در توافقنامه های مرزی پیش بینی گردیده انجام می پذیرد. بازدید بارگنجها (کانتینرها) که در واگنهای مسقف بارگیری شده است مطابق مقررات مرزی انجام می پذیرد.

ایستگاه مرزی حق دارد بارگنجهای (کانتینرهای) تمیز نشده و ضدعفونی نشده را قبول نکند. در مواردی که در پاراگراف ماده ۱۵-.۵ (بند ۵ و ۶) مشخص شده است بارگنجها (کانتینرها) باید ضدعفونی شود.

۲۵-۶- تحویل بارگنجها (کانتینرها) از یک راه آهن به راه آهن دیگر در موارد زیر که ایمنی حرکت و همچنین سلامتی بار به مخاطره می افتد منع می شود :

۲۵-۶-۱- آسیبهای دیوارها، درها، سقف و کف بارگنج (کانتینر) که امکان دسترسی به بار را فراهم می کند.

۲۵-۶-۲- خرابیهای کلید و گیره های درها که ورود به داخل بارگنج (کانتینر) را بدون آسیب به مهر (پلمپ) امکان پذیر می نماید.

۲۵-۶-۳- خرابیهای سقف، پاره شدن ورقها، سوراخها و جدا شدن دیوارها در لبه ها.

۲۵-۶-۴- خرابیهای حلقه های کششی و گیره ها.

۲۵-۶-۵- قطع شدن نوار کششی.

خرابیهای ذکر شده را راه آهنی که این آسیبها در آن به وقوع پیوسته است به حساب خود و بدون تغییر در ساختمان بارگنج (کانتینر) انجام می دهد.

تعمیرات دوره ای بارگنجها (کانتینرها) در راه آهن مالک بارگنجها (کانتینرها) انجام می پذیرد. بارگنجهای (کانتینرهای) اختصاصی را می توان جهت تعمیر با توافق جداگانه به راه آهن مالک ارسال نمود.

اگر به راه آهن مالک و یا راه آهن ترانزیت کانتینر آسیب دیده کوچک و یا متوسط تحویل داده می شود وضعیت آن در صورت جلسه ای مطابق فرم .پیوست ۲ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) منعکس می شود. این صورتجلسه توسط طرف گیرنده تنظیم و از طرف نمایندگان هردو طرف امضاء می شود. مسؤولیت جهت خرابیها و کمبودهای مندرج در صورتجلسه برعهده راه آهن استفاده کننده می باشد. صورتجلسه مزبور مبناء محاسبات بین راه آهن استفاده کننده و راه آهن مالک قرار می گیرد. محاسبات بین راه آهنهای بلاروس، بلغارستان، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مولداوی، لهستان، روسیه، رومانی، اسلواکی، اوکراین و استونی مطابق فرم پیوست ۱۶ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می پذیرد.

۲۵-۷- راه آهنهای مقصد و یا عبور (ترانزیت) می توانند بارگنجها (کانتینرها) را مطابق ۲۵-۱ مجدداً به ایستگاههای راه آهن مالک و یا ایستگاههای راه آهن مسیر اگر نزدیکتر از راه آهن مالک قرار دارند بارگیری کنند. تحویل بارگنجها (کانتینرها) به راه آهن غیرعضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) با کسب اجازه از راه آهن مالک امکان پذیر می باشد.

۲۵-۸- بارگنجهای (کانتینرهای) خالی باید مطابق لیست همراه اولیه به راه آهن مالک مجاناً و حتی الامکان با سرعت بالا برگردانده شود.

۲۵-۹- مدت گردش بارگنجها (کانتینرها) به شرح زیر تعیین گردیده است.

۲۵-۹-۱- در راه آهن مقصد دوازده شبانه روز.

۲۵-۹-۲- در راه آهن عبور (ترانزیت)، شش شبانه روز در یک جهت اگر بارگنجها (کانتینرها) فاصله های طولانی را طی می کند (یعنی بیش از ۵۰۰ کیلومتر رفت و برگشت) مبناء محاسبات ۱۳۰ کیلومتر در روز منظور می گردد.

روز تحویل و روز قبول روی هم رفته یک روز به حساب می آید.

۲۵-۱۰- در مواردی که گردش بارگنجها (کانتینرها) بیش از زمانهای مقرر شود راه آهن مقصد و راه آهنهای عبور (ترانزیت) خسارت تأخیرات را مطابق بندهای ۱۰ و ۱۱ پیوست ۴۶ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و به راه آهن مالک پرداخت می کنند.

۲۵-۱۱- اگر بارگنج (کانتینر) آتش بگیرد و از بین رود، بشکند و یا بعد از گذشت شش ماه از مدتهای مقرر در بند ۲۵-۱۳ به راه آهن مالک برگردانده نشود گم شده به حساب می آید.

در مورد هر بارگنج (کانتینر) گم شده راه آهن استفاده کننده راه آهن مالک را با ذکر اسم راه آهن مالک و شماره بارگنج (کانتینر) مطلع می سازد.

۲۵-۱۲- راه آهن مالک در عرض سی روز بعد از دریافت اطلاعیه در مورد گم شدن بارگنج (کانتینر) به راه آهن گم کننده بارگنج (کانتینر) صورتحساب ارزش بارگنج (کانتینر) را ارائه می دهد.

اگر پیش از انقضاء مهلت مذکور در بند ماده .۲۵-۱۱ از راه آهن استفاده کننده اطلاعیه ای در مورد گم شدن بارگنج (کانتینر) نرسیده باشد راه آهن مالک صورتحساب مربوطه را به راه آهن گم کننده بارگنج (کانتینر) ارائه می کند. خسارتهای بابت بارگنجهای (کانتینرهای) گم شده مطابق نرخهای مندرج در پیوست ۶ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) محاسبه می شود.

با توافق راه آهن مالک بارگنج (کانتینر) گم شده را می توان با بارگنج (کانتینر) دیگر جایگزین کرد.

۲۵-۱۳- در مورد گم شدن بارگنج (کانتینر)، پرداخت هزینه های تأخیر از روز ارسال اطلاعیه و اگر اطلاعیه ای وجود نداشته باشد بعد از ده ماه از مهلتهای تعیین شده در .بند ۲۵-۱۲ قطع می شود.

۲۵-۱۴- اگر بارگنجها (کانتینرها) در مدت یک سال از روز گم شدن پیدا شود و به راه آهن مالک برگردانده شود راه آهن مالک خسارتهای دریافتی را با کسر ۶% برمی گرداند.

این ۶% از روز اطلاع یافتن در مورد گم شدن بارگنج (کانتینر) تا روز برگشت محاسبه می گردد.

ماده ۲۶ـ تخته ها (پالتها)

۲۶-۱- جهت گردش در حمل ونقل بین المللی باری، تخته های (پالتهای) زیر مجاز است:

۲۶-۱-۱- تخته های (پالتهای) چهار طرف چوبی با ابعاد ۸۰۰×۱۲۰۰ میلیمتر.

۲۶-۱-۲- تخته های (پالتهای) جعبه ای فولادی چهار طرفه با ابعاد ۱۲۰۰×۸۰۰ میلیمتر.

تخته ها (پالتها) باید واجد شرایط فنی زیر که در یادداشتهای سازمان همکاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) آمده است باشد:

برای تخته های (پالتهای) مسطح چوبی با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم مطابق یادداشت (۱/۵۹۱ P.O) سازمان همکاری راه آهنها (ا.اس.جی.دی)

برای تخته های (پالتهای) جعبه ای فولادی روباز در حمل ونقل بین المللی با مساحت کف ۲۰۰×۸۰۰ مطابق یادداشت (۱ / ۵۹۱ P.O) سازمان همکاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) در ارتباطات بین اعضاء ناوگان اروپایی تخته ها (پالتها) باید واجد شرایط فنی ناوگان اروپایی باشد.

۲۶-۲- تخته ها (پالتها) فقط به ایستگاههایی فرستاده می شود که لیست آنها در «مقررات حمل بار توسط تخته ها (پالتها)» آمده است (پیوست توافقنامه که راه آهنهای جداگانه ای در حمل بار در آن شرکت دارند).

۲۶-۳- تحویل تخته های (پالتهای) حاوی بار و خالی از یک راه آهن به راه آهن دیگر به صورت تبادل پایاپای، با ارزش برابر جداگانه برای هر نوع انجام می پذیرد.

در موقع تحویل، تخته ها (پالتها) باید قابل استفاده و عاری از معایب مندرج در پیوست ۴۵ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باشد.

۲۶-۴- تحویل تخته های (پالتهای) خالی و حاوی بار در ایستگاههای مرزی با تنظیم لیست تحویل مطابق پیوست (۷) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد. این لیست توسط طرف تحویل دهنده در چهار نسخه تنظیم می شود و هرطرف دو نسخه آن را دریافت می کند.

از لحظه امضاء لیست تحویل توسط نمایندگان طرف گیرنده و با زدن مهر تاریخ دار تخته ها (پالتها) تحویل داده به شمار می آید.

اطلاعات در مورد تعداد و نوع تخته ها (پالتها) تحویل داده شده از پیوست لیست برداشته می شوند. حمل ونقل تخته های (پالتهای) خالی بابت تسویه حساب بین راه آهنهای مجاور مجاناً و با تنظیم بارنامه مطابق توافقنامه ای که طرفهای شرکت کننده حمل ونقل آن را قبول کرده اند انجام می گیرد.

بارنامه ها فقط برای تخته های (پالتهای) خالی و فقط بین ایستگاههای نزدیک مرزی که تسویه حساب بین آنها انجام می پذیرد، تنظیم می شود.

۲۶-۵- کنترل ماهیانه تحویل تخته ها (پالتها) براساس نوع آنها توسط ایستگاههای مرزی دوطرف مطابق ترازنامه های فرم (۸) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد.

ترازنامه ماهیانه توسط طرف تحویل دهنده در تاریخ اول ماه بعدی در چهار نسخه تنظیم می شود که هرطرف دو نسخه آن را دریافت می کند.

ترازنامه ها توسط نمایندگان دو طرف امضاء می شود و با مهر تاریخدار ایستگاههای مرزی تأیید می شود.

برای کنترل روزانه تحویل تخته ها (پالتها) هر طرف ترازنامه روز را در یک نسخه تنظیم نموده و نتیجه تحویل روزانه تخته ها (پالتها) بین نمایندگان دو طرف و برای انواع آنها توافق می گردد.

برمبنای ترازنامه های روزانه که در ایستگاههای مرزی تنظیم می شود بدهی متقابل برای انواع مختلف تخته ها (پالتها) تعیین می گردد.

۲۶-۶- بدهی ماهیانه باید به صورت پایاپای تا آخر ماه تسویه گردد.

اگر در طی این مدت بدهی تسویه نگردد بدهکاری را باید با نرخهای مندرج در پیوست (۶) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت نمود.

۲۶-۷- برمبنای بدهیهای روزانه گزارش جامع آخر ماه تنظیم می شود که یک نسخه از ترازنامه های ایستگاههای مرزی پیوست آن می گردد که در آن میزان بدهی با امضاء نمایندگان دوطرف تأیید می شود.

این گزارش به راه آهن بدهکار فرستاده می شود که اقدامات لازم را جهت تسویه نمودن بدهیهای خود به عمل آورد.

تخته هایی (پالتهایی) که بدهی بابت آنها پرداخت شده است از ترازنامه خط زده می شود.

۲۶-۸- محاسبه هزینه تخته های (پالتهای) تسویه نشده به صورت پایاپای، مطابق «مقررات محاسبات» انجام می گیرد.

۲۶-۹- محاسبه و تبادل تخته ها (پالتها) بین راه آهنهای عضو قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) که در ضمن عضو ناوگان تخته های (پالتهای) اروپا می باشد مشمول «توافقنامه و مقررات تبادل تخته های (پالتهای) مسطح با ابعاد ۱۲۰۰×۸۰۰ در حمل ونقل بین المللی» می گردد.

پیوست ۱

(مربوط به بندهای ۴-۲و ۲-۱)

مشخصات فنی جهت ناوگان واگنهای مسافری در حمل ونقل بین المللی

۱– مقررات عمومی

۱-۱- مقطع عرض واگنها باید مطابق ابعاد راه آهنها در کل طول مسیر باشد(نقشه۱) عبور واگنهای خارج از ابعاد یک و یا چند راه آهن می تواند با کسب مجوز قبلی از طرف راه آهن فرستنده با تعیین مسیر حرکت انجام پذیرد.

۱-۲- فاصله کلیه قسمتهای قلاب و تجهیزات اتصال (زنجیر قلابها، لوله خرطومی و غیره) در موارد غیر کاری نباید کمتر از ۱۴۰ میلیمتر از سطح ریل باشد اگر احتمال آن می رود که بعضی از قسمتها فاصله ای کمتر از رقم ذکر شده خواهد داشت باید گیره های مربوطه جهت جلوگیری از افتادن قسمتها تعبیه گردد.

۱-۳- نزدیکی اجزاء برق نسبت به سطح بالای ریل نباید کمتر از ۱۰۰ میلیمتر باشد.

۱-۴- فاصله محورهای بوژی باید کمتر از ۲۰۰۰ میلیمتر باشد واگنها باید قابلیت عبور از قوسهای با شعاع ۱۵۰ متر داشته باشد.

۱-۵- واگنهایی که در حمل ونقل بین المللی مورد قبول واقع شده است و مطابق ابعاد راه آهنهای اروپایی با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر باشد، باید علامت «MC» داشته باشدواگنهایی که مطابق ابعاد «O-BM» است باید علامت «MC-O» و واگنهایی که مطابق ابعاد «BM-1» است باید علامت «MC-1ت» داشته باشد. علامتهای ذکر شده با رنگ سفید در وسط دوطرف واگن نوشته می شود (۱).

۱-۶- واگنهای مجهز به قلاب زنجیری جهت کار مسؤول اتصال باید فاصله ۴۰۰ میلیمتر آزاد بین وجه جانبی قلاب و سینی ضربه گیر (تامپون) داشته باشد.

فاصله آزاد در طول بین سطح ضربه ای سینی ضربه گیر (تامپون) و تیرسر ضربه گیر (تامپون) حداقل ۳۰۰ میلیمتر باشد. دیوارهای جلویی واگن در فاصله بین ضربه گیر (تامپون) و قلاب زنجیری در ارتفاع ۲۰۰۰ میلیمتر نباید اجزاء برجسته داشته باشد.

۱-۷- به خاطر ویژگیهای ساختمان واگنهای چینی و کره دموکراتیک، مسأله در مورد اتصال واگنهایی که مسیر مستقیم (بدون جابه جایی مسافر از واگن به واگن دیگر) باید بین طرفهای ذی نفع توافق گردد.

۲ـ چرخها و محورها

۲-۱- چرخها باید طوقه (بانداژ) پیوسته داشته و یا نورد یک پارچه (مونوبلوک) و یاتاقان غلتکی (رولر برینگی) باشد. مرکز محورهای طوقه (بانداژ) چرخها باید دیسکی و فولادی باشد.

پوشش رنگی و یا وجود انواع روغنها برروی طوقه طوقه ها (بانداژها) و یا چرخهای نورد یک پارچه (مونوبلوک) منع می گردد.

۲-۲- فاصله افقی بین بدنه داخلی یک چرخ تا بدنه داخلی چرخ دیگر برای راه آهنهای با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر باید ۳-/+ ۱۳۶۰ میلیمتر و برای راه آهن با عرض ۱۵۲۰ میلیمتر ۳-/+ ۱۴۴۰ میلیمتر می باشد.

در راه آهنهای چین و کره دموکراتیک این فاصله برای چرخهای با عرض ۱۲۷ الی ۱۳۵ میلیمتر باید ۳-/+ ۱۳۵۳ میلیمتر و برای چرخهای با عرض ۱۳۶ میلیمتر و بالا ۳-/+ ۱۳۵۳ میلیمتر باشد.

۲-۳- حداقل وحداکثرعرض طوقه (بانداژ) چرخ نورد یک پارچه (مونوبلوک) ۱۳۰ و۱۴۰ میلیمتر می باشد.

۲-۴- ضخامت طوقه (بانداژ) بر روی دایره گردش باید بیش از ۳۵ میلیمتر باشد. به روی چرخهای نورد یک پارچه (مونوبلوک) حداقل ضخامت قسمتهایی که جایگزین طوقه (بانداژ) شده است با فرورفتگی در طرف بیرونی چرخ حکاکی می گردد که همیشه باید دیده شود.

۲-۵- ارتفاع نوک طوقه (بانداژ) و یا چرخ نورد یک پارچه (مونوبلوک) نسبت به سطح دایره چرخش باید بین ۲۵ الی ۳۶ میلیمتر باشد (حداقل و حداکثر)

۲-۶- عرض طوقه (بانداژ) و طوقه چرخ نورد یک پارچه (مونوبلوک) برای راه آهنهای اروپایی ۱۴۳۵ میلیمتری که در فاصله ۱۰ میلیمتر به طرف بیرون از دایره گردش اندازه گیری می شود باید کمتر از ۲۲ باشد.

فاصله از وجه بیرونی طوقه یک چرخ تا وجه بیرونی چرخ دیگر که در ارتفاع ۱۰ میلیمتر پایین تر از دایره چرخش اندازه گیری می شود باید حداکثر ۱۴۲۶ و حداقل ۱۴۱۰ میلیمتر باشد.

حداقل فاصله شامل محورهای میانی واگنهای بدون بوژی و یا محورهای میانی بوژی نمی گردد.

جهت واگنهای خطوط ۱۵۲۰ میلیمتری عرض طوقه (بانداژ) چرخ که در ارتفاع ۱۸ میلیمتری نوک طوقه (بانداژ) اندازه گیری می شود حداقل ۲۳ و حداکثر۲۵ میلیمتر می باشد.

جهت واگنهای چین و کره دموکراتیک عرض طوقه چرخ که در ارتفاع ۱۵ میلیمتری نوک آن اندازه گیری می شود حداقل ۲۳ میلیمتر و حداکثر ۲۴ می باشد.

تیزی طوقه (بانداژ) چرخ مجاز نمی باشد برای واگنهای اروپایی و با عرض خط ۱۴۳۵ میلیمتر اندازه (PR) که به وسیله اندازه گیر (شابلون) روی طوقه (بانداژ) اندازه گیری می شود باید بیش از ۵/۶ میلیمتر باشد. ضمناً درسطح نوک هدایت کننده طوقه تا دو میلیمتر پایین تر از آن هیچگونه برآمدگی نوک تیز نباشد (پیوست ۴۲ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و))

۲-۷- سایش طوقه (بانداژ) بر روی دایره گردش چرخ برای قطارهایی با سرعت تا ۱۰۰کیلومتر در ساعت حداکثر ۶ میلیمتر و برای واگنهایی که با سرعتهای بالای ۱۰۰کیلومتر در ساعت حرکت می کنند حداکثر ۵ میلیمتر مجاز می باشد.

این مورد شامل واگنهای اروپایی با عرض خط ۱۴۳۵ میلیمتر نمی شود.

۲-۸- معایب زیر جهت چرخها و محورها مورد قبول نیست:

۲-۸-۱- ترکهای طولی و عرضی بر روی هر قسمتی از محور.

۲-۸-۲- محلهای ساییده شده بر روی محوری که دارای تیزی و یا فرورفتگی با عمق (۱) میلیمتر است.

سایش محور از طرف میله های ترمز مجاز نمی باشد.

۲-۸-۳- ترکها بر روی (بانداژ) و یا طوقه و مرکز چرخ.

۲-۸-۴- شکستگی (بانداژ) یا طوقه.

۲-۸-۵- شل شدن طوقه (بانداژ) و چرخ بر روی محور و یا مرکز چرخ(۱).

علائم شل شدن طوقه (بانداژ) به شرح زیر می باشد:

۲-۸-۵-۱- صدای بم در اثر ضربه چکش به طوقه (بانداژ)

۲-۸-۵-۲- عدم تطبیق گودالهای کنترل بر روی طوقه (بانداژ) و در محور چرخ (اگر وجود داشته باشد)

۲-۸-۵-۳- شل شدن حلقه سفت کننده طوقه (بانداژ)

۲-۸-۵-۴- زنگ زدگی بین طوقه (بانداژ) و محور چرخها در طول بیش از یک سوم محیط.

۲-۸-۶- بریدگی چرخ نورد یک پارچه (مونوبلوک) و طوقه (بانداژ) به عمق (۱) میلیمتر و یا در طول ۶۰ میلیمتر.

۲-۸-۷- خردشدن سطح گردش طوقه و یا چرخ نورد یک پارچه (مونوبلوک) درطول ۲۵میلیمتر (به وجودآمدن حفره ها درسطح گردش چرخ) ویا درعمق ۳ میلیمتر.

۲-۸-۸- برش عمودی طوقه بالای ۱۸ میلیمتر.

۲-۸-۹- تیزی طوقه (بانداژ) (۲)

۲-۸-۱۰- تراکم فلز بر روی سطح گردش طوقه (بانداژ) (مانند جوش) باید در طول کمتر از ۶۰ میلیمتر و در ارتفاع بیش از ۱ میلیمتر.

۲-۸-۱۱- برای چرخهایی که طوقه (بانداژ) با فشار (پرس) روی چرخ قرار گرفته مجاز نمی باشد.

۲-۸-۱۱-۱- وجود وسایل جابه جایی عرضی طوقه (بانداژ) نسبت به مرکز چرخ (این در مواردی است که حلقه ضامن، شل شده، ترک خورده و یا تغییر شکل یافته باشد).

۲-۸-۱۱-۲- وجود ترک در حلقه ضامن، اگر برای سفت کردن حلقه ضامن (تثبیت کننده) گره ای پیش بینی شده است نبود بست و اتصالات (فیکساتور) قابل قبول نیست. بر روی چرخها نباید آثاری از جابه جایی نسبت به محور مشاهده شود. نشت روغن بین محور چرخها و توپی هسته چرخها دال بر جابه جایی چرخ نسبت به محور نمی باشد و نیاز ی به دلایل دیگر جهت اثبات دارد.

۳بوژیها و فنرها

۳-۱- خرابیهای زیر در بوژیها و فنرها مجاز نمی باشد:

۳-۱-۱- فاصله بین سرسره ها در مجموع برای دوطرف نباید بیش از ۶ میلیمتر و کمتر از ۲ میلیمتر باشد، برای واگنهای عرض خط ۱۵۲۰ میلیمتر بر روی بوژیها «EEN KB3-» این فاصله ها باید صفر باشد.

۳-۱-۲- شکستن سرسره ها

۳-۱-۳- شکستن پاشنه و زیر پاشنه بوژی (یاتاقان تحتانی نافی)

۳-۱-۴- ترکها در قطعات تعلیق فنری و مبدی و دسته نگهدارنده ضربه گیرهای هیدرولیکی گیره های حفاظتی و همچنین خرابیهای دیگر در گیره ها و اتصالات آنها.

۳-۱-۵- ترکها بر روی جعبه یاتاقانها و خرابیهای در اتصالات آنها.

۳-۱-۶- شکستن و یا ترک برداشتن ورقهای فنرها و یا شکستن فنرلولها.

شل شدن و یا ترک برداشتن بستهای ورقهای فنرها، برای راه آهنها با عرض ۱۴۳۵میلیمتر به جز راه آهن چین و کره دموکراتیک، شکستن یکی از ورقهای فنر در فاصله یک چهارم طول ورق از وسط فنر و یا گم شدن قطعه شکسته ورق. شکستن و یا ترک خوردن ورق زیری در هر منطقه آن.

۳-۱-۷- شکستن و یا ترکهای عرضی بر روی شاه تیرهای شاسی بوژی.

۳-۱-۸- ترکهای تکیه گاههای مثلثی شکل بالایی جعبه یاتاقانها.

۳-۱-۹- فاصله بین فک ها و جعبه یاتاقانهای بوژی دومحوره نباید بیش از ۸ میلیمتر در طول و در عرض باشد. این فضا در فاصله ۱۰۰ میلیمتری از زیری چانه اندازه گیری می شود.

۳-۱-۱۰- در راه آهنهای با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر به جز راه آهن چین و کره دموکراتیک جابه جایی یکی از تیغه های فنر بیش از ۱۰ میلیمتر.

۴ ـ جعبه یاتاقانها

۴-۱- خرابیهای زیر برای جعبه یاتاقانها مجاز نمی باشد :

۴-۱-۱- ترک بدنه جعبه یاتاقانها

۴-۱-۲- شکستن شانه هدایت کننده

۴-۱-۳- گرم شدن جعبه یاتاقان، جعبه وقتی داغ شده به حساب می آید که لمس آن با دست امکان پذیر نمی باشد.

۴-۱-۴- نشست و یا کجی جعبه یاتاقان که باعث تماس آن با محور می گردد.

۴-۲- در هر وضعیت، شانه هدایت کننده باید هادی جعبه یاتاقان را تحت پوشش داشته باشد.

۴-۳- فقدان یا خرابی سیستم باید هادی جعبه یاتاقان را تحت پوشش داشته باشد.

۵ ـ دستگاههای ضربه گیر (تامپون)

۵-۱- واگنها باید با ضربه گیر (تامپون) انعطاف پذیر مجهز گردند.

۵-۲- ارتفاع محور ضربه گیر (تامپون) از سطح ریل نباید بیش از ۱۱۱۵ میلیمتر و کمتر از ۱۰۰۰ میلیمتر برای راه آهنهای با عرض ۱۵۲۰ میلیمتر به جز راه آهن مغولستان و نباید بیش از ۱۰۶۰ و کمتر از ۹۸۰ میلیمتر برای راه آهنهای با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر باشد. برای واگنهای دو طبقه مختص حمل ماشینهای سواری در موارد حرکت با قطارهای مسافری با حداکثر بار نباید کمتر از ۹۶۰ میلیمتر باشد.

۵-۳- فاصله محور به محور ضربه گیرها (تامپونها) نباید بیش از ۱۷۶۰ و کمتر از ۱۷۴۰ میلیمتر باشد. برای واگنهای راه آهنهای بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، لیتوانی، تاجیکستان، لتونی، مولداوی، روسیه، اوکراین و استونی با ابعاد «BM-1» این فاصله نباید بیش از ۱۷۹۰ و کمتر از ۱۷۴۰ میلیمتر باشد.

۵-۴- قطر سینی های ضربه گیر (تامپون) باید بیش از ۳۷۰ میلیمتر باشد.

۵-۵- سینی ضربه گیر (تامپون) سمت چپ (اگر از وسط خط به واگن نگاه کنیم) باید برآمدگی داشته باشد و سمت راستی مسطح باشد. وجود هردو سینی های ضربه گیر (تامپون) برآمده در شرایطی که این برآمدگی دارای قطر کمتر از ۱۵۰۰ میلیمتر نباشد.

۵-۶- خرابیهای زیر برای ضربه گیرها (تامپونها) مجاز نمی باشد:

۵-۶-۱- نبود فنر لول، واشر، مهره و پین که استوانک (سیلندر) ضربه گیر (تامپون) را نگه می دارند.

۵-۶-۲- شکستن پنجه و یا گوشواره غلاف ضربه گیر (تامپون).

۵-۶-۳- شکستن فنر لول ضربه گیر (تامپون).

۵-۶-۴- ترک غلاف ضربه گیر (تامپون) در طول یک چهارم دایره آن.

۶ ـ دستگاه کشش

۶-۱- واگنها باید با دستگاههای کشش انعطاف پذیر و یا قلاب زنجیری مجهز شود.

۶-۲- در موارد سیر، در راه آهنهای با عرض ۱۵۲۰ میلیمتر به جز راه آهن مغولستان تا ایستگاه مرزی واگنها باید دارای قلاب زنجیری که جوابگوی قلاب دوگانه را تأمین می کند باشد.

۶-۳- خرابیهای زیر در دستگاههای کشش مورد قبول نمی باشد:

۶-۳-۱- ترکهای عرض، شکستن قسمتهای دستگاه کشش و قلاب.

۶-۳-۲- فقدان پیچها، مهره ها، گوه های اتصالات و پینهای قلاب.

۶-۳-۳- کجی سرقلاب، به طوری که اجازه ندهد سر یک قلاب را به روی سرقلاب دیگر انداخت و یا کجی سرقلاب که از حرکت آزادسرقلاب در واشر قلاب ممانعت می کند.

۶-۳-۴- کجی پیچ دستگاه انتقال نیرو و یا بازوی زنجیر قلاب که مانع پیچ کردن قلابهای دو واگن می شود.

۶-۴- ابعاد بازوی زنجیر قلاب در نقطه تماس با سرقلاب باید به شرح زیر باشد:

۶-۴-۱- درجهت نیروی کشش، کمتر از ۴۰ میلیمتر.

۶-۴-۲- درجهت عمود بر کشش، کمتر از ۳۶ میلیمتر.

۶-۵- مقاومت کششی در حد برش.

۶-۵-۱- برای واگنهای ساخته شده بعد از اول ژانویه ۱۹۴۹ (یازدهم دی ماه ۱۳۲۷) ـ ۸۵ تن برای قلاب زنجیری و ۱۰۰ تن برای قلاب کششی«ROD».

۶-۵-۲- برای واگنهای دیگر ـ ۶۵ تن برای دستگاه کشش.

۷ ـ دستگاه قلاب خودکار (اتوماتیک)

۷-۱- برای واگنهای چین وکره دموکراتیک خرابیهای قلاب خودکار (اتوماتیک) به شرح زیرموردقبول نمی باشد.

۷-۱-۱- ارتفاع محور طولی قلاب خودکار (اتوماتیک) از سطح ریل کمتر از ۸۳۰ میلیمتر و یا بیش از ۸۹۰ میلیمتر.

۷-۱-۲- اختلاف ارتفاع دو قلاب خودکار (اتوماتیک) یک واگن نسبت به دیگری بیش از ۲۵ میلیمتر و اختلاف ارتفاع محورهای طولی قلابهای خودکار (اتوماتیک) دو واگن مجاور بیش از ۶۰ میلیمتر.

۷-۱-۳- فاصله بین دندانه های بزرگ و کوچک قلاب خودکار (اتوماتیک) در حالت بسته بیش از ۱۳۰ میلیمتر و در حالت باز بیش از ۲۴۵ میلیمتر.

۷-۱-۴- ترک در بدنه، بست اتصال و دندانه بزرگ قلاب خودکار (اتوماتیک).

۷-۱-۵- نبود پیچها و پینهایی که قسمتهای قلاب خودکار (اتوماتیک) را تثبیت می کند.

۷-۲- برای واگنهای با عرض خط ۱۵۲۰میلیمتر خرابیهای زیر در قلاب خودکار (اتوماتیک) مورد قبول نمی باشد.

۷-۲-۱- ارتفاع محور طولی قلاب خودکار (اتوماتیک) نسبت به سطح ریل کمتر از ۹۸۰ میلیمتر در واگنهای مسافری حامل مسافر و بیش از ۱۰۸۰میلیمتر برای واگنهای مسافری خالی.

۷-۲-۲- خرابی ضامن قلاب خودکار (اتوماتیک).

۷-۲-۳- ترک در بدنه و بست اتصال قلاب خودکار (اتوماتیک)، کجی و شکستگی قطعات آن.

۷-۲-۴- فقدان و یا شل شدن پیچها و پینهای تثبیت کننده قطعات قلاب خودکار (اتوماتیک).

۷-۲-۵- کوتاهی زنجیر دستگاه ( درایو) جداکننده.

۷-۲-۶- اهرم انفصالی که داخل فضای اتکاء نمی رود.

۷-۲-۷- دستگاه اصطکاک که انعطاف خود را کاملاً از دست داده است.

۷-۳- تردد واگنها روی خطوط راه آهنی ۱۵۲۰میلیمتر که دارای اختلاف ارتفاع بین محورهای طولی قلابهای خودکار (اتوماتیک) لوکوموتیو و واگن اول بیش از ۱۰۰ میلیمتر باشد و بین محورهای طولی قلابهای خودکار (اتوماتیک) واگنهای مجاور بیش از ۷۰ میلیمتر مجاز نمی باشد.

۷-۴- با توافق راه آهنهای عضو مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) رفت و آمد مجموعه ای از واگنهایی مجاز نمی باشد که واگنهای انتهایی دو طرف مجموعه مجهز به قلاب زنجیری (پیچی) علاوه بر قلاب خودکار (اتوماتیک) هستندواگنهای دو طرف مجهز به ضربه گیر (تامپون) نیز می شود.

۸ ـ ترمزها

۸-۱- واگنها باید به ترمز خودکار (اتوماتیک) مجهز باشند که با سیستم ترمز خودکار (اتوماتیک) راه آهنهایی که در آنها سیر خواهد کرد مطابقت داشته باشد.

کلیه شیرهای انتهایی لوله اصلی هوا که در ساختمان واگن پیش بینی شده است باید مجهز به لوله خرطومی باشد.

۸-۲- شیرهای انتهای واگنها به جز واگنهای چین و کره دموکراتیک باید روزنه جهت تخلیه هوا از لوله خرطومی را در موارد بسته شدن شیر داشته باشد.

۸-۳- دستگیره های شیرهای واگن در وضعیت ترمزهای باز باید موازی با محور خط اصلی باشد و در وضعیت ترمزهای بسته باید عمود بر محور لوله های هوای جداشده باشد.

۸-۴- دستگیره های شیرهای جداکننده برای دستگاههای ترمزهای بسته باید موارد زیر را دارا باشد.

۸-۴-۱- وضعیت عمود بر محور لوله هوای جداشده برای راه آهنهای چین وکره دموکراتیک با عرض خط ۱۵۲۰میلیمتر.

۸-۴-۲- وضعیت افقی برای دیگر راه آهنها.

۸-۴-۳- وضعیت ۴۵ درجه سوپاپهای سریع العمل و تقسیم کننده های هوا.

۸-۵- لوله اصلی هوا باید مجهز به شیرهای ترمز اضطراری هوا باشد که در داخل واگنها و در دید خوب و در دسترس باشد. نزدیک شیرهای ترمز اضطراری، مقررات استفاده از شیرها باید بر روی تابلو نوشته شود. این شیرها باید مهر و موم (پلمپ) شود.

۸-۶- صرف نظر از وجود ترمز خودکار (اتوماتیک) کلیه واگنها باید مجهز به ترمزدستی نیز باشد که جدا از ترمز خودکار (اتوماتیک) به کار گرفته می شود.

ترمزدستی باید طوری تعبیه شده باشد که با گرداندن فرمان ترمز درجهت عقربه های ساعت ترمز عمل کند.

۸-۷- لنت ترمز باید ساختمانی داشته باشد که به راحتی کفشکهای ساییده شده آن عوض شود.

۸-۸- ساختمان اهرم بندی باید طوری باشد که با دست یا خودکار (اتوماتیک) تنظیم شود.

۸-۹- اهرمها و میله مثلثها باید مجهز به گیره هایی باشد که از افتادن آنها بر روی خط جلوگیری کند.

۸-۱۰- برروی تیرهای عرضی ضربه گیرها (تامپونها) باید گیره هایی پیش بینی شود که برروی آنها لوله خرطومی ها به صورت آزاد آویخته شود.

۸-۱۱- خرابیهای زیر در ترمزها مجاز نمی باشد:

۸-۱۱-۱- خرابیهای قسمتهای ترمز ( سوپاپها، استوانک های (سیلندرهای) ترمز، شیرهای انتهایی، مخزن احتیاط و غیره) که از عمل کردن آن جلوگیری می کند.

۸-۱۱-۲- وضعیت نادرست اهرمها که باعث سایش آنها می شود.

۸-۱۱-۳- خرابیهای اهرم بندی، شفتها، حفاظها، آویزها که باعث افتادن قطعات ترمز به وسط خط می شود.

۸-۱۱-۴- ضخامت کفشکهای ترمز که از طرف راه آهن مالک تحویل داده می شود باید بیش از ۲۰میلی متر باشد انداره گیری در باریک ترین محل کفشک انجام می گیرد.

۸-۱۱-۵- خروج کفش ترمز از سطح گردش خارجی چرخ.

۸-۱۱-۶- برای واگنها با ترمزهای دیسکی – خرابی دستگاه اخطارکننده ترمز.

۸-۱۲- با توافق طرفهای ذی نفع در حمل ونقل بین المللی می توان از کفشکهای غیرفلزی ترکیبی (کومپوزیت) استفاده نمود.

۸-۱۳- در موارد تحویل واگن بدون لوله خرطومی و یا با لوله خرطومی خراب طرف تحویل دهنده باید آن را عوض و جایگزین کند.

۸-۱۴- اگر در واگنها لوله های فشار اضافی وجود دارد اتصالات آنها باید به صورت آئینه ای انجام گیرد.

۹بدنه و شاسی

۹-۱- برای راحتی و ایمنی عبور مسافرها از یک واگن به واگن دیگر آنها باید مجهز به پلهای متحرک، حفاظهای مفصلی (آکاردئونی) و دیگر تجهیزات ایمنی باشد.

۹-۲- درهای جانبی کله گی های واگن و درهای کوپه ها باید بستهای مطمئن داشته باشد. علاوه بر این درهای کوپه های خواب و ترکیبی باید گیره های مخصوص داشته باشد که از باز شدن کامل درها از طرف راهرو جلوگیری نمایند. برای واگنهای مسافری که درهای خروجی آنها به طرف بیرون باز می شود باید قفلهای خودکار (اتوماتیک) دوبل (دومرحله ای) پیش بینی شود.

۹-۳- کلیه درها و پنجره ها باید سالم باشد و به راحتی باز شود.

۹-۴- سقف واگن نباید آسیب داشته باشد.

۹-۵- بدنه واگن در دو طرف انتهایی باید گیره هایی جهت نصب فانوس داشته باشد علاوه بر این دستگیره مخصوص جهت مانورچیها در دو طرف واگن باید وجود داشته باشد واگنها همچنین باید در انتهای خود دارای فانوسهای برقی باشد.

هنگام حرکت در راه آهنهای چین و کره دموکراتیک نیازی به گیره فانوس و دستگیره مخصوص و مانورچیها نیست.

۹-۶- تیرآهنهای طولی و عرضی و همچنین شاه تیر طولی وسط واگن نباید شکستگی و یا ترک داشته باشند.

۹-۷- انحراف شاسی بیش از ۵۰میلیمتر مجاز نمی باشد.

۹-۸- در هنگام حمل ونقل مسافر اگر واگن توسط خدمه همراهی شود درهای آن با کلید اهرمی شکل که قاعده آن. …×۹ میلیمتر، قاعده داخلی آن ۶/۶ میلیمتر و ارتفاع آن ۲۲ میلیمتر می باشد بسته می شود. (رجوع به پیوست ۴۱ (پ.پ.و))

۱۰ گرمایش و برق رسانی

۱۰-۱- واگنها باید مجهز به یکی از تأسیسات گرمایشی زیر باشد:

۱۰-۱-۱- گرمایش برقی و یا دستگاههای تهویه مطبوع بدون دستگاه گرمایش انفرادی.

۱۰-۱-۲- گرمایش برقی و بخاری بدون دستگاه گرمایش مستقل.

۱۰-۱-۳- دستگاه گرمایش مستقل با سیستم طولی لوله بخاری وسیستم برقی طولی.

۱۰-۱-۴- گرمایش بخار بدون دستگاه مستقل گرمایش.

۱۰-۲- قبل از این که با مواردی که در .بندهای ۱۰-۱-۱ و ۱۰-۱-۴ آمده است به کار گرفته شود باید موافقت طرفهای دیگری که در حمل ونقل شرکت خواهند کرد را گرفت.

۱۰-۳- سیستم گرمایش بخار و سیستم گرمایش برقی واگنهایی که در راه آهنهای با عرض خط ۱۴۳۵ میلیمتر حرکت می کنند باید سالم باشد.

۱۰-۴- واگنهای راه آهنهای چین وکره دموکراتیک باید دستگاه گرمایش مستقل داشته باشد.

۱۰-۵- واگنهایی که در راه آهنها با عرض خط ۱۴۳۵ میلیمتر حرکت می کند و مجهز به دستگاه مستقل گرمایش نیست اما دارای گرمایش برقی است باید به سیستم شبکه برقی طولی مجهز شود که هم گرمایش و هم تهویه هوا را تأمین کند. لیست مسیرهای مربوطه در پیوست ۲۱ (پ.پ.و) درج شده است.

۱۰-۶- در موارد سیر واگنهای با گرمایش برق در مسیرهای مختلف که دارای فشارهای متفاوت است، تجهیزات برقی باید مجهز به کلیدهای (سوئیچ های) ولتاژ و شدت برق باشد.

۱۰-۷- جهت گرمایش و تهویه هوا، کلیه ولتاژها و انواع برقهایی که برای برق رسانی پیش بینی شده اند مجاز می باشد. (رجوع به بند ۱۰-.-۳ )

۱۰-۸- واگنهایی که گرمایش، تهویه هوا، شبکه برق، شبکه لوله بخار آنها خراب است از راه آهن مالک قبول نمی شود.

۱۰-۹- سیستم گرمایش باید برای طول مدت زمان استفاده از نیمه اول شهریور تا اواسط خرداد- نیمه اول تیرماه (از اول سپتامبر تا اول ژوئن) سالم و قابل استفاده باشدواگنهای راه آهنها با عرض خط ۱۵۲۰ میلیمتر به جز راه آهن مغولستان که مجهز به دستگاههای مستقل گرمایش است می تواند به صورت قطار کامل از روی راه آهنهایی با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر بدون داشتن شبکه بخار و برقی طولی حرکت کند. حرکت واگنهای فوق الذکر به صورت تکی و یا در ترکیب مجموعه واگنها می تواند با داشتن توافق بین طرفهای ذی نفع انجام پذیرد.

۱۰-۱۰- اتصالات گرمایش بخار بین واگنها که آسیب دیده اند و یا مفقود شده اند پس از آن که از راه آهن تحویل دهنده به راه آهن استفاده کننده واگذار شده است توسط راه آهن استفاده کننده با اتصالات خود جایگزین می شود. این واگن و قسمتهای بازشده گرمایش بخار با برچسبهای فرم ۱۵و۱۵a (پ.پ.و ) تجهیز می شود. بعد از رسیدن واگن به راه آهن مالک اتصالات گرمایش بخار بیگانه از واگن برداشته می شود و با لیست همراه مطابق پیوست ۱۹ (پ.پ.و ) به راه آهن استفاده کننده به طور رایگان و بدون هیچ گونه عوارض گمرکی و غیره برگردانده می شود.

۱۰-۱۱- واگنها می تواند تجهیزات برقی و الکترونیکی دیگر را نیز داشته باشد. مانند:

۱۰-۱۱-۱- هواکشها.

۱۰-۱۱-۲- دستگاههای بستن و قفل کردن درها.

۱۰-۱۱-۳- آب گرم کنهای آب غیر شرب.

۱۰-۱۱-۴- دستگاههای تهویه مطبوع.

۱۰-۱۱-۵- ترمزهای ریلی آهن ربایی.

۱۰-۱۱-۶- دستگاههای ضد لغزش.

۱۰-۱۲- انرژی رسانی واگنها جهت تأمین موارد زیر می باشد :

۱۰-۱۲-۱- گرمایش برقی – توسط شبکه برق.

۱۰-۱۲-۲- تهویه هوا توسط سیستم برق رسانی و یا ژنراتورهایی که توسط محورهای واگن کار می کند.

۱۰-۱۲-۳- گرمایش بخار – از داخل لوله سرتاسری.

۱۰-۱۲-۴- گرمایش مستقل انفرادی – از دستگاهی که داخل واگن تعبیه شده است.

۱۰-۱۲-۵- روشنایی، شارژ باطریها و دیگر تجهیزات برقی و الکترونیکی از شبکه برق و یا از ژنراتوری که توسط محورهای واگن کار می کند.

۱۰-۱۳- هر واگن باید باطری برق داشته باشد که در موارد توقف و یا از کار افتادن شبکه برق رسانی عمل کند و تجهیزات مربوطه را به جز گرمایش تغذیه کند.

۱۰-۱۴- جهت برق رسانی ولتاژ و بسامدهای (فرکانسهای) زیر مجاز می باشند.

۱۰-۱۴-۱- ۱۰۰۰ولت جریان متناوب ۳/۱۶۲ هرتز.

۱۰-۱۴-۲- ۱۰۰۰ولت جریان متناوب ۵۰ هرتز.

۱۰-۱۴-۳-۱۵۰۰ولت جریان متناوب ۵۰ هرتز.

۱۰-۱۴-۴- ۱۵۰۰ولت جریان مستقیم.

۱۰-۱۴- ۵- ۳۰۰۰ولت جریان مستقیم.

۱۱روشنایی و تهویه هوا

۱۱-۱- واگنها باید با روشنایی برق و دستگاه تهویه هوا مجهز باشد. کروکی سیستم برق باید نزدیک تابلو برق نصب شود.

۱۱-۲- کلیه دستگاههای روشنایی و تهویه هوا باید سالم باشد. در موارد خرابی روشنایی و عدم امکان اصلاح آن در سیر واگن به طور اضطراری می توان تا برگشت به راه آهن مالک از شمع استفاده نمود.

واگنهای دارای خرابی روشنایی و تهویه هوا از راه آهن مالک قبول نمی شود.

در مقصد (که برگشت از آنجا شروع خواهد شد) باطریها به اندازه مورد نیاز برگشت شارژ می شوند.

۱۱-۳- واگنها باید ذخیره لامپ و قطعات اصلی جهت تعمیر روشنایی را داشته باشند.

۱۲توالتها

۱۲-۱- واگنهای مسافری باید دارای توالت با ذخیره آب برای دستشویی و توالت باشد.

۱۲-۲- کلیه لوازم توالتها باید سالم باشد.

۱۳علامتها و نوشته ها

۱۳-۱- واگنها باید نوشته ها و علامتهای روشن زیر را داشته باشد:

۱۳-۱-۱- علامت راه آهن مالک که بر روی دیواره های جانبی بدنه مطابق پیوستهای ۲۲و۲۳ (پ.پ.و) زده می شود.

۱۳-۱-۲- راه آهنهایی که واگنهای آنها دارای کد دوازده گانه می باشد شماره و نوع واگن بر روی دیواره جانبی و یا بر روی تیر طولی واگن نوشته می شود. در راه آهنهای دیگر شماره و نوع واگن در طرف چپ و یا وسط واگن زده می شود.

اگر واگنی با شماره نادرست مشاهده شود باید آن را با برچسب فرم ۱۵a ( پ.پ.و) تجهیز نمود.

۱۳-۱-۳- تعداد جا ( پیوست ۳۴ ( پ.پ.و ) ) برای واگنهای ترکیبی جداگانه تعداد جاهای درجه یک و دو نوشته می شود.

۱۳-۱-۴- وزن خالی به تن و یا کیلوگرم (پیوست ۲۵ (پ.پ.و) ) بر روی واگن و در مورد واگن توشه ظرفیت ( پیوست ۲۶(پ.پ.و) ) نوشته می شود.

۱۳-۱-۵- محل و تاریخ آخرین تعمیر دوره ای واگن بر روی شاه تیر شاسی در طرف راست مطابق (پیوست ۲۷ (پ.پ.و) و شکلهای ۱و۲ ) نوشته می شود.

۱۳-۱-۶- نوع ترمز خودکار (اتوماتیک) مطابق پیوستهای ۲۸و۲۹ (پ.پ.و ) درج می شود.

۱۳-۱-۷- علائم «MC» بر روی واگنهای با عرض خط ۱۵۲۰میلیمتر جهت واگنهایی است که ابعاد آنها مطابق با خطوط اروپایی با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر می باشند.

علامت «MC-O» ( پیوست ۳۰(پ.پ.و) بر روی واگنهایی است که قواره (گاباری) آنها مطابق با قواره (گاباری) «O-BM» می باشد (نقشه ۱ژ(پ.پ.و)).

علامت «MC-1» ( پیوست ۳۱( پ.پ.و) برروی واگنهایی است که قواره (گاباری) آنها مطابق قواره (گاباری) «I-BM» است (نقشه یک «e» (پ.پ.و)).

۱۳-۱-۸- علامتهای درجه واگن (به جز واگنهای راه آهنهایی با عرض ۱۵۲۰میلیمتر و راه آهن چین و کره دموکراتیک).

۱۳-۱-۹- واگنهایی که دارای کفش ترمزهای غیرفلزی است علامت «کا» را در وسط دیوارهای جانبی واگن مطابق پیوست ۳۲ (پ.پ.و) دارد.

۱۳-۱-۱۰- واگنهایی که بر روی دیوارهای دو طرف بیرونی آنها نردبان وجود دارد که ارتفاع نردبان بیش از ۲۰۰۰ میلیمتر بالاتر از سطح ریل هست باید نزدیکی نردبان علامت پیکان درجهت پائین بطول بیش از ۱۷۰ میلیمتر داشته باشد رنگ علامت پیکان بر روی زمینه روشن، قرمز و بر روی زمینه سیاه، زرد باشد (رجوع شود به پیوست ۳۳ (پ.پ.و )).

بر روی واگنهای راه آهن چین این علامت بر روی خطوط برقی به کار گرفته می شود.

۱۳-۱-۱۱- طول بوژی (Rigin base) مطابق .پیوست ۳۴ (پ.پ.و ) بر روی تیرهای جانبی شاسی آن و طول واگن بر روی دیوارهای جانبی آن نوشته می شود.

۱۳-۱-۱۲- اگر واگن مجهز به چرخها و محورهای باز شونده (به جای تعویض بوژی به کار گرفته می شود)(۱) باید بر روی تیرهای جانبی شاسی بوژی علامت مطابق پیوست ۳۵ (پ.پ.و) داشته باشد. علاوه بر این بر روی واگنها علامتهای خاص راه آهن مالک نوشته می شود.

اگر تیروهای جانبی واگن توسط دیوارهای آن پوشیده می شود نوشته های مربوطه بر روی دیوارهای جانبی زده می شودمقررات ذکر شده در این بند در مورد محل و نوع نوشته شامل راه آهنهای چین و کره دموکراتیک نمی گردد.

۱۳-۲- بر روی دیوار جانبی واگن تابلویی قابل برداشت با نام مسیر حرکت آویخته می شود.

در داخل واگن و در راهروهای دوطرف جدول سیر واگن نوشته می شود.

۱۳-۳- داخل واگن در محلهای مورد نظر نوشته هایی جهت استفاده از وسائل توالت، گرمایش، دستگیره ترمز اضطراری و همچنین شماره کوپه و جا نوشته می شود.

نوشته ها به زبان راه آهن مالک و با ترجمه به زبان روسی نوشته می شود.

جدول سیر واگن با حروف لاتین و روسی نوشته می شود. در موارد سیر در راه آهنهای چین، کره دموکراتیک نوشته ها باید ترجمه به زبان چینی نیز داشته باشد.

۱۳-۴- بر روی بدنه بیرونی واگن شماره زنجیره (سریال) واگن که درجدول «BMPC»(۱) درج می شود.

داخل واگن بالای جدول سیر واگن شماره واگن درج می شود.

۱۴بازدیدها و تعمیرات دوره ای

واگنهایی که زمان مقرر تعمیرات آنها گذشته است نباید توسط راه آهن مالک به راه آهنهای دیگر تحویل داده شود. مدت زمان سیر بین بازدیدها و تعمیرات دوره ای واگنهای مسافری تا سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت هر ۱۸ ماه وبرای سرعتهای بالای ۱۲۰کیلومتر در ساعت تا۱۶۰کیلومتر در ساعت هر ۱۲ ماه تعیین می گردد.

جهت واگنهای باری که با قطارهای مسافری حرکت می کند مدت زمانهای مذکور مطابق پیوست ۵ (پ.پ.و) بند ۱۳ تعیین می گردد.

تعمیرات دوره ای بوژی ها که جهت تعویض بوژی استفاده می شود مطابق با مدت زمان تعمیرات واگنها انجام می گیرد. تاریخ و محل تعمیر و بازدید بر روی قاب و درب یاتاقان طرفین بوژی درج می شود. بهره برداری از بوژیهایی که مدت زمان بازدید و تعمیر آنها گذشته است منع می شود.

پیوست شماره ۲ مربوط به ماده های ۴و۱۵و۱۶و۲۵

صورتجلسه شماره

تاریخ

تحویل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واگن کانتینر) آسیب دیده

که جهت تعمیر به راه آهن مالک اعزام می شود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ایستگاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به راه آهن تحویل ـــــــــ

واگن آسیب دیدهکانتینر ) شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد محور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوع واگن کانتینر ) ۱و۲ ـــــــــــــــ

ظرفیت وضعیت فنی واگن کانتینر) ۱و۲

قبول کرده تحویل داده

نماینده راه آهن گیرنده نماینده راه آهن تحویل دهنده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-.امضاء .امضاء

مهر راه آهن مهر راه آهن

گیرنده تحویل دهنده

۱ ) نشان داده شودواگن باری یا مسافری

۲ ) جهت واگنهایی که دارای کد دوازده گانه ای باشد نوشتن نشانه (آرم) راه آهن و شماره واگن الزامی نیست فقط کد مربوطه نوشته می شود.

پیوست شماره ۳

مربوط به ماده های ۱۴و۱۵

محل

عملیات

ماه

شرایط و تاریخ

تعداد

( در مرکز جمع آوری اطلاعات نوشته می شود )

لیست مشخصات واگن شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

واگنهای تحویل داده شده از راه آهن ــــــــــــــــــــــــــــــ.به راه آهن ــــــــــــــــــــ

در ایستگاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شماره قطارـــــــــــــــــــــــ

ماه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ روز ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ـــــــــــــــــ

شمارش

اسم اختصاری راه آهن

شمارش واگن

نوع واگن

تعداد محور

دارای بار و یا خالی

ایستگاه مقصد

ملاحظات

اسم

کد

اسم

کد

جمع دارای بار ـــــــــــــــــــــــــــ. خالی ـــــــــــــــــــــــــــ کل ـــــــــــــــــــــــــــــواگنها

لیست مشخصه واگن به نماینده طرف گیرنده در ساعت ـــــــــــــــــــــــــ داده شده:

داده شده : قبول کردم:

نماینده طرف تحویل دهنده نماینده طرف گیرنده

.-امضاءــــــــــــــــــــ .امضاءــــــــــــــــــ

مهر راه آهن تحویل دهنده مهر راه آهن گیرنده

پیوست ۴ جهت بند ۹، ۲.

راه آهن ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

درخواست شماره

واگن خواب

جهت ذغال سنگ ــــــــــــــــــــ شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رستوران

تقاضای تحویل دارم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ کیلوگرم ذغال

خدمه سالن خواب

.-امضاء ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

مسؤول رستوران

فامیل

تاریخ ــــــــــــــــــ

تحویل داده شده ـــــــــــــــ راه آهن ـــــــــــ اسم انبار

ذغال ـــــــــــــــــــ کیلوگرم ـــــــــــــــــــ میزان با حروف

-.امضاء مسؤول انبارــــــــــــــــــــــ فامیل

تاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهر انبار سوخت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذغال تحویل گرفته شد ـــــــــــــــــــــ کیلوگرم ـــــــــــــــــــــــــــ مقدار با حروف

خدمه واگن خواب

.-امضاء ــــــــ مسؤول رستوران ـــــــــ

ــــــــــــــــــــ مهر راه آهن امضاءها فامیل

پیوست ۵

مربوط به بندهای (۲۱-۳-۱، ۲۱، ۲۱، ۱۵، ۱۴–۲، ۱۴-۱)

مشخصات فنی جهت ناوگان واگنهای باری در حمل ونقل بین المللی

۱کلیات

۱-۱- مقطع عرضی واگنها باید مطابق ابعاد راه آهنها در کل طول مسیر باشد (نقشه۱) عبور واگنهای خارج از ابعاد یک و چند راه آهن می تواند با کسب قبلی مجوز از راه آهن فرستنده با تعیین مسیرحرکت انجام پذیرد.

عبور بارهای خارج از ابعاد راه آهنهای با عرض ۱۵۲۰میلیمتر ابتدا باید هماهنگ شود (نقشه شماره ۱.د)

۱-۲- کلیه قسمتهای قلاب و تجهیزات اتصال (زنجیر، قلابها، لوله خرطومی و غیره) در وضعیت غیرکاری نباید کمتر از ۱۴۰ میلیمتر از سطح ریل باشد. اگر احتمال آن می رود که بعضی از قسمتها فاصله ای کمتر از رقم ذکر شده داشته باشد باید گیره های مربوطه جهت جلوگیری از افتادن این قسمتها تعبیه گردد.

۱-۳- فاصله محوری واگنها باید به شکل زیر باشد:

۱-۳-۱- برای واگنهایی که در راه آهنهای با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر حرکت می کند حداکثر فاصله بین دو محور مجاور باید:

برای واگنهای بدون بوژی ۹۰۰۰ میلیمتر باشد.

برای واگنهای بوژی دار ۱۷۵۰۰ میلیمتر باشد.

واگنهای بوژی دار با فاصله محوری بیش از ۱۴۰۰ میلیمتر بین محورهای داخلی آن نباید از روی تپه های مانوری تفکیک شود.

تعدادی از این واگنها که می تواند از روی تپه های مانوری تفکیک شود باید دارای علامت مطابق پیوست ۴۹ (پ.پ.و) باشد.

۱-۳-۲- برای واگنهایی که بر روی راه آهنهای با عرض ۱۵۲۰میلیمتر حرکت می کند بیش از ۳۸۰۰ میلیمتر و کمتر از ۵۵۰۰ میلیمتر باشد.

برای واگنهایی که با فاصله محوری بیش از ۵۵۰۰ میلیمتر در خط ۱۵۲۰میلیمتری و بیش از ۴۵۰۰ میلیمتر در خط ۱۴۳۵ میلیمتر و یا برای واگنهایی که بدون بوژی و دارای بیش از ۲ محور است چرخها باید امکان حرکت واگنها بدون اشکالات با شعاع ۱۵۰ متر را فراهم نماید. فاصله بین محورهای یک بوژی نباید کمتر از ۱۵۰۰ میلیمتر باشد.

بوژیها باید امکان حرکت آزاد را در قوسهای با شعاع ۱۵۰ متر داشته باشد.

۱-۵- واگنهایی که در حمل ونقل بین المللی قابل قبول واقع شده است و مطابق ابعاد راه آهنهای اروپایی با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر می باشد باید علامت«ام سی» داشته باشد.

واگنهای مطابق ابعاد «O-BM» باید علامت «MC-O» را و واگنهای مطابق ابعاد «BM-1» علامت «۱MC- » را داشته باشد.

برای واگنهای اروپایی که دارای کد دوازده گانه می باشد علامتهای ذکر شده در دیواره های جانبی واگنها و برای واگنهای بدون دیواره در تیرهای طولی واگنها، پشت یا زیر اهرم تغییر حالت واگنها، نوشته می شود.

بر روی واگنهایی که بین راه آهنهای چین، روسیه، کره دموکراتیک، ویتنام و مغولستان رفت و آمد می کند علامتهای دیگری که بین این راه آهنها توافق حاصل گردیده به کار برده می شود.

۱-۶- واگنهای مجهز به قلاب زنجیری جهت کار تکنیسین اتصال باید فاصله ۴۰۰ میلیمتر آزاد بین وجه جانبی قلاب و سینی ضربه گیر (تامپون) داشته باشد. فاصله آزاد در طول بین سطح سینی ضربه گیر (تامپون) و قلاب زنجیری در ارتفاع ۲۰۰۰میلیمتر نباید اجزاء برجسته داشته باشد.

۱-۷- به خاطرویژگیهای ساختمان واگنهای چین و کره دموکراتیک مسأله اتصال واگنها جهت سیر مستقیم بدون جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیب ) طرفهای ذی نفع باید به توافق برسند.

۱-۸- واگنهای اروپایی با عرض خط ۱۴۳۵ میلیمتر که قادر به حرکت تا سرعت ۱۰۰کیلومتر در ساعت می باشد دارای علامت «S» و یا «X» و واگنهایی که قادر به حرکت با سرعت ۱۲۰کیلومتر می باشد با علامت «SS» ویا «XX» نشانه گذاری می شود.

واگنهایی که هیچ یک از علامتهای بالا را ندارد با رعایت استانداردهای مجاز بارگیری باید واجد شرایط حرکت قطارها با سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت باشد.

۱-۹- وزن خالی واگن نباید از ۹ تن کمتر باشد.

۲چرخها و محورها

۲-۱- چرخها و محورها باید طوقه (بانداژ) پیوسته داشته و یا یک تکه (یکپارچه ریختگی و یا نورد شده) باشند.(۱)

جهت واگنهای راه آهنهای با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر قطر چرخ بر روی دایره گردش نباید کمتر از ۸۴۰ میلیمتر برای چرخهای با قطر اسمی ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر باشد.

۷۶۰ میلیمتر برای قطر جدید۸۴۰ میلیمتر باشد.

۶۸۰ میلیمتر برای قطر جدید ۷۶۰ میلیمتر باشد.

۶۳۰ میلیمتر برای قطر جدید ۶۸۰ میلیمتر باشد.

۲-۲- فاصله بین لبه های افقی طوقه ها (بانداژها) یا طوقه چرخها باید برای راه آهنهای با عرض خط۱۴۳۵ میلیمتر ۳-/+ ۱۳۶۰ میلیمتر و برای راه آهنهای با عرض خط ۱۵۲۰ میلیمتر ۳-/+ ۱۴۴۰ میلیمتر باشد.

۲-۳- عرض طوقه (بانداژ) چرخ جهت واگنهای با عرض ۱۵۲۰ میلیمتر نباید کمتر از ۱۲۷ میلیمتر و بیشتر از ۱۴۰ میلیمتر و همچنین برای واگنهای اروپایی با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر کمتر از ۱۳۳ میلیمتر و بیش از ۱۴۰ میلیمتر باشد.

۲-۴- ضخامت طوقه (بانداژ) (بر روی دایره چرخش) با کسری سایش باید:

۲-۴-۱- برای سایر واگنها ۳۰ میلیمتر باشد

برای چرخهای نورد شده حداقل ضخامت قسمتهایی که جایگزین طوقه (بانداژ) می شود باید در وجه داخلی خود علامت (فرو رفتگی) داشته باشد که همیشه در معرض دید باشد.

برای چرخهایی که این علامت را ندارد ضخامت قسمت جایگزین کننده طوقه (بانداژ) نباید کمتر از ۲۲ میلیمتر باشد.

۲-۵- ارتفاع نوک طوقه (بانداژ) و یا چرخ یک تکه (منوبلوک) از سطح دایره گردش مابین ۲۵ الی ۳۶ میلیمتر باشد (حداقل و حداکثر)

۲-۶- عرض طوقه (بانداژ) و یا طوقه چرخ یک تکه (منوبلوک) برای راه آهنهای اروپایی ۱۴۳۵ میلیمتر که در فاصله ۱۰ میلیمتر به طرف بیرون از دایره گردش اندازه گیری می شود، برای چرخهای با قطر بیش از ۸۴۰ میلیمتر نباید کمتر از ۲۲ میلیمتر و برای چرخهای با قطر ۶۳۰ الی ۸۴۰ میلیمتر نباید کمتر از ۵/۲۷ میلیمتر باشد.

فاصله از لبه خارجی طوقه (بانداژ) یک چرخ محورتا سطح بیرونی چرخ که در ارتفاع ۱۰ میلیمتر پایین تر از دایره گردش اندازه گیری می شود برای چرخهای با قطر بیش از ۸۴۰ میلیمتر باید حداکثر ۱۴۲۶ میلیمتر و حداقل ۱۴۱۰ میلیمتر باشد و برای چرخهای با قطر ۸۴۰ میلیمتر ۱۴۳۵ میلیمتر باشد.

فاصله افقی بین وجه داخلی دو چرخ محور برای چرخهای یک تکه (منوبلوک) برای چرخهای با قطر کمتر از ۸۴۰ میلیمتر باید کمتر از ۱۳۵۹ میلیمتر، برای چرخهای با قطر ۸۴۰ میلیمتر ۱۳۵۷ میلیمتر و برای موارد دیگر کمتر از ۱۳۶۳ میلیمتر باشد.

حداقل اندازه شامل محورهای میانی واگنهای بدون بوژی و محورهای میانی سه و چند محوره نمی باشد.

جهت واگنهای خطوط ۱۵۲۰ میلیمتری، عرض طوقه چرخ که در ارتفاع ۱۸ میلیمتری نوک طوقه اندازه گیری می شود حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۳ میلیمتر می باشد.

جهت واگنهای چین وکره دموکراتیک عرض طوقه چرخ که در ارتفاع ۱۵ میلیمتری نوک طوقه اندازه گیری می شودحداقل ۲ میلیمتر و حداکثر ۳۴ میلیمتر می باشد.

تیزی طوقه چرخ مجاز نمی باشد. برای واگنهای اروپایی با عرض خط ۱۴۳۵میلیمتر اندازه «کیو آر» که توسط اندازه گیر (شابلون) روی طوقه اندازه گیری می شود باید بیش از ۵/۶ میلیمتر باشد. ضمناً درسطح هدایت کننده نوک طوقه تا ۲ میلیمتر پایین تر از آن هیچ گونه تیزی نباشد. (پیوست ۴۲ (پ.پ.و) ).

۲-۷- سایش بر روی دایره گردش طوقه و یا چرخ یک تکه (منوبلوک) بیش از ۷ میلیمتر مجاز نمی باشد. این مربوط به واگنهای اروپایی با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر نمی باشد.

۲-۸- معایب زیر جهت چرخها و محورها مورد قبول نیست :

۲-۸-۱- ترکهای طولی وعرضی بر روی هر قسمتی از محور

۲-۸-۲- محلهای ساییده شده بر روی محور که دارای تیزی و یا فرو رفتگی ۱ میلیمتر است.

۲-۸-۳- ترکها بر روی (بانداژ) و یا طوقه و مرکز چرخ.

۲-۸-۴- شکستگی (بانداژ) و یا طوقه.

۲-۸-۵- شل شدن طوقه و چرخ بر روی محور و یا مرکز چرخ (۱)

علائم شل شدن طوقه (بانداژ) به شرح زیر می باشند:

۲-۸-۵-۱- صدای بم در موارد ضربه چکش به طوقه (بانداژ).

۲-۸-۵-۲- عدم تطابق گودالهای کنترل (علامتهای کنترل) بر روی طوقه(بانداژ) و در محور چرخ (اگر وجود داشته باشد).

۲-۸-۵-۳- شل شدن حلقه سفت کننده طوقه (بانداژ).

۲-۸-۵-۴- زنگ زدگی حدفاصل بین طوقه و محور چرخها در طول بیش از یک دوم محیط.

۲-۸-۶- شکستن و یا ترک برداشتن میله های چرخ.

۲-۸-۷- بریدگیها بر روی سطح گردش طوقه (بانداژ) به طول بیش از ۶۰ میلیمتر و عمق بیش از ۱ میلیمتر.

۲-۸-۸- خراشها بر روی توپی و یا سر محور.

۲-۸-۹- خرد شدن سطح گردش طوقه (بانداژ) و یا چرخ یک تکه (منوبلوک) به طول ۲۵ میلیمتر (به وجود آمدن حفره ها درسطح گردش چرخ) و یا به عمق ۳ میلیمتر.

۲-۸-۱۰- برش عمودی طوقه بیش از ۱۸ میلیمتر.

۲-۸-۱۱- تیزی طوقه (بانداژ) (۱)

۲-۸-۱۲- شل شدن حلقه تثبیت کننده طوقه (بانداژ) در درز و یا در فاصله کمتر از ۱۰۰ میلیمتر از درز و یا در قسمت باقیمانده با طول کلی ۵۵۰ میلیمتر.

۲-۸-۱۳- تراکم فلز بر روی سطح گردش طوقه (بانداژ) (مانند جوش) به طول بیش از ۶۰ میلیمتر و در ارتفاع بیش از ۱ میلیمتر.

۲-۸-۱۴- اصطکاک طوقه (بانداژ) یا طوقه چرخ به نگهدارنده جعبه یاتاقان.

۲-۸-۱۵- آثار سایش دایره ای شکل بر روی سطح گردش در پایه طوقه به عمق بیش از ۱ میلیمتر با شیب ۱:۷ بیش از ۲ میلیمتر و یا با عرض ۱۵ میلیمتر برای واگنهای عرض خط ۱۵۲۰ میلیمتر.

۲-۸-۱۶- افزایش موضعی عرض چرخ یک تکه (منوبلوک) بیش از ۵ میلیمتر برای خط ۱۵۲۰ میلیمتر.

۲-۸-۱۷- پوشش رنگی و یا آلودگی با انواع روغنها بر روی طوقه (بانداژ) چرخها و یا قسمتهای چرخ یک تکه (منوبلوک) منع می شود.

۳بوژیها

۳-۱- خرابیهای زیر در بوژیها مورد قبول نیست.

۳-۱-۱- فاصله بین سرسره ها ( Slip ) در مجموع نباید بیش از ۲۰ میلیمتر و کمتر از ۲ میلیمتر باشد.

۳-۱-۲- شکستن سرسره ها ( Slip ).

۳-۱-۳- ترک در لبه فلنج پاشنه اگر این ترک تا پیچ می رسد، شکستن بیش از یک پیچ و یا پرچ که پاشنه و کاسه مقعر ( زیر پاشنه ) را سفت می کند.

۳-۱-۴- ترک و یا شکستگی تیرهای شاسی.

۳-۱-۵- ترک و یا برش پیچهای ستونی و یا پیچهای جعبه یاتاقان.

۳-۱-۶- ترکها در بستهای بوژی و بر روی وجه جانبی بوژی ریخته گری و یا پرس شده.

۳-۱-۷- فقدان و یا شکستن یک فنر لول بیرونی از مجموعه فنرها در واگن حاوی بار. در واگنهای خالی این نوع خرابی فقط در هنگام برگشت به راه آهن مالک مجاز می باشد.

۳-۲- جهت بوژیهای نوع «Y-25» خط ۱۴۳۵ میلیمتر زیر واگنهای حاوی بار :

۳-۲-۱- شکستن فنر لول بیرونی.

۳-۲-۲- شکستن و یا کجی فنر لول داخلیواگنهای خالی با فنر لول داخلی شکسته می تواند با داشتن برچسب مطابق فرم ۱۵a ( پ.پ.و ) در ترکیب قطارها حرکت کنند.

۳-۲-۳- فقدان و یا شکستن بیش از یک گوشواره داخلی و یا بیرونی خفه کننده. در موارد فقدان و یا شکستن یک گوشواره واگن می تواند با داشتن برچسب مطابق فرم ۱۵a ( پ.پ.و ) حرکت کند.

۳-۲-۴- تماس بیش از یک سینی خفه کننده با شاسی(۱). در موارد تماس یک سینی با شاسی بوژی واگن می تواند با داشتن برچسب ۱۵a ( پ.پ.و ) حرکت کند.

۳-۳- برای بوژیهای نوع«ایکس ۳×…۴ اچ» خط ۱۵۲۰ میلیمتر واگنهای حاوی بار وخالی :

۳-۳-۱- ترک بر روی شاسی جانبی ریخته شده، تیر ریخته شده بالای فنرها که در دید بازدیدکننده قرار می گیرد ( اثرات نواقص ریخته گری که بعد از تهیه تیرهای بالای فنرها به وقوع پیوسته است دال بر خرابی نمی باشد).

۳-۳-۲- ترک در کاسه مقعره (زیر پاشنه) که در دید بازدید کننده قرار دارد.

۳-۳-۳- ترک در سرسره بالایی و یا پایینی و همچنین ترک جوش، شکستن و یا بریدگی جعبه سرسره، فقدان کلاهک سرسره بوژی، فقدان پیچ تثبیت کننده کلاهک سرسره.

۳-۳-۴- مجموع فاصله ها بین سرسره ها در دو طرف بوژی بیش از ۲۰ میلیمتر و کمتر از ۲ میلیمتر.

نبودن فاصله بین سرسره های یک طرف بوژی مجاز می باشد. نبود فاصله بین سرسره ها در راستای قطرواگن مجاز نمی باشد در کل مجموع فاصله سرسره ها باید در محدوده تعیین شده باشد.

۳-۳-۵- برش پرچ صفحه اصطکاک، شکستن و یا ترک گوه ضربه گیر (damper) وجود ترک بر روی جوش تکیه گاه گوه ضربه گیر(Damper) بوژی مجاز نمی باشد.

۳-۳-۶- برش بیش از یک پرچ و یا پیچ تثبیت کننده پاشنه و زیرپاشنه مجاز نیست.

۴جعبه یاتاقانها، یاتاقانها، دسته های جعبه یاتاقان

۴-۱- جعبه یاتاقانها با روغن معمولی به اندازه مورد نیاز توسط راه آهنی که در آن سیر می کند تأمین می شود.

جعبه یاتاقانهایی که دارای روغن کاری فصلی است باید توسط راه آهن مالک با روغن تأمین شود. هنگام حرکت اگر نیاز به اضافه کردن روغن برای این نوع یاتاقانها باشد، راه آهن استفاده کننده آن را با روغن معمولی تأمین می نماید.

۴-۲- گیره های جعبه یاتاقان باید جوش داده شود و یا پرچ شود. به جای پرچ می توان از پیچ و مهره استفاده نمود بر روی این نوع واگنها برچسب مطابق فرم پیوست ۱۵a (پ.پ.و) زده می شود.

۴-۳- خرابیهای زیر درجعبه یاتاقانها ویاتاقانها و دسته های جعبه یاتاقانها مجاز نمی باشد:

۴-۳-۱- ترک و یا شکستن جعبه یاتاقان که باعث نشتی روغن می گردد.

۴-۳-۲-داغ شدن جعبه یاتاقان و یا خراش بر روی سر محور، جعبه یاتاقان زمانی داغ شده به حساب می آید که لمس آن با دست امکان پذیر نمی باشد.

۴-۳-۳- نشست و یا کجی جعبه یاتاقان.

۴-۳-۴- شل شدن و یا ترک برداشتن دسته جعبه یاتاقان در یک چهارم مقطع آن و یا پیچش گیره جعبه یاتاقان.

۴-۳-۵- کجی دسته جعبه یاتاقان مانع از حرکت آن می شود و یا باعث اصطکاک دسته به طوقه (بانداژ) می گردد.

۴-۴- دسته های شل شده جعبه یاتاقانها نباید جوش داده شود.

۴-۵- در هر وضعیت شانه هدایت کننده باید هادی جعبه یاتاقان را تحت پوشش داشته باشد.

۵فنرها و تعلیق آنها

۵-۱- واگنهای دو و سه محوره باید تعلیق فنری ورقی داشته باشد.

۵-۲- خرابیهای زیر در تعلیق فنری و خود فنرها مجاز نمی باشد.

۵-۲-۱- ترک ویا شکست بستها، حلقه ها، آویزها، پیچها، بستن بستها با بیش از دو پیچ به جای پرچها.

۵-۲-۲- ترک و یا شکستن بست یکی از فنرها، فنر پایینی در مواردی که شکست در فاصله کمتر از یک چهارم طولی ورق از وسط فنرها باشد، فقدان قطعه شکسته شده فنر ورقی. اما شکستن ورق پایینی و فقدان قطعه شکسته آن در مواردی که قسمت باقیمانده سفت و پایدار بر روی بستها قراردارد مجاز می باشد.

۵-۲-۳- خرابیهای پینها، بستهای فنرهای بیضوی شکل.

۵-۲-۴- ناهمگون بودن فنرها و همچنین عدم تناسب ظرفیت واگن با فنرها.

۵-۲-۵- فنرهای نشست کرده که حالت ارتجاعی خود را از دست داده و باعث برخورد و ضربه زدن شاسی با قسمتهای متحرک واگن می گردد و یا باعث کجی بدنه می شود.

فاصله بین بست فنر و تیرهای واگن و یا بوژی که احتمال برخورد آنها می رود باید بیش از :

۵-۲-۵-۱- پانزده میلیمتر برای واگنها با گوشواره های تعلیق دوبل و یا واگنها با گوشواره های تعلیق در از باشد.

۵-۲-۵-۲- ده میلیمتر برای واگنهای دیگر با سیستم ساختمان قدیمی باشد.

وجود خراشهای گذشته بر روی تیرهای واگن و یا بوژی و بستهای فنر مجاز می باشد.

۵-۲-۶- برای راه آهنهایی با عرض ۱۴۳۵ میلیمتر به جز راه آهن چین و کره دموکراتیک جابه جایی ورقهای فنربندی نسبت به یکدیگر بیش از ۱۰ میلیمتر مجاز نمی باشد.

۵-۲-۷- شل شدن پینها اگر با ضربه چکش جابه جا می شود.

۵-۲-۸- تعمیر ورقهای فنر و یا فنر لول با جوش مجاز نیست.

۶ضربه گیرهای (تامپونهای) واگنهای قلاب زنجیری

۶-۱- واگنها باید ضربه گیرهای (تامپونهای) انعطاف پذیر داشته باشد.

۶-۲- ارتفاع محور ضربه گیرها (تامپونها) نسبت به سطح ریل باید کمتر از ۱۰۶۵میلیمتر و بیش از ۹۴۰ میلیمترباشد.

۶-۳- فاصله بین محورهای دو ضربه گیر (تامپون) باید کمتر از ۱۷۶۰ میلیمتر و بیش از ۱۷۴۰ میلیمتر باشد. این فاصله برای واگنها با عرض ۱۵۲۰ به جز راه آهن مغولستان که تا ۳۱/۱۲/۱۹۲۲ میلادی مطابق با ۱۰/۱۰/۱۳۰۱ هجری شمسی ساخته شده است باید کمتر از ۱۷۹۰ و بیش از ۱۷۴۰ میلیمتر باشد.

۶-۴- قطر سینیهای ضربه گیرها (تامپونها) باید بیش از ۳۷۰ میلیمتر باشد.

۶-۵- اگر به واگن از وسط خط راه آهن نگاه کنیم سینی دست چپی واگن باید محدب و سینی دست راستی صاف باشد.

اگر برای هر دو سینی شعاع تحدب بالای ۱۵۰۰ میلیمتر باشد محدب بودن آن قابل قبول است.

۶-۶- خرابیهای زیر در ضربه گیرها (تامپونها) مجاز نمی باشد:

۶-۶-۱- فقدان و یا شکستن فنر لول، واشر فشار، مهره و یا پین نگهدارنده استوانک (سیلندر) ضربه گیر (تامپون).

۶-۶-۲- شکستن و یا کج شدن استوانک (سیلندر) ضربه گیر (تامپون) که از حرکت آن در غلاف ممانعت می کند.

۶-۶-۳- ترک عرضی بالای یک چهارم مقطع عرضی غلاف ضربه گیر (تامپون) که دارای دو نگهدارنده است، شکستن بیش از دونگهدارنده غلاف ترمز برای ضربه گیرهایی (تامپونهایی) که چند نگهدارنده دارند شکستن گوشه های سینی و یا غلاف ضربه گیر (تامپون).

۶-۶-۴- نشست فنر لول بیش از ۱۵ میلیمتر.

اگر ضربه گیر(تامپون) استوانه ای می باشد بر روی هر تیر عرضی واگن نسبت فنر تا ۱۵ میلیمتر مجاز می باشد.

۶-۶-۵- ترک غلاف به طول یک چهارم قطر آن مجاز نمی باشد.

۷تجهیزات قلاب خودکار (اتوماتیک)

۷-۱- برای واگنهای چین و کره دموکراتیک خرابیهای زیر در قلاب خودکار (اتوماتیک) مجاز نمی باشد.

۷-۱-۱- ارتفاع محور طولی قلاب خودکار (اتوماتیک) نسبت به سطح ریل بیش از ۸۹۰ میلیمتر و یا برای واگنهای خالی کمتر از ۸۳۵ میلیمتر و واگنهای حاوی بار کمتر از ۸۱۵ میلیمتر.

۷-۱-۲- اختلاف ارتفاع بین محورهای طولی دو قلاب یک واگن بیش از ۳۵ میلیمتر مجاز نیست.

۷-۱-۳- اختلاف ارتفاع محورهای قلابهای دو واگن متصل بیش از ۷۵ میلیمتر مجاز نمی باشد.

۷-۱-۴- فاصله بین دندانه های بزرگ و کوچک قلاب خودکار (اتوماتیک) در حالت متصل بیش از ۱۳۰میلیمتر و در حالت باز بیش از ۲۴۵ میلیمتر مجاز نیست.

۷-۱-۵- ترکها در بدنه، بست کشش و دندانه بزرگ قلاب خودکار (اتوماتیک) مجاز نیست.

۷-۱-۶- فقدان مهره ها و پینهای سفت کننده قسمتهای قلاب خودکار (اتوماتیک).

۷-۱-۷- شکست صفحه و یا زانوی تکیه گاهی قلاب خودکار (اتوماتیک).

۷-۲- برای واگنهای با عرض خط ۱۵۲۰ خرابیهای زیر در قلاب خودکار (اتوماتیک) مورد قبول نمی باشد.

۷-۲-۱- ارتفاع محور طولی قلاب خودکار (اتوماتیک) نسبت به سطح ریل کمتر از ۹۵۰ میلیمتر برای واگنهای باردار و بیش از ۱۰۸۰میلیمتر برای واگنهای خالی.

۷-۲-۲- اختلاف ارتفاع دو قلاب خودکار (اتوماتیک) چفت شده بیش از ۱۰۰ میلیمتر.

۷-۲-۳- خرابی ضامن قفل قلاب خودکار (اتوماتیک).

۷-۲-۴- ترک در بدنه و بست اتصالات قلاب خودکار (اتوماتیک)، کجی وشکستگی قطعات آن.

۷-۲-۵- فقدان و یا شل شدن مهره ها وپینهای سفت کننده قطعات قلاب خودکار (اتوماتیک).

۷-۲-۶- کوتاهی زنجیر درایو جداکننده.

۷-۲-۷- اهرم جداکننده ای که داخل فضای اتکا نمی رود. (Bracket )

۷-۲-۸- دستگاه اصطکاک که انعطاف پذیری خود را کاملاً از دست داده است.

۷-۲-۹- ترک و یا شکست صفحه نگهدارنده، بست کششی، حلقه های اهرم، ضربه گیر و یا زانوی تکیه گاهی

۷-۳- با توافق راه آهنهای عضو ( پ.پ.و ) حرکت مجموعه ای از واگنهایی که واگنهای دو طرف آن مجهز به قلاب زنجیری علاوه بر قلاب خودکار (اتوماتیک) و همچنین مجهز به ضربه گیر (تامپون) از یک طرف هستند مجاز می باشد.

۸دستگاههای کشش

۸-۱- واگنها در دوطرف خود باید مجهز به دستگاههای کشش انعطاف پذیر یا قلاب زنجیری باشد.

مقاومت کشش پاره شدن دستگاه کشش با قلاب زنجیر باید بالای ۶۵ تن نیرو باشد.

برای واگنهای ساخت بعد از اول ژوئیه ۱۹۴۹ میلادی مطابق با یازدهم تیرماه ۱۳۲۸ هجری شمسی در قلاب زنجیر ۸۵ تن در دو سر قلاب ۱۰۰ تن باشد.

۸-۲- ابعاد گیره زنجیر قلاب در نقطه تماس با سر قلاب باید به شرح زیر باشد:

۸-۲-۱- درجهت نیروی کشش حداکثر ۴۰ میلیمتر.

۸-۲-۲- درجهت عمود بر نیروی کشش حداکثر ۳۶ میلیمتر.

۸-۳- واگنهای تکی و یا واگنهای انتهایی در مجموعه ای از واگنها که دورتر از ایستگاه مرزی سیر خواهد کرد باید مجهز به قلاب دوگانه باشد.

۸-۴- خرابیهای زیر در دستگاههای کشش مورد قبول نمی باشد.

۸-۴-۱- ترکهای عرضی، شکستن قسمتهای دستگاه کشش و قلاب.

۸-۴-۲- فقدان جفت شدگی ها (کوپلینگ ها)، مهره ها، گوه ها، پیچ ها، اتصالات و پینهای قلاب.

۸-۴-۳- کجی سر قلاب، به طوری که اجازه ندهد سر یک قلاب را به روی سر قلاب دیگر انداخت و یا کجی سر قلاب که از حرکت آزاد سر قلاب در واشر قلاب ممانعت کند. شکستن نوک سر قلاب که طبق مقررات نتوان قلاب را پیچاند برای واگنهای عرض ۱۵۲۰ میلیمتر به جز راه آهن مغولستان شکسته شدن نوک سر قلاب مورد قبول نیست.

۸-۴-۴- کجی پیچ گوشواره و یا گیره قلاب که اتصال درست واگنها را اجازه نمی دهدمجاز نیست.

۸-۴-۵- خار ( گوه تثبیت ) که سرو ته گذاشته شده است.

۸-۴-۶- ترک پین دستگاه کشش که از روزنه پرچ بیرون می آید.

۹ترمز

۹-۱- واگنها باید به ترمز خودکاری (اتوماتیکی) مجهز باشد که با سیستم ترمز خودکار (اتوماتیک) راه آهنهایی که در آنها سیر خواهد کرد همخوانی داشته باشد و یا مجهز به لوله حدفاصل همراه با لوله خرطومی دو طرف خود باشد. کلیه شیرهای انتهایی لوله ترمز اصلی که در ساختمان واگن پیش بینی شده است باید مجهز به لوله خرطومی باشد.

۹-۲- شیرهای انتهای واگنها به جز واگنهای راه آهنهای چین، کره دموکراتیک باید روزنه ای جهت خروج هوا از لوله خرطومی را در موارد بسته شدن شیر داشته باشد.

۹-۳- دستگیره های شیرهای واگن برای ترمزهای قطار باید در وضعیت موازی با محور لوله اصلی باشد و ترمزهای بسته شده این دستگیره ها باید عمود بر محور لوله اصلی ترمز باشد.

۹-۴- دستگیره های شیرهای جداکننده برای ترمزهای بسته باید موارد زیر را دارا باشد:

۹-۴-۱- وضعیت عمود بر محور لوله هوای جدا شده برای راه آهنهای چین و کره دموکراتیک با عرض خط ۱۵۲۰ میلیمتر.

۹-۴-۲- وضعیت افقی برای دیگر راه آهنها.

۹-۴-۳- در زاویه ۴۵ درجه دسته سوپاپهای سریع و تقسیم کننده های هوا.

۹-۵- واگنهایی که دارای اتاقکهای ترمزدستی می باشد باید مجهز به شیر ترمز اضطراری باشد. ترمز دستی باید طوری باشد که با گرداندن دستگیره ترمز درجهت عقربه های ساعت عمل کند.

۹-۶- بالشتک ترمز باید ساختمانی داشته باشد که به راحتی کفشکهای ساییده شده عوض شود ضخامت کفشکهای ترمز که از طرف راه آهن تحویل دهنده تحویل داده می شود باید حداقل ۱۰ میلیمتر باشد و برای راه آهن مغولستان ۱۰ میلیمتر باشد. اندازه گیری در باریک ترین محل کفشک انجام می گیرد.

۹-۷- واگنهای ترمزدار که با تعویض بوژی سیر می کند باید مجهز به بالشتک یا کفشک ترمز متحرک باشد.

۹-۸- ساختمان اهرم بندی باید طوری باشد که با دست و یا خودکار (اتوماتیک) تنظیم شود.

۹-۹- اهرمها و میله مثلثهای ترمز باید مجهز به گیره هایی باشد که از افتادن به وسط خط جلوگیری کند.

۹-۱۰- بر روی تیرهای عرضی ضربه گیرها (تامپونها) باید گیره هایی پیش بینی شود که بر روی آنها لوله خرطومی ها به طور آزاد آویخته شود.

۹-۱۱- خرابیهای زیر در ترمزها مجاز نمی باشد.

۹-۱۱-۱- خرابیهای قسمتهای ترمز (سوپاپهای هوا، استوانک های (سیلندرهای) ترمز، شیرهای انتهایی، مخزن احتیاط، یدکی و غیره) که از عمل کردن ترمز جلوگیری می کنند.

۹-۱۱-۲- وضعیت نادرست اهرمها که باعث سایش آنها می شود.

۹-۱۱-۳- خرابیهای اهرم بندی، ضامن ها، اتصالات غلتکها و آویزها که باعث افتادن قطعات ترمز بر روی خط می شود.

۹-۱۱-۴- اضافه رزوه های ترمزدستی (اضافه دنده ها) کمتر از ۷۵ میلیمتر در ترمزدستی کاملاً بسته باشد.

۹-۱۱-۵- وجود کفشکهای ترمز غیر همجنس (چدنی و غیر فلزی) در یک واگن مجاز نمی باشد.

واگنهایی که ترمز خودکار آنها حذف شده است و یا ترمز دستی آنها خراب است هنگام حرکت در راه آهنهای با عرض۱۴۳۵ میلیمتر باید با برچسبهای (ترمزخراب است) مطابق پیوست۲۰ (پ.پ.و) مجهز شود که بر روی تیرهای طولی واگن چسبانده می شود.

واگنها با خرابیهای ذکر شده از راه آهن مالک قبول نمی شوند.

در موارد خرابیهای ترمزدستی قسمت دست راست برچسب و در موارد خرابیهای ترمز خودکار (اتوماتیک) قسمت دست چپ برچسب باز می شود.

در موارد خرابی ترمز دستی، برچسب نزدیک ترمز دستی حتی المقدور بر روی بدنه چسبانده می شود.

۹-۱۱-۶- خروج کفش ترمز از سطح گردش خارجی بیش از ۱۰ میلیمتر.

۹-۱۲- در موارد تحویل واگن بدون لوله خرطومی و یا با لوله خرطومی خراب طرف تحویل دهنده باید آن را عوض و جایگزین کند.

۱۰شاسی واگن

۱۰-۱- شاسی واگن باید تمام فلزی باشد.

۱۰-۲- خرابیهای زیر شاسی مجاز نمی باشد.

۱۰-۲-۱- شکست و یا ترک در تیرهای اصلی طولی، جانبی طولی، تیرهای ضربه گیر (تامپون)، ترکها بر روی تیرهای عرضی به میزان بیش از (۵۰%) مقطع آنها، ترک طولی بیش از ۳۰۰ میلیمتر در تیرهای قطری و عرضی.

۱۰-۲-۲- شکست و یا ترک خوردگی تیرهای عرضی.

۱۰-۲-۳- ترکهای طولی در تیرهای جانبی بین دسته نبشی فنرها بیش از ۱۵۰ میلیمتر و در قسمتهای دیگر تیر بیش از ۳۰۰ میلیمتر.

۱۰-۳- بر روی کلیه واگنها به جز واگنهای چین و کره دموکراتیک در دو طرف آنها باید دستگیره های مخصوص برای مانورچیها تعبیه شود.

۱۱بدنه واگن و واگنهای مخزن دار

۱۱-۱- واگنهای مسقف می باید مجهز به تجهیزات زیر باشد:

۱۱-۱-۱- درهایی که برداشتن و یا بازکردن آنها بدون آسیب به مهر (پلمپ) راه آهن وگمرک امکان پذیر نباشد.

۱۱-۱-۲۸- چفت در.

۱۱-۱-۳- حلقه بر روی درها و دریچه ها که بستن قفل و یا مهرها (پلمپ ها) را امکان پذیر سازد به جز دریچه های هوا که از داخل بسته می شود.

۱۱-۲- خرابیهای زیر در بدنه واگن مجاز نمی باشد:

۱۱-۲-۱- بهم خوردگی اتصالات پایه ها با قفسه فلزی بدنه واگن.

۱۱-۲-۲- خرابی پایه ها و یا تیرهای در که باعث خرابی و یا ریزش بار می گردد و ایمنی حرکت قطارها را به مخاطره می اندازد.

۱۱-۲-۳- شکستن تیرچه های طاق سقف و هواکشها.

۱۱-۲-۴- خرابیهای دیوار، کف واگن که باعث ریزش بار به وسط خط، آسیب دیدگی و خیس شدن بار و به سرقت رفتن آن می شود.

۱۱-۲-۵- فقدان و یا خرابی دریچه های تخلیه، یا دستگاههای مکانیکی خودکار تخلیه واگن.

۱۱-۲-۶- کجی بدنه به میزان بیش از ۷۵ میلیمتر.

۱۱-۲-۷- خرابی سقف که باعث نفوذ رطوبت و در نتیجه خرابی بار می گردد.

۱۱-۲-۸- فقدان درها، خرابی ریلهای در و کجی آنها، آسیب دیدگی هادی در که می تواند باعث افتادن در بر روی خط گردد.

۱۱-۲-۹- خرابیهای گیره و حلقه های در و دریچه ها که باعث باز شدن خود به خود آنها گردد.

۱۱-۲-۱۰- خرابی تخته ها، دیواره لبه های جانبی و گیره های واگنهای لبه کوتاه که باعث افتادن لبه های واگن می گردد و همچنین خارج از ابعاد قرار گرفتن آنها.

۱۱-۲-۱۱- فقدان درب دریچه ها، حلقه های مهرها (پلمپ ها) و اتصالات در واگن مسقف، در موارد استثنایی، فقدان یک حلقه مهر (پلمپ) مجاز می باشد به شرط این که خلاف مقررات گمرکی نباشد.

۱۱-۲-۱۲- فقدان ورقهای ضدجرقه و یا وسایل مشابه بر روی ترمزها برای واگنها با کف چوبی، که این شرط فقط شامل واگنهای اروپایی با عرض خط ۱۴۳۵ میلیمتر می شود.

۱۱-۳- واگن مخزن دار.

۱۱-۳-۱- مخزن دارهای خالی که به راه آهن مالک بر می گردد نباید به خاطر خرابیهای مذکور در بندهای ۱۱-۴-۱، ۱۱-۴-۳، .۱۱-۴-۴ در صورتی که ایمنی حرکت قطارها را به مخاطره نمی اندازد مورد قبول واقع نشود.

۱۱-۳-۲- مخزن دارهایی که بارهای خطرناک در آنها بارگیری شده است و یا بعد از تخلیه تمیز نشده است اگر دریچه محافظ و یا پیچ دریچه را نداشته باشد می تواند قبول نشود.

۱۱-۳-۳- مخزن دارهایی که در ساختمان آنها برق گیر پیش بینی گردیده است در صورت آسیب و یا فقدان برق گیرها می تواند قبول نشود.

۱۱-۴- خرابیهای زیر در واگنهای مخزن دار مورد قبول نیست (۱)

۱۱-۴-۱- جابه جایی مخزنها

۱۱-۴-۲- نشتی مخزنها و شل بودن شیرهای تخلیه و پرکننده

۱۱-۴-۳- ترکها در محل درزها و دربستها به میزان بیش از یک چهارم مقطع عرضی آنها.

۱۱-۴-۴- ترک در درزهای برش خورده که مخزن را به شاسی پیوند می زند.

۱۱-۴-۵- شل بسته شدن دریچه های بارگیری و شیرهای تخلیه واگنهای مخزن دار خالی و حاوی بار به جز واگنهای دارای دستگاههای تخلیه خودکار (اتوماتیک) هوا می باشند.

۱۱-۴-۶- ترک تیرهای عرضی زیر مخزن به میزان بیش از یک چهارم مقطع آنها.

۱۲علائم و نوشته ها

واگنها باید علائم و نوشته های واضح زیر را داشته باشد:

۱۲-۱- راه آهنهایی که برای واگنهای خود کد دوازده گانه را به کار می گیرد علائم و نوشته ها را مطابق یادداشت (ا.اس.جی.دی۵۸۲) بر روی دیواره های جانبی واگنها از سمت چپ می زنند در راه آهنهای دیگر علائم و نوشته ها و کدهای مربوطه که نشان دهنده تملک راه آهن عضو قرارداد (پ.پ.و) می باشد مطابق پیوست ۲۳ و ۲۳ (پ.پ.و) بر روی دیواره های جانبی واگن از سمت چپ درج می شود.

اگر واگنی با شماره نادرست مشاهده شود آن را با برچسب مطابق پیوست ۱۵ آ (پ.پ. و) تجهیز می نمایند.

۱۲-۲- وزن خالی واگن را بر روی دیوارهای جانبی (به تن و یا کیلوگرم) از سمت چپ مطابق پیوست ۳۶ (پ.پ.و) می نویسد.

۱۲-۳- ظرفیت واگن را بر روی دیواره های جانبی از سمت چپ مطابق پیوست ۲۶ (پ.پ.و) می نویسند.

۱۲-۴- بر روی واگنهای مسقف، مساحت کف را بر روی دیواره های جانبی از سمت چپ و یا بر روی دیواره های جلویی و عقبی مطابق پیوست شماره ۳۷ (پ.پ.و) می نویسند.

بر روی واگنهای لبه کوتاه، طول را بر روی لبه های جانبی از سمت چپ و یا بر روی لبه های جلویی و عقبی مطابق پیوست ۳۸ (پ.پ. و) می نویسند.

بر روی واگنهای مخزن دار، حجم مخزن و نوع بار مجاز بارگیری را در دو طرف چپ مخزن و یا بر روی تابلو مطابق پیوست ۳۹ (پ.پ.و) می نویسند.

۱۲-۵- تاریخ آخرین تعمیر و یا بازدید در طرف راست بر روی تیر طولی شاسی (مطابق شکل ۱) پیوست ۲۷ (پ.پ.و) و یا بر روی پایین بدنه (مطابق شکل۲ (پ.پ.و)) پیوست ۲۷ می نویسند.

۱۲-۶- نوع ترمز خودکار (اتوماتیک) را در وسط تیرهای طولی شاسی و یا برروی دیواره های جانبی پایین بدنه می نویسند. (مطابق پیوستهای ۲۸ و ۲۹ (پ.پ.و))

۱۲-۷- علامت «MC» بر روی واگنهای با عرض خط ۱۵۲۰ میلیمتر به جز راه آهن مغولستان که با ابعاد راه آهنهای اروپایی با عرض خط ۱۴۳۵ میلیمتر مطابقت دارد.

۱۲-۷-۱- علامت «MC-D» مطابق پیوست ۳۰ (پ.پ.و) در واگنهایی که ابعاد آنها با ابعاد «O-BM» مطابق می باشد نوشته می شود (نقشه م ۱ ( پ.پ.و))

۱۲-۷-۲- علامت «۱ MC-» (پیوست ۳۱ ( پ.پ.و)) بر روی واگنهایی که ابعاد آنها با ابعاد «BM-1» مطابق می باشد نوشته می شود. (نقشه ی (پ.پ.و)).

۱۲-۸- بر روی واگنهایی که دارای محورهای باز شونده می باشد علامت مطابق پیوست ۳۵ (پ.پ.و) بر روی تیرهای جانبی بوژی و جهت واگنهای دو محوره بر روی تیرهای جانبی شاسی درج می گردد.

۱۲-۹- واگنهای اروپایی با عرض خط ۱۴۳۵ میلیمتر و واگنهایی که به این راه آهنها تحویل داده می شود اگر بر روی دیواره های بیرونی خود نردبان داشته باشد که آخرین پله های آنها بیش از ۲۰۰۰ میلیمتر از سطح ریل ارتفاع دارد با علامت پیکان به طول ۱۷۵ میلیمتر درجهت پایین نشانه گذاری می شود.

رنگ پیکان باید زرد در زمینه سیاه و قرمز در زمینه روشن باشد (پیوست ۲۳ (پ.پ.و)).

۱۲-۱۰- در موارد روغن کاری متناوب جعبه یاتاقانها (که توسط راه آهن مالک تعیین می گردد) تاریخ آخرین روغن کاری بر روی دیواره های طرف راست و پایین آن مطابق پیوست ۴۰ (پ.پ.و) نوشته می شود.

۱۲-۱۱- علامت «S» یا «SS » که در بند ۱-۸ این پیوست به آن اشاره شده است بر روی دیواره های جانبی سمت چپ واگنهای اروپایی با عرض خط ۱۴۳۵میلیمتر درج می شود.

۱۲-۱۲- برروی واگنهای استیجاری و یا واگنهایی که به اجاره داده شده است علامتهای دیگر نیز نوشته می شود.

۱۲-۱۲-۱- علامت «P» مطابق پیوست ۵۵ ( پ.پ.و) و کنار شماره واگن.

۱۲-۱۲-۲- اسم و آدرس مالک (موجر) واگن با شماره فاکس و تلکس چنانچه در اختیار موجر (مالک) باشد.

۱۲-۱۲-۳- اسم ایستگاه که واگن در آن به ثبت رسیده است.

۱۲-۱۲-۴- اسم کالاهایی که حمل آن در واگن مجاز می باشد. (جهت واگنهای اختصاصی)

۱۲-۱۲-۵- محدودیتهای حمل ونقلی.

۱۲-۱۲-۶- نوشته ( اجاره شد. .. ) که زیر آن خط کشیده شده است.

دستورالعملهای این قسمت در مورد حمل و نوع علامتها شامل راه آهنهای چین وکره دموکراتیک نیز می شود. علاوه بر این بر روی واگنها نوشته و علامتهای به کار گرفته شده در راه آهن مالک نوشته می شود.

۱۲-۱۳- روی مخزن واگنهای حمل گاز های مایع، فشرده و تحت فشار تاریخ بازرسی دوره ای مخزن نوشته می شود ( ضمیمه ۵۶ (پ.پ.و) _

۱۲-۱۴- برروی واگنهای با اجزاء جداشونده و نوشته ای طبق ضمیمه (۵۷) (پ.پ.و) درج می شود.

۱۳بازدیدهاوتعمیرات دوره ای

۱۳-۱- راه آهن مالک و راه آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است نباید واگنها را با تأخیر تعمیرات و بازدیدها به راه آهنهای کشورهای دیگر تحویل دهد.

تعمیرات و بازدیدهای دوره ای واگنها به نحو زیر انجام می پذیرد.

۱۳-۱-۱- برای واگنهای اروپایی با عرض خط ۱۴۳۵ میلیمتر.

۱۳-۱-۱-۱- برای واگنهایی که مجهز به یاتاقانهای غلتکی (رولبرینگی) است.

۱۳-۱-۱-۱-۱- با علامت «SS » که در سال بیش از ۹۰۰۰۰ کیلومتر طی می کند – یک سال در میان، واگنهای دیگر دو سال در میان.

۱۳-۱-۱-۱-۲- بدون علامت «SS » با سوپاپهای از نوع «KE»، «BOL»، «CH»، «O»، «WE»، «DK»، «WW»، «WA» تنظیم خودکار اهرم بندی با تعلیق گوشواره های دوبل محورهای تکی، با فنرهای ورقی و یا با بوژیهای فنرلولی و ضربه گیرهای از نوع «UIC» ضربه گیرهای (تامپونهای) مطابق یادداشت (ا.س.ژ.د) «۵۲۶– UIC» شش سال در میان اگر واجد شرایط ذکر شده نیست چهارسال درمیان.

۱۳-۱-۱-۲- برای واگنهایی که مجهز به یاتاقانهای اصطکاکی می باشد هرسه سال یک بار.

۱۳-۱-۲- برای واگنهای دیگر تعمیرات و بازدیدهای دوره ای به نحو زیر انجام می پذیرد.

۱۳-۱-۲-۱- برای واگنهایی که مجهز به یاتاقانهای غلتکی (رولبرینگی) است و اندازه سر محورهای آنها ۲۵۰×۱۴۰ میلیمتر می باشند که در قطارهای معمولی باری سیر می کند هر چهار سال یک بار و برای واگنهای نوس از اولین تعمیر بعد از پنج سال بهره برداری.

۱۳-۱-۲-۲- برای واگنهایی که با قطارهای مسافری و یا قطارهای باری سریع با سرعتهای بالای ۱۰۰ کیلومتر حرکت می کنند هر سال یک بار.

۱۳-۱-۲-۳- برای واگنهای دیگر حداقل سه سال یک بار.

راه آهنهای مالک می توانند مدتهای کوتاهتر جهت تعمیرات تعیین کنند. تناوب تعمیرات واگنها باید با عدد مربوطه قبل از علامت «REV » مطابق .پیوست (۲۷) (پ.پ.و) درج شود.

به راه آهن مالک و راه آهنی که واگن استیجاری به ثبت رسیده است اجازه داده می شودکه مدت تعمیرات دوره ای را سه ماه افزایش دهند به شرط این که واگنها واجد شرایط فنی این پیوست باشد.

تعمیرات و بازدیدهای دوره ای بوژیهایی که به کار گرفته می شود درمدت زمانهای تعیین شده جهت واگنها انجام می پذیرد.

نوشته های در مورد محل و تاریخ تعمیر و یا بازدید دوره ای بوژیها بر روی تیرهای جانبی بوژی ثبت می شود. بهره برداری از بوژیهایی که تاریخ تعمیر آنها گذشته است منع می شود.

۱۳-۲- واگنهایی که تاریخ تعمیر آنها گذشته است به نحو زیر از طرف راه آهن قبول می شود:

۱۳-۲-۱- اگر واگنها با گذشت چهارده روز از تاریخ تعمیر دوره ای در مدت سه ماه توسط راه آهن استفاده کننده بارگیری و اعزام گردیده است.

۱۳-۲-۲- اگر واگنهای قابل بهره برداری به مقصد راه آهن مالک و یا به ایستگاه عبور (ترانزیت) درجهت راه آهن مالک بارگیری شده است.

۱۳-۲-۳- اگر واگنها به صورت خالی به راه آهن مالک عودت می شود تهیه برچسب طبق فرم ضمیمه ۱۵a ( پ.پ.و) انجام می گردد.

۱۳-۳- واگنهایی که جعبه یاتاقانهای آنها باید به تناوب روغن کاری شود در صورت منقضی شدن مدت روغن کاری و سیر درجهت راه آهن مالک نباید به راه آهنهای کشورهای دیگر تحویل شود.

سازمان همکاری راه آهنها

اُ.اس.جی.دی (OSJD)

فیش الف-۱

چاپ چهارم

با تغییرات و اضافات، مصوب

سی امین اجلاس وزیران اُ.اس.جی.دی (OSJD)

در ویلنوس از ۲۱ الی ۲۴ خرداد ۱۳۸۱ (۱۱ الی ۱۴ ژوئن ۲۰۰۲ میلادی)

تاریخ اعتبار: ۱۰ تیر ۱۳۸۱ (اول جولای ۲۰۰۲)

ملاحظات: چاپ سوم مورخ ۲۷ تیرماه ۱۳۷۲ (۱۸ جولای ۱۹۹۳ میلادی) فاقد اعتبار می باشد.

آئین نامه

سازمان همکاری راه آهنها

اُ.اس.جی.دی (OSJD)

ترجمه و تنظیم:

اداره کل امور بین الملل

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نهادهای قوه مجریه، اداره کننده حمل و نقل ریلی، یا ارگانهای مرکزی راه آهنهای دولتهای: جمهوری آذربایجان، جمهوری بلاروس، جمهوری بلغارستان، جمهوری مجارستان، جمهوری سوسیالیستی ویتنام، گرجستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری خلق چین، جمهوری دموکراتیک خلق کره، جمهوری قرقیزستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی، جمهوری مولداوی، مغولستان، جمهوری لهستان، فدراسیون روسیه، رومانی، جمهوری اسلواکی، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری ازبکستان، اکراین، جمهوری چک، جمهوری استونی که دارای اختیار از دولت خود می باشند (من بعد طرفین متعاهد نامیده می شوند)،

باتوجه به اهمیت توسعه ارتباطات بین المللی ریلی،

و با تأکید بر لزوم ایجاد فضای حمل و نقل ریلی یکنواخت در منطقه اروپا و آسیا،

و مساعدت در افزایش رقابت پذیری محورهای ریلی بین قاره ای، در موارد ذیل توافق نمودند:

ماده ۱کلیات

۱- طرفین متعاهد به فعالیت خود در سازمان همکاری راه آهنها بر اساس این آئین نامه اُ.اس.جی.دی (OSJD) (من بعد آئین نامه نامیده می شود) ادامه می دهند.

۲- اُ.اس.جی.دی (OSJD) عنوان اختصاری رسمی سازمان همکاری راه آهنها می باشد.

۳- اُ.اس.جی.دی (OSJD) سازمان بین المللی است که بر اساس آئین نامه حاضر عمل می نماید.

۴- اُ.اس.جی.دی (OSJD) نهاد حقوقی بین المللی است که دارای صلاحیت حقوقی لازم برای اجراء فعالیتهای خود می باشد.

۵- اُ.اس.جی.دی (OSJD) و نمایندگان آن از امتیازات و مصونیتها در کشورهای عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) استفاده می نمایند.

ماده ۲حوزه های فعالیت

خط مشی های اصلی فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD) عبارت است از:

۱- توسعه و تکمیل حمل و نقل بین المللی ریلی به ویژه در ارتباط بین اروپا و آسیا، من جمله حمل و نقل ترکیبی.

۲- تنظیم سیاست حمل و نقلی توافقی در زمینه حمل و نقل بین المللی ریلی، تدوین استراتژی فعالیت حمل و نقل ریلی و استراتژی فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD).

۳- تکمیل و به روز سازی حقوق حمل و نقل بین الملل، انجام امور مربوط به موافقتنامه ارتباط بین المللی مسافری اس.ام.پی.اس (SMPS)، موافقتنامه ارتباط بین المللی باری اس.ام.جی.اس (SMGS) و سایر اسناد حقوقی مرتبط با حمل و نقل بین المللی ریلی.

۴- همکاری در زمینه مشکلات مربوط به جنبه های اقتصادی، اطلاع رسانی، علمی- فنی و زیست محیطی حمل و نقل ریلی.

۵- تدوین راهکارهایی در زمینه افزایش رقابت پذیری راه آهنها در مقایسه با سایر انواع حمل ونقل.

۶- همکاری در زمینه بهره برداری راه آهنها و مسائل فنی مرتبط با توسعه حمل و نقل بین المللی ریلی در آینده.

۷- همکاری با سازمانهای بین المللی که دست اندرکار مسائل حمل و نقل ریلی، من جمله حمل و نقل ترکیبی می باشند.

فعالیت در سایر زمینه ها بر اساس تصمیمات نهادهای مدیریتی اُ.اس.جی.دی (OSJD) امکان پذیر می باشد.

ماده ۳عضویت در اُ.اس.جی.دی (OSJD)

۱- نهادهای قوه مجریه اداره کننده حمل و نقل ریلی، یا ارگانهای مرکزی راه آهنها که اختیار از طرف دولتهای خود دارند، اعضاء اُ.اس.جی.دی (OSJD) می باشند.

عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) می تواند ارگانی را به عنوان نماینده خود در اُ.اس.جی.دی (OSJD) منصوب نماید.

۲- امکان حضور ناظرین و مؤسسات وابسته در اُ.اس.جی.دی (OSJD) وجود دارد که حقوق و وظایف آنها به وسیله قراردادها تعیین می گردد.

۳- اعطاء وضعیت ناظر بودن توسط اجلاس وزیران اُ.اس.جی.دی (OSJD) (من بعد اجلاس وزیران نامیده می شود) طبق معرفی کمیته اُ.اس.جی.دی (OSJD) (که من بعد کمیته نامیده می شود) باتوجه به پیشنهاد کنفرانس مدیران عامل (نمایندگان مسؤول) راه آهنهای اُ.اس.جی.دی (OSJD) (من بعد کنفرانس نامیده می شود) انجام می گیرد.

۴- اعطاء وضعیت مؤسسه وابسته بودن توسط کنفرانس با معرفی کمیته انجام می گیرد.

۵- کمیته قراردادهای مربوط به وضعیت ناظر بودن را طبق دستور اجلاس وزیران و قرارداد وضعیت مؤسسه وابسته بودن را طبق دستور کنفرانس منعقد می نماید.

ماده ۴ارگانهای مدیریتی

۱- اجلاس وزیران عالیترین ارگان مدیریتی اُ.اس.جی.دی (OSJD) می باشد.

۲- کنفرانس ارگان مدیریتی در سطح راه آهنها (مؤسسات راه آهنی) می باشد.

۳- اجلاس وزیران مسائل مربوط به حوزه های فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD) به ویژه درخصوص بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۷) ماده (۲) این آئین نامه و همچنین مسائل مربوط به:

– گزارش فعالیتهای اُ.اس.جی.دی (OSJD)،

– بودجه و ساختار سازمانی کارکنان کمیته،

– گزارش کمیسیون بازرسی اُ.اس.جی.دی (OSJD) (من بعد کمیسیون بازرسی نامیده می شود)،

– پذیرش اعضاء جدید، ناظرین در اُ.اس.جی.دی (OSJD)،

– تغییرات و اضافات در آئین نامه اُ.اس.جی.دی (OSJD)،

را بررسی و باتوجه به پیشنهاد کنفرانس اتخاذ تصمیم می نماید.

۴- اعضاء اجلاس وزیران تصمیمات متخذه توسط اجلاس وزیران را در محدوده حقوق تفویض شده طبق قوانین ملی دولتهای خود اجراء می نمایند. تصمیمات مربوط به مسائل خارج از محدوده اختیارات، تفویض شده به آنها به تصویب دولت مربوطه خواهد رسید.

۵- اجلاس وزیران معمولاً یک بار در سال برگزار می شود.

۶- کنفرانس کارها را برنامه ریزی نموده و درمورد مسائل مربوط به حوزه های فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD) در محدوده صلاحیت راه آهنها (مؤسسات راه آهنی) بر اساس بندهای (۴)، (۵)، .۶)، (۷) ماده(۲) این آئین نامه و همچنین در مورد اعطاء وضعیت مؤسسه وابسته بودن تصمیم گیری می نماید.

۷- نشست کنفرانس معمولاً یک بار در سال برگزار می شود. کنفرانس می تواند به کمیسیونها، گروههای کاری دائمی، اُ.اس.جی.دی (OSJD) و کمیته جهت تصمیم گیری مستقل در مورد برخی مسائلی که در حیطه صلاحیت کنفرانس می باشد تفویض اختیار نماید.

۸- اجلاس وزیران و کنفرانس در محدوده فعالیت خود در موارد زیر تصمیم گیری می نمایند:

– در مورد ایجاد و تعداد ارگانهای کاری و غیره، تعیین ساختار، برنامه کار، وظایف، مدت اعتبار و ترتیب کار آنها.

– درمورد انتصاب مدیریت کمیته و تقسیم بندی پستهای رؤسا و کارشناسان کمیسیونها و کارشناسان گروههای کاری دائمی اُ.اس.جی.دی (OSJD)، بین اعضاء اُ.اس.جی.دی (OSJD) و در سایر زمینه های مربوط به فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD).

۹- اجلاس وزیران و کنفرانس مقررات تشریفات خود و همچنین ترتیب اتخاذ تصمیم ها در چهارچوب کلیه ارگانهای اُ.اس.جی.دی (OSJD) که در صلاحیت آنها می باشند، من جمله ترتیب کار نشست نمایندگان ذی صلاح اعضاء اجلاس وزیران اُ.اس.جی.دی (OSJD) و اعضاء کنفرانس مدیران عامل (نمایندگان مسؤول) راه آهنهای اُ.اس.جی.دی (OSJD) را تعیین می نمایند.

ماده ۵ارگان اجرائی

۱- کمیته ارگان اجرائی اُ.اس.جی.دی (OSJD) می باشد.

۲- کمیته فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD) را در مدت زمان بین اجلاس وزیران و کنفرانس بر اساس ترتیب کار کمیته اُ.اس.جی.دی (OSJD) عهده دار می باشد.

۳- کمیته وظیفه امانتداری این آئین نامه و همچنین قراردادها و موافقتنامه های منعقده در چهارچوب اُ.اس.جی.دی (OSJD) درصورتی که ترتیب دیگری در این اسناد تعیین نشده باشد را ایفاء می نماید.

۴- هر عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) موظف به اعزام یک نفر نماینده به کمیته می باشد.

۵- اجلاس وزیران باتوجه به پیشنهاد کنفرانس ترتیب کار کمیته را تصویب می نماید.

ماده ۶ارگانهای کاری

ارگانهای کاری عبارتند از :

– کمیسیونها،

– گروههای مشترک با سایر سازمانهای بین المللی،

– گروههای کاری،

– نشست نمایندگان اعضاء اُ.اس.جی.دی (OSJD)،

– سایر ارگانهایی که طبق تصمیم اجلاس وزیران و کنفرانس تشکیل می گردند.

ماده ۷رأی گیری

۱- هر عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD)، دارای یک رأی می باشد.

۲- تصمیمات در سطح اجلاس وزیران درصورت اتفاق آراء اعضاء حاضر اجلاس وزیران اتخاذ می شود. رأی گیری درخصوص اتخاذ تصمیم اعمال مجازاتها برای مسائل عدم پرداخت حق عضویتها، بدون شرکت عضوی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده است، انجام می گیرد.

۳- اتخاذ تصمیمات در سطح کنفرانس با کسب دو سوم آراء اعضاء حاضر در کنفرانس انجام می گیرد، به استثناء:

– عواقب مالی ناشی از موافقتنامه ها و قراردادهای منعقده در چهارچوب اُ.اس.جی.دی (OSJD)، درصورتی که در آنها چنین ترتیبی برای تصمیم گیری پیش بینی شده باشد.

– تغییرات و اضافات در آئین نامه،

– تقسیم بندی حق عضویتها،

– بودجه کمیته،

– پذیرش اعضاء جدید اُ.اس.جی.دی (OSJD)، که در این موارد اتخاذ تصمیم به اتفاق آراء خواهد بود.

۴- هنگام بررسی مسائل مرتبط با موافقتنامه های بین المللی و قراردادهای اُ.اس.جی.دی (OSJD)، طرفین این موافقتنامه ها و قراردادها حق اتخاذ تصمیمات را دارند.

۵- نحوه اتخاذ تصمیمات پیش بینی شده در موافقتنامه ها و قراردادهای مندرج در بند (۴) این ماده باید با نحوه اتخاذ تصمیمات در ارگانهای اُ.اس.جی.دی (OSJD) مطابقت داشته باشد.

ماده ۸مسائل مالی

۱- تأمین مالی فعالیتهای اُ.اس.جی.دی (OSJD) توسط اعضاء اُ.اس.جی.دی (OSJD) انجام می گیرد.

۲- بودجه کمیته برای یک سال تنظیم و باتوجه به پیشنهادهای کنفرانس به تصویب اجلاس وزیران می رسد. گزارش مربوط به اجراء بودجه سال قبل به تأیید اجلاس وزیران می رسد.

۳- عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) موظف است حق عضویت خود را در دو قسط پرداخت نماید: (۳۰%) تا ۹ آذر (۳۰ نوامبر میلادی) سال بودجه ای قبل و (۷۰%) تا ۱۱ فروردین (۳۱ مارس میلادی) سال بودجه ای.

۴- میزان و تقسیم بندی حق عضویتها هر سال باتوجه به پیشنهاد کنفرانس توسط اجلاس وزیران تعیین می شود.

۵- درصورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالیانه مجازاتهای زیر می تواند اعمال شود:

– محاسبه جریمه به میزان (۶%) سالیانه که از اول جولای سال بودجه ای محاسبه می شود.

– محرومیت از حق استفاده از بلیط های اداری و یک بار مصرف رایگان اُ.اس.جی.دی (OSJD) که عضو بدهکار اُ.اس.جی.دی (OSJD) در اختیار دارد.

– محرومیت عضو بدهکار اُ.اس.جی.دی (OSJD) از حق رأی تعیین کننده در کلیه ارگانهای اُ.اس.جی.دی (OSJD).

– محرومیت عضو بدهکار اُ.اس.جی.دی (OSJD) از داشتن نماینده در کمیته، که در این صورت اعزام مجدد نماینده به کمیته می تواند فقط پس از پرداخت بدهی ها انجام پذیرد.

– تصمیم گیری درخصوص اعمال مجازاتها در هر مورد مشخص با اجلاس وزیران می باشد.

۶- مدیریت منابع مالی کمیته با رئیس کمیته و در غیاب او با یکی از معاونین رئیس کمیته می باشد.

۷- ارگانهای مدیریتی اُ.اس.جی.دی (OSJD) می توانند صندوقهای مالی برای اجراء کارهای جداگانه به روشی که مورد توافق اعضاء ذی نفع اُ.اس.جی.دی (OSJD) باشد را ایجاد نمایند.

ماده ۹کمیسیون بازرسی اُ.اس.جی.دی (OSJD)

۱- به منظور اعمال کنترل در استفاده صحیح کمیته از منابع مالی، کمیسیون بازرسی تشکیل می گردد که در ترکیب آن یک نماینده از هر سه عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) باتوجه به پیشنهاد کنفرانس توسط اجلاس وزیران تعیین می شوند.

۲- کمیسیون بازرسی در فعالیت خود ترتیب کار کمیسیون بازرسی اُ.اس.جی.دی (OSJD) که توسط اجلاس وزیران تصویب گردیده را ملاک عمل قرار می دهد. کمیسیون بازرسی حداقل یک بار در سال بازرسی مستند فعالیتهای مالی کمیته را انجام می دهد. رئیس کمیسیون بازرسی رئیس کمیته را از نتایج بازرسی مطلع و به اجلاس وزیران گزارش می دهد.

ماده ۱۰محل استقرار کمیته

محل استقرار کمیته در یکی از کشورهای عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) می باشد.

محل استقرار کمیته توسط اجلاس وزیران هر پنج سال باتوجه به پیشنهاد کنفرانس تعیین می شود.

مناسبات حقوقی فی مابین اُ.اس.جی.دی (OSJD) و دولت محل استقرار کمیته به وسیله قرارداد که طبق تصویب اجلاس وزیران منعقد می گردد مشخص می شود.

ماده ۱۱نحوه پذیرش اعضاء جدید و خاتمه عضویت در اُ.اس.جی.دی (OSJD)

۱- پذیرش عضویت در اُ.اس.جی.دی (OSJD) توسط اجلاس وزیران بر اساس تقاضا و بر اساس معرفی کمیته باتوجه به پیشنهاد کنفرانس انجام می گیرد.

۲- تقاضای خروج از اُ.اس.جی.دی (OSJD) شش ماه قبل از انقضاء سال تقویمی برای رئیس کمیته ارسال می شود. در این صورت عضویت از ۱۱ دی ماه (اول ژانویه میلادی) سال بعد خاتمه می یابد.
۳-
پذیرش اعضاء جدید در اُ.اس.جی.دی (OSJD) با موافقت کتبی کلیه اعضاء اُ.اس.جی.دی (OSJD) مجاز می باشد. این درصورتی است که از هیچ یک از اعضاء ظرف دو ماه از تاریخ ارسال تقاضای کمیته مخالفتی درخصوص پذیرش عضو جدید در اُ.اس.جی.دی (OSJD) دریافت نشود.

ماده ۱۲زبانها
۱-
زبانهای کاری اُ.اس.جی.دی (OSJD) زبانهای چینی و روسی می باشد.
۲-
هر عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) حق استفاده از سایر زبانها را دارد. در این صورت او موظف به ترجمه به یکی از زبانهای کاری می باشد.
۳-
در مناسبات بین الملل زبانهای انگلیسی و آلمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۳– مقررات نهایی
۱-
در این آئین نامه می توان تغییرات و اضافاتی طبق مصوبه اجلاس وزیران باتوجه به پیشنهاد کنفرانس بر اساس بندهای (۳) و (۴) .ماده (۴) این آئین نامه ایجاد نمود.
۲ –
این آئین نامه به زبانهای چینی و روسی تنظیم شده است. متن های هر دو زبان دارای اعتبار یکسان می باشد. درصورت تفاسیر مختلف از متنها، توضیحات متن به زبان روسی انجام می گیرد.

ماده ۱۴اعتبار یافتن این آئین نامه
آئین نامه حاضر از سال ۱۳۳۶ (۱۹۵۷ میلادی) با کلیه تغییرات و اضافات انجام شده تا ۲۵ خرداد ۱۳۸۱ هجری شمسی مطابق با ۱۴ ژوئن ۲۰۰۲ میلادی که تصویب گردیده و به ترتیب مقرر در تمام مدت معتبر بوده از ۱۰ تیرماه ۱۳۸۱ هجری شمسی (اول جولای ۲۰۰۲ میلادی) دارای اعتبار می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن مقررات شامل بیست و شش ماده و پیوستها و آئین نامه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید./ن

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی