قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی دریا‌ ناشی‌ از کشتی‌ ها 1973 (‌مارپل 78 / 1973) مصوب 1380

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی دریا‌ ناشی‌ از کشتی‌ ها 1973 (‌مارپل 78 / 1973) مصوب 1380,10,26

ماده واحده به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌ شود به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی‌ از کشتی‌ ها 1973 (‌مارپل 78 /1973) و ضمائم شماره‌ های (1)، (2) و (5) پروتکل مزبور به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را مبادله نماید.

تبصره 1 اجازه الحاق مزبور شامل ضمائم سوم و چهارم پروتکل نمی‌ باشد و این امر هنگام ابلاغ الحاق توسط دولت به طور صریح اعلام خواهد شد.

تبصره 2 ارجاع اختلاف‌ های ناشی از اجرای این پروتکل به مصالحه یا داوری با تصویب مراجع ذی‌ صلاح قانونی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن پروتکل و ضمائم شماره‌ های (1)، (2) و (5) آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ‌و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.‌

رئیس مجلس شورای اسلامی- ‌مهدی کروبی