قانون تأسیس شرکت سهامی خاص تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری مصوب 1367

قانون تأسیس شرکت سهامی خاص تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداریمصوب ۱۳۶۷,۱۰,۲۵با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده واحده (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)بمنظور تأمین تسهیلات و تدارک ماشین آلات پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی (‌بویژه پروژه‌های راهسازی و راهداری)،‌ تمرکز سرمایه‌گذاری و بهبود نظام بهره‌برداری از ماشین آلات مذکور و نیز سازماندهی امور مربوط به کسب دانش فنی و مهارت حرفه‌ای برای ساخت ‌قطعات و لوازم و تعمیرات ماشین آلات مذکور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود شرکتی دولتی تحت عنوان شرکت تأمین ماشین آلات و ‌تجهیزات راهسازی و راهداری وابسته به وزارت مذکور تأسیس نماید. ‌
این شرکت جایگزین سیستم اجاره ماشین آلات وزارت راه و شهرسازی موضوع قانون مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی بوده و ریاست آن بعهده وزیر راه و‌ شهرسازی میباشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)اساسنامه و آئیننامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت در‌ چهارچوب این قانون و قانون تجارت بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌
اساسنامه و آئیننامه استخدامی قبل از تصویب هیأت وزیران باید به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز برسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و پنجم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی