لایحه قانونی راجع به شرکتهای حمل و نقل مربوط به بار و انبار مصوب 1359

لایحه قانونی راجع به شرکتهای حمل و نقل مربوط به بار و انبار مصوب 1359,04,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- به وزارت صنعت، معـدن و تجارت(به نمایندگی از طرف شرکتهای و ابسته) و وزارت امور اقتصادی و دارائی (به نمایندگی از طرف بانکها) اجازه داده میشود که کلیه دارائی های منقول و غیرمنقول اعم از (کامیون ـ ترمینال ـ دفتر مرکزی ـ گاراژ و او راق بهادار) مربوط به شرکتهای:
1 ـ شرکت حمل و نقل پارس کانتینر 2 ـ شرکت حمل و نقل ساربانها 3 ـ شرکت حمل و نقل تهران خرمشهر اکسپرس 5 ـ ایران سرعت 6 ـ شرکت حمل و نقل ترانس کانتینانتال 7 ـ ایران یورو پ کریر 8 ـ حمل و نقل بزرگ ایران به تملک خود در آو رند. وزارتخانه های مذکور میتوانند بقیه طلب خود را از محل منقول و غیرمنقول صاحبان سهام استیفاء نمایند.

تبصره (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ تعیین مدیر برای این شرکت ها با وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود لیکن کارکنان آنها به استخدام دو لت در نیامده و مشمول مقررات استخدامی دو لت نخواهند گردید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران