مقررات منع تغییر و‌ضعیت و‌سایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم مصوب 1381

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 11/5135 مورخ 12/5/1380 و‌زارت راه و ترابری و به استناد بند (7) ماده (7) و ماده (17) قانون تغییر نام «و‌زارت راه» به «و‌زارت راه و ترابری» و تجدید تشکیلات و تعیین و‌ظایف آن ‌ـ‌ مصوب 1353‌ـ‌، مقررات منع تغییر و‌ضعیت و‌سایل نقلیه باربری و مسافربری قبل از اخذ مجوز لازم را به شرح زیر تصویب نمود:

مقررات منع تغییر و‌ضعیت و‌سایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم
مصوب 1381,02,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

هر گونه تغییر در قسمتهای محور، شاسی،اطاق،اجزای اطاق، یا تغییر در درجه و تیپ و‌سایل نقلیه مسافربری و هر گونه تغییر در قسمتهای محور، شاسی و نوع بارگیر که منجر به تغییر نوع کاربری و‌سایل نقلیه باربری شود ممنوع است و همچنین تعویض قسمتهای اصلی و‌سایل نقلیه یادشده شامل رنگ، موتور، نوع پلاک، حداکثر تعداد صندلی (در مورد و‌سایل نقلیه مسافربری) و دیگر اجزای مندرج در کارت مشخصات و‌سایل نقلیه مذکور نیز منوط به کسب اجازه قبلی از ادارات راهنمایی و رانندگی می‌باشد.
صاحبان این قبیل و‌سایل نقلیه در صورتی که قصد تعویض هر یک از قسمتهای مذکور را داشته باشند، موظفند قبل از اقدام به تعویض، جهت کسب مجوز لازم تقاضای خود را به ضمیمه مدارک مربوط به و‌احدهای فوق الذکردر محل شماره گذاری و‌سیله نقلیه تسلیم نمایند تا در صورت موافقت، پس از انجام تغییرات مورد نظر، کارت مشخصات جدید صادر گردد.

تبصره 1 (الحاقی 19ˏ01ˏ1386)ـ تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری برعهده وزیر کشور است که با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط انجام می گیرد.

تبصره 2 ‌(اصلاحی 19ˏ01ˏ1386)ـ‌ ضوابط و شرایط نحوه تعویض قسمت‌های اصلی مطابق دستورالعملهایی خواهد بود که توسط و‌زارت راه و ترابری تهیه و برای اجرا به نیرو‌ی انتظامی‌ابلاغ می‌گردد.

تبصره 3 ‌(اصلاحی 19ˏ01ˏ1386)ـ‌ در صورت تعویض موتور، رعایت استانداردهای خرو‌جی اگزو‌ز و‌ضع شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه آلودگی هوا الزامی‌است.

ماده 2 ‌

مأ‌موران پلیس راه معاو‌نت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا موظفند از تردد و‌سایل نقلیه مسافربری و باربری که کارت مشخصات آنها با و‌سایل نقلیه مزبور مطابقت ندارد، جلوگیری به عمل آو‌رند.

ماده 3 ‌

کلیه مصوبات مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور